Gyermeket nevelő kutatók támogatása

Pályázati felhívás
gyermeket nevelő kutatók támogatására
2023

A pályázat célja és a támogatás formája
A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: MTA) pályázatot ír ki a gyermeket nevelő kutatók tudományos előmenetelének elősegítése érdekében az alábbi két kategóriában:

1. kategória: az MTA doktora cím megszerzéséhez szükséges értekezés megírásának támogatása a 14. életévét be nem töltött gyermeket nevelő kutatók (nők, és egyedülálló férfiak) számára;

2. kategória: a tudományos eredmények publikálásának támogatása olyan kutatók esetében, akikre teljesülnek az alábbi feltételek:
- a pályázó legkisebb gyermekének születésétől kevesebb, mint négy év telt el a pályázat beadási határidejéig. Férfiak esetén ez a feltétel kiegészül azzal, hogy ez alatt az idő alatt legalább egy évet a kutató igazolhatóan, folyamatosan gyerekgondozással (CSED/GYED/GYES) otthon töltött, vagy a pályázás ideje alatt gyermekgondozás miatt (CSED/GYED/GYES) otthon van.
vagy
- a pályázó 14. életévét be nem töltött, fogyatékkal élő vagy tartósan beteg gyermeket nevel.

A pályázat keretében az 1. kategóriában pályázók esetében bruttó 2 400 000 Ft, a 2. kategóriában pályázók esetében pedig 1 200 000 Ft összegű vissza nem térítendő ösztöndíj-támogatás nyerhető el. A támogatást a kedvezményezett 2023. április 1. és 2024. március 31. között veheti igénybe, választhatóan három, négy, hat, nyolc vagy tizenkét hónapos időtartammal, az időtartamnak megfelelő hónaponkénti bontásban. (Így pl. az 1. kategória nyerteseinél tizenkét hónapos támogatási időtartam esetén havonként bruttó 200 000 Ft, négy hónapos támogatási időtartam esetén pedig havonként bruttó 600 000 Ft az ösztöndíj.) Az ösztöndíj-támogatásra a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XXXIII. fejezet 1. cím MTA Titkárság költségvetéséből elkülönített 65 millió forintos keret terhére 30-35 pályázat támogatására nyílik lehetőség.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Mindkét kategória esetében az a személy nyújthat be pályázatot, aki:
- tagja az MTA köztestületének (erre irányuló folyamatban lévő kérelem nem tesz eleget ennek a feltételnek).;
- PhD, vagy azzal egyenértékű tudományos fokozattal rendelkezik, de még nem rendelkezik MTA doktora címmel, illetve nincs elbírálás alatt álló MTA doktori kérelme;

1. kategória esetében:
- a pályázat benyújtásakor 14. életévét be nem töltött gyermeket nevelő kutatónő, vagy 14. életévét be nem töltött gyermeket egyedül nevelő kutató férfi (azaz gyermekét saját háztartásában neveli és nőtlen, özvegy, elvált, házastársától külön él és nincs élettársa);
- vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén, annak lejártát követően egy éven belül benyújtja az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelmét.

2. kategória esetében:
- a pályázat benyújtásakor a pályázó legkisebb gyermekének születésétől kevesebb, mint négy év telt el a pályázat beadási határidejéig. Férfiak esetén ez a feltétel kiegészül azzal, hogy ez alatt az idő alatt legalább egy évet a kutató igazolhatóan, folyamatosan gyerekgondozással (CSED/GYED/GYES) otthon töltött, vagy a pályázás ideje alatt gyermekgondozás miatt (CSED/GYED/GYES) otthon van. Ugyancsak pályázhat az a kutató, aki 14. életévét be nem töltött, fogyatékkal élő vagy tartósan beteg gyermeket nevel;
- vállalja, hogy a pályázat lejártát követően egy éven belül megjelenik, vagy elfogadásra kerül a publikációja a Scimago szerinti Q1-es kategóriájú szaklapban, melyben a pályázó meghatározó (első vagy utolsó) szerző.
Bölcsészet- és társadalomtudományok területéről pályázók esetében Q1-es cikk helyett monográfia vagy kritikai forráskiadás is készülhet. Az utóbbi két esetben a kiadásra kész kézirat bemutatása szükséges, kiadói nyilatkozat vagy szakmai lektori jelentés kíséretében, de megfelel az Akadémia könyvkiadási pályázatán való részvétel is. Amennyiben a bölcsészet- és társadalomtudományok területen belüli szűkebb szakterületén a szakma fontos folyóiratainak nincs Q1-es besorolása, adja meg a szakterületén "A" kategóriás tudományos folyóirat nevét (legfeljebb hármat), amelyben publikálni szándékozik.

