Az önkormányzati tűzoltóságok 2024. évi támogatása


PÁLYÁZATI KIÍRÁS
AZ ÖNKORMÁNYZATI TŰZOLTÓSÁGOK 2024. ÉVI TÁMOGATÁSÁRA
Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény a Belügyminisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai között támogatást biztosít az önkormányzati tűzoltóságok részére.
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) pályázatot ír ki az önkormányzati tűzoltóságok (a továbbiakban: ÖTP) laktanyái, valamint tűzoltási- és műszaki mentési tevékenységéhez kapcsolódó eszközei és gépjárművei fejlesztésének támogatására.

1. A pályázat kiírásának célja
A pályázat a Magyarországon működő ÖTP-k szaktevékenységét szolgálja. A pályázat célja az ÖTP-k elhelyezési körülményeinek és felszereltségének javításához való hozzájárulás a vállalt feladatokhoz kapcsolódóan.

2. A támogatható fejlesztések
A támogatás a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvénynek (a továbbiakban: Ttv.), valamint különösen az önkormányzati tűzoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségéről, minőségéről és a szolgálat ellátásáról szóló 48/2011. (XII. 15.) BM rendeletnek (a továbbiakban: BM rendelet) való megfelelést segítő fejlesztésekre - az ÖTP-k által kötelezően készenlétben tartott gépjárműfecskendö, valamint azon minimálisan elhelyezendő anyagok, felszerelések és egyéni védő felszerelések fejlesztésére, a tűzoltási- és műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó egyéb eszközök (a továbbiakban: egyéb eszköz) beszerzésére - fordítható.

3. A pályázat keretösszege
Az ÖTP-k támogatására jelen pályázatban rendelkezésre álló keretösszeg mértéke 225,0 millió Ft.

4. A pályázat benyújtásának alapvető feltételei, keretei
Pályázatot csak hivatásos tűzoltósággal (a továbbiakban: HTP) kötött érvényes és hatályos együttműködési megállapodással (a továbbiakban: EMÜ) rendelkező ÖTP nyújthat be.
Pályázni a pályázati adatlapok (l/a.-l/h. mellékletek) kitöltésével és a pályázati kiírásnak megfelelő dokumentumok csatolásával lehet.
Egy ÖTP csak egy pályázatot nyújthat be (a pályázaton belül több támogatási kategóriára), az összesített pályázati igény maximum összege 3 900 000 Ft.
Pályázható támogatási kategóriák:

Támogatási kategóriák
Egyéb eszköz beszerzés
Tűzoltó védő- és technikai eszköz
Gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás javítás
Szertár építés, felújítás
EDR rádió
Tűzoltó szakfelszerelés
A pályázati támogatás kizárólag olyan kiadásokra számolható el, melyek finanszírozása közvetett úton más forrásból (különösen költségvetési támogatás terhére) nem valósul meg.
A pályázó a pályázat benyújtásával elismeri, hogy a pályázatban foglaltakat megismerte és elfogadja.

5. Támogatási kategóriák
5.1. Egyéb eszköz beszerzés
A támogatási kategórián belül igényelhető:
a) infokommunikációs eszközök beszerzési költsége;
b) tisztító- és karbantartó eszközök beszerzési költsége.
A pályázott eszközök bruttó beszerzési árát a pályázó adja meg, nyertes pályázat esetén az eszközöket saját maga szerzi be, a bruttó 200 000 Ft egységárat elérő vagy azt meghaladó pályázott eszközök tekintetében a pályázathoz árajánlat vagy számla csatolása is szükséges.
Pályázó tudomásul veszi, hogy ha az igényelt eszköz tényleges beszerzési ára megemelkedik az általa igényelt támogatási összeghez képest, akkor a megítélt összegen felüli összeget saját forrásból egészíti ki.
Az állami támogatás terhére megvásárolt, bruttó 200 000 Ft egységárat meghaladó eszközök tekintetében a vásárlástól számított 7 évig, az informatikai eszközök tekintetében 3 évig, egyéb eszközök, felszerelések vonatkozásában a vásárlástól számított 1 évig elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az ÖTP köteles az elnyert támogatásból beszerzett eszközökről az elidegenítési és terhelési tilalom időtartama alatt tételes és naprakész nyilvántartást vezetni.
Amennyiben a fenti elidegenítési és terhelési tilalom időszakán belül az ÖTP és a HTP közötti hatályos EMÜ megszűnik, az állami támogatás terhére beszerzett eszközök az ÖTP tulajdonából minden további jogcselekmény nélkül a BM OKF vagyonkezelésébe kerülnek. Az ÖTP köteles 10 naptári napon belül az eszközök átadására. Az elidegenítési tilalom megszegése esetén az ÖTP köteles a beszerzett eszközök beszerzési értékének megtérítésére a BM OKF részére.
Pályázni a pályázati adatlapon (1/c. melléklet) a támogatási igény és a hozzá kapcsolódó adatok feltüntetésével lehet.
Egyéb eszköz beszerzési költség elszámolásakor
- a kategória tételei között az eltérés - külön engedély kérése nélkül - megengedett, - a kiszállítás díja is érvényesíthető.

