A szeptember az SZJA 1% szempontjából egyik fontos hónap. Egyrészt az adott évben a kedvezményezettek között szereplő civil szervezetek ilyenkor értesülnek arról, hogy tavaszi kampányuk mennyire volt sikeres, mennyi felajánlást gyűjtöttek, és ezek kiutalása is ilyenkor történik meg. Másrészt a listán még nem szereplők szeptember 30-ig regisztrálhatnak a következő évre, és amiről ritkán beszélünk, egy korábban már regisztrált szervezetnek, ha nem felel meg a feltételeknek, vissza kell vonnia a regisztrációját. Még egy fontos teendőnk van ilyenkor, megnézni, hogy van-e még az év végéig elköltendő korábban kiutalt pénzmaradék. Ebben az évben a 2021-ben kiutalt és a 21KOZ nyomtatványban tartalékolásként kimutatott SZJA 1% felhasználásának jár le a határideje!

 

1. Mire figyeljünk a kiutalás előtt?

A szervezet számára felajánlott SZJA1%-ok pontos összegéről a NAV értesítést küld, de a kiutalás előtt vizsgálja, hogy van-e adótartozása a szervezetnek, és amennyiben adótartozást talál, csak az azzal csökkentett összeget utalja ki ténylegesen a szervezet bankszámlájára.

A visszatartott összegről végzést hoz, melyben megjelöli, hogy a visszatartott összeget melyik adónemre (ami a folyószámlán is megjelenik), vagy más köztartozásra vezette át. Ebben az esetben a banki utalás mellett a végzésben szereplő összeget is könyvelni kell, és ez lesz az az összeg (a felajánlás teljes összege), melyet a jogszabályban meghatározott módon használhat fel a szervezet, és melyről el kell számolnia!

Sokkal egyszerűbb megoldás, ha az értesítést követően az adófolyószámlára nézve gyorsan rendeznénk a kiutalásig a fennálló tartozásokat, ezzel megtisztelve a felajánló magánszemélyeket.

Ha mégis belefutna a szervezet a visszatartásba, a 23KOZ elszámolás készítésekor külön soron kell majd feltüntetni a köztartozás miatt ki nem utalt, felajánlott SZJA 1% összegét és a ténylegesen kiutalt SZJA 1% összegét. A ki nem utalás kizárólag pénzügyi visszatartás, a felajánlott teljes összeg átutaltnak tekintendő, melyet ráadásul adótartozásra vagy más végrehajtható tartozásra nem lehet felhasználni!

A felajánlott összegről szóló értesítéskor egy másik fontos dolog is van, végig kell gondolni, hogy nem váltott-e bankot a szervezet? Él-e még az a bankszámlája, amit – esetenként évekkel ezelőtt – a regisztrációkor bejelentett. Amennyiben változás volt, az a 3. pontban bemutatott regisztrációs eljárás keretében rendezhető.

 

2. Kiutalást követően lehetőség van a felajánlók adatának megismerésére

Ahogy a felajánlott összegről szóló tájékoztató levélben is szerepel, a civil szervezetnek lehetősége van megismerni azon felajánlók név- és címadatát, akik a felajánlás megtételekor az adataik kiadásához hozzájárultak. Az adatokat a kizárólag elektronikus úton benyújtható 23EGYAD adatlapon lehet kérni.

A NAV 30 napon belül küldi meg az adatokat térítésmentesen a civil szervezet nevében eljáró kérelmező elektronikus tárhelyére. Az adatok érzékeny személyes adatnak minősülnek, így a szervezetnek rendelkezni kell az adatbiztonságot garantáló szabályzattal (GDPR). A rendelkezésre bocsátott adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban, a magánszeméllyel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használhatja fel és kizárólag 5 évig kezelheti a civil szervezet. 

Ha még nem történt meg, és szeretnék megismerni a 2022. évre vonatkozóan is a felajánlók adatait, akkor ennek kikérésére, a 22EGYAD adatlapon utoljára 2023. október 14-ig van lehetőség.

Emellett az EGYSTAT nyomtatványon 5 évre visszamenőleg (a kérelmezés évére és 4 korábbi évre) lehet igényelni a szervezet részére érkezett felajánlásokra vonatkozó statisztikai adatokat. A megismerhető adatok a következők:

 • felajánlott, érvényes, érvénytelen és el nem bírált nyilatkozatok száma
 •  megyénként és korcsoportonként. 

A kérelem benyújtásának évére vonatkozó adatszolgáltatás leghamarabb szeptember 1-től kérhető. A NAV 30 napon belül küldi meg az adatokat térítésmentesen a civil szervezet nevében eljáró kérelmező elektronikus tárhelyére.