A pályázatok benyújtása és formai ellenőrzése
A pályázatokat angol vagy magyar nyelven lehet benyújtani az elektronikus pályázati rendszeren keresztül (https://palyazat.mta.hu/kgynk_2023). A pályázati anyagok feltöltésének határideje
2022. december 6., 16:00 (közép-európai idő szerint).

A pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdésekben az MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Osztálya (a továbbiakban: Kutatási Pályázatok Osztálya) munkatársai adnak tájékoztatást a kgynk.palyazat@titkarsag.mta.hu e-mailcímen, illetve a +36 1 411 6287 telefonszámon.

A pályázati felületre az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) szóló azonosítóval lehet belépni. A pályázati rendszer a pályázóra vonatkozó, az AAT-ben tárolt adatokat átveszi, azokat csak egy helyen, az AAT-ben kell és lehet módosítani. A naprakész adatok használata érdekében szükség lehet az AAT-ben tárolt adatok frissítésére.

Amennyiben a pályázatot benyújtó kutatónak még nincs AAT-azonosítója, regisztrációját a 1. sz. útmutató segítségével teheti meg. Amennyiben már rendelkezik AAT-azonosítóval (illetve a sikeres regisztrációt követően), az útmutató 3. pontjától kezdődően kap segítséget az AAT-ben a kötelező mezők kitöltéséhez.

A pályázat elektronikus benyújtását a 2. sz. útmutató segíti.

