"Vállalati kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek ösztönzése"
"GINOP PLUSZ-2.1.1-21"

1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
1. A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) profitorientált mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok:
i. amelyek, rendelkeznek legalább kettő lezárt (beszámoló alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele);
ii. amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti évben minimum 3 fő volt;
iii. amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei;
iv. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá.
b) Költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, egyházi jogi személyek, egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek:
i. költségvetési szervek, költségvetési szervek jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek;
ii. egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezetek, amennyiben azok a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménynek, a KFI törvény szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
c) Kizárólagos állami tulajdonú nonprofit gazdasági társaságok, egyházi jogi személyek, amennyiben azok a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. törvény (KFI tv.) szerinti kutatóhelynek, és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
A támogatást igénylőknek rendelkezniük kell a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével.
Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatást igénylő - konzorcium esetén konzorciumi tagonként - megválaszthatja, hogy az 1.1. és az 1.2. pontok esetében a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó vagy utolsó előtti teljes, lezárt, de 2019-nél nem korábbi üzleti év kerüljön figyelembevételre. Ebben az esetben a jogosultsági ellenőrzés során, a tartalmi értékelés során ugyanannak a kiválasztott üzleti évnek az adatai kerülnek figyelembe vételre.

A kiválasztott üzleti év későbbiekben történő módosítására nincs lehetőség.
Felhívjuk figyelmét, hogy a 1.1. a) i. és ii. pontoknak való megfelelés ellenőrzése a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a támogatási kérelem benyújtását megelőző, az ellenőrzés alapját képező lezárt, teljes üzleti év éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.
A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

Vállalati KFI megvalósítása esetén:
- csak az 1.1. a) pontban meghatározott vállalkozások nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban támogatási kérelmet;
- a konzorcium legfeljebb 2 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai;
- konzorciumvezető nem lehet mikrovállalkozás.

Kiválósági együttműködések KFI megvalósítása esetén:
- kizárólag konzorciumi formában van lehetőség támogatási kérelem benyújtására,
- konzorciumvezető közép-, vagy nagyvállalkozás lehet;
- konzorciumi tag az 1.1. a-c) pontokban foglalt szervezetek bármelyike lehet;
- a támogatás legalább 65%-át profitorientált vállalkozásnak kell igényelnie mind a tervezés, mind a megvalósítás időszaka alatt;
- a konzorcium legfeljebb 4 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult.
Konzorcium esetén a tagoknak a konzorcium létrehozására irányuló konzorciumi szerződést kell kötniük. A konzorciumi szerződéssel a tagok arra vállalnak kötelezettséget, hogy a projektet annak támogatása esetén a projektdokumentációban meghatározott módon közösen megvalósítják. A konzorciumot a Támogató irányában a konzorciumi szerződésben konzorciumvezetőnek kijelölt tag képviseli. A konzorcium tagja csak olyan szervezet lehet, amely a Felhívásban meghatározott követelményeknek megfelel és támogatásban részesülhet.

A konzorciumi tagok a projekt keretén belül egymástól anyagot, árut, szolgáltatást, eszközt, immateriális javakat nem vásárolhatnak.
A konzorciumi tagok száma és összetétele a támogatói döntés meghozataláig nem módosítható, míg a megvalósítási időszakban csak különösen indokolt esetben az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van lehetőség módosításra. Az Irányító Hatóság az előzetes hozzájárulás bírálata során kikéri a NKFI Hivatal szakmai véleményét a módosításról.

2. Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
b) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek;
c) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek.
3. Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- 113 Korlátolt felelősségű társaság
- 114 Részvénytársaság
- 116 Közkereseti társaság
- 117 Betéti társaság
- 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
- 312 Központi költségvetési szerv
- 342 Köztestületi költségvetési szerv
- 381 Költségvetési rend szerint gazdálkodó, központi költségvetési körbe tartozó szerv
- 552 Elsődlegesen közfeladatot ellátó egyházi jogi személy
- 572 Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
- 573 Nonprofit részvénytársaság
- 599 Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet
Az 572 és 573 GFO kódú nonprofit gazdasági társaságok esetében a kizárólagos állami tulajdonú társaságok nyújthatnak be támogatási kérelmet.
Az 599-es GFO kódú felsőoktatási intézmény abban az esetben nyújthat be támogatási kérelmet, amennyiben a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.