 

3. Jogosultsági feltételek– regisztráció, regisztráció visszavonása, kiutalási adatok módosítása

 1. január 1-jétől csak akkor lehet megkapni a felajánlott összeget, ha a szervezet előzetesen regisztrált az adóhatóságnál az EGYREG nyomtatványon (ebben az évben a 23EGYREG). A regisztráció során a szervezet 
 • az adatlapon kéri a regisztrálását az SZJA1% felajánlásban részesülők közé, 
 • közli a kiutaláshoz szükséges adatait, 
 • nyilatkozik arról, hogy közhasznú tevékenységet végez,
 • csatolja a hatályos létesítő okiratát hiteles elektronikus másolatát, melyekkel a jogosultsági feltételek fennállását igazolja.

A regisztrációt egyszer kell elvégezni, mely a visszavonásig érvényes

A 2024-es felajánlási évre való előzetes regisztráció határideje 2023. szeptember 30. A határidő elmulasztása jogvesztő! Amennyiben ezt a határidőt elmulasztják, majd csak a következő évre regisztrálhatnak ezt követően jövő ilyenkor.

Figyelem! A korábbi években regisztráltak esetén sem elegendő az a tény, hogy a szervezet szerepel az adott rendelkező évre az SZJA 1%-os kedvezményezettek listáján! Kizárólag az alábbi, – a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (Szftv.) 4.§ (1) bekezdésében megfogalmazott – körülmények folyamatos és együttes fennállása esetén jogosult az SZJA1% fogadására a civil szervezet:

 • a civil szervezet formája: egyesület (kivéve párt, biztosító egyesület, munkaadói és munkavállalói érdekképviselet) vagy alapítvány, közalapítvány, melyet
 • a bíróság legalább a rendelkező nyilatkozat évét megelőző két évvel nyilvántartásba vett,
 • székhelye belföldön található,
 • közhasznú tevékenységet végez (függetlenül attól, hogy rendelkezik-e a bíróságon bejegyzett közhasznú jogállással) és
 • közvetlen politikai tevékenységet nem folytat.

Ez persze bejelentés hiányában csak egy utólagos ellenőrzés során derülhet ki, mikor a NAV vizsgálni fogja, hogy a regisztrációt követően történt-e olyan változás, amely miatt a szervezetnek töröltetnie kellett volna magát a vizsgált időszakra vonatkozóan. Ha azt állapítja meg a vizsgálat, hogy 

 • a szervezet belföldi székhelye megszűnt,
 • már nem szerepel a létesítő okiratában közhasznú tevékenység, vagy a létesítő okiratában szereplő közhasznú tevékenységét nyilatkozatával ellentétben ténylegesen nem végzi
 • közvetlen politikai tevékenységet folytat,

azt a következtetést fogja levonni, hogy a szervezet nem volt jogosult az SZJA1% fogadására, a kiutalt összeget jogtalanul használta fel.

Rövid kitérőként, a tisztánlátás érdekében két fogalommagyarázat:

Közhasznú tevékenységet végző civil szervezet az, aki 

 • valamely az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 3/A.§ (1) bekezdése szerinti állami vagy önkormányzati közfeladatot lát el közvetlenül, vagy közvetetten [Civil tv. 2.§ 20.],
 • mely közfeladat és az ellátása érdekében végzett tevékenység a létesítő okiratában a szervezet céljaként a közfeladatot előíró pontos jogszabályi hely megjelölésével szerepel, továbbá 
 • amennyiben a szervezet tagsággal rendelkezik (azaz egyesület), szintén a létesítő okiratban kinyilvánítja, hogy ezen tevékenysége végzése körében nyújtott közhasznú szolgáltatások mindenki számára (nem kizárólag a tagoknak) elérhető [Civil tv. 34.§].

Közvetlen politikai tevékenységet folytató civil szervezet az, aki 

az alábbi tevékenységet folytatja

 • párt érdekében végzett politikai tevékenység,
 • az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás,
 • a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás,
 • az Európai Parlament tagjának történő jelölés,
 • a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése.

Nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése.

A regisztráció visszavonását 

 • ugyanezen a 23EGYREG nyomtatványon a regisztrált kedvezményezettnek kell kezdeményeznie, továbbá 
 • a NAV is kezdeményezheti

ha a rendelkezésére álló adatok alapján a szervezet már nem felel meg a törvényi feltételeknek. 

Amennyiben a szervezet életében olyan változás következik be, mely miatt már nem tud megfelelni az előzetes regisztráció feltételeinek, a változást követő 15 napon belül köteles ezt bejelenteni a NAV-nak! A változás dátumaként a változás bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés jogerőre emelkedésének dátumát, illetve – ha a változás nem a bíróságon bejegyzendő adat – a tudomásra jutás dátumát kell figyelembe venni.

