Az alapvető jogok biztosa a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni egyezmény fakultatív jegyzőkönyvének kihirdetéséről szóló 2011. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: OPCAT) 3. cikke szerinti nemzeti megelőző mechanizmusként, a Magyarországon nyilvántartásba vett és működő szervezetek szabadságuktól megfosztott személyekkel való bánásmód területén szerzett kiemelkedő gyakorlati és/vagy magas szintű elméleti ismereteinek hasznosítása céljából Civil Konzultációs Testületet (a továbbiakban: CKT) hoz létre. A CKT javaslataival és észrevételeivel segíti a nemzeti megelőző mechanizmus munkáját. A CKT meghívott és pályázat útján kiválasztott tagokból áll. 

Az alapvető jogok biztosa felhívással fordul azokhoz a hazai civil szervezetekhez, amelyek a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak ellátását a CKT pályázat útján kiválasztott tagjaként segíteni kívánják. 

A CKT működése 

A CKT üléseit szükség szerint, de legalább évente két alkalommal, a helyszín, az időpont és a napirend megjelölésével az alapvető jogok biztosa hívja össze. A CKT nem jogi személy, működésének személyi és tárgyi feltételeiről az alapvető jogok biztosa gondoskodik. A tagokat e tevékenységükért sem díjazás, sem költségtérítés nem illeti meg. 

A Civil Konzultációs Testület tagjai: 

  • javaslatot tehetnek a nemzeti megelőző mechanizmus éves látogatási tervének tartalmára, valamint a vizsgálati prioritásokra; 
  • indítványozhatják egyes fogvatartási helyek meglátogatását; 
  • a fogvatartási helyek sajátosságaira tekintettel, speciális ismeretekkel rendelkező szakértő felkérését javasolhatják, aki az általuk képviselet szervezet munkatársa is lehet; 
  • véleményezik a nemzeti megelőző mechanizmus munkamódszereit, jelentéseit, tájékoztató kiadványait, valamint egyéb publikációit; 
  • megvitatják a nemzeti megelőző mechanizmus feladatainak ellátására felhatalmazott munkatársak képességeinek fejlesztéséhez szükséges képzési tervet; 
  • lehetőségeik szerint részt vesznek a nemzeti megelőző mechanizmus által szervezett konferenciákon, műhelybeszélgetéseken, kiállításokon és más rendezvényeken. 

A tagság időtartama: 3 év 

A jelentkezés feltételei: 

A Civil Konzultációs Testület pályázat útján kiválasztott tagja lehet bármely, Magyarországon nyilvántartásba vett civil szervezet, amelynek tevékenysége – többek között – a szabadságuktól megfosztott személyek jogainak, és érdekeinek védelmére irányul, illetve Magyarországon az OPCAT 4. cikke szerinti fogvatartási helyeken tartózkodó személyekkel való bánásmódot vizsgálja. 

A pályázathoz mellékelni kell: 

  • A pályázó szervezet nyilvántartásba vételét igazoló jogerős bírói végzés másolatát. 
  • A pályázó szervezetnek a hazai fogvatartási helyeken tartózkodó személyek jogainak és érdekeinek védelmére irányuló tevékenységéről szóló beszámolót. 

A pályázatokat írásban az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához (1055 Bp., Falk Miksa u. 9-11. Levélcím: 1387 Bp., Pf. 40. Tel.: 06 1 475-7100; email: cktpalyazat@ajbh.hu, Fax: 06 1 269-1615) kell benyújtani. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 16. 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2021. április 30. 

Hiánypótlás: a pályázat benyújtásának határidejét követően hiánypótlásnak helye nincs. 

A nyertes pályázókat az alapvető jogok biztosa a Civil Konzultációs Testület munkájában történő részvételre – a pályázat elbírálását követő 15 napon belül – írásban kéri fel. A kiválasztott szervezetek tagsága a felkérés elfogadásával jön létre. 

Forrás: ajbh.hu