Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Innovációval a fiatalokért - Erzsébet Nóvum Díj


"Innovációval a fiatalokért - Erzsébet Nóvum Díj" pályázati felhívás
Az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Támogató) az EFOP-1.2.3-VEKOP-15-2015-00001 Komplex ifjúsági fejlesztések - új nemzedék újratöltve projekt keretében felhívást tesz közzé "Innovációval a fiatalokért - Erzsébet Nóvum Díj" címmel.

Támogatás célja és összege
A pályázat célkitűzése, hogy felhívja a figyelmet arra, léteznek olyan, együttműködésen és önkéntes tevékenységeken alapuló innovatív kezdeményezések, amelyek az ifjúsági korosztályt szólítják meg, és a célcsoport bevonásával valósulnak meg. Célja továbbá azon közösségek, csoportok, szervezetek elismerése, melyek önzetlenül cselekedve hajlandók tenni szűkebb vagy akár tágabb környezetükért, a körülöttük lévő emberekért.
Az Erzsébet Nóvum Díj a példamutató és példaértékű kezdeményezésekre hívja fel a figyelmet.
A pályázat során egy szervezet projektje kerül elismerésre, három kiemelt terület: innováció, együttműködés, önkéntesség együttes értékelésére alapozva.
A díj összege 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint, amely a támogatott jelölt szervezet anyagi támogatása.
A támogatás kizárólag a pályázatban bemutatott projekt 2022. évben történő megvalósítására, az ott tervezett esemény, kampány, rendezvény, program/programsorozat felmerülő költségeire fordítható.

A projekt szakmai tartalma
A projekt keretében az alábbi szakmai elvárásoknak megfelelő esemény, kampány, rendezvény, program/programsorozat megvalósítása szükséges:
- a projekt innovatív tevékenységet valósít meg, mely a különböző társadalmi szereplők együttműködésre épít,
- a projekt az ifjúsági korosztályt szólítja meg, a fiatalok érdekében és bevonásával, élethelyzetük javítását célozza,
- a program önkéntességen és a helyi közösség (kiemelten fiatalok és hátrányos helyzetű fiatalok) bevonásán alapul,
- népszerűsíti és bemutatja a másokért, a társadalmi jólét növeléséért folytatott tevékenységet, melyet az önkéntesség definiál,
- olyan megmozdulást valósít meg, mely az embereknek és az emberekről szól, közösséget épít, ami azokat is közösséggé kovácsolja, akik részt vesznek benne, és azokat is, akik utána élvezik ennek az eredményét.

Kiválasztási eljárás és támogatás
1. A Támogató megjelentet egy felhívást a szervezetek jelölésére.

2. A pályázó szervezet kitölti a pályázati űrlapot, illetve egy maximum 5 perces rövidfilm keretében bemutatja a megvalósítandó projektet.

3. A projektbemutató kisfilmet a jelölt szervezet a saját YouTube csatornájára feltölti, amely biztosítja a nyilvánosságot és a későbbi szavazás lehetőségét.

4. A projekt bemutató leírása és a kisfilm alapján a pályázatokat egy belső szakértői csoport értékeli, pontozza és kiválasztja valamennyi jelölt közül a legjobb 5 projektet. A szakértők vizsgálják, hogy megfelel-e a jelölt a célcsoportnak, illetve a felsorolt feltételeknek. Az 5 jelölt közé kizárólag azok kerülnek be, akik jelen felhívás minden elvárásának megfelelnek.

5. A legjobb 5 projektet bemutató filmről és a hozzá tartozó rövid leírásról a http://www.unp.hu oldalon közönségszavazás kerül meghirdetésre.

6. A szavazás ideje alatt legtöbb szavazatot elért projekt kapja az "Erzsébet Nóvum Díjas Projektje" címet és a vele járó támogatást.

7. A Díj szimbolikus átadása a 2021. évi YOUTH HUNGARY Konferencián történik.

8. A Díjra vonatkozóan a YOUTH HUNGARY Konferenciát követő 60 napon belül a támogatási szerződés megkötésre kerül, melyben a szervezet vállalja, hogy a bemutatott projektre fordítja a támogatást.

