Pályázatok
Pályázat
Pályázat a nemzetiségi kulturális kezdeményezések, programok 2013. évi költségvetési támogatására


2502

Határidő: 2013. január 10.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: Támogató) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) a „Nemzetiségi és össznemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására” közzéteszi az alábbi pályázatot. Kategória kódja: NEMZ-KUL-13

A pályázat célja

A magyarországi nemzetiségek kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzése, méltó folytatása, értékhordozó tevékenységei, közművelődése feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása. Az előirányzatból támogatás nyújtható anyanyelvű hitéleti programok valamint a hazai nemzetiségek hagyományainak, nyelvének ápolását, a nemzetiségi identitás erősítését szolgáló anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység támogatására (nyomdakész alkotások kiadása, publikálása).
Az előirányzatból kizárólag a pályázatban meghatározott cél egészének megvalósítására, vagy önállóan megvalósítható részére nyújtható támogatás.

A pályázati programmal megcélzott nemzetiség(ek): bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán, interetnikus (több nemzetiséget érintő)

A rendelkezésre álló keretösszeg

Jelen pályázat megvalósítására, rendelkezésre álló keretösszeg: 85.000.000,- Ft, azaz nyolcvanötmillió forint.

A pályázatban igényelhető támogatás formája, módja, összege

A nyertes pályázó vissza nem térítendő, bruttó támogatásban részesül, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. (Amennyiben a nyertes pályázó áfa levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.)

A támogatás módja: utófinanszírozás (a program költségeiről szóló szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtását és elfogadását követően történik a folyósítás).
Kivételesen, különösen indokolt esetben az egyösszegű utófinanszírozástól eltérő folyósítást a pályázó megfelelő indokokkal alátámasztott írásbeli kérelemmel kezdeményezheti a pályázat benyújtásáig. Az előfinanszírozás formájában nyújtott támogatás esetén a támogatás a záró beszámoló benyújtását megelőzően folyósítható.

A pályázatban igényelhető támogatási összeg:

  • alsó határa: 100 000 Ft
  • felső határa: 500 000 Ft

Egy programra csak egy pályázat nyújtható be. Egy programnak számít a programtervben rögzített egy feladat vagy tartalmilag összefüggő programfolyamat is.

Ha egy programot két vagy több természetes személy vagy szervezet közösen kíván megvalósítani, a személyek, szervezetek közös megegyezéssel döntsenek, hogy melyikük nyújtja be a pályázatot. Az adatlapon a pályázó adatainál a megegyezésnek megfelelő személy vagy szervezet adatai szerepeljenek. A pénzügyi elszámolásban kizárólag a támogatási szerződésben Kedvezményezettnek megjelölt szervezet nevére és címére kiállított számviteli bizonylatok számolhatóak el. (Amennyiben a pályázó kötelezettségvállaló közreműködésével kötötte meg a támogatási szerződést, úgy a kötelezettségvállaló nevére és címére kiállított számlák és számviteli bizonylatok is elfogadhatóak.)

A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja, azonban a megállapított támogatási összeg nem lehet kevesebb 100 000 Ft-nál.

A pályázat benyújtásához legalább az igényelt összeg 10%-ának megfelelő elvárt önrészt kell biztosítani.
Az önrész lehet: saját forrásból származó készpénzes és nem készpénzes (személyes közreműködés (társadalmi munka), tárgyi feltételek vagy szolgáltatás biztosítása). Nem tekinthető önrésznek a központi költségvetés nemzetiségi előirányzataiból kapott egyéb támogatás.

forrás, bővebben: kormany.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) egyszerűsített e ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)” című (VEKOP-7.1.4-16 kódszámú) felhívás.
Címkék