Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése

A Belügyminisztérium (a továbbiakban: „BM”) a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Tkr.”) 4. § (2) bekezdés d) pontja alapján fejlesztési pályázatot hirdet „Tanoda szolgáltatást működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztésére” (a továbbiakban: „Pályázati felhívás”), összhangban

  • Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény;

  • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”);

  • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Ávr.”);

  • a Tkr. és

  • a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló BM rendelet (a továbbiakban: „BM rendelet”)

vonatkozó rendelkezéseivel.

A Pályázati felhívást a Tkr. 4. § (1) bekezdése alapján a BM jogosult kiírni, amelyet Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2018. (VI. 12.) BM utasítás 6. függelék 9. o) pontja (a továbbiakban: „BM SZMSZ”), valamint a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 8/2015. (V. 29.) BM utasítás (a továbbiakban: „BM utasítás”) 1. mellékletében foglaltak alapján a BM Közigazgatási Államtitkára hagy jóvá.

A BM a pályázati eljárás lefolytatásával – összhangban az Áht. 6/B. § (3) bekezdésével – a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságot (a továbbiakban: „Főigazgatóság”), mint kezelő szervet bízza meg.

I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

  1. A Pályázati felhívás célja:

2020. március 11-én a Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A koronavírus járvány elleni védekezést szolgáló rendkívüli intézkedések keretében a Kormány a koronavírus miatti a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III.14.) Korm. határozatban, valamint az emberi erőforrások minisztere a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről szóló 3/2020. (III.14.) EMMI határozatában az iskolákban a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről döntött.

A Tanoda szolgáltatás (a továbbiakban: „Tanoda”) az anyagi szükségben, rossz szociális körülmények között élő tanulók délutáni, tanodai keretek közötti felzárkózását biztosítja. A Tanoda szolgáltatást általános iskolás alsó és felső évfolyamos, valamint középfokú iskolai tanulók veszik igénybe. A koronavírus okozta helyzet komoly nehézséget jelent a legrászorultabb családok és fiatalok számára, hiszen sokan nem rendelkeznek a tantermen kívüli, digitális oktatáshoz szükséges infrastruktúrával, elektronikai eszközökkel. A Tanoda szolgáltatás alapvető célkitűzéseit szem előtt tartva figyelmet kell fordítani arra, hogy ezen fiatalok a jelenlegi időszakban se maradjanak le a tananyaggal és az iskolai elvárásoknak megfelelően teljesíthessenek.

Közvetlen cél - a jelen pontban foglaltak megvalósítására - a pályázati finanszírozás rendszerébe befogadott Tanoda szolgáltatást biztosító szolgáltatók, veszélyhelyzet enyhítéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiájának (IKT) és a hozzá kapcsolódó eszközeinek beszerzése, különösen az informatikai eszközparkjának fejlesztése, egyéb eszközök és kisétkeztetés biztosításához alapanyag beszerzése, amely cél a Pályázati felhívás útján valósítható meg a Tkr.-ben foglaltak alkalmazásával.

  1. A rendelkezésre álló keretösszeg

A benyújtott pályázatok (a továbbiakban: „Pályázat”) támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 340.700.000 Ft, azaz háromszáznegyvenmillió-hétszázezer forint, melynek forrását Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím 2. Tanoda program jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-T azonosító: 376095) biztosítja.

  1. A Pályázaton elnyerhető támogatás összege

2020. évre vállalt indikátor 20-24 fő esetében maximum 1.500.000 Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint

2020. évre vállalt indikátor 25-30 fő esetében maximum 1.900.000 Ft, azaz egymillió-kilencszázezer forint

A támogatás intenzitása: 100%. A Pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.

A támogatás formája: vissza nem térítendő költségvetési támogatás (a továbbiakban: „Fejlesztési támogatás”).

  1. A Pályázat benyújtására jogosultak köre

Pályázat benyújtására az a Tkr. 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti fenntartó (a továbbiakban: „Fenntartó”, vagy „Pályázó”) jogosult, amely a 2020. évre vonatkozóan a Tkr. 10. § (1)-(6) bekezdései szerinti érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezik tanoda szolgáltatásának működtetésére és a Fenntartó hatályos bejegyezéssel rendelkezik a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásába.

  1. Támogatási időszak

A jelen Pályázati felhívás keretében támogatott Pályázatok támogatási időszaka: a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától, azaz 2020. március 11. napjától 2020. december 31. napjáig tartó időszak, figyelemmel a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 18. § (1)-(2) bekezdéseire.

forrás, bővebben: kormany.hu