PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) nyílt pályázatot hirdet a Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására, összhangban
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény;
- a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V.12.) Korm. rendelet;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Fejkez. rendelet);
- A támogatás az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése értelmében nem minősül állami támogatásnak, mivel a pályázó tevékenysége nincs hatással a tagállamok közötti kereskedelemre.
vonatkozó rendelkezéseivel.

1. A pályázat célja
A Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése. A magyar népi kultúra, népművészeti értékek társadalmi elfogadottságának, beágyazódásának fokozása, alapértékként való kezelése.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg
2.1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2022. évben 1 917 000 000 Ft, azaz egymilliárd-kilencszáztizenhétmillió forint, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet, XX. EMMI fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 11. Kulturális feladatok és szervezetek támogatása, 6. Csoóri Sándor Alap jogcím TÁMOGATÁS forrásaként áll rendelkezésre (ÁHT azonosító: 368 839).

3. A támogatás formája
3.1. A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
3.2. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.
3.3. A pályázaton vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

 

6. A pályázatok benyújtásának határideje
6.1. Az internetes pályázatok benyújtásának határideje: 2022. május 22. 23:59 óra.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a benyújtási határidő napján - 2022. május 22. 23.59 óráig az EPER-ben véglegesítésre került.
Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza "megkezdett" maradt), a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.
Az EPER-ben a megadott benyújtási határidő után pályázatot véglegesíteni nem lehet.

8. A pályázatok benyújtásának módja, mellékletek benyújtása
8.1. A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani az EPER rendszeren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

Kiemelten szeretnénk felhívni a figyelmüket arra, hogy jelen pályázati kiírás tekintetében a hivatalos és elsődleges kommunikációs csatorna az EPER. Minden pályázattal kapcsolatos üzenetet elküld a Támogatáskezelő az EPER-ben, amely továbbításra kerül a regisztrációban megadott e-mailcímre is, azonban a regisztráció során Ön által megadott e-mailcímre az üzenet kézbesítése bizonytalan. Pályázatának nyomon követése, illetve az előírt határidők betartása érdekében elengedhetetlen, hogy rendszeresen figyelje a fontos információkat tartalmazó üzeneteket, amelyek elsőként EPER-ben az "olvasatlan" fülre kerülnek.

8.2. A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx weblapon regisztrálnia kell magát az EPER-be, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mailcím).
A pályázattal kapcsolatos további információkat a www.emet.gov.hu honlapon, valamint az ott feltüntetett ügyfélszolgálati elérhetőségeken kaphat;
e-mail: cssp@emet.gov.hu;
telefon: +36 1 550 2790

További információ: pafi.hu