PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Fővárosi Környezetvédelmi Alap, 2024
Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat vagy Támogató) nyílt
pályázatot hirdet
a Fővárosi Közgyűlés által 2021 januárjában jóváhagyott Budapest 2021-2026. időszakra szóló Környezetvédelmi Program, majd a 2021 márciusi döntéssel megújított Budapesti Klímastratégia céljai, feladatai megvalósításának elősegítésére, továbbá a minél eredményesebb és költséghatékonyabb civil közreműködés támogatása érdekében, elsősorban az alábbi témakörökben:
- klíma- és környezettudatosság, valamint az aktív mobilitás és egészségmegőrzés népszerűsítése, jó gyakorlatok megosztása a - Fővárosi Önkormányzat megbízásából a BKK Zrt. szervezésében - Budapesten megvalósítandó Európai Autómentes Nap, illetve Európai Mobilitási Hét rendezvényeken;
- helyi szelektív gyűjtési, komposztálási, vagy a hulladékképződés megelőzését elősegítő projektek, programok megvalósítása - különös tekintettel a biológiailag lebomló hulladékáramra, információk gyűjtése, népszerűsítése és közzététele a Fővárosi Önkormányzattal együttműködésben;
- csapadékvíz visszatartásának és hasznosításának támogatása;
- közösségi komposztálás fenntartásával, gyakorlati kivitelezésével kapcsolatos jó gyakorlatok terjesztése;
- helyi természetvédelmi területek budapesti kezelési és ismeretterjesztési feladataiban megvalósítandó civil közreműködés támogatása;
- környezetvédelmi jeles napokkal (Víz Világnapja, Föld napja, Zajvédelmi tudatosság világnapja) kapcsolatos iskolai, illetve szakmai programokban civil közreműködés támogatása.
Tekintettel a vonatkozó jogszabályok1 rendelkezéseire:
- a pályázat alapján elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás;
- a nyújtandó támogatás mértéke legfeljebb a tervezett költségek 75%-a;
- a pályázat benyújtásával egyidejűleg csatolni kell a legalább 25%-nyi önrész meglétének hitelt
- érdemlő igazolását - az önrészbe önkéntes munka nem számítható be;
- a támogatásra pályázó projektek a pályázat benyújtását követően saját felelősségre megkezdhetők, de a beérkezett pályázatok elbírálásáról szóló döntés dátumáig kiállított számlák a támogatásként nyújtott összeg terhére nem számolhatók el, azok önrésznek minősülnek;
- a pályázat céljaira összesen 27 914 420 forint forrás áll rendelkezésre.
- a támogatás mértékének alsó és felső határa: 200 000 Ft-2 000 000 Ft.
A pályázati kiírással, a pályázattal és a benyújtandó dokumentumok körével kapcsolatosan - a minél kevesebb hiánypótlás érdekében - 2024. június 26-án a Főpolgármesteri Hivatal 9.00 órától 11.00 óráig online konzultációt rendez a Microsoft Teams felületén, melyen a pályázatok megfelelő benyújtásának érdekében javasoljuk a részvételt. A részvételi szándékot az uiszaszi.gyorgyi@budapest.hu elektronikus levélcímre küldött e-mailben jelezhetik, az e-mailre küldött válaszlevél tartalmazza a Microsoft Teams konzultáció linkjét, amin keresztül csatlakozhatnak.

1. Pályázók köre és részvételi feltételek
- A pályázaton részt vehet - a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009 (III.13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 9. § (1) bekezdése alapján - minden civil szervezet, budapesti telephelyű köznevelési intézmény, budapesti telephelyű felsőoktatási intézmény, amely az elnyert összegből Budapest közigazgatási területén végez környezetvédelemmel összefüggő tevékenységet.
- A pályázó szervezet a Környezetvédelmi Alaphoz csak a Rendelet előírásainak megfelelő, induló, meg nem kezdett beruházással, tevékenységgel pályázhat.
- A pályázó szervezet működése, a projekt közvetett költségei - így különösen a bérleti díj, iroda fenntartási költsége, állományi bér és járulékai - a Környezetvédelmi Alapból nem támogathatók.
- A Környezetvédelmi Alapból nem támogatandók a pályázati célokkal közvetlenül nem összefüggő burkolatépítések, valamint gép- és eszközbeszerzések.
Nem részesíthetők támogatásban azok a szervezetek,
- amelyeknek esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve a helyi adókat -, járulék, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban: köztartozása) van,
- amelyek végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, adósságrendezési eljárás alatt állnak,
- amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban,
- pártok, pártalapítványok, pártok által alapított ifjúsági szervezetek, szakszervezetek, pártok többségi tulajdonában, kezelésében lévő gazdasági társaságok,
- biztosítótársaságok,
- civil társaságok,
- egyéni vállalkozók,
- magánszemélyek.
Amennyiben államháztartáson kívüli szervezet pályázik, nem indulhat pályázóként és nem részesülhet támogatásban, aki, vagy amely szervezet a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdésében foglalt korlátozás alá esik, azaz összeférhetetlen
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a pályázaton való részvételből való kizártságának tényét a Knyt. előírásai szerint működtetett honlapon közzétették.
A Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség esetén, amennyiben a pályázatot benyújtó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja, úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg köteles kezdeményezni e körülménynek a Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon való közzétételét a pályázati kiírás 5. melléklet szerinti „Közzétételi kérelem” kitöltésével és a pályázathoz csatolásával.
Támogatási kérelmet benyújtó államháztartáson kívüli szervezet köteles a pályázati kiírás 4. melléklete szerinti „Nyilatkozat összeférhetetlenségről és érintettségről” csatolására is. E nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen.
Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére, amely nem minősül törvény erejénél fogva átlátható szervezetnek, illetve átláthatóságáról nem nyilatkozik [az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja b)/c) alpontja alapján].
A Főpolgármesteri Hivatal a Magyar Kormány által kijelölt szerv által üzemeltetett honlapon (https://www.kozpenzpalyazat.gov.hu/) közzéteszi a pályázat tárgyát és kiíróját, benyújtóját, az igényelt összeget, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdése szerinti érintettséget.

forrás: Pályázatfigyelő honlap és hírlevél