5.2. Tűzoltó védő- és technikai eszköz
A támogatási kategórián belül:
- az 1/d. mellékletben szereplő - konkrét típusjelzéssel és/vagy szabványjelöléssel, egyéb paraméterekkel ellátott - tűzoltó védő- és technikai eszközök, szívó- és nyomóoldali szakfelszerelések, kézi szerszámok és egyéb felszerelések, valamint
- egyéb - az 1/d. melléklet szerinti felsorolásban, vagy az 1/h. mellékletben nem szereplő - tűzoltó védő- és technikai eszközök, szívó- és nyomóoldali szakfelszerelések, kézi szerszámok és egyéb felszerelések
költségei pályázhatók.
A pályázott eszközök bruttó beszerzési árát a pályázó adja meg, nyertes pályázat esetén az eszközöket saját maga szerzi be, a bruttó 200 000 Ft egységárat elérő vagy azt meghaladó pályázott eszközök tekintetében a pályázathoz árajánlat vagy számla csatolása is szükséges.
Pályázó tudomásul veszi, hogy ha az igényelt eszköz tényleges beszerzési ára megemelkedik az általa igényelt támogatási Összeghez képest, akkor a megítélt összegen felüli összeget saját forrásból egészíti ki.
Az állami támogatás terhére megvásárolt, bruttó 200 000 Ft egységárat meghaladó eszközök - kivéve tűzoltó bevetési védőruha - tekintetében a vásárlástól számított 7 évig, egyéb eszközök, felszerelések, szívó- és nyomóoldali szakfelszerelések vonatkozásában a vásárlástól számított 1 évig elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az ÖTP köteles az elnyert támogatásból beszerzett eszközökről az elidegenítési és terhelési tilalom időtartama alatt tételes és naprakész nyilvántartást vezetni.
Amennyiben a fenti elidegenítési és terhelési tilalom időszakán belül az ÖTP és a HTP közötti hatályos EMÜ megszűnik, az állami támogatás terhére beszerzett eszközök az ÖTP tulajdonából minden további jogcselekmény nélkül a BM OKF vagyonkezelésébe kerülnek. Az ÖTP köteles 10 naptári napon belül az eszközök átadására. Az elidegenítési tilalom megszegése esetén az ÖTP köteles a beszerzett eszközök beszerzési értékének megtérítésére a BM OKF részére.
Pályázni a pályázati adatlapon (1/d. melléklet) a támogatási igény és a hozzá kapcsolódó adatok feltüntetésével lehet.
Tűzoltó védő- és technikai eszköz költség elszámolásakor
- a kategória tételei között az eltérés - külön engedély kérése nélkül - megengedett, - a kiszállítás díja is érvényesíthető.

5.3. Gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás, javítás
A támogatási kategórián belül igényelhető:
a) a BM rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott gépjármüfecskendö, vagy tartalék gépjármüfecskendö, valamint
b) a BM rendelet 1. mellékletében meghatározott eszközök
felújításának, javításának, továbbá az ehhez szükséges alkatrész (pl. akkumulátor, gumiabroncs stb.) beszerzésének költsége.
Pályázni a pályázati adatlapon (1/e. melléklet) a felúj ítás/javítás, illetve az alkatrész megnevezésével, az igényelt támogatás összegének megadásával, valamint felújítás/javítás esetén részletes árajánlat vagy számla becsatolásával lehet.
Amennyiben a felújítandó gépjárműfecskendö vagy technikai eszköz nem az ÖTP tulajdonát képezi, abban az esetben ki kell tölteni, és a pályázathoz csatolni szükséges a tulajdonos nyilatkozatát (5/a. melléklet) arra vonatkozóan, hogy az adott gépjármüfecskendö és/vagy technikai eszköz használatát a pályázat benyújtását követően minimum 5 évig az ÖTP részére biztosítja, valamint a felújításhoz, javításhoz, alkatrész beszereléshez hozzájárul.
Gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás, javítás támogatásának elszámolásakor a kategória tételei között az eltérés ~ külön engedély kérése nélkül - megengedett.

