CivilTech
Pályázatok
Pályázat
Pályázat az Egészségértés Díjra


636

Határidő: 2017. október 15.

A pályázat célja, hogy feltérképezzük és a közvéleménnyel megosszuk a legjobb egészségértést fejlesztő programokat.

Az egészségértés azt jelenti, hogy a betegek, illetve a laikusok mennyire képesek egészségügyi kérdésekben tájékozódni, egészségügyi információkhoz hozzájutni, a kapott információkat megérteni és felhasználni. A jobb egészségértés ezáltal hozzájárul ahhoz, hogy az egyén a saját egészségével, betegségével kapcsolatban megfelelő döntéseket tudjon hozni.

Pályázók köre:
Az Egészségértés Díjra pályázhat minden Magyarországon tartózkodó magánszemély, természetes és jogi személy, civil szervezet és állami szerv.

Pályázati kategóriák:    

 • Egészségügyi és oktatási intézmények
  Bármilyen egészségügyi intézmény (pld. kórház, rendelőintézet, több szakmás orvosi rendelő, gyógyszertár, egyetemek által indított, az egészségértés javítását szolgáló projektek.
 • Egészségügyi szakemberek
  Bármilyen egészségügyi szakember (háziorvos, szakorvos, gyógyszerész, szakápolók, védőnő, más egészségügyi végzettségű szakember) által indított, az egészségértés javítását szolgáló projektek.
 • Betegszervezetek
  Betegszervezetek által indított, az egészségértés javítását szolgáló projektek.
 • Társadalmi, állami és gazdálkodó szervezetek
  Bármilyen társadalmi, állami és gazdálkodó szervezet által szervezett, az egészségértést támogató projekt (pld.: egészségügyi programok, applikációk, honlapok, pályázatok, kiadványok, stb.). A betegszervezetek külön kategóriában indulnak.
 • Újságírók
  Bármilyen Magyarországon elérhető médium számára dolgozó újságíró vagy újságírók egy csoportja, akik írásaikkal segítik a hazai egészségértés fejlesztését.

Beküldendő munkák:

A beküldendő pályázati anyag három részből áll:

1.    Nevezési lap:
A nevezésnek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött nevezési lapot, melyet elektronikus úton Word (.doc) formátumban kell beküldeni.

2.    Projekt leírás:
Ez a dokumentáció segíti a projekt pontos megértését és megismerését. A dokumentációt Word (.doc) formátumban várjuk, max. 5000 karakter lehet. A nevezéshez tartozó online anyagok, weboldalak, blogok, közösségi oldalak, valamint a projekthez kötődő videók linkjeit rövid magyarázattal szintén egy Word (.doc) formátumú dokumentumban kérjük felsorolni.

3.    Kiegészítő anyagok:
Például a tervezési dokumentációk, sajtóközlemények, kreatív anyagok, mérési, kutatási és kiértékelési dokumentumok – csatolhatók .pdf, .doc, .jpg, .tiff, .avi .mp4 vagy .mpg formátumban.

Hiányosan kitöltött nevezési lap esetén a nevezés érvénytelen!

A pályázati anyag nem tartalmazhat más személy részére szerzői jogi oltalom alá eső művet – kivéve, ha a jelen pályázati kiírás feltételei egyebekben teljesülnek – illetve egyébként jogszabályba, így különösen egészségügyi jogszabályba ütköző tartalmakat.

A pályázatra való jelentkezéssel a pályázó szavatolja, hogy a pályázatra beküldött dokumentumok és az azokban megjelölt szellemi alkotások és szerzői művek (pl. weboldalak, videók, stb.) saját szellemi termékei, vagy ezek tekintetében egyébként rendelkezik azon jogosultsággal, hogy felhasználásukkal a pályázaton részt vegyen és a jelen pályázati feltételekben foglaltak szerint azok tekintetében az AIPM részére további felhasználási engedélyt adjon. Pályázó szavatolja továbbá, hogy a pályázati anyagok tekintetében harmadik személynek nincs olyan, szellemi alkotáshoz fűződő vagy személyiségi joga, amely a pályázaton való részvételt, valamint a pályázati anyagok jelen pályázati kiírásban foglaltak szerinti felhasználását kizárná vagy akadályozná.

A pályázati határidők:

A pályázatra 2017. január 1. és 2017. október 15. között Magyarországon futó egészségértést támogató projektek nevezhetők.