9. A Díj folyósításáról a Támogató a támogatási szerződés hatályba lépését követő 15 napon belül intézkedik.

10. A támogatás felhasználására (a pályázatában bemutatott tevékenységek megvalósítására) a támogatottnak a támogatási szerződés hatályba lépésétől számítva 6 hónapja van.

11. A projekt megvalósítását követően, de legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépését követő 8 hónapon belül a támogatott szakmai beszámolót nyújt be a támogatónak, melyben ismerteti a projekt megvalósítását és alátámasztja a támogatás felhasználását.

Pályázat benyújtására jogosult szervezetek:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezet;
- önálló jogi személyiséggel nem rendelkező ifjúsági közösség, amennyiben rendelkeznek befogadó (kötelezettségvállaló) szervezettel;
- egyházak, egyházi szervezet (bevett egyház, vallási tevékenységet végző szervezet, elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy, egyházi szervezet);
- nonprofit gazdasági társaság;
- önkormányzat;
- Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet.

A pályázat benyújtására akkor jogosultak a felsorolt szervezetek, ha a tevékenységük összhangban van a jelen pályázati felhívás "Támogatás célja és összege" pontban foglalt célokkal és követelményekkel.
A pályázónak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1. pontja alapján átlátható szervezetnek kell minősülnie, melyről a szerződéskötés során nyilatkozni köteles.
Nem nyújthat be pályázatot olyan szervezet, amely korábban már részesült támogatásban a Támogató által meghirdetett Új Nemzedék Díj /Erzsébet Nóvum Díj vonatkozásában.

A bírálati szempontok
Formai követelmények:
A projekt megvalósítását 2022. évre tervezik, a projekt maximális időtartama 6 hónap.
A pályázó szervezet jogállása megfelel a Felhívásban foglaltaknak (ld. Pályázat benyújtására jogosult szervezetek).
A pályázat benyújtásának módja megfelel a Felhívásban foglaltaknak: a pályázó szervezet teljeskörűen kitöltötte a pályázati űrlapot, a feltöltött videó megnyitható, maximum 5 perc terjedelmű, a feltöltésének ideje beleesik a pályázat benyújtására rendelkezésre álló időtartamba.

Amennyiben a benyújtott pályázat nem felel meg a formai követelményeknek, úgy elutasításra kerül.
Szakmai bírálati szempontok:
1. Innovativitás: o kreatív ötlet
o új program megalkotása, vagy régi program megújítása
o új megvalósítási mód
o új források, új eszközök, új technikák használata
o új célcsoport elérése
o új megszólítási mód/kommunikációs csatorna használata a fiatalok elérése érdekében
o újszerű eredmények a társadalmi hasznosulás szempontjából
o visszacsatolási mechanizmusok beépülése
o megvalósul-e tanulás a folyamat során?

2. Együttműködés: o szakmai: milyen partnerek vettek részt még a projekt megvalósításban?
o lokalitás: helyi szükségletekre helyi válaszok megfogalmazása miképp sikerült?
o más szektorokkal teremt-e kapcsolatot?
o generációk közötti kapcsolatot elősegíti-e?
o a bekapcsolódás lehetősége mennyire adott az érdeklődők számára?

3. Önkéntesség o a bevont önkéntesek száma
o az önkéntesek felkészítésére, képzésére fordított idő
o bevonás: milyen módon vonja be az önkénteseket?
o a hátrányos helyzetű fiatalok hogyan vesznek részt a projektben?

4. Társadalmi hasznosulás: o milyen kézzel fogható gyümölcsei voltak a projektnek?
o milyen hosszú távú eredményei vannak?

Pályázat benyújtásának határideje és módja
a) A támogatási kérelmek benyújtása 2021. augusztus 17-től 2021. október 17. 23:59-ig lehetséges.
b) A támogatási kérelem benyújtásának módja:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6mKy9LXzLcXUTKanAZj8MtFK2zl_6mCshbzXr7XNww2k17Q/viewform?usp=sf_link A linken található Pályázati Űrlap kitöltésével és egy saját YouTube csatornára feltöltött kisfilmmel lehet pályázni.
Amennyiben bármilyen kérdés felmerül a pályázattal kapcsolatban, forduljon kollégáinkhoz bizalommal a modszertan@erifa.hu e-mailcímen.

Forrás: pafi.hu