Határidő: 2022. június 29.

A Kultúrpajta és Tündérkert hálózat-programnak a pajták, tárolók, valamint a kertek – mint a Kárpát-medence sajátos tájképét meghatározó, jellegzetes épületei – szolgáltatnak helyszínt.

A program célja a portákhoz kapcsolódó törekvéseknek és eseményeknek egy közös kulturális hálózattá szervezése. A program a már meglévő és működő pajtákban zajló kulturális törekvéseket hangolja össze. Abban nyújt támogatást, hogy ezek a helyek mind helyi, mind pedig regionális szinten közösségépítő és – formáló szerepet tölthessenek be.

A pajták így olyan kulturális élettérré válnak, ahol folyamatosan van rá lehetőség, hogy kiállítások, tematikus bemutatók, szakmai előadások és beszélgetések valósuljanak meg. Ilyen programok lehetnek például zenei sorozatok, tánc-, film- és képzőművészeti rendezvények, vagy helyi ökopiac, gasztrobemutatók, és így tovább.

A program a népi építészeti örökségvédelem szerepét is betölti, hiszen hozzájárul a hagyományos faluképek megőrzéséhez és azok sajátos értékére hívja fel a figyelmet. Kiemelt célja továbbá, hogy a kultúrpajtákat összekapcsolja a Tündérkert-mozgalommal: a generációkon átívelő hagyományokat mentő és gyűjtő Tündérkertek szándéka, hogy az őshonos gyümölcsfák visszaköltözzenek a helyükre, a kertekbe, mivel a fák ápolása és gondozása a továbbörökítés és visszatanulás szempontjából nélkülözhetetlen. Ily módon válnak a Tündérkertek közösségi terekké, akárcsak a pajták.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló Bizottsági közlemény (2016/C 262/01) 34. pontja, illetve 196. pontja szerinti feltétel teljesülése okán a jelen pályázati felhívás szerinti támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak, amennyiben a pályázó nyilatkozik az alábbiak szerint:

  1. a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, mivel a pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán a piaci bevételei nem érik el működési költségek legalább felét, és/vagy
  2. támogatandó tevékenységből megvalósuló szolgáltatások korlátozott vonzáskörzettel rendelkeznek, ezeket elsősorban magyar állampolgárok fogják igénybe venni (és a külföldi látogatók száma előre láthatóan marginális lesz), és ezért a támogatás előreláthatóan marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre.

Abban az esetben, ha Közlemény hivatkozott pontjaiban megfogalmazott feltételek nem teljesülnek, a jelen pályázat alapján nyújtott támogatás az EUMSZ 107. cikke értelmében állami támogatásnak minősül, és a támogatás az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról szóló 3/2020. (III. 23.) EMET főigazgatói utasításnak a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra vonatkozó, 16-28. pontjai szerinti szabályok betartásával nyújtható.

Pályázati céla pályázó által üzemeltetett, megjelölt helyszínen, pajtánként legalább 3 önálló eseményből álló programsorozat megvalósítása. A programsorozat tematikájának a népművészet, a zene (komolyzenei, jazz, könnyű-, világ- és népzene is), az irodalom, az iparművészet és az építőművészet területek közül legalább egyet érintenie kell, valamint ezek összefogó összművészeti jelleggel is megrendezhetőek.

Pályázati feltételeka pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás forrásaa Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó, amely más hazai vagy uniós forrás keretében 2021-2023 évekre vonatkozóan jelen pályázati felhívás témáival megegyező célra támogatásban részesült.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 400 000 000 Ft

Igényelhető támogatásmaximum 10 000 000 Ft/pályázat

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

További információk: nka.hu