CivilTech
Pályázatok
Pályázat
Pályázati felhívás az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat keretében Megyei Esélyegyenlőségi Iroda - Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő programok támogatására


955

Határidő: 2011. agusztus 24.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Pályázatkezelő) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) alapján nyílt pályázatot hirdet az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat keretében Megyei Esélyegyenlőségi Iroda - Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő programoknak a támogatására.

(A pályázat kódja: OEH-MESI-11)

1. A pályázat célja

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a társadalmi egyenlőség előmozdítása érdekében az ország 19 megyéjében és Budapesten „Esélyegyenlőségi Iroda” címbirtokos szervezetet választ ki. A pályázat eredményeként a programidőszak alatt az ország 19 megyéjében és Budapesten Esélyegyenlőségi Irodák működnek, amelyek az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat (a továbbiakban: Hálózat) tagjaiként összehangolt szakmai, kommunikációs munkát végeznek a többi megyei irodával.

Az Esélyegyenlőségi Iroda munkájával elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok, családok társadalmi integrációját. Esélyteremtő programokat szervez a Hálózat kiemelt célcsoportjaival - hátrányos megkülönböztetést vagy diszkriminációt elszenvedett, vagy azzal fenyegetett, illetve problémákkal küzdő, kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyatékossággal élőkkel, nőkkel, romákkal, gyerekekkel, ifjúsággal, idősekkel, családokkal, hátrányos helyzetű térségek lakosaival - szemben, a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése, valamint a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében. Informálja és tanácsadással segíti a hatókörébe tartozó hátrányos helyzetű embereket, családokat, és szükség szerint együttműködik a családokkal foglalkozó szervezetekkel, ezzel is segítve a kormányzat társadalompolitikai céljainak megvalósulását.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 119.200.000 Ft azaz száztizenkilencmillió-kettőszázezer forint, amely a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/20/03 címrendi besorolású „Országos Esélyegyenlőségi Hálózat működését elősegítő tevékenységek támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 294613) terhére biztosított.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

Pályázatonként legfeljebb 5 960 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. A támogatás mértéke

A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

5. A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítása előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint.
A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül kell megtörténnie.

6. Támogatási időszak

A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. május 16. és 2012. február 28. közé eső időszak.
A támogatási szerződés megkötését megelőzően a pályázó saját felelősségére kezdheti meg a pályázati program megvalósítását.

7. Beadható pályázatok száma

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó szervezet legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

8. A pályázók köre

8.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  • közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
  • közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú alapítványok,
  • közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú közalapítványok,
  • nonprofit korlátolt felelősségű társaságok,
  • önkormányzati fenntartású intézmények,
  • települési önkormányzatok,
  • megyei önkormányzatok.

Továbbá, amelyek:

  • a Pályázatkezelő internetes Pályázatkezelő rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak;
  • bírósági nyilvántartásba vételt igazoló dokumentuma - alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet esetében - tartalmazza a közhasznú vagy kiemelten közhasznú minősítést;
  • az adott megyében székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek.

8.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó,
a) amely a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) amely az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
c) amely a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) amely korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) amelynek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van,
f) amely csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
g) amely korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőség van vele szemben,
h) amely nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
i) amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,
j) amelynél a Támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
k) amely a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
l) amely gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht. 15/D. § (1) bekezdésben, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek,
m) amely jogszabályban, az Ámr.-ben vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
n) amelyet az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárása során elmarasztalt.

8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati űrlapot a Pályázati Felhívásban és a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje:
2011. augusztus 25. 24.00 óra

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben véglegesítésre került.
(A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 6. pontja tartalmazza.)

11. Pályázatkezelő
NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u.33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6782
palyazat@ncsszi.hu

12. A pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 7. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint.
Felhívjuk figyelmüket, hogy azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza „megkezdett” maradt), a Pályázatkezelő nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.

Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a Pályázati Felhívásban, Pályázati Útmutatóban és az internetes űrlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 10 munkanapon belül.

Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:

a) nem a Pályázati Felhívás 8.1. pontjában meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) a pályázó papír alapon nyújtotta be pályázatát.

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon vagy határidőben tett eleget, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével erről elektronikus értesítést küld a pályázónak.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje

A pályázatok értékelését a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztálya által kijelölt Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, mint Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és a szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.
A támogató fenntartja azt a jogot, hogy szakmailag nem megfelelő pályázatok érkezése esetén az adott megye vonatkozásában, a pályázati döntést követő 30 napon belül új pályázati felhívást tegyen közzé. Az új kiírás közzétételének módja azonos az eredeti pályázati felhívás közzétételének módjával.

14. A pályázók döntést követő kiértesítése

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, mint Támogató döntését követően a Pályázatkezelő 10 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és a www.ncsszi.hu honlapokon kerülnek közzétételre.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2011. szeptember 26.

15. Szerződéskötés

A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a Pályázatkezelő köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napban megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataira vonatkozó jogszabályok, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 12. pontja tartalmazza.

A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.

17. További információk

A támogatás igénylésének, igénybevételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen Pályázati Felhívás és Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati űrlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás és Pályázati Útmutató letölthető a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és a www.ncsszi.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint az palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.

Budapest, 2011. július 25.

forrás: kormany.hu
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Elsőként lakhatás” című (VEKOP-7.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent az „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés” elnevezésű (EFOP-2.2.5-17 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című (KEHOP-1.2.1 kódszámú) egyszerűsített e ...
Pályázat
The Netherlands Embassy in Budapest has opened two calls for applications. One call is for projects that are to be financed from our Human Rights Fund 2019, the other is for p ...
Pályázat
10 millió eurós támogatás Európa szerte, olyan civil szervezeteknek, akik online és offline is sokat tesznek a gyűlöletbeszéd, kirekesztés ellen és gyermekbiztonság ügyét is f ...
Címkék