Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A poszt-COVID-jelenségek kutatására irányuló nagy kockázatú pályázatok


A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a poszt-COVID-jelenségek kutatására irányuló nagy kockázatú pályázatok benyújtására 2021

A pályázat célja


A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) elnökének döntése alapján az MTA főtitkára A teljes pályázati felhívás ide kattintva letölthető (pdf)pályázati felhívást tesz közzé a poszt-COVID-jelenségekkel kapcsolatos nagy kockázatú kutatások támogatására, tudományterülettől függetlenül. Nagy kockázatú pályázatoknak tekintendők a nemzetközi gyakorlat szerint az olyan tudományos áttöréssel, jelentős, kimagasló eredményekkel kecsegtető kutatások és megoldások, amelyeknél a kutatási célok megvalósítása valamely okoknál fogva komoly kockázatot jelenthet. Ezek a pályázatok, amennyiben a kutatások elindítása mégis célszerűnek látszik, értelemszerűen fokozott szakmai ellenőrzést igényelnek, vagyis a támogatásuk nem folytatható, ha világossá válik, hogy a kitűzött célok nem valósulnak meg. A pályázat célja olyan kutatások támogatása, melyek a koronavírus (COVID-19) okozta poszt-COVID-jelenségek miatt fellépő egészségügyi, gazdasági, társadalmi, kulturális, stb. problémák feltárására és megoldására keresnek válaszokat. A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (Kvtv.) a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 6. Fejezeti kezelésű előirányzat 6.3. Szakmai feladatok támogatása alcímen rendelkezésre álló keretből a nagy kockázatú kutatások támogatására 200 M Ft fordítható, 2021. december 1. és 2022. február 1. közötti kezdési idővel. A teljes támogatási időszak - a jelen pályázati felhívásban és a támogatói okiratban foglaltak szerint - maximum 2 év, a teljes támogatás két évre tervezetten 400 M Ft, amelyből várhatón 6-12 pályázat támogatható. A második év támogatásának feltétele az első évre ígért kutatási eredmények sikeres teljesítése. A támogatás folyósításának feltétele, hogy az adott év központi költségvetésében a jelen pályázat céljára megállapított keret a szükséges mértékben rendelkezésére álljon.

A pályázat benyújtására jogosultak köre, részvételi feltételek

1. Áttörő, eredeti kutatási ötlettel rendelkező kutatók pályázhatnak a tudományok minden területéről tudományos hátterüknek és életkoruknak megfelelő kutatási tervvel. A kutatási témának olyan, a poszt-COVID-jelenségekkel foglalkozó kérdést kell felvetnie, amelynek megoldása szokatlan megközelítést mutat és áttörő, hiánypótló eredményt ígér. Ennek részletezésére a pályázatban külön ki kell térni.

2. A pályázatot benyújtó kutatónak PhD-fokozattal kell rendelkeznie, vagy legyen legalább egy Scopusban, vagy WoS-ban jegyzett tudományos cikk, könyvfejezet, vagy könyv (kutatási témától függetlenül), melyben meghatározó szerzőként szerepel (ennek részletezésére külön ki kell térni a pályázatban).

3. A pályázatra jelentkezhetnek a Magyarországon költségvetési vagy alapítványi támogatásból működő kutatóközpontokhoz, kutatóintézetekhez, egyetemekhez, alapító okiratuk szerint tudományos kutatási tevékenységet is végző más intézményekhez (a továbbiakban együttesen: kutatóhely) tartozó kutatók, egyénileg vagy kutatócsoporttal. A felhívásra történő jelentkezést a pályázó kutató, vagy kutatócsoport-vezető a befogadó kutatóhellyel közösen nyújtja be, a kutatóhely vezetőjének nyilatkozatával. A pályázat és az azt támogató befogadó nyilatkozat tartalmazza, hogy a kutató önállóan, vagy kutatócsoport tevékenységével valósítja meg a pályázati célt. A kutató, vagy kutatócsoport esetén minden résztvevő, a befogadó kutatóhellyel foglalkoztatásra irányuló munkajogi vagy a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó vagyoni jogok megszerzését a befogadóhely számára lehetővé tévő polgári jogi jogviszonyban vagy hallgatói jogviszonyban áll a pályázat támogatási időtartama alatt.

