PÁLYÁZATI KIÍRÁS
"Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása lakosság, civil szervezetek, egyesületek és felsőoktatási intézmények részére"
Pályázat kódszáma: E-AUTO-2021 / lakossági

I. A pályázati kiírás általános ismertetése, feltételei
1. A pályázati konstrukció tárgya, célja
Az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Támogató, Támogató szerv) a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan pályázati kiírást tesz közzé az elektromobilitás elterjedésének ösztönzése érdekében, új, a pályázat benyújtását megelőzően forgalomba még nem helyezett, vagy a márkakereskedő, illetve az importőr által tesztautóként saját tulajdonban Magyarországon forgalomba helyezett (az első forgalomba állítástól a megrendelés dátumáig eltelt maximum 12 hónap és 6.000 km futásteljesítményen belül), tisztán elektromos személygépkocsik (a továbbiakban együtt: elektromos gépjármű) megvásárlásának valamint zárt, vagy nyílt végű pénzügyi lízing és operatív lízing (a továbbiakban együtt: lízing) keretében elektromos gépjárművek beszerzésének (a továbbiakban: beszerzés) támogatására.
A támogatás nyújtásának célja elsődlegesen az elektromobilitás hazai elterjedésének előmozdítása, a közúti forgalom tisztábbá tétele.
A támogatási program lebonyolítását az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. végzi.
A pályázati konstrukció teljesítménycéljai:
- támogatásban részesülő kérelmek száma várhatóan: 1200-2000 db.

2. A pályázati konstrukció forrása
A pályázat forrását az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosította a Támogató részére. A támogatás vissza nem térítendő támogatás formájában kerül biztosításra.
A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3 000 000 000 Ft, azaz hárommilliárd forint, mely szakaszonként megbontásra kerül.

3. Támogatás igénybevételére jogosultak és támogatott tevékenységek köre
3.1. Pályázatot benyújtani jogosultak köre, támogatott tevékenységek köre
a) magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy;
b) magyarországi székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező civil szervezet, egyesület vagy felsőoktatási intézmény.

3.2 Nem jogosult pályázatot benyújtani, aki
a) nem rendelkezik lakcímkártyával igazoltan érvényes magyarországi lakóhellyel (állandó lakóhellyel és/vagy ideiglenes tartózkodási hellyel), vagy nem rendelkezik igazoltan érvényes magyarországi székhellyel vagy telephellyel, fiókteleppel;
b) aki az elektromos gépjármű beszerzését még nem kezdte meg (azaz nem rendelkezik megrendelővel), figyelemmel arra, hogy az elektromos gépjármű megrendelő keltezésének napja nem lehet korábbi, mint jelen pályázati kiírás megjelenésének időpontja;
c) az elektromos gépjármű beszerzést már végrehajtotta, vagy a pályázat benyújtása előtt a forgalomba helyezése megtörtént (kivéve a tesztautóként regisztrált elektromos gépjárművet);
d) nem rendelkezik magyar adóazonosító jellel, adószámmal;
e) a támogatási döntést meghozta, vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett;
f) a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője;
g) az e) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó;
h) az olyan alapítvány, egyesület, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az e) pont szerinti személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja;
i) lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság a pályázó számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
j) ellene az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, továbbá azon Pályázó, aki a pályázat benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben támogatási szerződésben, vagy támogatói okiratban vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, kivéve a vis maior esetét;
k) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelete (HL L 352, 2013. 12.24. 1. o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szerinti csekély összegű támogatásban nem részesülhet:
l) la) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás;
lb) a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó vállalkozás;
lc) a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások támogatása, amennyiben:
lca) a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy 5
lcb) a támogatás az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbadásától függ;
ld) harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiségekhez; értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódó támogatás;
le) az import áruk helyett belföldi áru használatához kötött támogatás;
lf) a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.
Amennyiben egy vállalkozás az e pont szerinti ágazatokban, valamint az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alkalmazásának hatálya alá tartozó ágazatokban egyaránt végez tevékenységet, ez utóbbi tevékenységekre a vállalkozás jogosult támogatást igényelni, feltéve, hogy - a tevékenységek szétválasztásával és a költségek elkülönített nyilvántartásával - bizonyítja, hogy a rendelet hatálya alól kizárt ágazatokban végzett tevékenységek nem részesülnek a támogatásban.
A bizottsági rendelet szempontjából vállalkozó: minden egyes gazdasági tevékenységet végző jogalany, függetlenül annak jogállásától és finanszírozásának módjától.
m) jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási, adósságrendezési vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll;
n) a pályázattal érintett tranzakcióban a kereskedő cégvezető tisztségviselője, többségi tulajdonosa;
o) magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki az elektromos gépjármű beszerzését követően, mint Kedvezményezett a fenntartási időszak alatt a Támogatói Okiratban rögzített kötelezettségeit megszegi, mindaddig, ameddig visszafizetési kötelezettségét (támogatás kamatokkal növelt teljes összegét) nem teljesíti (kivéve fenntartási időszak alatt totálkáros eseménnyel érintett, támogatással beszerzésre került gépjárművek esetében).
A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatás igénybevételére jogosult, vagy annak meghatalmazottja nyújtotta be. Azok a pályázatok, melyek nem felelnek meg az előírt jogosultsági követelményeknek, elutasításra kerülnek.

