Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása
/ FCA-KP-1-2022


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében
"civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása"
című
alprogramhoz
A pályázati kiírás kódszáma: FCA-KP-1-2022
Pályázati kategóriák kódszáma:
FCA-KP-1-2022/1
FCA-KP-1-2022/2
FCA-KP-1-2022/3
FCA-KP-1-2022/4

1. Bevezető
1.1. A pályázati kiírás indokoltsága
A Kormány elkötelezett a kistelepüléseken élők számának megtartása, növelése, életminőségének javítása, valamint ezzel összefüggésben ezen települések fejlesztése iránt, amelyre tekintettel a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos vezetésével kidolgozásra került a Magyar Falu Program.
A Magyar Falu Program célja az 5000 fő lakosságszám alatti települések hátrányainak enyhítése, így többek között az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, illetve olyan fejlesztések megvalósítása, amelyek vonzóvá teszik az ott élők, illetve a letelepedni szándékozók számára ezen településeket. A Kormány kiemelt figyelmet fordít a megfelelő helyi ismeretekkel, kötődéssel rendelkező, kis településeken működő, értékteremtő civil szervezetek támogatására, és ehhez kapcsolódóan a 2022. évi Magyar Falu Program programeleme a civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása.

1.2. A pályázati kiírás célja
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében a civil közösségi tevékenységek és azok végzéséhez szükséges feltételek támogatására.
A támogatás lebonyolításával összefüggő feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) látja el.

1.3. A pályázati kiírás felépítése
Pályázati kiírás kódja:
FCA-KP-1-2022
Pályázati kiírás kategóriája:
Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása
FCA-KP-1-2022/1
Pályázati kiírás kategóriája:
Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása
FCA-KP-1-2022/2
Pályázati kiírás kategóriája:
Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása
FCA-KP-1-2022/3
Pályázati kiírás kategóriája:
Civil szervezetek programszervezési támogatása
FCA-KP-1-2022/4
be együttesen pályázatot.
A pályázat benyújtásának feltételeit jelen pályázati kiírás, valamint azt részletezve és magyarázva a "Pályázati és elszámolási útmutató a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2022. évben meghirdetett "civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása" című dokumentum (a továbbiakban: Útmutató) tartalmazza.

1.4. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A rendelkezésre álló forrás összege 4 788 000 000 Ft, amelynek előirányzati fedezetét a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény 1. melléklet, XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok, 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére biztosítja.

2. A támogatható tevékenységek
2.1. Civil szervezetek ingatlanberuházási, -felújítási támogatása (FCA-KP-1-2022/1)
- Civil szervezet ingatlan vásárlása;
- Civil szervezet tulajdonában lévő ingatlan felújítása;
- Civil szervezet használatában lévő, helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és a helyi önkormányzat között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte;
- Civil szervezet használatában lévő, egyházi jogi személy tulajdonában lévő ingatlan felújításának támogatása, melynek feltétele a civil szervezet és az egyházi jogi személy között legalább a fenntartási időszakra szóló (5 éves), ingyenes használatról szóló előzetes megállapodás megléte.
Ha a beruházással érintett - nem a pályázó tulajdonában lévő - ingatlant a pályázón kívül más civil szervezet is ingyenesen használja, a tervezett tevékenységhez kapcsolódó építési/felújítási munkálatok - a betöltött funkciótól függetlenül a teljes ingatlan vonatkozásában - támogathatók, ha az ingatlant használó más civil szervezetek hozzájárulnak. Ha a beruházással érintett ingatlan egyéb köz- vagy piaci szolgáltatási feladatellátást is szolgál, abban az esetben egyértelműen elhatárolva, megbontva szükséges feltüntetni a civil szervezet által használt épületrészekhez tartozó tevékenységeket és költségeket a pályázatban és az azt alátámasztó dokumentumokban is.
Az a pályázó, aki a 2020. évi vagy a 2021. évi Falusi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlást valósított meg, a 2022. évi Falusi Civil Alap terhére ingatlan-tulajdon vásárlásra nem nyújthat be pályázatot. Ingatlan felújítási támogatás igénylésére ebben az esetben is van lehetőség.
2.2. Civil szervezetek gépjárműbeszerzési támogatása (FCA-KP-1-2022/2)
- Gépjárműbeszerzéssel kapcsolatos támogatás: új és használt gépjármű beszerzése, gépjármű karbantartása, felújítása, alkatrész beszerzése. Használt gépjármű beszerzése esetén legfeljebb 10 éves, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező gépjármű vásárlása támogatható, az adott gépjármű EUROTAX katalógusban szereplő, igazságügyi műszaki szakértő vagy műszaki szakértői iroda által igazolt, vagy a forgalmi érték meghatározásról szóló igazolásban szereplő árához képest legfeljebb + 20%-os mértékig. A részletes szabályokat az Útmutató tartalmazza.
Kivétel: 10 évnél idősebb, regisztrált, érvényes műszaki vizsgával rendelkező használt tűzoltóautó beszerzése.
Az a pályázó, aki a 2020. évi vagy a 2021. évi Falusi Civil Alap terhére gépjárműbeszerzési támogatásban részesült, a 2022. évi Falusi Civil Alap gépjárműbeszerzési kategóriára nem nyújthat be pályázatot.

