Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének
és környezeti értékének növelését célzó beruházások / VP5- 8.5.1-17


FELHÍVÁS
Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és környezeti értékének növelését célzó beruházások
megvalósítására
A Felhívás címe: Az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének és
környezeti értékének növelését célzó beruházások
A Felhívás kódszáma: VP5- 8.5.1-17
Magyarország Kormányának felhívása a magán- és közjogi erdőgazdálkodók részére, az erdei ökoszisztémák ellenálló képességének növelése és a meglévő erdők természetességi állapotának javítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a meglévő erdők természetességi állapotának javítását, az idegenhonos cserje és fafajok visszaszorítását. A cél elérését a Kormány magán- és közjogi erdőgazdálkodók együttműködésével tervezi megvalósítani a jelen felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a felhívás feltételeinek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a fenntartható erdőgazdálkodás céljának eléréséhez.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A teljes erdőszerkezet átalakítással elsősorban a meglévő erdő természetességi állapotához képest magasabb természetességi állapotú, vagy a sarjeredetű állomány helyett magasabb ökológiai értékű, legalább azonos természetességű, nem sarj eredetű állomány létrehozását kívánja előmozdítani. Az erdő egyes szerkezeti elemeinek átalakítása, több szintes állományszerkezet kialakítása valamint az adott termőhelynek megfelelő természetes erdőtársulásokká történő átalakítás az alátelepítéssel történő erdőszerkezet átalakítás segítségével valósítható meg. A művelettel az intenzíven terjedő idegenhonos fa-és cserjefajok eltávolítása is támogatott, így az őshonos fafajú erdőállományok egészségi állapota, létfeltételei javulnak, továbbá a biológiai sokféleségük is fennmaradhat. Az erdei élőhelyek változatosságának növelése szempontjából egy fontos élőhelyfejlesztési lehetőség az erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása.
Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) felhasználását célzó 5-ös vidékfejlesztési prioritáshoz, illetve az abból képzett alábbi fókuszterületi célhoz kapcsolódik a Vidékfejlesztési Programban rögzített módon.
5E: A széntárolás és -megkötés előmozdítása a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban.
Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8 milliárd Ft.
Jelen felhívás forrását az EMVA és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 300 db

1.3. A támogatás háttere
Jelen felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (a továbbiakban IH) hirdeti meg a 1248/2016. (V. 18.) Korm. határozatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000-ás, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a felhívással kapcsolatos közleményeket a www.palyazat.gov.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja.

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
Kérjük, hogy a támogatási kérelem összeállítása során vegye figyelembe, hogy a projekteknek meg kell felelniük különösen a következőknek:
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
Jelen felhívás esetében nem releváns.
3.1.1.1. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
3.1.1.2. Választható önállóan támogatható tevékenységek:
1.) A szerkezetátalakítási célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
A.) Tarvágást követő teljes erdőszerkezet átalakítás
B.) Erdőállomány alatti erdősítéssel történő teljes erdőszerkezet átalakítás
C.) Alátelepítés során állománykiegészítéssel történő erdőszerkezet átalakítás
2.) Klímarezisztens szaporítóanyaggal történő erdőfelújítás
3.) Egyéb, az erdei ökoszisztémák ellenállóképességének és környezeti értékének növelése érdekében az alábbi tevékenységek támogathatóak:
A.) Intenzíven terjedő, idegenhonos fa- és cserjefajok visszaszorítása
B.) Erdei tisztások kialakítása vagy helyreállítása
3.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.
3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
Jelen felhívás esetében nem releváns.
3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:
1.) Az egyes támogatási tevékenységekhez az alábbi kiegészítő támogatások igényelhetőek:
A 3.1.1.2. pont 1.) és 2.) bekezdése szerinti szerkezetátalakítási tevékenységek esetén:
a.) kerítés létesítése,
b.) villamos karám (továbbiakban: villanypásztor) létesítése,
c.) 10 fokot meghaladó lejtésű területen padka létesítése,
d.) erdőszegély kialakítása.
A kiegészítő támogatások (kerítés, villanypásztor, 10 fokot meghaladó lejtésű padka, erdőszegély kialakítása) önállóan nem csak a szerkezetátalakítási tevékenységekkel együtt vehető igénybe.
2.) A 3.1.1.2. pont 3.) bekezdése szerinti intenzíven terjedő, idegenhonos fa-és cserjefajok visszaszorítása tevékenység esetén:
a) tuskókenés
A kiegészítő támogatás (tuskókenés) önállóan nem csak az intenzíven terjedő, idegenhonos fa-és cserjefajok visszaszorítása tevékenységgel együtt vehető igénybe.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
Amennyiben jelentkezni kíván a felhívásra, kérjük a következő információkat vegye figyelembe.