Az MTA Titkársága a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL törvény (a továbbiakban: MTA tv.) 19. § (1) alapján látja el a pályázattal kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
Az elektronikus pályázati felületen történő kitöltéssel:
- a pályázó adatait (név, születési dátum, állampolgárság, biológiai nem, elérhetőség, munkahely, tudományos fokozat és annak megszerzésének időpontja, MTMT azonosítója); a pályázati kategória megnevezését;
- a pályázó kutatási tudományágát, szűkebb tudományterületét (az 1. kategóriában pályázók esetében oly módon kötelező megadni, hogy ennek alapján egyértelműen megállapítható legyen az MTA doktora cím habitusvizsgálati követelmény-rendszere);
- kommunikációs összefoglalót: a tervezett MTA doktori disszertáció illetve a tervezett publikáció tematikai ismertetése (magyar nyelven, közérthetően megfogalmazott szöveg legfeljebb 10 mondat terjedelemben).
- a tudományos közéleti tevékenységre vonatkozó adatok (pl. bírálói tevékenység, szerkesztőbizottsági tagság, külföldi meghívások, a pályázó vezetése alatt fokozatott szerzett hallgatók, stb.);
- az 1. kategóriában pályázóknak kötelező felsorolnia a saját jogon korábban elnyert rangos hazai (OTKA, MTA Bolyai, MTA Prémium) vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázati támogatásokat (támogatás megnevezése, téma, időszak, eredmény/minősítés);
- az 1. kategóriában pályázóknak kötelező megadni az MTA doktori kérelem benyújtásának várható időpontját;
- az 1. kategóriában pályázók esetében az utolsó öt év 5 legfontosabb publikációjának bibliográfiai adatait, valamint a teljes életműből további 5 legfontosabb publikáció bibliográfiai adatait melyben meghatározó szerző (ha nem első, utolsó vagy levelező szerző, akkor kérjük megadni a saját hozzájárulás mértékét);
- a 2. kategóriában pályázók esetében a pályázó által legfontosabbnak ítélt legfeljebb 5 publikációjának bibliográfiai adatait melyben meghatározó szerző (ha nem első, utolsó vagy levelező szerző, akkor kérjük megadni a saját hozzájárulás mértékét);
- a pályázó publikációs teljesítményét mutató MTMT hivatkozási linkjét (ennek MTMT-ben történő beállításához lásd a 3. sz. útmutatót);
- a támogatás időtartamát (kezdő és záró dátum, hónapok száma);
- a gyermekek számát, korát;
- a gyermekgondozással töltött időszako(ka)t.
Az elektronikus pályázati felületre történő feltöltéssel (pdf formátumban):
- kísérőlevelet aláírva, melynek terjedelme maximum 3 oldal lehet, és melyben
- az 1. kategória pályázóinak részletesen ki kell térniük annak bemutatására, hogy a pályázó a releváns Tudományos Osztály doktori eljárásra vonatkozó követelményeinek milyen mértékben felel meg és tartalmaznia kell a tervezett disszertáció tematikai ismertetését, továbbá a pályázó szándéknyilatkozatát, miszerint a támogatás elnyerése esetén, a kifizetés utolsó részletét követő hónap első napjától számított egy éven belül benyújtja az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelmét.
- a 2. kategória pályázóinak ki kell térniük annak bemutatására, hogy a pályázó a közlésre szánt kutatómunka eredményeit milyen mértékben ítéli teljesítettnek, és tartalmaznia kell a tervezett publikáció/publikációk tematikai ismertetését, továbbá a pályázó szándéknyilatkozatát, miszerint a támogatás elnyerése esetén, a kifizetés utolsó részletét követő hónap első napjától számított egy éven belül hitelt érdemlően bizonyítani tudja a publikáció megjelentetését, vagy közlésre elfogadását, könyv esetében pedig bemutatja a kiadásra kész kéziratot kiadói nyilatkozat vagy szakmai lektori jelentés kíséretében, illetve igazolja részvételét az Akadémia könyvpályázatán.
- szakmai önéletrajzot;
- az aktuális összesítő és szakterületi MTMT táblázatokat (a két táblázatot egy pdf file-ba szerkesztve kérjük feltölteni);
- a pályázó nyilatkozatát az 1. vagy 2. kategóriában megadott feltételeknek való megfelelésről, és a pályázó egyéb körülményeiről (pl. többgyermekes-, egyedülálló szülő, tartósan beteg gyermeket nevel, tartósan beteg házastárs, 14 évnél nagyobb gyermekeket is nevel, illetve több nehezítő körülmény egyszerre stb.), valamint a pályázatban megadott adatok valódiságáról és személyes adatai kezeléséről (lásd 1. számú melléklet szerinti nyilatkozat);
Amennyiben a pályázó a Kormány rendeletében meghatározott, azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH, vagy más minősített, személyes elektronikus aláírás) látta el az elektronikusan benyújtott nyilatkozatát, úgy nem szükséges annak papír alapú, aláírt példányát postázni. Ha erre nincs lehetőség, kérjük postán beküldeni az eredeti, kézzel aláírt nyilatkozatot a Kutatási Pályázatok Osztálya címére (MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Osztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.).
A pályázat benyújtásának díja nincs.

A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítás a Kutatási Pályázatok Osztályától kérhető a kgynk.palyazat@titkarsag.mta.hu e-mailcímen és a +36 1 411 6287 telefonszámon.
A benyújtott pályázati anyagot a Kutatási Pályázatok Osztálya ellenőrzi, és a pályázat beérkezését követő 7. napig tájékoztatja a pályázót - az általa megadott e-mailcímen - arról, hogy pályázatának befogadásával annak érdemi elbírálási folyamata megkezdődött.
Érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha
- a pályázó személye nem felel meg a felhívásban megadott feltételének, vagy
- a pályázó nem tartozik a felhívásban meghatározott lehetséges igénylői körbe, vagy
- a felhívásban előírt dokumentumok határidő után érkeznek be, vagy
- a pályázó a döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott.
Ha a pályázó a pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, a Kutatási Pályázatok Osztálya hiánypótlásra szólítja fel. Hiánypótlásra az értesítés kézhezvételét követő 5 munkanap áll a pályázó rendelkezésére. Ha a pályázó a hiánypótlást hibásan, hiányosan nyújtja be, vagy a hiányosságokat határidőn belül nem pótolja, a pályázat érvénytelennek minősül, nem kerül elbírálásra, és erről a pályázót a Kutatási Pályázatok Osztálya értesíti. Az elutasítás okát a támogatónak meg kell jelölnie.