 1. A pályázati lapok és nevezési feltételek letölthetők a www.aipm.hu honlapról.
 2. A hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati lapot és a benyújtandó anyagokat elektronikus úton a nekemszol@vmkomm.hu címre kérjük elküldeni 2017. október 15. 24:00 óráig.
  Az e-mail tárgyában szerepeljen a „Nekem szól! Egészségértés Díj 2017” és a pályázó neve.
 3. Valamennyi érvényes pályázati anyagot szakértő zsűri bírálja el.
 4. A Nekem Szól! Egészségértés Díj 2017 eredményhirdetése 2017. december 1-én lesz, a nyertesek neveit közzétesszük a www.aipm.hu oldalon.
 5. A Nekem szól! Egészségértés Díj 2017 átadására a tervek szerint 2017. december 1-én kerül sor.

A zsűri tagjai:

dr. Pilling János, a zsűri elnöke    Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet, docens, az orvosi kommunikáció oktatás vezetője
Nógrádi Tóth Erzsébet    MÚOSZ Egészségügyi Szakosztály, elnök
dr. Virányi Mariann    OGYÉI, főosztályvezető helyettes
dr. Horváth-Sziklai Attila    Magyar Gyógyszerészi Kamara, hivatalvezető
dr. Pásztélyi Zsolt    MEDICINA 2000 - Poliklinikai és Járóbeteg Szakellátási Szövetség, elnök
Torda Júlia    Egészségügyi kommunikációs szakértő
Koltai Tünde    BEMOSZ, elnök
Borjádi Györgyi    AIPM, kommunikációs menedzser

A zsűrizés menete, szempontjai:

 1. A szempontok a következő súlyozással számítanak az elbírálás során:
  - szakmai tartalom 30%
  - érthetőség 30%
  - felhasználóbarátság (megfelelő csatorna, könnyű „használat”) 30%
  - kreativitás és újszerűség: 10%
 2. Egy projekt, illetve annak különböző elemei csak egy kategóriában nevezhetők.
 3. A tavalyi évben benyújtott pályázat tartalmával megegyező tartalmú pályázat nem nevezhető.
 4. Minden kategóriában egy projekt kerül díjazásra.
 5. A zsűri fenntartja a jogot arra, hogy egyes kategóriákban – elegendő nevezés, vagy megfelelő színvonal híján ne válasszon nyertest.
 6. A zsűri fenntartja annak jogát, hogy a megítélése szerint nem megfelelő kategóriába érkező nevezéseket átirányítsa egy másik kategóriába.

Díjazás:

 1. Minden kategóriában egy nyertes pályázó lehet. A kategória nyertesek díjazása bruttó 200 000 Ft.
 2. A kategória nyertesek közül a legkiemelkedőbb kapja a Nekem Szól! Egészségértés 2017 fődíját. A fődíj értéke összesen bruttó 400 000 Ft.

A pályaművek bemutatása:
A nyertesek és mellettük a legjobb pályázatok rövidített formában bemutatásra kerülnek az AIPM honlapján, a díjátadó rendezvényen, hírlevelekben és nyomtatott anyagokban, valamint más média felületeken.

Erre tekintettel a pályázó a pályamű beküldésével határozatlan időre szólóan, ellenszolgáltatás nélkül feljogosítja az AIPM-et arra, hogy a pályázattal összefüggésben a pályaművet (vagy annak részeit, kivonatait, stb.) az általa vagy az AIPM megbízásából eljárva bármely harmadik személy által üzemeltetett weboldalon, bármely nyomtatott vagy online médiatartalomban, illetve lineáris és lekérhető médiaszolgáltatásban közzétegye, illetve ilyen közzétételre harmadik személyeknek engedélyt adjon.

A pályázatra való jelentkezéssel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerint a pályázó kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja, hogy az AIPM-mel közölt személyes adatait az AIPM a pályázat lebonyolítása érdekében kezelje, ide értve a nyertesek nevének a www.aipm.hu honlapon történő közzétételét is.

forrás: igy.hu
Pályázat
A konstrukció alapvető célja a kevésbé fejlett régiókban élő fiatalok sikeres társadalmi integrációjának elősegítése képességeik kibontakoztatásával és közösségi aktivitásuk e ...
Pályázat
A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése” című (GINOP-5.1.3-16 kódszámú) felhívás.
Pályázat
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén- dioxid kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását. A cél elérését a Kormány civil szerve ...
Címkék