Mindennapi működtetés
Mindennapi működtetés
A külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról


3193Melyek a külföldről támogatott szervezetek?

Külföldről támogatott szervezetnek minősül az az egyesület és alapítvány, amely egy adóévben 7,2 millió Ft értékű, közvetlenül vagy közvetve külföldről származó pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű juttatásban részesül. (2017. évi LXXVI. törvény)

Mit jelent az, hogy közvetlenül vagy közvetve?
Eddig nem használt fogalom, melyet valószínű majd csak a bírói gyakorlat tisztáz pontosan.
Szerintünk közvetlenül értendő, ha a támogatott és támogató között nincs más szervezet a kapcsolatban, a közvetett támogatás megítélése részben az eset egyedi vizsgálata után, részben pedig a továbbiakban kialakuló gyakorlat alapján lehet majd eldönteni.

És a külföldről származó?
Véleményünk szerint, ha a támogatást nyújtó nem magyarországi székhellyel, telephellyel rendelkezik, illetőleg állandó lakóhelye vagy életvitelszerű tartózkodási helye nem Magyarország. Kétség esetén javasoljuk, hogy a szervezet kérjen a támogatótól egy nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a támogató belföldinek minősül-e.

A támogatás, juttatás fogalma:
A mi értelmezésünkben olyan pénz, dolog, szolgáltatás (adomány, támogatás, pályázati úton elnyert támogatás, egyedi kérelem, támogatási szerződés alapján kapott támogatás, juttatás, ideértve az ajándékot is), amelyet a szervezet a külföldi támogatótól ellenszolgáltatás nélkül,  céljai megvalósítása érdekében kap. Nem tartozik ide a számla ellenében nyújtott szolgáltatás.

Az Európai Uniótól származó, költségvetési szerven keresztül kapott forrást nem kell beszámítani.

Nem terjed ki a törvény hatálya:

 1. arra az egyesületre és alapítványra, amely nem minősül civil szervezetnek; (pl. biztosító egyesület, szakszervezet, párt, pártalapítvány, közalapítvány stb.)
 2. a sportról szóló 2004. évi I. törvény hatálya alá tartozó egyesületre;
 3. a vallási tevékenységet végző szervezetre.
 4. d) a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény szerinti nemzetiségi szervezetre és nemzetiségi egyesületre

A törvény hatálya alá eső egyesület vagy alapítvány kötelezettségei:

 • Amint az általa kapott tárgyévi támogatások összege eléri a 7,2 millió Ft-ot, 15 napon belül köteles bejelenteni külföldről támogatott szervezetté válását a székhelye szerint illetékes törvényszéknek a 2017. évi LXXVI. törvény 1. melléklete szerinti adattartalommal.

  Korábbi értelmezésünk szerint már 2017. január 1-jétől (tárgyév!) kell figyelembe venni a külföldről kapott támogatásokat, ám a Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya válasza szerint csak a törvény hatálybalépését, június 27-ét követően kell figyelni arra, hogy az így kapott támogatások összege eléri-e a 7,2 millió Ft-ot:
  "...ha a szóbanforgó, a Ktsztv. (A külföldről támogatott civil szervezetek átláthatóságáról szóló tv.) hatálya alá tartozó támogatást a Ktsztv. hatálybalépést megelőzően, azaz 2017. június 27. előtt kapta, akkor jelenleg nincs bejelentési kötelezettsége. Viszont ha 2017. június 27. után kapott ilyen összegű vagy azt meghaladó mértékű támogatást, úgy alkalmazni kell rá a Ktsztv. rendelkezéseit, és 15 napon belül bejelentési kötelezettsége van."

  És még hozzáteszi:
  "Felhívjuk a figyelmet, hogy a végső jogalkalmazó a bíróság, amely nincs kötve sem az Igazságügyi Minisztérium, sem az Emberi Erőforrások Minisztériumának jogértelmezéséhez."

  Az általunk megkérdezett jogász alkotmányossági szempontból is a minisztériumi állásfoglalást tartja helyesnek, hiszen a törvény alkotmányosan elő sem írhat olyan kötelezettséget, amely a hatályba lépése előtti magatartásra állapít meg terhesebb jogkövetkezményt. Ám ő is felhívta arra a figyelmet, hogy a minisztérium értelmezése nem jelent arra garanciát, hogy a jogalkalmazás során is ez az értelmezés alakul ki.