4. Pályázattal elnyerhető támogatás
Jelen program esetében kizárólag a pályázati portálon található "Regisztrált kereskedők listáján" szereplő kereskedőtől beszerzett elektromos gépjármű beszerzéséhez nyújtható támogatás.

4.1. Az elektromos gépjárművekre vonatkozó műszaki követelmények
A pályázati kiírás szerinti támogatást kizárólag a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben foglalt "M1" (személygépkocsik) járműkategóriába sorolt jelen kiírás fogalomtára szerinti tisztán elektromos gépjárművekre lehet igényelni.

4.2. Tesztautók speciális esete
A "Regisztrált kereskedők és elektromos gépjárművek listáján" szereplő kereskedők, a listán szereplő elektromos gépjármű modellekből ún. tesztautókat helyezhetnek forgalomba. A tesztautókra az alábbi kritériumoknak kell teljesülniük: a gépjármű első forgalomba helyezésétől számítva a megrendelés dátumáig legfeljebb 12 hónap telt el és a megrendelés időpontjában az autó futásteljesítménye nem haladhatja meg a 6000 km-t.

4.3. A nem támogatható (nem elszámolható) költségek köre
Az elektromos gépjármű beszerzése vonatkozásában a beszerzés időpontjában érvényes vételáron felül más költségek nem számolhatók el (pl. átírás költségei, tárolás költségei stb.).

4.4. Közbeszerzés
Amennyiben a Pályázó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására köteles, úgy a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, amelyben rögzíteni szükséges, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés csak abban az esetben lép hatályba, amennyiben a Pályázó és a Támogató között támogatási jogviszony jön létre a Támogatói Okirat aláírásával.
Az engedményezési szerződés megkötésére - kizárólag az eredményesen lefolytatott közbeszerzési eljárást és annak alapján a nyertes ajánlattevőről történt döntést követően kerülhet sor, ennek alapján kerül megjelölésre az elektromos gépjármű vételára is.
Amennyiben a Pályázó a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet alapján a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozik kötelezettként vagy a Pályázó a beszerzés tárgya vonatkozásában a központosított közbeszerzési rendszerhez való önként csatlakozásról dönt és csatlakozását az adott keretmegállapodás tekintetében a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság elfogadja, úgy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által megkötött keretmegállapodás terhére, a keretmegállapodásban foglalt szabályok szerint köteles az elektromos gépjárművet beszerezni. A Pályázónak ez esetben nem kell a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzési eljárást lefolytatnia.
Támogató ez esetben elfogadja, ha a Pályázó a keretmegállapodásos eljárás 2. részének lefolytatása előtt, a keretmegállapodás alapján rögzített aktuális termék-, és árlistára való hivatkozással határozza meg a vételárat és ez alapján kerül sor a regisztrált kereskedővel az engedményezési szerződés megkötésére. 8
A költségvetési támogatás szabályszerű felhasználása érdekében a Kedvezményezett közbeszerzési eljárást és más beszerzési eljárást úgy köteles lefolytatni, hogy az a költségvetési támogatás észszerű és hatékony felhasználását biztosítsa.

4.5. Állami támogatási szabályok (nem természetes személyek esetén)
A pályázati kiírás alapján a civil szervezetek, egyesületek és felsőoktatási intézmények részére nyújtott támogatás abban az esetben minősül az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatásnak, ha az elektromos gépjármű uniós versenyjogi értelemben vett gazdasági tevékenység folytatásához kerülne felhasználásra.

II. Pályázói információk
1. A pályázatok benyújtásának ideje, módja, helye
A pályázatok benyújtására 2021. 06. 14. 8:01 perctől szakaszosan, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig van lehetőség az alábbi időszakokban.
Benyújtási időszak
Forrás
1. szakasz
2021. 06. 14. és 2021. 07. 02. között
1 000 000 000 Ft
2. szakasz
2021. 08. 09. és 2021. 08. 27. között
1 000 000 000 Ft
3. szakasz
2021. 10. 11. keret kimerüléséig, de legkésőbb 2022. 06. 01-ig.
1 000 000 000 Ft + 1-2. szakaszban megmaradt keretösszeg
Amennyiben az 1. és 2. szakasz során a megadott keretösszeg nem kerül teljeskörűen felhasználásra, az a 3. szakasz során használható fel.
A vissza nem térítendő támogatás keretének kimerülése esetén a pályázatbenyújtó felületen hirdetmény kerül közzétételre a pályázati kiírás felfüggesztésének/lezárásának pontos idejéről.
Pályázat a pályázati portálon az elektromobilitas.ifka.hu oldalon keresztül nyújtható be, ügyfélkapus azonosítást követően az adatlapok kitöltésével, és a szkennelt dokumentumok csatolásával.

1.1 Pályázatbenyújtáshoz kapcsolódó segítségnyújtás
A pályázati konstrukcióval kapcsolatos információk, segédletek, ügyfélszolgálati elérhetőségek az elektromobilitas.ifka.hu weboldalon érhetők el.
Levelezési cím:
IFKA Közhasznú Nonprofit Kft.,
1387 Budapest, Pf.: 17. 9
Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Támogató szerv ügyfélszolgálatán érhető el:
e-mail cím: vali@ifka.hu
Telefonos ügyfélszolgálati idő:
Hétfő-péntek: 10:00-14:00
telefonszám: +36 70 522 1010
https://elektromobilitas.ifka.hu/medias/17/e_auto_2021_lakossag_palyazatikiaras_elektromosgjmbeszerz.pdf
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti aszövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag

Forrás: pafi.hu