4. A támogatás vissza nem térítendő. A támogatás maximális összege nem kötött, a kiíró szándéka évente 6–12 pályázat támogatása, amelyre 200 M Ft/év fedezet áll rendelkezésre a mindenkori költségvetési törvény függvényében. A támogatás intenzitás mértéke 100%. A támogató saját forrás meglétét nem követeli meg.

5. Egy kutató csak egy pályázatot nyújthat be, egy befogadó kutatóhely több pályázót is befogadhat.

6. A támogatott pályázónak a kutatási tevékenységét, a pályázat elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül meg kell kezdenie, és legfeljebb 2x12 hónapon belüli időre kell terveznie annak befejezését.

7. A támogatás elnyerése esetén a támogatás ideje alatt szüneteltetésre nincs lehetőség.
A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények
A pályázatoknak a kutatási témát kifejtő részét angol nyelven kell benyújtani az erre a célra létrehozott elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/post-covid_2021). A pályázatok benyújtása folyamatosan történhet a
2021. július 30-tól 2021. november 30-ig
tartó időszakba eső határidőkkel. A pályázatok értékelése és támogatói döntés meghozatala két ciklusban történik: a július 30. és szeptember 30. között benyújtott pályázatokról 2021. október 29-ig, míg az október 1. és november 30. között beadott pályázatokról 2021. december 30-ig dönt az MTA főtitkára.
A befogadó kutatóhely vezetője és a kutatóhely gazdasági vezetője által aláírt, a pályázati felületről letölthető befogadó nyilatkozatot egy példányban, valamint ugyancsak a pályázati felületről letölthető, aláírt pályázói nyilatkozatot egy példányban postán is* kérjük elküldeni az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Osztálya (a továbbiakban: Kutatási Pályázatok Osztálya) címére (1051 Budapest, Nádor utca 7.). A postabélyegző legkésőbbi dátuma a pályázat elektronikus véglegesítésének a dátuma lehet. A borítékon fel kell tüntetni: "Poszt-COVID pályázat 2021". A pályázat benyújtásának díja nincs.

*Amennyiben a pályázó a Kormány rendeletében meghatározott, azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH vagy más minősített, személyes elektronikus aláírás) látta el az elektronikusan benyújtott nyilatkozatát, úgy nem szükséges annak papír alapú, aláírt példányát postázni.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben a Kutatási Pályázatok Osztálya munkatársai adnak tájékoztatást a postcovid@titkarsag.mta.hu e-mailcímen, illetve a +36 1 411 6334-es telefonszámon.

A pályázati felületre az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) szóló azonosítóval lehet belépni. A pályázati rendszer a pályázatot benyújtó kutatóra vonatkozó, az AAT-ben tárolt adatokat átveszi, azokat csak egy helyen, az AAT-ben kell és lehet módosítani. A naprakész adatok használata érdekében szükség lehet az AAT-ben tárolt adatok frissítésére.
Amennyiben a pályázatot benyújtó kutatónak még nincs AAT-azonosítója, regisztrációját az 1. sz. útmutató segítségével teheti meg. Amennyiben már rendelkezik AAT-azonosítóval (illetve a sikeres regisztrációt követően), az útmutató 3. pontjától kezdődően kap segítséget az AAT-ben a kötelező mezők kitöltéséhez.

A pályázat elkészítését az elektronikus pályázati rendszerben a 2. sz. útmutató segíti.