  A bejelentés megtételére többek között az "Egyéb kérelem" elnevezésű Pk-32-es űrlapon is lehetőség van, akár az űrlap szöveges mezőjének kitöltése révén, akár a törvényben foglalt adatlap űrlaphoz mellékletként csatolásával.
 • A beszámolóval egyidejűleg (vagyis legkésőbb május 31-éig) bejelentést kell tennie az 1. melléklet szerinti adattartalommal a nyilvántartó bíróság számára az előző évben kapott támogatásokról.
 • A bejelentést követően haladéktalanul közzé kell tennie a honlapján, valamint feltünteti az általa kiadott sajtótermékekben és egyéb kiadványokban is, hogy a törvény alapján külföldről támogatott szervezetnek minősül.

A nyilvántartó bíróság teendői:

 • A bejelentést a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásában az egyesület vagy alapítvány adataihoz csatolja, és az egyesületet vagy alapítványt külföldről támogatott szervezetként rögzíti.
 • Minden hónap 15. napjáig megküldi a fenti módon rögzített egyesületek és alapítványok nevét, székhelyét és adószámát a Civil Információs Portál vezetéséért felelős miniszternek, aki a megküldött adatokat ingyenesen elérhető módon haladéktalanul közzéteszi az e célra kialakított elektronikus felületen.

Kötelezettség-mulasztás esetén:

Ha az egyesület vagy alapítvány nem teljesíti a törvény szerinti kötelezettségeit, az ügyész felhívja arra, hogy 30 napon belül teljesítse azokat.

Ha ezután sem teljesíti, az ügyész ismételten felhívja, ezúttal 15 napos határidővel.

Újbóli eredménytelenség esetén az ügyész bírság kiszabását kezdeményezi a nyilvántartó bíróságnál.

Ha továbbra sem teljesíti a szervezet a törvény szerinti kötelezettségeit, az ügyész a civil törvény szabályainak megfelelő alkalmazásával, az arányosság követelményének figyelembevételével jár el. Ez lehet törvényességi felügyeleti eljárás kezdeményezése, de akár megszüntetés is.

Mikortól nem minősül külföldről támogatottnak a szervezet?

Ha a külföldről támogatott szervezet által kapott pénzbeli vagy egyéb vagyoni jellegű juttatás a következő adóévben nem éri el a 7,2 millió Ft-ot, akkor az egyesület vagy az alapítvány a továbbiakban nem minősül külföldről támogatott szervezetnek, és ezt a tényt az éves beszámolónak az elfogadásától számított 30 napon belül kell bejelentenie. (Vagyis legkésőbb június 30-áig.)

A nyilvántartó bíróság ezt a tényt is megküldi a Civil Információs Portál vezetéséért felelős miniszternek, aki haladéktalanul törli az érintett szervezet adatait az e célra kialakított elektronikus felületről.

A nyilvántartó bíróság a bejelentést követően haladéktalanul törli a Nyilvántartásból az egyesület vagy alapítvány külföldről támogatott szervezetkénti feltüntetését.

Kapcsolódó információk:

A Tempus Közalapítvány tájékoztatása a külföldről támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény hatályba lépésének kapcsán

Külföldi támogatásnak tekinthető a Google AdWords is?

Működik a civil szervezetek külföldi támogatásának nyilvántartása

frissítve: 2018.04.21.
Hír
Minden eddiginél magasabb színvonalat képviseltek a Civil Díj 2018-as pályázatai, mely jól mutatja, hogy a civil szektor szakmailag mennyire megalapozott és hatékony munkát vé ...
Hír
Köszönjük minden támogatónknak, civil szervezeti partnereinknek a kiállást, aktivitást, mert a hazai civil szervezeteket nagyon érzékenyen érintő, teljesen szakmaiatlan, kárt ...
Hír
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal mai napon közzétett adatai alapján komoly visszaesés történt az 1+1%-os felajánlásokban idén: alig 3 millió felajánlás érkezett a civil szervezete ...
Hír
Az szja 1%-os felajánlás civil kedvezményezett részére történő kiutalásának feltétele az is, hogy a szervezet a kiutalás időpontjában is megfeleljen a kedvezményezetti feltéte ...
Hír
A beszámolók a 2017. tárgyévre a PK-341, PK-342 illetve a PK-341p, PK-342p nyomtatványokon nyújthatóak be.
Címkék