Ezt a cikket több mint 1 éve publikáltuk, ezért az itt megjelenő információk mára pontatlanok, elavultak lehetnek. A felmerülő hibákért, tévedésekért, elavult információkért nem vállalunk felelősséget.

Pályázati felhívás az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat keretében Megyei Esélyegyenlőségi Iroda - Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő programok támogatására

AUG
24

Határidő: 2011. agusztus 24.

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (a továbbiakban: Pályázatkezelő) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) alapján nyílt pályázatot hirdet az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat keretében Megyei Esélyegyenlőségi Iroda - Esélyek Háza működtetésének és esélyteremtő programoknak a támogatására.

(A pályázat kódja: OEH-MESI-11)

1. A pályázat célja

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a társadalmi egyenlőség előmozdítása érdekében az ország 19 megyéjében és Budapesten „Esélyegyenlőségi Iroda” címbirtokos szervezetet választ ki. A pályázat eredményeként a programidőszak alatt az ország 19 megyéjében és Budapesten Esélyegyenlőségi Irodák működnek, amelyek az Országos Esélyegyenlőségi Hálózat (a továbbiakban: Hálózat) tagjaiként összehangolt szakmai, kommunikációs munkát végeznek a többi megyei irodával.

Az Esélyegyenlőségi Iroda munkájával elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok, családok társadalmi integrációját. Esélyteremtő programokat szervez a Hálózat kiemelt célcsoportjaival - hátrányos megkülönböztetést vagy diszkriminációt elszenvedett, vagy azzal fenyegetett, illetve problémákkal küzdő, kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyatékossággal élőkkel, nőkkel, romákkal, gyerekekkel, ifjúsággal, idősekkel, családokkal, hátrányos helyzetű térségek lakosaival - szemben, a társadalomban meglévő előítéletek leküzdése, valamint a társadalmi szolidaritás erősítése érdekében. Informálja és tanácsadással segíti a hatókörébe tartozó hátrányos helyzetű embereket, családokat, és szükség szerint együttműködik a családokkal foglalkozó szervezetekkel, ezzel is segítve a kormányzat társadalompolitikai céljainak megvalósulását.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 119.200.000 Ft azaz száztizenkilencmillió-kettőszázezer forint, amely a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/20/03 címrendi besorolású „Országos Esélyegyenlőségi Hálózat működését elősegítő tevékenységek támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 294613) terhére biztosított.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

Pályázatonként legfeljebb 5 960 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

4. A támogatás mértéke

A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

5. A támogatás folyósítása

A támogatás folyósítása előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint.
A Pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül kell megtörténnie.

6. Támogatási időszak

A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. május 16. és 2012. február 28. közé eső időszak.
A támogatási szerződés megkötését megelőzően a pályázó saját felelősségére kezdheti meg a pályázati program megvalósítását.

7. Beadható pályázatok száma

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó szervezet legfeljebb egy pályázatot nyújthat be.

8. A pályázók köre

8.1. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  • közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek (kivéve pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek),
  • közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú alapítványok,
  • közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú közalapítványok,
  • nonprofit korlátolt felelősségű társaságok,
  • önkormányzati fenntartású intézmények,
  • települési önkormányzatok,
  • megyei önkormányzatok.

Továbbá, amelyek:

  • a Pályázatkezelő internetes Pályázatkezelő rendszerében (Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszere) regisztráltak;
  • bírósági nyilvántartásba vételt igazoló dokumentuma - alapítvány, közalapítvány, társadalmi szervezet esetében - tartalmazza a közhasznú vagy kiemelten közhasznú minősítést;
  • az adott megyében székhellyel vagy telephellyel rendelkeznek.

8.2. Nem részesülhet támogatásban az a Pályázó,
a) amely a benyújtott támogatás iránti kérelmében támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett,
b) amely az előző években a támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el,
c) amely a korábbi pályázati program megvalósítása során, illetve a működtetés alatt engedély nélkül eltért a támogatási szerződésben foglaltaktól,
d) amely korábban a támogatóval valótlan, megtévesztésre alkalmas adatokat közölt a támogatás felhasználásával kapcsolatban,
e) amelynek – a pénzbeli szociális, jóléti ellátások és a foglalkoztatást elősegítő képzési támogatások kivételével – adó-, járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozás) van,
f) amely csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll, illetve a szervezet bírósági nyilvántartásból való törlését az ügyészség kezdeményezte,
g) amely korábban megítélt támogatásáról szóló beszámolóját a pályáztatók visszautasították, vagy lejárt esedékességű, elszámolatlan vagy visszafizetetlen kintlévőség van vele szemben,
h) amely nem felel meg az Áht. 15. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
i) amellyel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerint foglalt összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi,
j) amelynél a Támogató által meghatározott mértékű saját forrás nem áll rendelkezésére, továbbá azt nem igazolja, vagy arról nem nyilatkozik,
k) amely a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel nem rendelkezik,
l) amely gazdasági társaság nem tesz eleget az Áht. 15/D. § (1) bekezdésben, valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. §-ában foglalt követelményeknek,
m) amely jogszabályban, az Ámr.-ben vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
n) amelyet az Egyenlő Bánásmód Hatóság eljárása során elmarasztalt.

8.3. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye

a) bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
b) alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
c) a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.

9. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati űrlapot a Pályázati Felhívásban és a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt mellékletek becsatolásával kell benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

10. A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje:
2011. augusztus 25. 24.00 óra

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben véglegesítésre került.
(A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 6. pontja tartalmazza.)

11. Pályázatkezelő
NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET
1134 Budapest, Tüzér u.33-35.
Telefon: (06-1) 237 6782
Fax: (06-1) 237 6782
palyazat@ncsszi.hu

12. A pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 7. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint.
Felhívjuk figyelmüket, hogy azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig (státusza „megkezdett” maradt), a Pályázatkezelő nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.

Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a Pályázati Felhívásban, Pályázati Útmutatóban és az internetes űrlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 5 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 10 munkanapon belül.

Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat hiánypótlás nélkül érvénytelen:

a) nem a Pályázati Felhívás 8.1. pontjában meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;
b) a pályázó papír alapon nyújtotta be pályázatát.

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon vagy határidőben tett eleget, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével erről elektronikus értesítést küld a pályázónak.

13. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje

A pályázatok értékelését a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Esélyegyenlőségi Főosztálya által kijelölt Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, mint Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és a szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.
A támogató fenntartja azt a jogot, hogy szakmailag nem megfelelő pályázatok érkezése esetén az adott megye vonatkozásában, a pályázati döntést követő 30 napon belül új pályázati felhívást tegyen közzé. Az új kiírás közzétételének módja azonos az eredeti pályázati felhívás közzétételének módjával.

14. A pályázók döntést követő kiértesítése

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára, mint Támogató döntését követően a Pályázatkezelő 10 napon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és a www.ncsszi.hu honlapokon kerülnek közzétételre.

Az eredményhirdetés várható időpontja: 2011. szeptember 26.

15. Szerződéskötés

A Kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a Pályázatkezelő köti meg.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napban megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét és a szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás elkészítésének szempontjait a Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataira vonatkozó jogszabályok, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 12. pontja tartalmazza.

A támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) jogorvoslat-érvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség.

17. További információk

A támogatás igénylésének, igénybevételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen Pályázati Felhívás és Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati űrlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás és Pályázati Útmutató letölthető a www.kormany.hu/hu/nemzeti-eroforras-miniszterium és a www.ncsszi.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint az palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.

Budapest, 2011. július 25.

forrás: kormany.hu


Címkék
kormányzati szervek, jogvédelem