Szintén a 23EGYREG nyomtatvány szolgál arra is, ha csupán a kiutaláshoz szükséges adatokat kívánják módosítani, ha változott a bankszámla száma, vagy másik számlaszámra várja a szervezet a kiutalást.

További információk a 23EGYREG nyomtatvánnyal kapcsolatban: nav.gov.hu

 

4. A 2023. naptári év fordulójához közelítve mire kell figyelnünk az SZJA 1% felhasználással kapcsolatosan

Háromféle SZJA 1% lehet szeptember végét követően egy civil szervezet bankszámláján:

 1. Olyan, 2021-ben kiutalt SZJA 1%, melyről a 2023. május 31-ig beadott 20KOZ nyomtatványon azt nyilatkozta, hogy 2022. év végéig nem költötte el a szervezet, azt a 2023-as évre tartalékolta, és a 22KOZ nyomtatványon mutatjuk majd be a felhasználását, 2024. május 31-ig. 
 2. Olyan, 2022-ben kiutalt SZJA 1%, melyről még nem számoltunk el, az erről szóló 22KOZ nyomtatványt a 2023. évi beszámolóhoz kapcsolódva 2024. május 31-ig fogjuk megtenni.
 3. Olyan, 2023. évben kiutalt SZJA 1%, melyről még szintén nem számoltunk el, az erről szóló 23KOZ nyomtatványt a 2024. évi beszámolóhoz kapcsolódva 2025. május 31-ig fogjuk megtenni.

Égető teendőnk csak a 21KOZ-ban tartalékként kimutatott SZJA 1%-kal kapcsolatosan van, ugyanis a jogszabály szerint azt legkésőbb 2023. december 31-ig fel kell használni. Ezzel a résszel elszámolni ugyan majd csak a 21KOZ nyomtatványban kell, de fontos erre figyelni, tekintettel a felhasználáshoz kötődő jogvesztő határidőre.

A felhasználási kötelezettség mellett a civil szervezet figyelmét arra is fel kell hívnunk, hogy nem mindegy az, hogy milyen ráfordításokat szeretne fedezni a beérkezett SZJA 1%-okból, annak ugyanis szigorú szabályai vannak. Erről és a felhasználással kapcsolatos nyilvántartási szabályokról, illetve egy esetleges ellenőrzésre való felkészülésről itt olvashat: https://www.nonprofit.hu/hirek/Az-SZJA-1-felhasznalas-elszamolasa-nyilvantartas

A felhasználásra nyitva álló időszakban fel nem használt, 5.000 forintot meghaladó SZJA 1% összeget vissza kell utalni a NAV Magyar Államkincstárnál vezetett 703-as adónem számlájára (NAV Civil kedvezményezetti SZJA 1% felajánlás folyósítási számla), amit a NAV határozattal kér vissza.

Összefoglalva lássuk milyen eseményeket tartalmaz még 2023. év végéig a képzeletbeli SZJA 1% naptárunk!

Regisztrációval már rendelkező kedvezményezettek esetén

 • Szeptember 15-ig a NAV értesítette a kedvezményezetteket a 2023-ban felajánlott SZJA 1% összegéről (internetes oldalán 09.15-én már közzétette).
 • Szeptember 30-ig a felajánlott összeg kiutalásra kerül.
 • Október 15-től kérhető a 23EGYAD nyomtatványon a 2023-ban SZJA 1 %-ot felajánlók adata azon magánszemélyek esetén, akik ehhez a hozzájárulásukat megadták. (A 2022. évre vonatkozó adatok megismerésére a 22EGYAD adatlapon utoljára október 14-ig van lehetőség).
 • EGYSTAT nyomtatványon lehet igényelni a szervezet részére érkezett felajánlásokra vonatkozó statisztikai adatokat (egyazon nyomtatványon a 4 megelőző évre is!)
 • December 31-ig fel kell használni (jogszerűen!) a 2021-ben kiutalt és 2022. december 31-ig el nem költött, a 21KOZ nyomtatványon tartalékolt összegként szereplő SZJA 1%-ot!

Regisztrációval még nem rendelkező civil szervezetek esetén egyetlen nagyon fontos határidő van ebben az évben. Amennyiben szeretnének kedvezményezettként regisztrálni a 2024. rendelkező évtől az SZJA 1% fogadására, ezt a 23EGYREG jelű adatlapon tehetik meg 2023. szeptember 30-ig, amennyiben a jogosultsági feltételeknek megfelelnek. 

 

Készítette Láng Noémi és Gottgeisl Rita, 2022. szeptember 21-én a NIOK Alapítvány megbízásából.