5.4. Szertár építés, felújítás
A támogatási kategórián belül tűzoltó szertár építéséhez, bővítéséhez, felújításához szükséges anyagok költsége és egyéb kapcsolódó költségek igényeIhetöek.
a) Szertár építés, bővítés:
Építés körébe tartozik egy új épület építése, külső tér betonozása, szilárd térburkolása, míg a bővítés körébe tartozik az olyan változtatás, amely a szertárépület alapterületének növekedésével jár (pl. helyiség létesítés, tetőtér beépítés, stb.).
b) Szertár felújítás, korszerűsítés:
A felújítás, korszerűsítés körébe tartozik a tetőszerkezet és héjazat javítása, cseréje, a födém javítása vagy cseréje, vakolatjavítás, festés, külső hőszigetelés, nyílászárók cseréje, padozat javítása vagy cseréje, fűtés létesítése vagy korszerűsítése, elektromos hálózat létesítése vagy korszerűsítése, vizesblokk létesítése vagy korszerűsítése, közmű csatlakozás kiépítése, valamint vagyonvédelmi rendszer beszerzése. Korszerűsítés során alternatív, megújuló energiára épülő megoldások kivitelezése is pályázható.
c) Egyéb költség:
Egyéb költség körébe tartozik a költségbecslésben szereplő szállítási- és kivitelezési költség, valamint annál a berendezésnél, épülettartozéknál, ami a későbbiekben szakipari karbantartást igényel, a beépítési költség is pályázható (pl. garázskapu, gázkazán, vagyonvédelmi rendszer, stb.).
Pályázni a pályázati adatlapon (1/f. melléklet) az építőanyag, gépészeti berendezés megnevezésének, mennyiségének és bruttó anyag- és egyéb költségének feltüntetésével, valamint a szükséges dokumentációk becsatolásával lehet.
Amennyiben a szertár nem az ÖTP tulajdonát képezi, abban az esetben ki kell tölteni, és a pályázathoz csatolni szükséges a tulajdonos nyilatkozatát (5/b. melléklet) arra vonatkozóan, hogy az adott helyiség / ingatlan használatát a pályázat benyújtását követően minimum 5 évig az ÖTP részére biztosítja.
Szertár építési, felújítási támogatás elszámolásakor a kategória tételei között az eltérés - külön engedély kérése nélkül - megengedett.

5.5. EDR rádió
Támogatási kategórián belül kézi EDR rádió, 1 kezelős kivitelben mobil EDR rádió, 2 kezelős kivitelben mobil (SEPURA vagy MOTOROLA) EDR rádió és SEPURA SRG3900 terminálhoz hátsó kezelő kiépítéséhez szükséges tartozék igényelhető az alábbiak szerint:
kézi EDR rádió - legfeljebb 2 db
1 kezelős kivitelben mobil EDR - rádió legfeljebb 1 db
kezelős kivitelben mobil EDR rádió hátsó kezelő kiépítéséhez szükséges tartozék - legfeljebb 1 db
Pályázat 1 db EDR rádióra és csak második kezelőhely kiépítéséhez szükséges tartozékra is benyújtható. A rádiókat a BM OKF adja át. A támogatásként átvett eszközök tekintetében az átvételtől számított 7 évig elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az ÖTP köteles az elnyert EDR rádiókról az elidegenítési és terhelési tilalom időtartama alatt tételes és naprakész nyilvántartást vezetni.
Amennyiben a fenti elidegenítési és terhelési tilalom időszakán belül az ÖTP és a HTP közötti hatályos EMÜ megszűnik, az állami támogatás terhére beszerzett EDR rádiók az ÖTP tulajdonából a BM OKF vagyonkezelésébe kerülnek. Az elidegenítési tilalom megszegése esetén az ÖTP köteles az EDR rádió beszerzési értékének megtérítésére a BM OKF részére.
A mobil rádió beépítési költsége a pályázat által nem finanszírozott, az a pályázót terheli. A nem szabályszerű rádió bekötés a garancia elvesztését vonja maga után.
A pályázati adatlapon feltüntetett eszköz árak tájékoztató jellegűek.
Pályázni a pályázati adatlapon (1/g. melléklet) a rádió, illetve készlet darabszámának megadásával lehet.