Az MTA Titkárság a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL törvény (a továbbiakban: MTAtv.) 19. § (1) alapján látja el a pályázattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:

Az elektronikus pályázati felületen történő kitöltéssel:

- a pályázatot benyújtó kutató adatait (név, születési dátum, állampolgárság, biológiai nem, elérhetőség, munkahely, tudományos fokozat és annak megszerzésének időpontja - ha van, MTMT-azonosítója - ha van);

- a pályázat alapadatait (pályázat címe, tudományterülete, kutatás rövid leírása, kommunikációs összefoglaló magyar és angol nyelven, befogadó kutatóhely neve);

- a pályázatot benyújtó kutató tudományos eredményeit (korábban elnyert tudományos díjak, elismerések és hazai és/vagy nemzetközi kutatási pályázati támogatások felsorolását);

- amennyiben a kutatás etikai kockázattal jár, ennek bemutatását;

- az igényelt támogatás összegét;

- kiegészítő adatokat (javasolt bírálók neve és elérhetősége, nem kívánt bírálók neve, a kutatócsoport tervezett tagjai - ha releváns).

Az elektronikus pályázati felületre történő feltöltéssel (PDF-formátumban):

- kutatási tervet (angol nyelven), melynek részei:
1. a tervezett kutatás rövid összefoglalója (magyar és angol nyelven egyaránt);
2. a teljes futamidejű kutatási program leírása, majd az első év kutatási tervének részletes bemutatása a várható eredmények felvázolásával és a tervezett disszeminációval;
3. a kutatási ötlet újszerűségének részletes kifejtése, szokatlan megoldási javaslat részletezése, a felfedező kutatás, vagy annak produktuma megvalósításához köthető kockázati tényezők ismertetése;
4. a kutatási terv személyi és kutatóhelyi előzményei: a pályázatot benyújtó kutató (és kutatócsoport esetén a kutatócsoport meghatározó résztvevőinek) szakmai önéletrajza, publikációs listája és tudománymetriai adatai;
5. az aktuális összesítő és szakterületi MTMT-táblázatok - ha vannak;
6. ha a kutatás etikai engedélyhez kötött, akkor erre a kutatási tervben ki kell térni. (A támogatás elnyerése esetén, a kutatás elkezdése előtt a megfelelő hatóságok által kiállított etikai engedélyek másolatát be kell küldeni az MTA Titkárság Kutatási Pályázatok Osztályára.)

- a költségtervet (a letölthető sablon szerint, aláírásokkal ellátva);

- a befogadó kutatóhely vezetője és gazdasági vezetője által aláírt befogadó nyilatkozatot (a letölthető sablon szerint);

- a pályázatot benyújtó kutató által aláírt pályázói nyilatkozatot (az adatok valódiságáról, valamint a személyes adatai kezeléséről a letölthető sablon szerint);

- egyéb dokumentumokat (pl. már meglévő etikai engedély).
Eredeti dokumentumok benyújtásával (postai úton vagy AVDH, vagy más minősített, személyes elektronikus aláírás esetén a pályázati felületre való feltöltéssel is elegendő):

- a befogadó kutatóhely vezetője és gazdasági vezetője által aláírt befogadó nyilatkozatot (a letölthető sablon szerint);

- a pályázatot benyújtó kutató által aláírt pályázói nyilatkozatot (a letölthető sablon szerint).

A benyújtott pályázati anyagot a Kutatási Pályázatok Osztálya ellenőrzi. A Kutatási Pályázatok Osztálya a pályázat beérkezését követő 7. napig tájékoztatja a pályázót - az általa megadott e-mailcímen - arról, hogy pályázatának befogadásával annak érdemi elbírálási folyamata megkezdődött, vagy a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasításra került.
Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha (1) a pályázó kutató személye nem felel meg a felhívás feltételeinek, (2) a felhívásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, (3) a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott. Az érdemi vizsgálat nélküli elutasításra vonatkozó tájékoztatásnak tartalmaznia kell az elutasítás okát.

Ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Kutatási Pályázatok Osztálya hiánypótlásra szólítja fel a pályázót. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, amelyre az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelennek minősül és nem kerül elbírálásra, melyről a pályázót az MTA főtitkára értesíti.

Forrás, bővebben: pafi.hu