A benyújtott pályázatok elbírálása
Az 1. kategóriában a formailag érvényes pályázatot benyújtók publikációs és hivatkozási listáját a Magyar Tudományos Művek Tárának (a továbbiakban MTMT) munkatársai ellenőrzik, és elkészítik a pályázó tudományterületének megfelelő, MTA doktori eljáráshoz előírt tudománymetriai összefoglaló táblázatot, melyet a Kutatási Pályázatok Osztálya szakmai referensei töltenek fel a pályázó pályázati anyagához.

Az 1. kategóriában csak olyan pályázat támogatható, ahol az MTA doktori habitusvizsgálat tudománymetriai követelményeinek teljesülése - az MTMT munkatársai által készített összefoglaló táblázat alapján, a mutatók összességét tekintve - a rangsoroló zsűri megállapítása szerint legalább 80%-osnak tekinthető.

A 2. kategóriában elsődleges cél a kutató reintegrálódásának támogatása, nem pedig a pályázati forrással már rendelkezők többlettámogatása. A rangsoroló zsűri mérlegeli a pályázó tudományos teljesítményét, a tervezett publikáció előkészítettségét és várható hatását, valamint a pályázó gyermekgondozási körülményeit (pl. gyermekek száma, kora, egyéb, külön méltánylást érdemlő szempont).

Mindkét kategóriában benyújtott pályázatokat az MTA főtitkára által felkért szakértői zsűri rangsorolja (lásd 27/2021.(X. 28.) sz. elnöki határozat) a 2. sz. mellékletben lévő bírálati szempontok szerint. A zsűri rangsorolása alapján a nyertes pályázatokról az MTA főtitkára dönt, várhatóan 2023. március 6-ig.

A pályázat elbírálásának eredményéről a pályázók a döntést követő 5 munkanapon belül elektronikus levélben értesítést kapnak, a nyertesek névsorát az MTA a honlapján közzéteszi.
Jogorvoslat, tájékoztatás kifogás benyújtásának lehetőségéről
A pályázat eredményéről szóló döntés ellen érdemi jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázó az MTA elnökének címzett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatás folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint szabálysértő, vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A pályázat szakmai értékelésével kapcsolatosan kifogás nem nyújtható be. A kifogásnak tartalmaznia kell a kifogást tevő nevét, lakcímét, a kifogásolt intézkedés vagy mulasztás meghatározását, a kifogás alapjául szolgáló tényeket és a kifogásolt vagy elmaradt intézkedéssel megsértett jogszabályi, vagy pályázati kiírásban foglalt rendelkezés pontos megjelölését és a kifogást tevő aláírását.

Esetlegesen felmerülő észrevétel vagy panasz a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül, egy alkalommal, elektronikusan a kgynk.palyazat@titkarsag.mta.hu e-mailcímre lehet elküldeni, annak egyidejű postai megküldésével (MTA Titkársága Kutatási Pályázatok Osztálya, 1051 Budapest, Nádor u. 7.) A kifogás - kizárólag az abban vitatottak kivizsgálására szorítkozva - a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra. A hiányos tartalommal, illetve a határidőn túl benyújtott, vagy a pályázat szakmai értékelésére irányuló kifogás érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra.

A támogatás folyósítása, beszámolás
A sikeres pályázatot követően az MTA Titkársága a pályázóval kötött ösztöndíjszerződés alapján biztosítja a megítélt ösztöndíjat. (A jelen pályázattal elérhető juttatás a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint nem minősül adómentesnek.) A támogatás folyósításának felfüggesztése csak várandósság, illetve újabb gyermek születése indokával kérhető és az MTA főtitkárának erre vonatkozó engedélyéhez kötött. A hosszabbítás maximális időtartama 1 év lehet.
A pályázó a támogatási időszakot követően 30 napon belül szakmai beszámolót nyújt be a Kutatási Pályázatok Osztályára, melyben tájékoztatja az MTA főtitkárát a támogatási időszakban elért eredményről.
- Az 1. kategóriában támogatottak bemutatják az MTA doktora cím megszerzésére irányuló munkájukat, valamint az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelem további tervezett ütemezését. Nem kell szakmai beszámolót benyújtani, amennyiben a pályázó az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelmét az MTA Doktori Tanács Titkárságán már benyújtotta és erről igazolást nyújt be a Kutatási Pályázatok Osztályára.
- A 2. kategóriában támogatottak bemutatják a tervezett publikáció/publikációk kéziratát és a publikálás tervezett helyét, idejét. Könyv esetében a készülő kézirat bemutatása mellett keresni kell a kiadás lehetőségét. Nem kell szakmai beszámolót benyújtani, amennyiben a publikáció (cikk, monográfia, kritikai forráskiadás) már megjelent vagy közlésre elfogadásra került, és ezt igazolja a kutató.