5.6. Tűzoltó szakfelszerelés
Támogatási kategórián belül a BM OKF által biztosításra kerülő tűzoltó szakfelszerelések igényelhetők a pályázati adatlapon (1/h. melléklet) található felszerelések közül.
A pályázati adatlapon feltüntetett árak tájékoztató jellegűek.
A támogatásként átvett szakfelszerelések tekintetében az átvételtől számított 1 évig, a bruttó 200 000 Ft egységárat meghaladó szakfelszerelések tekintetében az átvételtől számított 7 évig elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn. Az ÖTP köteles az elnyert tűzoltó szakfelszerelésekről az elidegenítési és terhelési tilalom időtartama alatt tételes és naprakész nyilvántartást vezetni.
Amennyiben a fenti elidegenítési és terhelési tilalmak időszakán belül az ÖTP és a HTP közötti hatályos EMÜ megszűnik, az állami támogatás terhére beszerzett szakfelszerelések az ÖTP tulajdonából a BM OKF vagyonkezelésébe kerülnek. Az elidegenítési tilalom megszegése esetén az ÖTP köteles a szakfelszerelések beszerzési értékének megtérítésére a BM OKF részére.
Pályázni a pályázati adatlapon (1/h. melléklet) a szakfelszerelés darabszámának megadásával lehet.

6. Pályázók köre
6.1. Pályázat benyújtására jogosult ÖTP
Pályázat benyújtására jogosult az ÖTP, ha
a) rendelkezik önálló adószámmal, valamint önálló bankszámlával;
b) a pályázat benyújtásakor nincs lejárt köztartozása, és erről képviselője a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik;
c) vállalja, hogy a pályázat benyújtását megelőzően - ha eddig ezt nem tette meg ~ kérelmezi felvételét az állami adóhatóság internetes honlapján elérhető köztartozásmentes adózói adatbázisba, és erről képviselője a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik (a támogatások folyósításának feltétele a Támogató által a köztartozásmentes adózói adatbázisból lekérdezett köztartozás mentesség);
d) képviselője a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e;
e) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
f) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVL törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül;
g) képviselője a pályázathoz kötelezően benyújtandó nyilatkozatok megtételét vállalja.

6.2. Pályázat benyújtására nem jogosult ÖTP
Nem jogosult pályázat benyújtására az az ÖTP, amely vonatkozásában fennállnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdésében, valamint a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek.

6.3. Érvénytelenségi okok
Érvénytelen az ÖTP pályázata, ha
a) a pályázat benyújtásáig jogerős bírósági nyilvántartásba vétele nem történt meg;
b) a hiánypótlási felhívás ellenére hiányosan, vagy határidőn túl nyújtotta be pályázatát;
c) támogatási igénye meghaladja a maximális pályázható összeget;
d) az előző évben a támogató által azonos célra biztosított támogatással kapcsolatban kötött támogatási szerződésben foglalt kötelezettségét megszegte;
e) a pályázat, valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai a hiánypótlás keretében adott felvilágosítást követően továbbra is ellentmondásosak;
f) a pályázatot benyújtó személy nem jogosult a szervezet képviseletére [ha a szervezet képviselőjének változását igazoló okiratokkal (új képviselő megválasztását tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv / határozat, elfogadó nyilatkozat és a változás bejegyzési eljárás megindítását igazoló, érkeztetett kérelem) támasztja alá a pályázat benyújtásával egy időben, akkor az új képviselő is elfogadható benyújtóként];
g) nem rendelkezik önálló adószámmal és bankszámlával;
h) képviselője a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezéséről nem nyilatkozott;
i) nem jogosult a támogatásra.

7. A támogatási időszak
A pályázat támogatási időszaka 2024. január 1–töl-2024. december 31 -ig tart.

8. A támogatás mértéke
Jelen pályázat keretében nyújtható támogatás maximális összegét a pályázati kiírás 4. pontja határozza meg. A támogató a támogatást a kertnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.