2.3. Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása (FCA-KP-1-2022/3)
- Jármű karbantartása, felújítás, alkatrész beszerzése;
- Nem gépi meghajtású új jármű beszerzése (pl. kerékpár);
- Eszközbeszerzés.

2.4. Civil szervezetek programszervezési támogatása (FCA-KP-1-2022/4)
- A helyi közösség életét meghatározó, értékmegőrző, értékteremtő, a pályázó által szervezett programok előkészítése, megvalósítása.
- A programokhoz kapcsolódó költségek támogatása.

2.5. A támogatott tevékenység időtartama
2022. január 1.-2023. december 31.

2.6. Fenntartási kötelezettség
Járműberuházás támogatása esetén a fenntartási kötelezettség a megvalósítási időszak lejártától számított három éven át, ingatlanberuházás támogatása esetében a megvalósítási időszak lejártától számított öt éven át tart.
A fenntartási kötelezettség fennállásának időtartama alatt a kedvezményezett a támogatással érintett járművet és ingatlant kizárólag a támogatás céljának megfelelően használhatja, és az csak indokolt esetben, a Támogató előzetes jóváhagyásával idegeníthető el, terhelhető meg, adható bérbe vagy más használatába.

2.7. Biztosítéknyújtási kötelezettség
Amennyiben a megítélt támogatási összeg az 1 000 000 Ft-ot meghaladja, a kedvezményezett biztosítékot köteles nyújtani valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó levél formájában.

3. A pályázat benyújtásának feltételei
3.1. A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot nyújthat be az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. pont b) és c) alpontja szerinti azon egyesület vagy alapítvány
a) amelyet a bíróság 2021. december 31-éig nyilvántartásba vett,
b) amely rendelkezik a 2020. vagy a 2021. évi lezárt évről szóló, az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezett számviteli beszámolóval, és
c) amelynek székhelye olyan magyarországi településen van, amelynek - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv által az adott település tekintetében 2021. január 1-jén nyilvántartott - lakosságszáma 5000 fő vagy ez alatti.

3.2. A pályázat benyújtásának határideje és módja
- A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren (a továbbiakban: NIR) keresztül lehet benyújtani.
- A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
- A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:
2022. január 10. 10 óra 00 perc - 2022. február 11. 12 óra 00 perc
- A pályázó a pályázatát a támogatási döntés közléséig visszavonhatja. A pályázat visszavonását az erre vonatkozóan benyújtott kérelemnek megfelelően a BGA Zrt. a NIR-ben rögzíti, és a tudomásulvételről elektronikus úton visszajelzést küld a pályázónak.
- A pályázat benyújtásához pályázati díj megfizetése nem szükséges.

3.3. A pályázat befogadása és formai ellenőrzése
3.3.1. A pályázat formai ellenőrzését a BGA Zrt. a pályázat elektronikus beérkezését követően kezdi meg. A BGA Zrt. a pályázatot befogadja, ha
a) a pályázó a 3.1. pontban meghatározott jogosulti körbe tartozik;
b) a pályázó a pályázati kiírásban megjelölt benyújtási határidőn belül nyújtotta be a pályázatát;
c) az igényelt támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket;
d) a kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, a kötelezően csatolandó mellékletek megfelelő formátumban és határidőben benyújtásra kerültek;
e) ingatlanberuházással kapcsolatos támogatás (FCA-KP-1-2022/1 pályázati kategória) esetén a pályázó vállalja, hogy a támogatott tevékenységet az 5000 fő vagy ez alatti lakosságszámú székhelyén vagy telephelyén valósítja meg.
3.3.2. A pályázat érvénytelen, ha
a) a pályázó a pályázatot nem a kiírásban közzétett tárgyban, illetve támogatási céllal nyújtotta be;
b) a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott meg, vagy hamis/hamisított dokumentumot nyújtott be;
c) a pályázó határidőre nem tett eleget vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási felhívásnak.

Figyelem, a csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni!

