Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Az Agrárminisztérium, mint támogató (a továbbiakban: AM) a civil szervezetek állatvédelem területén végzett hasznos tevékenységét elismerve, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. számú melléklet XII. Agrárminisztérium fejezetének 20/03/35/00 szám alatti jogcímcsoportban lévő „Állatvédelem támogatása” előirányzat terhére, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján, továbbá összhangban az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel, az alábbiakban nyilvános pályázati felhívást tesz közzé az engedélyezett, illetve nyilvántartásba vett állatmenhelyeket működtető civil szervezetek részére.

A pályázati felhívás a lentebb felsorolt jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök alapján készült, amelyek a pályázati eljárás, valamint a támogatott tevékenység megvalósítása és a támogatás eredményeként létrejövő eredmény fenntartása során kötelezően betartandók:

 • az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény;

 • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény;

 • az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.);

 • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény;

 • az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.);

 • Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.);

 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.);

 • az Állat-egészségügyi Szabályzat kiadásáról szóló 41/1997. (V. 28.) FM rendelet;

 • a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának szabályairól szóló 24/2015. (V. 26.) FM rendelet;

 • a minisztérium fejezeti kezelésű előirányzataiból pályázati úton vagy egyedi döntés alapján pénzeszköz- vagy előirányzat-átadással biztosított támogatások kapcsán elszámolható költségekről, a támogatások felhasználása ellenőrzésének és a beszámolók összeállításának szabályairól szóló 2/2019. (III. 20.) AM utasítás (a továbbiakban 2/2019 (III. 20.) AM utasítás)

 • XII. Agrárminisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti és központi kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos gazdálkodásról szóló 3/2020. (IV. 10.) AM utasítás (a továbbiakban: 3/2020. (IV. 10.) AM utasítás);

 1. A pályázati támogatás célja

Engedélyezett vagy nyilvántartásba vett állatmenhelyek modernizációja, bővítése; a telepen található állatok tartási körülményeinek javítása és örökbefogadási esélyük növelése.

 1. A támogatás a fenti céllal egyezően az alábbi kiadásokra igényelhető

A fenti célokkal összhangban az alábbi tevékenység típusokra és azok megvalósításának költségeire igényelhető a támogatás:

 1. a fejlesztéssel érintett telephelyen található épületek és építmények külső és belső felújításához, bővítéséhez, korszerűsítéséhez kapcsolódó munkák;

 2. területrendezés;

 3. az állatok tartására szolgáló helyek (kennelek, boxok) korszerűsítése;

 4. férőhelyek bővítése, új kennelek építése;

 5. az állatorvosi vizsgálat és alapvető állatorvosi beavatkozások elvégzésére alkalmas helyiség kialakítása.

A pályázat keretében az előző pontokban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

Különösen nem támogathatók a következő tevékenységek:

 • az állatok elhelyezésére szolgáló kennelek belső festése, fóliázása;

 • kennelek közötti elválasztásra OSB/forgács lapok elhelyezése;

 • a kennel beton alapjához saválló cement és minimum C/12 minőségű betontól eltérő alap használata;

 • a kedvezményezett szervezet általános működési költsége.

Egy pályázaton belül legalább egy tevékenység típust (célkitűzést) meg kell jelölni, de több is teljesíthető!

 1. A pályázók köre

Pályázatot azon civil szervezetek nyújthatnak be, amelyek az alábbi feltételeknek eleget tesznek:

 1. 2018. január 1. előtt jogerősen Magyarországon bejegyeztek;

 2. FELIR regisztrációval rendelkezik

 3. tevékenységüket Magyarországon végzik;

 4. létesítő okiratukban az állatvédelem, mint cél és tevékenység nevesítve szerepel;

 5. a Civil tv. alapján civil szervezetnek minősülnek;

 6. 2018. és 2019. évben ténylegesen állatvédelmi tevékenységet folytattak;

 7. az általuk működtetett állatmenhelyet még 2019. január 1. előtt engedélyezték vagy vették nyilvántartásba;

 8. az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontja alapján megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;

 9. az Áht. 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;

 10. nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása – ide nem értve az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adókat –, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás).

forrás, bővebben: kormany.hu