9. A támogatás formája és a finanszírozás módja
A pályázati támogatás vissza nem térítendő támogatás.
Az egyéb eszköz beszerzés, tűzoltó védő- és technikai eszköz, gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás, javítás és szertár építés, felújítás támogatásának folyósítását az illetékes KJ végzi, melynek fedezetét a BM OKF költségvetési címen belüli előirányzat-átcsoportosítás útján biztosítja részére.
A folyósítás az elszámolás vagy az előfinanszírozás iránti kérelem elfogadását követő 10 napon belül - a KI által az adóhatóság internetes honlapján elérhető köztartozásmentes adózói adatbázisból lekérdezett köztartozás mentesség megállapítását követően - valósul meg. Ha a köztartozás mentesség az adóhatóság internetes adatbázisa alapján nem igazolható, akkor a KI a folyósítás feltételeként a köztartozások soron kívüli rendezését, majd azt követően a köztartozás-mentességről szóló adóhatósági igazolás benyújtására kötelezheti a Kedvezményezettet.
Előfinanszírozás a 7. melléklet szerinti kérelemmel egy összegben, valamint részletekben is igényelhető 2024. november 5. napjáig.

10. Támogatásból elszámolható költségek köre
A támogatás terhére a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási határidő vége között pénzügyileg is teljesült költség(ek) számolható(k) el.
Jelen pályázatból egyéb eszköz beszerzés, tűzoltó védő- és technikai eszköz, gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás, javítás és szertár építés, felújítás támogatásának terhére kizárólag az 5.1., 5.2., 5.3. és az 5.4. pontban meghatározott költségek számolhatók el.
Amennyiben az egyes kategóriákon belüli felhasználás teljes körűen nem valósítható meg, abban az esetben a kategóriák közötti átcsoportosítás kizárólag külön engedély kérése mellett lehetséges. A bruttó 300 000 Ft-ot meg nem haladó átcsoportosítási kérelmeket a KI, míg a bruttó 300 000 Ft-ot meghaladókat a BM OKF bírálja el és hagyhatja jóvá.

11. Támogatásból el nem számolható költségek köre
Egyéb eszköz beszerzés, tűzoltó védő- és technikai eszköz, gépjármű és tűzoltó technikai eszköz felújítás, javítás és szertár építés, felújítás támogatás között nem számolható el az 5.1., 5.2., 5.3. és az 5.4. pontban nem szereplő költség, valamint az olyan támogatási időszakban felmerült költség, melynek pénzügyi teljesítése nem történt meg az elszámolási időszak végéig.
Nem elszámolható kiadás a visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó (ÁFA visszaigénylésre jogosult szervezetek költségvetésükben és elszámolásukban csak a visszaigényelhető ÁFA nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik).

12. Pályázati dokumentáció
A pályázati felhívás, a pályázati adatlapok és mellékletei a BM OKF honlapjáról, (www.katasztrofavedelem.hu), a Magyar Tűzoltó Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) honlapjáról (www.tuzoltoszovetseg.hu), illetve a Kl-k honlapjairól tölthetők le.

13. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje
13.1. A pályázat benyújtásának módja
Pályázatot a pályázat kiírója által kiadott pályázati adatlapokon, írásban 1 példányban kell benyújtani. Az adatlapok tartalmukban nem változtathatóak. A pályázati dokumentációt a pályázati kiírásban és a pályázati adatlapokon közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatványok minden kérdésére választ adva, és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

