HON-VÁGY 2023


"Az otthon meleg-e?" - Fotópályázat
Részvételi szabályzat és adatkezelési tájékoztató
A HFH International Hungary Nonprofit Kft. (Székhely: 1027 Budapest, Margit krt. 26.; Cégjegyzékszám: 01 09 921436; Adószám: 18922118-2-42, továbbiakban: "Szervező") mint Szervező és adatkezelő a jelen szabályzatban és adatvédelmi tájékoztatóban meghatározott "Hon-vágy" címmel fotópályázatot (továbbiakban: "Fotópályázat") szervez.

1. Részvételi feltételek
A Fotópályázat nyílt, azon magyar és külföldi állampolgárok vehetnek részt rajta, akik cselekvőképesek, illetve nem állnak cselekvőképességüket e tekintetben korlátozó bármely korlátozás alatt, betöltötték a 16. életévüket, elfogadják és betartják a Szabályzatot. (továbbiakban: Pályázó).
Amennyiben a Pályázó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a Fotópályázaton részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A Fotópályázatból ki vannak zárva a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.
A Fotópályázaton való részvétel díjmentes.

2. A Fotópályázat időtartama és menete
A Fotópályázatra a pályaművek beküldési határideje: 2023. március 31. éjfél.
Egy Pályázó csak egy pályaművet - fotót vagy fotósorozatot - adhat le a 3. pontban meghatározott feltételeknek megfelelően.
A határidő után beérkezett, vagy hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályázatokat a Szervezőnek nem áll módjában figyelembe venni a pályázatok elbírálásakor. A benyújtást követően hiánypótlásra nincs lehetőség.
A beérkező fotókat és fotósorozatokat a Habitat for Humanity Magyarország munkatársai a szabályzatban leírt minőségi és technikai szempontok szerint elbírálják. A fotókat és sorozatokat a zsűri esztétikai, szakmai szempontok alapján értékeli.
A zsűri tagjait a Szervező jelöli ki. A Szervező fenntartja a jogot a zsűri összetételének megváltoztatására, valamint, hogy a pályázatokat saját szempontjai alapján szűrje, és a pályázatban szereplő témától jelentősen eltérő pályázatokat értesítés nélkül kizárja.
A nyerteseket a Szervező e-mailben értesíti legkésőbb 2023. április 20-ig.
A nyertes fotókból, valamint további kiválasztott képekből a Habitat for Humanity Magyarország kiállítást rendez. További információk a kiállítással kapcsolatban a Habitat for Humanity Magyarország Facebook oldalán érhetőek majd el.

3. A pályaműre vonatkozó feltételek
Egy Pályázó egy pályaművet nyújthat be a Fotópályázat időtartama alatt. A pályamű lehet:
- 1 db önálló fotó, VAGY
- maximum 5 db fotóból álló sorozat.
Pályázni kizárólag Magyarországon készített felvételekkel lehet, amelyek más fotópályázaton nem értek el eredményt, illetve nem jelentek meg más nyomtatott publikációs felületeken.
Pályázni kizárólag a Fotópályázat weboldalán (https://habitat.hu/sites/hon-vagy-fotopalyazat/) feltüntetett Pályázati Űrlapon keresztül lehet. A más módon beérkező pályaműveket a Szervező nem köteles figyelembe venni.
A pályázaton digitális fényképezőgéppel készített, illetve filmről vagy diáról digitalizált színes és monokróm fotókkal lehet részt venni, az alábbiak szerint:
- A képeket kizárólag JPG formátumban lehet beküldeni.
- A képek hosszabbik oldala minimum 2500 pixel méretű legyen, valamint a kép mérete nem haladhatja meg az 3 MB-t.
- A későbbiekben díjazott képeket a Szervező sRGB színprofilban elkészített JPG fájlként várja, maximális minőségben (Adobe Photoshop jpg 10-nek megfelelő tömörítés ajánlott), amelynek felbontása megegyezik az eredeti fájl (pl. RAW) felbontásával, és maximum a vágás méretével csökkenhet.
- A kép feldolgozása során a korrekció a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), színegyensúly (color balance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight) módosítása.
- Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: karc, vegyszerfolt, a fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, valamint az analóg felvételeknél a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.
- Bármilyen oldalméretű-arányos kép feltölthető, de törekedjen a pályázó a szabványos oldalméretek betartására 1:1, 1:1.5, 1:2, 1:3, 3:2, 4:3, 5:4.
- A pályázaton nem vehetnek részt olyan képek, amelyek dátummal vagy egyéb - a készítő kilétére utaló - felirattal vannak ellátva. Nem lehet pályázni filmből kimásolt, úgynevezett digitális pillanatképpel.
- Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez fűződő vagy szerzői jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik és köteles a HFH International Hungary Nonprofit Kft.-t jogi igény érvényesítése alól mentesíteni.
- A pályázat zsűrije fenntartja a kizárólagos jogot a zsűrizésre, a pályázati feltételek elfogadásával a pályázó beleegyezik, hogy a végső döntés nem fellebbezhető és nem is vitatható.
- A pályázati feltételek elfogadásával a pályázó büntetőjogi felelősség mellett vállalja, hogy a beküldött fotó(k) egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó.
Amennyiben a zsűri meggyőződik arról, hogy olyan kép került nevezésre, amely a fenti szabályok bármelyikét megszegi, úgy az érintett képet kizárja a pályázatból.
A Fotópályázaton való részvétellel a Pályázó a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan felhasználási jogait a HFH International Hungary Nonprofit Kft. részére térítésmentesen átruházza, amely magában foglalja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti - a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A mű többszörözése magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését.
A Pályázó, illetve törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotása szakmai kiadványokban, oktatásokon vagy a HFH International Hungary Nonprofit Kft. illetve alapítója, a Habitat for Humanity Magyarország Alapítvány nyilvános felületein szerepeljen vagy felhasználásra kerüljön.

