A Stop Soros ból minden civil szervezeti rész kikerült

2019. szeptember 25.

A 25 %-os támogatás elvonás sem található a törvényjavaslatban

A korábban elsősorban a civil szervezetek megrendszabályozására hivatott Stop Sorosnak nevezett törvényből a civil szervezetekre vonatkozó részek kikerültek. Az örvendetes és váratlan fordulat mellett a menekültekkel foglalkozó szakemberek továbbra is problémásnak látják a szabályozási elképzelést (lásd Tordai Csaba ügyvéd, alkotmányjogász véleményét a 24.hu portálon).

Részlet a T/333. számú törvényjavaslatból:

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosítása

11. §

(1) A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban Btk.) a 353. §-t követően  a következő alcímmel és 353/A. §-sal egészül ki:

„Jogellenes bevándorlás elősegítése

353/A. §

(1) Aki szervező tevékenységet folytat annak érdekében, hogy

a)   Magyarországon  menedékjogi   eljárás  kezdeményezését  tegye   lehetővé   olyan  személy részére, aki hazájában vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti országban vagy olyan más országban,   amelyen   keresztül   érkezett,   nincs   faji,   nemzeti   hovatartozása,   meghatározott társadalmi csoporthoz tartozása, vallási, illetve politikai meggyőződése miatt üldözésnek kitéve, vagy a közvetlen üldöztetéstől való félelme nem megalapozott, vagy 

b)  a Magyarországra jogellenesen belépő vagy jogszerűtlenül tartózkodó személy tartózkodási jogcímet szerezzen, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt elzárással büntetendő.

(2) Egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat vagy a szervező tevékenységet rendszeresen folytatja.

(3) A (2) bekezdés szerint büntetendő, aki az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt

a)  vagyoni haszonszerzés végett,

b)  több személynek segítséget nyújtva, vagy

c)  a Schengeni határ-ellenőrzési kódex 2. cikk 2. pontjának megfelelő Magyarország külső határának határvonalától, illetve a határjeltől számított 8 km-es sávon belül  követi el.

(4) A büntetés korlátlanul enyhíthető - különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető - az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetőjével szemben, ha az elkövető a vádemelésig az elkövetés körülményeit feltárja.

(5) A 353/A. § alkalmazásában szervező tevékenységnek minősül különösen, ha az (1) bekezdésben meghatározott célból 

a)  Magyarország területének a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 2. pontjának megfelelő külső határ szerinti határvonalán, illetve határjelénél határmegfigyelést szervez, 

b)  információs anyagot készít, terjeszt vagy ilyenre megbízást ad, 

c)  hálózatot épít vagy működtet.”

(2)  A Btk. 364. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„364. § Az embercsempészés,  a határzár tiltott átlépése, a határzár megrongálása,  a határzárral kapcsolatos építési munka akadályozása , a jogellenes tartózkodás elősegítése, a   jogellenes bevándorlás   elősegítése   és   a   tiltott   szerencsejáték   szervezése   elkövetőjével   szemben kitiltásnak is helye van.”

A tejles tervezet a parlament.hu oldalon olvasható.


Címkék
Soros