Kötelezően beadandó dokumentumok
a) a pályázó adataira, illetve a pályázott kategóriá(k)ra vonatkozó adatlapok (1. mellékletek), azonban az l/c.-l/h. mellékletek közül elegendő csak az(oka)t benyújtani, mely(ek)nél támogatási igényt jelöl meg a pályázó;
b) a pályázathoz csatolt dokumentumok listája (2. melléklet);
c) a pályázó nyilatkozatai (3. melléklet);
d) amennyiben a pályázó a 2024. évet megelőző három évben nem nyújtott be pályázatot, vagy a nevében aláírásra jogosult személy/személyek a - legutóbb benyújtott - 2021. vagy 2022. vagy 2023. évi állapothoz képest megváltoztak, abban az esetben:
- a pályázó nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített másolata, mely nem lehet - a pályázat 13.3. pont szerint a HTP-hez történő benyújtáshoz viszonyítva - 90 napnál régebbi;
- az aláírás mintának továbbá egyértelműen tanúsítania kell az önálló, vagy együttes képviseleti jogot;
- amennyiben a pályázó által a da) pont szerint benyújtott dokumentum kiállításának dátuma régebbi, mint a támogatási igény benyújtásától számított 30 nap, a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentumban megjelölt adatokban változás nem következett be. A nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a támogatási igény benyújtásától számított 30. nap;
e) amennyiben a https://birosag.hu/civil-szervezetek-nevjegyzeke internetes oldalon elérhető közhiteles nyilvántartás alapján a pályázó képviseletére jogosult személy/személyek megbízásának időtartama
ea) nincs bejegyezve, abban az esetben közgyűlési jegyzőkönyv a megválasztásról (mely tartalmazza a megbízás(ok) időtartamát is), illetve a tisztségelfogadó nyilatkozat(ok), eb) lejárt, abban az esetben közgyűlési jegyzőkönyv a megválasztásról (mely tartalmazza a megbízás(ok) időtartamát is), illetve a tisztségelfogadó nyilatkozat(ok), továbbá a dokumentumok bírósághoz történő benyújtásának visszaigazolása;
f) egyéb eszköz beszerzés kategóriával és tűzoltó védő- és technikai eszköz kategóriával kapcsolatos támogatási igény esetén a bruttó 200 000 forint egységárat meghaladó eszközigény árajánlata vagy számlája, amely tartalmazza a beszerzendő vagy a már megvásárolt eszköz pontos típusát és bruttó összegét;
g) gépjárműfecskendő, technikai eszköz felújítás, javítás támogatási igény esetén
- a gépjármű tulajdonjogát igazoló dokumentum (pl. forgalmi engedély mindkét oldal) ÖTP képviselője által hitelesített másolata;
- más tulajdonában álló - pl. önkormányzat -, de az ÖTP által használt gépjárműfecskendö, technikai eszköz esetében a tulajdonos használatba adást igazoló, valamint felújításhoz, javításhoz hozzájáruló nyilatkozata (5/a. melléklet);
- tételes árajánlat vagy számla, amely részletesen tartalmazza az elvégzendő vagy már elvégzett felújítás, javítás anyag és munkadíj költségének bruttó Összegét, alkatrész beszerzés esetén az alkatrész bruttó összegét;
- ha a felújítás, javítás, alkatrész beszerzés árajánlata vagy számlája a támogatási igényt meghaladja, akkor az ÖTP képviselőjének nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a különbözetet egyéb saját forrásból finanszírozzák;
- alkatrész beszerzés esetén nyilatkozat a beszerelési kötelezettség vállalásról (4. melléklet);
h) szertár építés, felújítás támogatási igény esetén:
- Az ingatlan tulajdonjogát igazoló, a pályázat benyújtásától számított 90 napnál nem régebbi elektronikus tulajdoni lap - ÖTP képviselő által hitelesített ~~ másolata;
- más tulajdonában álló, de az ÖTP által használt ingatlan esetén a tulajdonos használatba adást igazoló, valamint építéshez, felújításhoz hozzájáruló nyilatkozata (5/b. melléklet);
- a szertár építésére, felújítására vonatkozó munka részletes leírása és tételes
költségbecslése, valamint kimutatás a meglévő és igényelt anyagokról;
- építési engedélyhez kötött szertárépítési, felújítási, korszerűsítési munka esetén
- jogerős építési engedély - ÖTP képviselő által hitelesített - másolata;
- yilatkozat építőanyag, gépészeti berendezés, stb. beépítési kötelezettségének vállalásról (6. melléklet);
i) pályázó által megadott támogatási igények, igényelt eszközök fontossági sorrendje (8. melléklet).
Amennyiben a pályázó által a d) és e) pont szerint benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma régebbi, mint a támogatási igény benyújtásától számított 30 nap, a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentumokban megjelölt adatokban változás nem következett be. A nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a támogatási igény benyújtásától számított 30. nap.

13.2. Pályázat benyújtásának helye
A pályázatot kizárólag az EMÜ szerinti HTP-n keresztül nyújtható be.

13.3. A pályázat benyújtási határideje
A HTP parancsnokhoz történő benyújtási határidő tekintetében az alábbiakban meghatározott határnap 24. óráját kell figyelembe venni.
A pályázat HTP parancsnokhoz való benyújtásának határideje:

2024. június 24. (hétfő)
A pályázatok felterjesztésének határideje a katasztrófavédelmi kirendeltség (a továbbiakban: KvK) vezetőjének:

2024. július 1. (hétfő)
A pályázatok felterjesztésének határideje a KI igazgatónak:

2024. július 5. (péntek)
A pályázatok felterjesztésének határideje az Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség (a továbbiakban: OTF) főfelügyelőjének:

2024. július 18. (csütörtök)
https://www.katasztrofavedelem.hu/29/hirek/283379/iden-is-palyazhatnak-az-onkormanyzati-tuzoltosagok

Forrás: pafi.hu