Zalai egyesületek és alapítványok - közelgő határidő

2015. november 18.

Az egyesületek és az alapítványok 2016. március 15-ét követően csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhetnek. Megyénkben 2354 civil szervezet van nyilvántartásba véve, s ezekből mintegy 1850 nem hozta összhangba még létesítő okiratát az új Ptk. rendelkezéseivel.

A Polgári Törvénykönyvről (Ptk.) szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésekor, vagyis 2014. március 15-én a nyilvántartásba bejegyzett, illetve bejegyzés alatt álló civil szervezetek a törvény hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg – de legkésőbb 2016. március 15-ig - kötelesek a létesítő okiratuknak mindazon rendelkezéseit felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a hatályos Ptk. szabályainak.
 
A civil szervezetek nyilvántartásba vételét és a nyilvántartás vezetését a bíróság, megyénkben a Zalaegerszegi Törvényszék végzi. A Zalában a nyilvántartott civil szervezet közül mintegy 500 már módosította 2014. március 15-ét követően létesítő okiratát, eleget téve  az új Ptk. előírásainak. A változásbejegyzési eljárás kezdeményezése, vagyis a létesítő okirat módosítására vonatkozó kötelezettség így jelenleg mintegy 1850 zalai civil szervezetet - egyesületet (sportegyesületet, szövetséget, klubot, vadásztársaságot, polgárőrséget stb.), alapítványt - érint. Ezek a szervezetek 2016. március 15-ét követően a korábbi jogszabályoknak megfelelő alapszabállyal nem működhetnek jogszerűen.
 
Tekintettel a végső határidő közelségére és a civil szervezetek nagy számára, a bíróságoknak a közeljövőben hirtelen növekvő ügyteherre kell készülniük. Annak érdekében, hogy a civil szervezeteknek az új Ptk. hatálya alá helyezkedése zökkenőmentesen megvalósuljon, a bíróság az erőforrások hatékonyabb elosztásával és a munkafolyamatok átszervezésével segíti az ügyszak működését, együttműködik szakmai nap szervezésében a Zala Megyei Civil Információs Centrummal. Ahhoz azonban, hogy a civil szervezetek változásbejegyzési eljárása, működése, akár a jövő évi pályázatokon való részvétele zökkenőmentes legyen, a civil szervezetek aktív közreműködésére is szükség van.
A 2016. március 15-i határidő lejárata előtti időszak ügydömpingjének elkerülhetősége miatt felhívjuk a civil szervezetek figyelmét az alábbiak szerinti módosítási kötelezettségre és arra, hogy változásbejegyzési kérelmeiket már most előterjeszthetik a Zalaegerszegi Törvényszéken.
 
Számos olyan civil szervezet működik, amely nem rendelkezik úgynevezett állandó jogi képviselővel, akik felhívnák a civil szervezetek figyelmét a módosítások szükségességére. Ezért a bíróság általános tájékoztatóval, mindenki számára hozzáférhető felhívással, valamint a szükséges nyomtatványok elérhetővé tételével igyekszik a jogi képviselő nélkül rendelkező feleket eligazítani az eljárás menetében.
 
A legfontosabb rendelkezések jogszabályi háttere:
 
A létesítő okirat módosításához a legfőbb szerv döntése szükséges.
A létesítő okiratot az új Ptk. általános szabályai és az egyesületekre, alapítványokra vonatkozó speciális szabályok szerint kell módosítani.
Az általános rendelkezések az új Ptk. 3:1.§ - 3:48.§-aiban, az egyesületekre vonatkozó speciális rendelkezések a 3:63.§ - 3:87.§-aiban, míg az alapítványokra vonatkozóak a 3:378.§ - 3:404.§-aiban találhatók.
 
A módosítás során figyelemmel kell lenni fenti szabályokon túl az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényre (Ectv.), valamint a speciális jogállású szervezetekre vonatkozó jogszabályokra (pl. sportegyesület, vadásztársaság, polgárőr szervezet).
 
A létesítő okirat módosítását elhatározó közgyűlés jegyzőkönyvét, jelenléti ívet is csatolni kell a változásbejegyzési kérelemhez.
 
Amennyiben a szervezetnél egyidejűleg tisztújítás is történik, akkor a hatályos jogszabályoknak megfelelő feladatvállaló nyilatkozatot is tennie kell a vezető tisztségviselőknek, amelyet szintén csatolni kell.
 
Ha a szervezet székhelye változik, akkor székhelyhasználati engedély, valamint tulajdoni lap is szükséges a változásokhoz.
 
A létesítő okirat - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő - módosítását változásbejegyzési kérelemként kell benyújtani a bírósághoz.
2015. január 1-től új (ÁNYK) formanyomtatványok kerültek bevezetésre, amelyek a www.birosag.hu oldalon érhetőek el. 
A formanyomtatványok használatához fontos tudnivaló, hogy külön program telepítése szükséges.  
Az egyesületekre vonatkozó változásbejegyzési kérelem-nyomtatvány a PK – 101 V, míg az alapítványokra vonatkozó a PK -102 V.
Az ÁNYK nyomtatványokon túlmenően a www.birosag.hu weboldal civil szervezetekre vonatkozó részénél számos formanyomtatvány és mintaokirat tölthető le, amelyeket az eljárásban fel lehet használni.
 
A nyomtatványokat a kérelmező választása szerint be lehet nyújtani elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül, vagy papír alapon.
 
A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról, és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában meghatározott szervezetnek azonban az eljárás kötelezően elektronikus. Ennek megfelelően - a teljesség igénye nélkül - az elektronikus eljárás vonatkozik a közhasznú szervezetekre, továbbá a hegyközségekre, pártokra, az országos sportági szakszövetségekre és a szövetségekre, de a jogi képviselővel eljáró civil szervezetekre is.
 
Az eljárásra jogosult egyesületek esetén a nyilvántartásban szereplő képviselő, míg alapítványok esetében az alapító/alapítók.
 
A változásbejegyzési eljárásban valamennyi iratot teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell benyújtani, azaz az okiraton két tanúnak kell az aláírásával igazolni, hogy a nyilatkozatot tevő a nem általa írt okiratot előttük írta alá.
 
Az eljárásban való eligazodás elősegítésére a civil szervezetek igénybe vehetik a Zala Megyei Civil Információs Centrum (Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 47-51.; Telefon: 92/310-384; 
e-mail: info@zalacivil.hu) segítségét. A centrumban a nonprofit szervezetek számára nyújtanak szakszerű, és időszerű tanácsokat, valamint rendelkezésre áll egy, a Zalaegerszegi Törvényszék által biztosított számítógép is. Ezen fellelhetők a szükséges tájékoztatók, segédanyagok, és  elkészíthetők, továbbíthatók a bíróságnak a civil szervezetek elektronikus nyilvántartási beadványai is,  
 
További információ:
Dr. Beznicza Árpád
sajtószóvivő
Zalaegerszegi Törvényszék
 
Zalaegerszeg, 2015. november 17.
 
forrás: birosag.hu

Címkék
alapító okirat, alapszabály, létesítő okirat, változásbejegyzés