3.4. Hiánypótlás
Ha a pályázó a pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, és azok jellegüknél fogva pótolhatók, a BGA Zrt. egy alkalommal felszólítja a pályázót a pályázat kijavítására.
A hiánypótlást a pályázónak elektronikus úton kell benyújtania a NIR-en keresztül. A hiánypótlás benyújtására a hiánypótlási felhívás elektronikus kézbesítését követő nyolc napon belül van lehetőség.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk
4.1. A támogatás formája
A jelen kiírás keretében nyújtott támogatás saját forrás nélkül, egy összegben, 100%-os támogatási előleg formájában, vissza nem térítendő támogatásként nyújtott, 100%-os támogatási intenzitású költségvetési támogatásnak minősül.

5. A támogatási döntés
5.1. A pályázat elbírálása, értesítés a támogatási döntésről
A tartalmi értékelést követően a pályázatról a Támogató várhatóan a pályázat benyújtására meghatározott határidő lejáratától számított 60 napon belül dönt, amely határidőbe nem számít bele a hiánypótlás és a tisztázó kérdés időtartama. A támogatási döntésről történő tájékoztatást a BGA Zrt. a döntéstől számított 5 napon belül elektronikusan küldi meg a pályázó részére.

5.2. A pályázat tartalmi értékelésének szempontjai
A döntést megalapozó értékelési szempontok:
a) a pályázat indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása;
b) a benyújtott pályázat költségvetésének megalapozottsága;
c) a pályázó civil szervezet tevékenysége, eddigi eredményei;
d) a pályázattal megvalósítani kívánt helyi társadalmi szükséglet, elérendő helyi társadalmi hatás;
e) a támogatás civil szervezetre gyakorolt hatása (szervezet fenntarthatósága, további fejlődés lehetősége stb.);
f) a Magyar Falu Program céljaihoz való viszonya, területi kiegyenlítettség érvényesítése.

5.3. A támogatási jogviszony létrejötte és a támogatás folyósítása
A támogatási jogviszony a támogatói okirat BGA Zrt. által történő kiadásával és a kedvezményezettel való közlésével jön létre. A Támogató a támogatói okirathoz kapcsolódóan általános szerződési feltételeket alkalmaz, amelyben meghatározza a támogatás felhasználására vonatkozó feltételeket, ideértve a támogatási jogviszony megszegésének eseteit, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére vonatkozó kötelezettséget, a támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzéstűrési és adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a nyilvánossági követelményekre vonatkozó kötelezettséget az Arculati Kézikönyvnek megfelelően. A nyilvánossággal kapcsolatos követelményeket a http://www.kormany.hu oldalról letölthető Arculati Kézikönyv tartalmazza; emellett szükséges a BGA Zrt. honlapján (https://bgazrt.hu/letolthetologok/) megtalálható arculati elemek használata is. A kedvezményezett a támogatott tevékenység megvalósítása során köteles a meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, - ide nem értve a Magyar Falu Program Arculati kézikönyv falutábla kihelyezésére vonatkozó részét - a támogatott tevékenységről és a támogatásról az Arculati Kézikönyvben meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani.
Az Általános Szerződési Feltételek a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében "civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása" című alprogramhoz dokumentum elérhető a BGA Zrt. honlapján.
A támogatást a BGA Zrt. a folyósítási feltételek rendelkezésére állását követő hat napon belül, egy összegben, 100%-os támogatási előlegként átutalja a kedvezményezett pályázatban megadott fizetési számlájára.
A támogatói okirat kibocsátásához a következő mellékleteket szükséges benyújtani postai úton:
a) kék színű tollal, cégszerűen aláírt általános nyilatkozat, ami NIR-ből letölthető;
b) 1 000 000 Ft-ot meghaladó mértékű megítélt támogatási összeg esetén beszedési megbízásra felhatalmazó levél;
c) a kedvezményezett nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírásmintája vagy az aláírásminta hitelesített másolata (meghatalmazás esetén a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírás mintáját is szükséges benyújtani);
d) tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, ha a beruházással érintett ingatlan nem a kedvezményezett tulajdonában van;
e) Nem szükséges az aláírási igazolást újból megküldenie annak a kedvezményezettnek, aki az 5.3. c) pontban meghatározott aláírási igazolást az FCA-KP-1-2020 vagy az FCA-KP-1-2021 pályázati kategóriák valamelyikében benyújtott korábbi pályázatához már megküldte, amennyiben annak adataiban, illetve az aláírás képben nem történt változás.

Ebben az esetben papír alapon és elektronikusan, NIR-ben a "Mellékletek" űrlapon keresztül a kedvezményezettnek a képviselő által (cégszerűen) aláírt "Nyilatkozat a korábban benyújtott dokumentumokról" című dokumentumot szükséges beküldenie, mely a NIR-ből letölthető.
A fenti dokumentumokat az alábbi levelezési címre kell megküldeni:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága
1253 Budapest, Pf. 36.
A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati azonosító számot!
https://magyarfaluprogram.hu/palyazat
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti aszövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag

Forrás: pafi.hu