A Vodafone Magyarország Alapítvány az Effekteam közreműködésével (a továbbiakban Közreműködő) ismét meghirdeti Vodafone Digitális Díj című pályázatát.

I. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA:

A pályázati felhívás célja, hogy a Vodafone Magyarország Alapítvány ösztönözze és elismerje a digitálisan innovatív gondolkodású személyeket és szervezeteket az alábbi három kategóriában:

Kis- és Középvállalkozások Digitalizációja

Ebben a kategóriában olyan megoldásokkal lehet nevezni, melyek a KKV-k digitalizációját segítik elő. A kategória célja, hogy a KKV-k képesek legyenek megőrizni a versenyképességüket vagy növelhessék azt. A kis-és középvállalkozások esetében sokszor egyszerűbb felépítésű rendszerek vannak jelenleg használatban, melyeket igyekeznek rendszerbe fogni a gyártás segítésének érdekében. A KKV-k digitalizációja során egy olyan rendszer kiépítése a cél, ami viszonylag automatikus az adatok kitöltése és kinyerése terén és relatíve kevés adminisztrációval jár a gyártást segítő személyzet számára. Például: felhőalapú megoldások, flottakövetés, logisztika, raktározás, számlázás, jármű és rakomány figyelés.

FinTech

Ebben a kategóriában olyan digitális innovációval lehet pályázni, amivel a pénzügyi szolgáltatások egyszerűbbé, gyorsabbá és olcsóbbá válhatnak vagy a hazai lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztését szolgálják. Olyan megoldásokat várunk, melyek a hagyományos szolgáltatókhoz képest újfajta ügyfélélményt nyújtanak vagy új szoftverre, rendszerre épülnek. Például: Revolut, M-Pesa, Paypal, Közösségi finanszírozás, Next Insurance, tribeZ, thinkzee, Salarify.

Fenntartható Energia

Ebben a kategóriában olyan megoldásokat várunk, melyek képesek megfelelő energiaellátást biztosítani, anélkül, hogy veszélyeztetnék a jövő generációjának életminőségét. A kategória elsődleges célja, hogy olyan pályázatok szülessenek, melyek képesek valós megoldást nyújtani a jelen és jövő energiaválságaira. Például: napenergia/napelem, szélerőművek, hidropóniás növénytermesztés, otthoni energia fogyasztás optimalizálás, okos mérőeszközök.

A Vodafone Digitális Díj középpontjában a digitális innováció áll, azaz olyan, új technológiákat alkalmazó megoldásokat keres az Alapítvány, melyek nem megszokott választ adnak a fent meghatározott kategóriák egy-egy kihívására, problémájára, hozzáadott értékük van, és általuk, a mobil technológia segítségével könnyebbé és jobbá tehető a világ és a jövő.

Olyan kész megoldásokat, termékeket, szolgáltatásokat keres a Vodafone Magyarország Alapítvány, amelyek vagy bevezetésre várnak, vagy már bevezetésre kerültek, működnek, és a pályázat keretében (tovább)fejlesztésük valósulna meg. A pályázati projektek társadalmi és gazdasági hatása elsődlegesen Magyarországon kell, hogy megvalósuljon.

II. A PÁLYÁZÓK KÖRE:

A pályázatra 18. életévüket betöltött magánszemélyek egyedül vagy többen, valamint nonprofit és forprofit szervezetek is jelentkezhetnek.

Egy személy vagy szervezet több pályázatot is benyújthat a jelen kiírásra!

III. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE:

A pályázatot 2023. március 24–ig lehet benyújtani a Vodafone Digitális Díj pályázati felületén keresztül.

A pályázati adatlaphoz nonprofit és forprofit szervezetek esetén az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:

 • a szervezet utolsó elfogadott éves beszámolója, mérlege és eredménykimutatása.

Nonprofit és forprofit szervezetek pályázata esetén feltétel

 • hogy a pályázó szervezet bejegyzett székhelye Magyarországon legyen. Egyházi intézmények és politikai pártok nem nyújthatnak be pályázatot.

Magánszemély pályázata esetén az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 • pályázó önéletrajza;
 • pályázó fényképes személyazonosító iratának (személyi igazolvány, útlevél vagy jogosítvány) másolata;
 • pályázó nyilatkozata a Vodafone Magyarország Alapítvány által megadott formanyomtatványon.