4. Nyeremények
A Fotópályázat során az alábbi nyereményeket osztja ki a Szervező a zsűri döntése alapján: - 1. helyezett: 50 000 forint értékű műszaki-elektronikai vásárlási utalvány;
- 2. helyezett: 30 000 forint értékű műszaki-elektronikai vásárlási utalvány;
- 3. helyezett: 20 000 forint értékű műszaki-elektronikai vásárlási utalvány.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy további nyereményeket, valamint különdíjat / különdíjakat osszon ki a zsűri döntése alapján.
Amennyiben a nyertes Pályázó a nyereményről való értesítés után legalább 15 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, a nyertes Pályázó elveszti jogát a nyeremény átvételére, lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.
A Szervező vállalja a nyeremények eljuttatását Magyarország határain belül a nyertesek részére, legkésőbb a kapcsolatfelvételt követő 60 napon belül.
Amennyiben a nyertes Pályázó cselekvőképességében korlátozott vagy cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre sem válthatók át.
A nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben a nyertes Pályázók semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja. A nyeremények kézbesítésével járó postázási vagy futárköltséget a Szervező viseli.

5. Pályázó kizárása
A Szervező jogosult a Fotópályázat időtartama alatt vagy a Fotópályázat zárását követő 30 napon belül saját belátása szerint, külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni a Fotópályázatból azt a Pályázót:
- aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Fotópályázaton;
- aki a Szervező alkalmazottja, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozója;
- aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Fotópályázattal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;
- aki megtévesztően jár el a Fotópályázattal kapcsolatban;
- aki az átvételhez szükséges személyes adatait, ill. a Szervező által kért információkat, nyilatkozatokat nem adta meg;
- aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel;
- aki valótlan vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Fotópályázaton valótlan, vagy a valós Pályázótól eltérő más személyt jogosítson nyereményre; valamint
- akit, illetve amelyet a Szervező egyéb okból jónak látnak kizárni, így különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Pályázó nyilatkozataival sérti a Szervező jogos gazdasági érdekeit.
A Pályázó kizárása esetén az adott Pályázó nem tarthat igényt nyereményre, vagy amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező tudomására, úgy a már átadott nyereményét, illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek, valamint köteles a Szervezőnek a kizárással kapcsolatos költségeit megtéríteni.
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárt Pályázó helyett saját belátása szerint egy másik Pályázót jelöljön ki nyertesként, de erre nem kötelezhető.

6. A Szervező felelőssége
A Fotópályázat ingyenességéből adódóan a Szervező nem szavatolja a Fotópályázat szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a Fotópályázat felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervező kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Fotópályázaton való részvétel során, a Fotópályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Fotópályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Pályázók kérdéseiket, illetve észrevételeiket elküldhetik az info@habitat.hu e-mailcímre.

7. Egyéb rendelkezések
A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát.
Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Pályázót terheli és a költség mértéke függhet a Pályázó internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától.
A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

Forrás: pafi.hu