A pályázat benyújtási időszaka: 2021. október 18.-2021. november 17.

A Közösségi környezet kollégium, a Mobilitás és alkalmazkodás kollégium, a Nemzeti összetartozás kollégium, a Társadalmi felelősségvállalás kollégium, valamint az Új nemzedékek jövőjéért kollégium (a továbbiakban: Kollégium) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő)
a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.),
b) a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.),
c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
e) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet,
f) a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet,
g) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban Tao tv.)
alapján - kizárólag a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR) útján benyújtandó - pályázatot hirdet helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek részére, kizárólag azok alapcélja szerinti közösségteremtő, a hatókörükbe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységükhöz kapcsolódó költségek fedezésére a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel.

FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak.
FIGYELEM! A pályázati kiíráshoz kapcsolódik a pályázati dokumentáció részeként "A Nemzeti Együttműködési Alap Pályázati Útmutató a helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022." című dokumentum (a továbbiakban: Pályázati útmutató), amely letölthető a https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.html, illetve a http://www.bgazrt.huoldalról.

1. A pályázat célja
A pályázat célja a helyi vagy területi hatókörű civil szervezetek támogatása a Civil tv. 56. § (1) bekezdés h) pontja szerinti egyszerűsített támogatás formájában, amelyet a pályázó a 2. pontban meghatározott tevékenységek költségeire fordíthat.

2. A támogatható tevékenységek
A támogatást a nyertes pályázó (a továbbiakban: kedvezményezett) az alapcélja szerinti közösségteremtő, a hatókörébe tartozó közösség érdekében végzett tevékenységéhez kapcsolódó költségeinek fedezésére fordíthatja.

3. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A támogatás céljára rendelkezésre álló forrás összege 1 747 268 640 Ft, amelynek előirányzati fedezetét a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 29. Nemzeti Együttműködési Alap jogcím előirányzata [ÁHT: 332995] biztosítja.

4. A pályázat benyújtásának határideje és a támogatott tevékenység időtartama
Közösségi környezet kollégium
A közművelődés, tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, fogyasztóvédelem, a település- és közösségfejlesztés, kulturális tevékenység területén működő civil szervezetek, társadalmi párbeszéd, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek.
2021. 11. 17. 14:00

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport területén működő civil szervezetek.
2021.11.17. 14:00

Nemzeti összetartozás kollégium
A kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység, az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme, egyéb kulturális tevékenység (zene, tánc, népzene, néptánc), hagyományápolás területén működő civil szervezetek.
2021. 11. 17. 14:00

Társadalmi felelősségvállalás kollégium
Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, család és gyermekjóléti szolgáltatók, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek, természet- és környezetvédelem, polgári védelem területén működő civil szervezetek.
2021. 11. 17. 14:00

Új nemzedékek jövőjéért kollégium
A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés területén működő civil szervezetek.
2021. 11. 17. 14:00

FIGYELEM! A megvalósítási időszak módosítását a kedvezményezett nem kezdeményezheti.
FIGYELEM! Azon pályázatok, amelyek határidőben a NIR-ben nem kerülnek véglegesítésre, nem minősülnek benyújtott pályázatnak, és az Alapkezelő formai ellenőrzésnek sem veti alá.

5. Pályázat benyújtására jogosult szervezetek köre
5.1. Pályázatot nyújthat be a Magyarországon 2019. december 31-éig nyilvántartásba vett helyi vagy területi hatókörű
a) alapítvány, valamint
b) egyesület, ideértve a szövetséget.

5.2. Nem nyújthat be pályázatot
a) a szakszervezet,
b) a párt,
c) a párt által alapított alapítvány,
d) a párt részvételével létrehozott egyesülete,
e) a kölcsönös biztosító egyesület,
f) a közalapítvány3,
g) az egyházi jogi személy,
h) a civil társaság,
i) határon túli civil szervezet.

6. A támogatás formája és mértéke
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100 000 forint.
Az igényelhető és elnyerhető támogatás összegének felső határa 350 000 forint.
A támogatás rendelkezésre bocsátása utólagos elszámolás mellett, támogatási előleg formájában, egy összegben történik.

A támogatási intenzitás mértéke 100%.
A pályázathoz saját forrás biztosítása nem szükséges.

7. Elszámolható költségek
7.1. A támogatás terhére elszámolható költségek köre
A támogatás terhére a NEAr. 7. melléklete szerinti, a támogatott tevékenység időtartamába eső teljesítési időponttal rendelkező, valamint a beszámoló benyújtásának határnapjáig pénzügyileg is teljesült költségek számolhatók el a kedvezményezett működésével összefüggésben. A támogatásból elszámolható költségek vonatkozásában költségvetési soronkénti példákat a Pályázati útmutató tartalmaz.

8. A pályázat benyújtása
8.1. A pályázat benyújtásának helye és módja
A pályázatot kizárólag elektronikusan, a NIR-en keresztül lehet benyújtani, magyar nyelven.

FIGYELEM! A NIR-t a https://nir.bgazrt.hu oldalon lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell, amelyhez rendelkeznie kell érvényes e-mailcímmel.
A pályázat benyújtása csak abban az esetben lehetséges, ha a NIR-ben minden kötelezően kitöltendő mező kitöltésre, és minden kötelezően csatolandó melléklet feltöltésre került. A NIR formai hibák és a kötelezően megadandó adatok hiánya esetén nem engedi a pályázat benyújtását, és figyelmeztető üzenetben jelzi a benyújtást akadályozó hibát a pályázó részére.
A pályázat benyújtását a NIR felhasználói kézikönyvben leírtak szerint, illetve a Pályázati útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.

8.2. Pályázati díj
A pályázónak a pályázat beadása napjáig egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie, melynek összege 2000 Ft, azaz kétezer forint. Az átutalást igazoló dokumentumot (átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük a NIR-ben a Mellékletek űrlapra felcsatolni. A pályázati díjat átutalással, a következő fizetési számlaszámra kell megfizetni:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - 10032000-00310024-00000017
IBAN HU20100320000031002400000017
Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse a NIR-ben, ha a pályázati díjat már átutalta, és az átutalást igazoló dokumentumot a NIR-ben a Mellékletek űrlapra feltöltötte.
Kérjük, a pályázati díj megfizetésekor a beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a megjegyzés/közlemény rovatban a pályázó - NIR-ben megadott - adószámát, továbbá azt, hogy NEA.

FIGYELEM! A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

FIGYELEM! A pályázat benyújtásakor a szervezet e-mailcíme pontosan kerüljön megadásra, mert a pályázati díjról szóló számla elektronikus számlaként erre az e-mailcímre kerül megküldésre.
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-5/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti aszövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag

Forrás: pafi.hu