Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Az Agrárminisztérium, mint Támogató (továbbiakban: AM / Támogató) a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljainak megvalósítása érdekében az alábbiakban nyilvános pályázati felhívást tesz közzé a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött, a nemzeti környezet- és természetvédelmi célok elérésében közvetlenül feladatot vállaló civil szervezetek számára.

A pályázati felhívás a lentebb felsorolt jogszabályok, határozatok, utasítások alapján készült, amelyek a pályázati eljárás során kötelezően betartandók:

 • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;
 • a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény;
 • Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.);
 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);
 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
 • 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015–2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról (a továbbiakban: NKP);
 • a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet;
 • a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 9/2017. (IX.29.) FM utasítás;
 • a XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 6/2018. (XII.17.) AM utasítás;
 • az Agrárminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2018. (IX.10.) AM utasítás.

A pályázati támogatás célja

A környezet- és természetvédő civil szervezetek támogatása, aktív részvételének biztosítása az NKP meghatározott célkitűzéseihez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programjaik eredményes és hatékony megvalósításában.

A támogatás igénybevételével megvalósítható célok és a támogatható tevékenységek

A Zöld Forrásból a támogatás igénybevételére jogosultak az alábbi, NKP-ban megfogalmazott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve az átvállalható állami feladatok hatékony és eredményes teljesítéséhez kapnak segítséget:

 1. az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása;
 2. védett természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata;
 3. az erőforrás-takarékosság és hatékonyság javítása, gazdaság zöldítése.

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenységtípusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

 1. élőhelyvédelem;
 2. földtani (földtudományi) természeti értékek védelme;
 3. tájvédelem;
 4. környezet- és természetvédelmi monitorozás;
 5. ismeretterjesztő, a környezet- és természettudatosságot szolgáló kiadványok, könyvek készítése, kiadása;
 6. szemléletformáló, szakmai információkat közvetítő honlapok készítése, üzemeltetése;
 7. környezetvédelmi tanácsadás;
 8. környezeti nevelési célú programok szervezése, lebonyolítása;
 9. kiemelt környezet- és természetvédelmi célok megvalósulásához, jeles napokhoz stb. kapcsolódó figyelemfelkeltő kampány;
 10. ágazati szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása.

Kizárólag parlagfű-mentesítési projektekre, valamint háziállatok ivartalanítására és chipezésére támogatás nem kérhető!

Egy pályázaton belül legalább egy célkitűzést meg kell jelölni, de több is teljesíthető; a fent nevezett tevékenységtípusok közül azonban legfeljebb csak három tervezhető!

Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.

A pályázatban igényelt összeg maximum 20%-a lehet általános működési költség!

A pályázók köre

Pályázatot azon környezet- és természetvédelmi céllal létrejött civil szervezetek nyújthatnak be, akik az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

 1. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyzettek;
 2. tevékenységüket Magyarországon végzik;
 3. alapító okiratban/alapszabályában rögzítetten környezet-, illetve természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek – alapítványok, egyesületek, szövetségek, amelyek
 4. a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;
 5. a Civil tv. szerinti közhasznúsági fokozattal rendelkeznek;
 6. 2017-ben és 2018-ban környezetvédelmi, illetve természetvédelmi tevékenységet folytattak;
 7. évi beszámolójukat és annak közhasznúsági mellékletét az Országos Bírósági Hivatalhoz benyújtotta vagy saját honlapján közzétette.

Nem pályázhatnak:

 1. közalapítványok,
 2. civil társaságok,
 3. köztestületek,
 4. non-profit gazdasági társaságok,
 5. egyházi jogi személyek, illetve ezek jogi személyiséggel rendelkező szervezetei,
 6. pártok,
 7. gazdasági társaságok.

A támogatás formája és a finanszírozás módja

A támogatás egyszeri, vissza nem térítendő, mértéke legfeljebb az összes elszámolható költség 100%-a. Az AM az odaítélt összeget egy összegben, támogatási előlegként utalja át a Pályázó bankszámlájára. A támogatáshoz önerő, saját forrás biztosítása nem feltétel.

A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke

A jelen pályázattal meghirdetett támogatásra a Kvtv. XII. Agrárminisztérium fejezetének a 20/02/14/00 szám alatti jogcímcsoport szerinti „Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi Program megvalósításában” előirányzat keretösszegéből 70.000.000 forint áll rendelkezésre.

Az egy pályázattal elnyerhető, vissza nem térítendő támogatás összege 1.000.000 forinttól 3.000.000 forintig terjedhet. Az 1.000.000 forintnál alacsonyabb támogatási összegre értékelt pályázatot támogatni nem lehet.

Az AM fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos költségvetési törvény alapján a támogatási keretösszeget – a felhívás külön módosítása nélkül – megváltoztassa.

A pályázat benyújtásának módja, helye és ideje

Benyújtandó:

papír alapon, egy példányban:

- a minden oldalon cégszerűen aláírt pályázati adatlap,

elektronikus adathordozón:

- a szervezet képviselője által hitelesített, a pályázat benyújtásakor hatályos alapszabály/alapító okirat szkennelt változata és

- az adatlap szerkeszthető excel formátumú változata.

Fentieket az alábbi módon és formában várjuk.

Postai úton, a zárt borítékon feltüntetve:Zöld Forrás 2019 pályázat

A könyvelt (tértivevényes) postai küldeményt az alábbi címre kell postázni:

Agrárminisztérium
Parlamenti és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya
1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.

A pályázatok benyújtásának határideje:

 1. április 8. (postabélyegző kelte)

Pályázati díj nincs.

forrás, bővebben: kormany.hu