Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.
A bejegyzésben található információk a 2017. évi LXXVI. törvényhez kapcsolódnak, amely hatályát vesztette. 
 
2021. május 18-án került elfogadásra a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról és az ezzel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, amellyel hatályát vesztette a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény.

Kapcsolódó cikk

 

Melyek a külföldről támogatott szervezetek?

Külföldről támogatott szervezetnek minősül az az egyesület és alapítvány, amely egy adóévben 7,2 millió Ft értékű, közvetlenül vagy közvetve külföldről származó pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű juttatásban részesül. (2017. évi LXXVI. törvény)

Mit jelent az, hogy közvetlenül vagy közvetve?
Eddig nem használt fogalom, melyet valószínű majd csak a bírói gyakorlat tisztáz pontosan.
Szerintünk közvetlenül értendő, ha a támogatott és támogató között nincs más szervezet a kapcsolatban, a közvetett támogatás megítélése részben az eset egyedi vizsgálata után, részben pedig a továbbiakban kialakuló gyakorlat alapján lehet majd eldönteni. Közvetettnek minősül egy támogatás pl., ha a támogatást egy lebonyolító szervezeten keresztül, pályázati úton kapja a szervezet, és a továbbosztott támogatás forrása külföldről származik.

És a külföldről származó?
Véleményünk szerint, ha a támogatást nyújtó nem magyarországi székhellyel, telephellyel rendelkezik, illetőleg állandó lakóhelye vagy életvitelszerű tartózkodási helye nem Magyarország. Kétség esetén javasoljuk, hogy a szervezet kérjen a támogatótól egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a támogató belföldinek minősül-e.

A támogatás, juttatás fogalma:
A mi értelmezésünkben olyan pénz, dolog, szolgáltatás (adomány, támogatás, pályázati úton elnyert támogatás, egyedi kérelem, támogatási szerződés alapján kapott támogatás, juttatás, ideértve az ajándékot is), amelyet a szervezet a külföldi támogatótól ellenszolgáltatás nélkül,  céljai megvalósítása érdekében kap. Nem tartozik ide a számla ellenében nyújtott szolgáltatás.

Az Európai Uniótól származó, költségvetési szerven keresztül kapott forrást nem kell beszámítani.

Nem terjed ki a törvény hatálya:

  1. arra az egyesületre és alapítványra, amely nem minősül civil szervezetnek; (pl. biztosító egyesület, szakszervezet, párt, pártalapítvány, közalapítvány stb.)
  2. a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó egyesületre;
  3. a vallási tevékenységet végző szervezetre.
  4. d) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti nemzetiségi szervezetre és nemzetiségi egyesületre

A törvény hatálya alá eső egyesület vagy alapítvány kötelezettségei:

  • Amint az általa kapott tárgyévi támogatások összege eléri a 7,2 millió Ft-ot, 15 napon belül köteles bejelenteni külföldről támogatott szervezetté válását a székhelye szerint illetékes törvényszéknek a 2017. évi LXXVI. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal. Aki év közben éri el ezt a bevételi határt, akkor köteles bejelentést tenni.
  • A bejelentés megtételére az "Egyéb kérelem" elnevezésű Pk-32-es űrlapon van lehetőség, akár az űrlap szöveges mezőjének kitöltése révén, akár a törvényben foglalt adatlap űrlaphoz mellékletként csatolásával.
  • A beszámolóval egyidejűleg (vagyis legkésőbb május 31-éig) bejelentést kell tennie az 1. melléklet szerinti adattartalommal a nyilvántartó bíróság számára az előző évben kapott támogatásokról. Ez a kötelezettség értelmezésünk szerint először a 2018. évi beszámolóval egyidejűleg lesz aktuális, tekintettel arra, hogy az előző év ebben az esetben 2017. év lesz. A jogszabály 2017. év közepén lépett életbe, ezért a 2017. évi beszámoló esetén az előző év még 2016. volt, amikor viszont még nem volt hatályos a jogszabály.
  • A bejelentést követően haladéktalanul közzé kell tennie a honlapján, valamint feltünteti az általa kiadott sajtótermékekben és egyéb kiadványokban is, hogy a törvény alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül.

A nyilvántartó bíróság teendői:

  • A bejelentést a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásában az egyesület vagy alapítvány adataihoz csatolja, és az egyesületet vagy alapítványt külföldről támogatott szervezetként rögzíti.
  • Minden hónap 15. napjáig megküldi a fenti módon rögzített egyesületek és alapítványok nevét, székhelyét és adószámát a Civil Információs Portál vezetéséért felelős miniszternek, aki a megküldött adatokat ingyenesen elérhető módon haladéktalanul közzéteszi az e célra kialakított elektronikus felületen.

Kötelezettség-mulasztás esetén:

Ha az egyesület vagy alapítvány nem teljesíti a törvény szerinti kötelezettségeit, az ügyész felhívja arra, hogy 30 napon belül teljesítse azokat.

Ha ezután sem teljesíti, az ügyész ismételten felhívja, ezúttal 15 napos határidővel.

Újbóli eredménytelenség esetén az ügyész bírság kiszabását kezdeményezi a nyilvántartó bíróságnál.

Ha továbbra sem teljesíti a szervezet a törvény szerinti kötelezettségeit, az ügyész a civil törvény szabályainak megfelelő alkalmazásával, az arányosság követelményének figyelembevételével jár el. Ez lehet törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése, de akár megszüntetés is.

Mikortól nem minősül külföldről támogatottnak a szervezet?

Ha a külföldről támogatott szervezet által kapott pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű juttatás a következő adóévben nem éri el a 7,2 millió Ft-ot, akkor az egyesület vagy az alapítvány a továbbiakban nem minősül külföldről támogatott szervezetnek, és ezt a tényt az éves beszámolónak az elfogadásától számított 30 napon belül kell bejelentenie. (Vagyis legkésőbb június 30-áig.)

A nyilvántartó bíróság ezt a tényt is megküldi a Civil Információs Portál vezetéséért felelős miniszternek, aki haladéktalanul törli az érintett szervezet adatait az e célra kialakított elektronikus felületről.

A nyilvántartó bíróság a bejelentést követően haladéktalanul törli a Nyilvántartásból az egyesület vagy alapítvány külföldről támogatott szervezetkénti feltüntetését.

Kapcsolódó információk:

A Tempus Közalapítvány tájékoztatása a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény hatályba lépésének kapcsán

Külföldi támogatásnak tekinthető a Google AdWords is?

Igen. A Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya állásfoglalása szerint "a Google Nonprofit Szervezeteknek (Google for Nonprofits) csomagban az alapítványnak biztosított AdWords hirdetési lehetőség állásfoglalásunk  szerint egyéb vagyoni jellegű juttatásnak minősül."
A hirdetés értékét az általános szabályok szerint kell megállapítani, azaz a Google nyilatkozata alapján, összehasonlítás módszerével stb.

Működik a civil szervezetek külföldi támogatásának nyilvántartása

frissítve: 2020.11.09. 

 

Kapcsolódó információ az Adminisztráció és kötelezettségek a működés során útmutatóban, és hozzá kapcsolódó GYIK-okban található.