A támogatott kutató vállalja, hogy a jelen támogatás felhasználásával létrehozott, kiadott mű (előadásokat is ideértve) vonatkozásában a mű adatait digitális formában az MTA Könyvtár és Információs Központ (KIK) MTMT rendszerébe, illetve PDF/A formátumban az MTA KIK REAL repozitóriumába vagy a vonatkozó, az MTA elnökének a tudományos művek nyílt hozzáférésű közzétételéről szóló 31/2022. (X.28.) számú határozata szerint járnak el a megjelenést követően 30 napon belül. A nyílt hozzáféréssel vagy a REAL-ban korlátozott nyilvánossággal elhelyezett művek elérhetőségét (URL) az MTMT-ben fel kell tüntetni.

A támogatott pályázót visszafizetési kötelezettség terheli, amennyiben a támogatási időszakot követően egy éven belül nem igazolja,
- az 1. kategóriában elnyert támogatás esetében, hogy benyújtotta az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelmét.
- a 2. kategóriában elnyert támogatás esetében, hogy Q1-es kategóriájú szaklapban - bölcsészet- és társadalomtudományok területéről pályázók esetében jelentős tudományos "A" kategóriás folyóiratban - megjelent, vagy közlésre/elfogadásra került a tervezett publikáció. Könyv (monográfia illetve kritikai forráskiadás) esetében pedig, ha nem mutatja be a kiadásra kész kéziratot a kiadói nyilatkozat, lektori vélemény vagy az Akadémia könyvkiadási pályázatán való részvétel igazolása kíséretében.

Mindkét esetben a pályázatban vállalt feladat teljesítésének egy éves határideje várandósság, illetve újabb gyermek születése indokával, MTA főtitkári engedéllyel, maximum egy évvel meghosszabbítható.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Bolyai kutatási ösztöndíj feltétele szerint nem részesülhet Bolyai ösztöndíjban a pályázó, ha az ösztöndíjas időszak alatt más magyar állami és/vagy nemzetközi forrásból származó, saját személyi juttatásának kifizetésére felhasználható kutatói ösztöndíjjal is rendelkezik (pl.: jelen pályázati felhívásban elnyerhető támogatás).

Egyéb, a pályázattal kapcsolatos információk
Az MTA tájékoztatja a pályázókat, hogy az információs önrendelkezési jog meghatározza, mi a közérdekű adat. Ami a pályázat során nem minősülne annak, de
- a pályázati kiírást előkészítő,
- a pályázatot kiíró,
- a támogatási igényről meghozott döntést előkészítő,
- a döntéshozó személy vagy testület által kezelt, különleges adatnak nem minősülő adat, és a pályázattal, a pályázati eljárással, a támogatási döntéssel összefüggésben áll, az is nyilvános adatnak tekintendő, közérdek alapján.
A pályázati eljárás során a személyes adatkezelés célja és jogalapja
a) A pályázó által megadott személyes adatokat a pályázati eljárás lefolytatása céljából, az MTA Titkárságán belül a Kutatási Pályázatok Osztálya kezeli az MTA Egységes Pályázati Keretrendszerében (EPK).
Ugyanezen személyes adatokat az MTA Titkárságának a szervezeti és működési szabályzata szerint hatáskörrel rendelkező szervezeti egységei, valamint a pályázat elbírálásában résztvevő felkért bírálók jogszabályban meghatározott feladat teljesítéséhez megismerhetik.
A nyertes pályázók személyes adatait az MTA Titkársága a támogatási (ösztöndíj) szerződés megkötése céljából kezeli.
b) A személyes adatkezelés jogalapja az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése.
c) A pályázó a személyes adataiban bekövetkezett változásokat a kgynk.palyazat@titkarsag.mta.hu e-mailcímre jelezheti.
d) Az MTA adatkezelési tájékoztatója az mta.hu weboldal "Hasznos információk" cím alatt, az "Adatkezelési tájékoztató"-ra kattintva érhető el.

Forrás: pafi.hu