Magánszemélyek pályázata esetén feltétel, hogy a pályázó

 • magyar állampolgár vagy tartósan, jogszerűen Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgár legyen;
 • nagykorú és cselekvőképessége nem esik korlátozás alá;
 • nem áll büntetőjogi büntetés vagy intézkedés hatálya alatt;
 • büntetlen előéletű, illetve mentesült a büntetett előélethez fűződő hátárnyok alól;
 • a jelentkezés benyújtásának időpontjában nem tölt, vagy az ezt megelőző egy évben nem töltött be tisztséget a Vodafone Magyarország Alapítvány vagy a Vodafone Magyarország Felügyelő Bizottságában, Kuratóriumában, Igazgatóságában vagy egyéb vezető szervében;
 • jelentkezését megelőzően semmilyen nyilvános, illetve média megnyilvánulásában (televízió, rádió, nyomtatott média, internet ) nem tett politikai, vallási, bármely személyre, vagy társadalmi csoportra vonatkozóan diszkriminatív, kirekesztő vagy általánosságban olyan kijelentést, mely a Vodafone Magyarország Alapítvány céljaival vagy a Vodafone Magyarország Zrt. alapelveivel nem összeegyeztethető.

Több magánszemélyből álló csoport esetén a fenti dokumentumok benyújtása és a feltételek fennállása a csoport kijelölt vezetőjére vonatkozik.

Valamennyi pályázó esetében érvényességi feltétel a pályázó által tett, jelen Pályázati felhívás által megkövetelt nyilatkozat kizárólag valós adatokat tartalmazzon, melyekért a pályázó büntetőjogi felelőséggel tartozik.

További (a szervezet jogszerű működését igazoló) dokumentumokat a pályázat támogatása esetén a szerződéskötéskor kell benyújtani.

Kérjük, fordítsanak gondot a pályázati űrlap kérdéseinek értelmezésére, válaszaikban pedig fogalmazzanak tömören és egyértelműen! Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését!

A Vodafone Magyarország Alapítvány nem felel a pályázók vagy a nyertesek által bármely harmadik személynek a projekttel összefüggésben okozott kárért, illetve harmadik személyekkel szemben elkövetett jogsértésekért.

A Vodafone Magyarország Alapítvány nem téríti meg a pályázóknak a pályázatukkal összefüggésben felmerült költségeit.

Minden pályázót biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal keressék meg a Közreműködőt, vegyék igénybe az e-mailes, telefonos konzultáció lehetőségét! (Ugyanakkor kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a Közreműködő munkatársai nem vállalkoznak, ez az értékelők feladata.)

Konzultációért kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Csider Gyöngyvér, vodafonedigitalisdij@effekteam.hu, +36 (70) 653-9906

IV. A PÁLYÁZATI PROJEKTEK DÍJAZÁSA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA:

A rendelkezésre álló keret: 15 000 000 forint.

A pályázati folyamat során a zsűri dönti el, hogy melyik kategóriában hányan és milyen összegben részesüljenek díjazásban. A zsűrinek továbbá jogában áll a pályázatok minőségének függvényélben egyéb díjat is odaítélni.

A pályázati projektet a nyertes pályázóknak a Vodafone Magyarország Alapítvánnyal való szerződéskötést követő 6 hónapon belül, de legkésőbb 2023. december 31-ig kell megvalósítani.

V. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:

Minden, a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a díjazottaknál merülnek fel, az alábbiak szerint:

 • a tétel szerepel a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
 • a kiadás a projekt végrehajtása alatt keletkezik (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik)1;
 • a költség azonosítható és ellenőrizhető
 • ésszerű, indokolt, és megfelel az eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
 • megfelel a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
 • számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal van alátámasztva.

A fentiek szerint az alábbi költségek támogathatóak:

 • Anyagok és   eszközök   költsége   -   a projekt megvalósításához szükséges, a tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok és eszközök költségei.
 • Utazási, szállítási költség - az anyagok szállítási költsége, a projektben résztvevő alkalmazottak, önkéntesek utaztatási költsége.
 • Szolgáltatások díja - nyomdai költségek (plakátok, szórólapok, meghívók stb.), bérleti díj (a projekthez szükséges helyszín bérleti díjai), irodai felszerelések, postai díjakstb.
 • Szakértői díjak - harmadik fél (tanácsadók, előadók, szakértők) szakmai munkájának ellentételezése.
 • Személyi költségek (bér és járulék) - a projektben résztvevő alkalmazottak munkájának ellentételezése, ami nem haladhatja meg a pályázati összeg 50%-át.

A költségeket a magyar számviteli szabályok szerint kell nyilvántartani.

VI. A PÁLYÁZATI PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE:

 1. A benyújtott pályázatok formai és jogi adminisztratív előszűrésen mennek át, amit a Közreműködő munkatársai végeznek el, a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül.