1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?
1) Az "ÁÚF 21-27" "Kizáró okok listája" c. részben felsoroltak.
Továbbá, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
2) amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
3) amelynek fejlesztési igénye Budapest területén, regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén Pest megye nem támogatható településeinek egyikén2 valósulna meg;
4) amely vállalkozás nem rendelkezik legalább kettő lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele;
5) amely vállalkozásnak a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója alapján negatív;
6) akinek, vagy amely vállalkozásnak a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent;
7) amely vállalkozásnak jelen projektjének az igényelt támogatása meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes, de 2019-nél nem korábbi üzleti év éves beszámoló szerinti saját tőkéjének összegét. Konzorcium esetén a feltételt vállalati tagonként külön-külön kell teljesíteni;
8) amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete, az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában;
9) amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 2.3. i) pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz;
10) amelyek nem rendelkeznek a NKFI Hivatal kormányzati kutatási, fejlesztési és innovációs szakpolitikai szempontú támogató véleményével;
11) amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget;
12) amely projektjavaslat nem kapcsolódik a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (S3) megfogalmazott prioritásokhoz;
13) amelynek fejlesztési igénye a következő TEÁOR tevékenységek alá sorolható:
- TEÁOR 58.2 Szoftverkiadás
- TEÁOR 61 Távközlés
- TEÁOR 62 Információ-technológiai szolgáltatás
- TEÁOR 63.1 Adatfeldolgozás, web-hoszting, világháló-portál szolgáltatás;
14) amely vállalkozás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap keretéből finanszírozott Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati felhívás - tavaszi és őszi kör is - keretéből támogatásban részesült, vagy az NKFI Alapra vonatkozóan kapott támogató szakmai véleményt;
15) amely vállalkozás a GINOP PLUSZ-1.1.2-21 vagy GINOP PLUSZ-1.3.1-21 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik, vagy a támogatói döntés előtt visszalépett, vagy korábban támogatásban részesült projektjének záró kifizetési igénylését benyújtotta.
16) amely az 1.1.1 a) pont szerinti vállalkozás jelen Felhívás keretében korábban támogatói döntést kapott. Egy vállalkozás csak egy kérelem keretében részesíthető támogatói döntésben jelen konstrukció keretében.
17) amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
18) amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,
19) amely a 2019. december 31-én az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 6. § (4a) és (4b) bekezdése3 alapján nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve azon mikro- vagy kisvállalkozást, amely a támogatási döntés időpontjában nem áll az Atr. 6. § (4a) bekezdés c) pontja szerinti eljárás hatálya alatt, továbbá az Atr. 6. § (4a) bekezdés d) pontja szerinti körülmény sem áll fenn.

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás esetén:
20) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben:
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozás által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre,
- a támogatás feltétele az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbadás.
21) amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került;
22) amely, azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
23) ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
24) amely, azt a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához használná;
25) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.
Csekély összegű támogatás esetén:
26) amely, azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel;
27) amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
28) azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
29) amely, azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
30) amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
31) akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi;
32) amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében ellenszolgáltatás fejében teherszállító járművek megvásárlására használja fel.

Regionális beruházási támogatás esetén:
33) amely, azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel;
34) amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
35) amely mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás, ha
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
36) amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, kivéve, ha a vállalkozás 2019. december 31-én nem volt nehéz helyzetben, de 2020. január 1-je és 2021. június 30-a között nehéz helyzetbe került;
37) amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
38) amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
39) amely acélipari tevékenységhez, hajógyártási tevékenységhez, szénipari tevékenységhez, szintetikusszál-ipari tevékenységhez, ellenszolgáltatásért végzett légi, tengeri, közúti, vasúti és belvízi úton történő személy- vagy áruszállítási szolgáltatás nyújtásához, vagy a kapcsolódó infrastruktúrához, vagy energiatermelési, energiaelosztási tevékenységhez és energetikai célú infrastruktúra létrehozását szolgáló beruházáshoz igényel támogatást;
40) abban az esetben, ha:
- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó azonos vagy hasonló tevékenységet vagy annak egy részét az EGT megállapodás egyik szerződő felének területén található létesítményből (eredeti létesítmény) az EGT megállapodás egy másik szerződő felének területén található azon létesítménybe helyezi át, ahol a támogatott beruházásra sor kerül (támogatott létesítmény),
- az eredeti, valamint a támogatott létesítményben előállított termék vagy nyújtott szolgáltatás legalább részben ugyanazokat a célokat szolgálja és ugyanazon fogyasztói típus keresletét vagy igényeit elégíti ki, és
- a kérelmet benyújtó beruházó vagy a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó vállalkozás valamely az EGT-n belüli eredeti létesítményében folytatott azonos vagy hasonló tevékenység körében munkahelyek szűnnek meg.
41) amely szélessávú infrastruktúra kiépítéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (10) bekezdésében meghatározott feltételekkel;
42) amely kutatási infrastruktúra fejlesztéséhez igényel támogatást, kivéve a 651/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (11) bekezdésében meghatározott feltételekkel;
43) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi.

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
A támogatási kérelmet 2021. október 18. 9 óra 00 perctől 2021. november 10-ig 12. óra 00 percig nyújthatja be az elektronikus kitöltő program segítségével.
Az előminősítési kérelmek benyújtására az NKFI Hivatalhoz azon vállalkozások nem jogosultak, akik a Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása (2020-1.1.2-PIACI KFI) pályázati felhívás 2020. őszi szakaszára benyújtott kérelmük esetében támogatói döntéssel rendelkeznek.
Jelen felhívás keretében a szakpolitikai véleményezés kezdeményezésére az NKFIH honlapján (nkfih.gov.hu) elérhető kitöltő programon keresztül van lehetőség. Amennyiben a támogatást igénylő a GINOP PLUSZ-2.1.1-21 jelű Felhívásra egyszerre több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott, de támogatói döntésben még nem részesített támogatási kérelem visszavonását követően nyújtható be.

1.4. Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a https://www.palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az "Egységes beléptető felület bejelentkezés" gomb használatával.
2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:
a) A nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy
b) azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell hitelesítenie. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban elektronikus azonosítással (pl. ügyfélkapu regisztrációval) kell rendelkeznie hozzá. Az AVDH szolgáltatás itt érhető el: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes. (Az AVDH szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztató a https://www.palyazat.gov.hu oldalon elérhető.)
3. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után:
- Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot.
- A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét

 

 

Forrás, bővebben: pafi.hu