4.1. Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
A jogosultsági feltételeknek megfelelő erdőgazdálkodók.
Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot (pl. kormányhatározat) csatolta.

4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre
1. Az ÁÚF -ban található 2. Kizáró okok listája c. részben felsoroltak.
2. Állami támogatásnak minősülő vissza nem térítendő támogatás nem nyújtható:
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
c) ha a támogatást igénylő nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül.

4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁÚF-ben meghatározottak szerint)
ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások
igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
- 2022. december 31-ig
A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
- 2022. december 31.
2.) A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton elektronikus formában, vagy papír alapú dokumentumok esetében szkennelés útján előállított, olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
3.) A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt az értékelési határnapig változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt az értékelési határnapig tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük, a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak!

5.1. A támogatás formája
1.) Jelen felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
2.) A tevékenységre vonatkozó támogatói okirat önmagában nem eredményezi a támogatás kifizetését. A kifizetés kizárólag a kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.
3.) A kifizetési igénylést a mindenkori egységes kérelem rendeletben foglaltak szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani.
4.) A kifizetési igénylést a maradéktalan megvalósítást követően a támogatói okirat hatálybalépésének évében vagy az azt követő két év valamelyikében lehet benyújtani a kifizetési igénylés benyújtási időszak végéig. Amennyiben a támogatást igénylő a kifizetési igénylését a fenti határidőig nem nyújtja be, úgy támogatási jogosultsága megszűnik.
5.) Kifizetési igénylést az nyújthat be, aki támogatói okirattal rendelkezik; vagy aki a kifizetési igénylés benyújtásakor még nem rendelkezik támogatói okirattal, azonban a támogatási kérelme szerinti tevékenységet a felhívás 3.5.1. pontja alapján elvégezte és a felhívás 3.4.2. fejezetének megfelel.
6.) A kifizetési igénylés az egységes kérelem benyújtására nyitva álló határidőn belül nyújtható be, mely határidő jogvesztő hatályú.
7.) A kifizetési igénylés a mindenkori egységes kérelem rendelet szerinti szankciómentes benyújtási határnapját követően is benyújtható a jogvesztő határnapig azzal, hogy a támogatási összeg munkanaponként 1%-kal csökkentésre kerül.
8.) A kifizetési igénylés benyújtására és elbírálására az Európai Parlament 1306/2013/EU rendelete, a Bizottság 640/2014/EU rendelete, a Bizottság 641/2014/EU rendelete, 809/2014/EU rendelete és a mindenkori egységes kérelemre vonatkozó hazai rendelet vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
9.) Egységes kérelmet kizárólag az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Magyar Államkincstár elektronikus felületén, ügyfélkapun keresztül.
10.) A benyújtott kifizetési igénylés alapján a támogatás a támogatásra vonatkozó adminisztratív ellenőrzések, keresztellenőrzések, helyszíni ellenőrzések lefolytatása után egy részletben kerül kifizetésre.
11.) A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
12.) A támogatás a kifizetési igénylés alapján, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 79. § (2b) bekezdésében foglaltak szerint fizethető ki.
5.2. A projekt maximális elszámolható összköltsége
Jelen felhívás esetében nem releváns.
https://www.palyazat.gov.hu/vp5-851-16-az-erdei-koszisztmk-ellenll-kpessgnek-s-krnyezeti-rtknek-nvelst-clz-beruhzsok#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti aszövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag

Forrás: pafi.hu