Az előszűrés során a Közreműködő az alábbi szempontokat vizsgálják:

 • a pályázat a megadott határidőn belül érkezett be;
 • a pályázat ütemterve a megadott keretek között marad;
 • a pályázó személye megfelel-e a felhívásban foglaltaknak;
 • a pályázó kitöltötte a pályázati adatlap valamennyi kötelező rubrikáját és csatolta a szükséges mellékleteket.

Szükség esetén a Közreműködő munkatársai e-mailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehetnek fel, melyekre a pályázónak 5 munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a pályázó elmulasztja az írásbeli válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat – a hiányosság természetétől függően – elutasításra kerül.

Azok a pályázók, illetve projektek, amelyek a fent részletezett formai és jogi adminisztratív szempontoknak nem felelnek meg, kizárásra kerülnek, amiről a Közreműködő munkatársai a pályázati határidő lezárásától számított 15 munkanapon belül írásban értesítik a pályázót.

 1. Az pályázatot a formai előszűrés után a Közreműködő részéről két független értékelő önállóan pontozza, és szövegesen is értékeli az alábbi szempontok mentén, 0-3 pontig terjedő skálán:
 • Illeszkedés - a projekt összhangban áll a pályázati felhívás célkitűzéseivel és a célcsoport(ok) szükségleteivel.
 • Digitális innováció - a projekt új technológiára alapuló megoldást alkalmaz, mely újszerűen, szokatlan választ ad a pályázati kategóriák egy-egy kihívására vagy problémájára.
 • Hozzáadott érték - a projekt/fejlesztés gazdasági és/vagy társadalmi hasznossága jelentős.
 • Költségvetés - a projekt költségvetése hatékonyan, a tervezett tevékenységeknek megfelelően került megtervezésre. A költségvetés minden tétele elszámolható.
 • Láthatóság - a díjazott megismerteti a projektet a közösség tagjaival és/vagy a fontos véleményformálókkal.
 • Megvalósíthatóság - a projekt a pályázó eddigi tevékenységeire és a leírt tervekre figyelemmel megvalósítható.

Az értékelők javaslatot tesznek a Vodafone Magyarország Alapítvány részére a pályázat támogatására vagy elutasítására, valamint a pályázatok rangsorára (rövidlista). Az értékelés 2023. április 28-ig zajlik le. A tartalmi elbírálás során az értékelők további információkat kérhetnek a projektre és a szervezetre vonatkozóan. A kérdéseket a közreműködő munkatársa küldi el e-mailben a pályázónak. Az e-mailben megjelölik a válaszadás határidejét is – ez alapesetben a kiküldéstől számított 5 munkanap. A válaszadás elmulasztása esetén a pályázatot a rendelkezésre álló információk alapján értékelik.

 1. Az értékelők által adott pontszámok alapján tett javaslatokat (rövidlista) a zsűri vizsgálja felül, és dönti el a végleges támogatottak névsorát.
 2. A pályázat nyerteseinek nyilvános bejelentésére várhatóan május 31-ig kerül sor.
 3. Jelen tájékoztatóban meghatározott határidők és időpontok vis maior helyzetek függvényében módosulhatnak, ez esetben a pályázókat e-mailben értesítjük a pályázati program módosulásáról.

VII. A SZERZŐDÉSKÖTÉS MENETE:

A támogatási szerződések megkötésére a nyertesek nyilvános bejelentését követően kerül sor.

A szerződés mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell csatolni nonprofit, forprofit szervezeteknek:

VIII. A KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE:

A nyertesekkel a Vodafone Magyarország Alapítvány a nyilvános eredményhirdetést követő 1 hónapon belül köt szerződést. A nyertes projektek számára a támogatás kifizetésére a szerződés megkötését követő 15 napon belül kerül sor.

IX. BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉG

A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül beszámolót kell küldenie a Vodafone Magyarország Alapítvány részére.

A beszámolók szakmai és pénzügyi részből állnak, és a később megküldendő adatlapon kell elkészíteni őket. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra (mennyiben vált be, hogyan működött az alkalmazott digitális megoldás), valamint a tervektől való eltéréseket is szükséges indokolni. A beszámolóhoz mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező, kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, sajtómegjelenések stb.).

A pénzügyi beszámoló táblázatban szereplő a költségvetésnek megfelelő kiadásokat megfelelő dokumentációval kell alátámasztani, a magyar könyvviteli szabályoknak megfelelően. A Vodafone Magyarország Alapítvány fenntartja a jogot, hogy ha szükséges, minden pénzügyi adatot ellenőrizzenek.

A Vodafone Magyarország Alapítvány a beszámolókat a beküldés után 30 munkanapon belül ellenőrzi, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehet fel, és további dokumentumokat kérhet be, beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait. A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre, amely szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható.