A Hankook Tire Magyarország Kft. (2459 Rácalmás, Hankook tér 1., továbbiakban: Társaság) 2022-ben tizenegyedik alkalommal hirdeti meg Abroncsadományozási Programját, amellyel a társadalom számára fontos tevékenységet végző országos és/vagy helyi hatáskörű szervezeteket támogatja. Az Abroncsadományozási Program keretében a Társaság olyan kisebb alapítványoknak és egyesületeknek is segítséget nyújt, amelyek méretükből fakadóan más módon ritkán és csak nagy erőfeszítések útján jutnának támogatáshoz.

A pályázat célja: hivatalosan közhasznú, alapítványi és egyesületi formában működő szervezetek (továbbiakban: Kedvezményezett(ek)) magyarországi tevékenységének támogatása, közúti közlekedésük biztonságának elősegítése.

A támogatás formája: a Társaság által gyártott gumiabroncsok. Minden szervezet legfeljebb 12 darab, azaz 3 garnitúra gumiabroncsra adhatja le igényét, kizárólag a szervezet tulajdonát képező, vagy a szervezet által hivatalosan üzemben tartott járművekre.

Jelentkezési feltételek: A jelentkezés érdemi elbírálásához a szervezetnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • hivatalosan közhasznú, alapítványi, közalapítványi vagy egyesületi forma,

 • alapító okiratában vagy alapszabályában meghatározott célja megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységek valamelyikét látja el (támogatott tevékenység):

  • egészségügy és ehhez kapcsolódó tevékenység

  • gyermek-, és koraszülött mentés vagy szállítás

  • rászorulók támogatása

  • gyermekek biztonságos közlekedésre oktatása

  • fenntartható fejlődés és ehhez kapcsolódó oktató tevékenység

  • környezetvédelem és ehhez kapcsolódó oktató tevékenység

  • természetvédelem és ehhez kapcsolódó oktató tevékenység

  • tájvédelem és ehhez kapcsolódó oktató tevékenység

  • gyermekek idegen nyelvi oktatása

  • bűnmegelőzés, önkéntes rend- és katasztrófavédelmi tevékenység

Legalább 5 évvel ezelőtti nyilvántartásba vétel (vagyis 2017), és ugyanezen időponttól megszakításmentes, igazolható és jelenleg is aktív működés Magyarország területén.

A jelentkezés benyújtásának módja: az erre a célra létrehozott weboldalon, amelynek címe: www.hankookadomany.hu. Ezen a weboldalon van lehetőség a kötelezően csatolandó dokumentumokat szkennelt formában feltölteni.

Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat a szervezet létezésének és státuszának igazolására,

 • az érintett gépjárművek teljes forgalmi engedélyének másolata (a dokumentum mindkét oldala),

 • a támogatott tevékenység rövid bemutatása, amely minimálisan tartalmazza a szervezet által végzett, támogatott tevékenységfajta megnevezését, ennek földrajzi területét és számszerű eredményeinek rövid bemutatását (pl.: használt autók száma, éves futott átlag km, ellátott esetek/érintettek száma),

 • a program keretén belül elérhető abroncsok közül az igényelt abroncs méretének és fajtájának (téli vagy nyári) megjelölése.

Pályázati időszak: 2022. augusztus 22. - 2022. szeptember 5.

A beérkező pályázatok elbírálása: A kiírásnak megfelelő, érvényes jelentkezések között a program kiírója – a program anyagi kerete erejéig és a kért abroncsok elérhetőségének függvényében – a nyertesekről saját hatáskörében dönt. A cél a leginkább támogatásra szoruló szervezetek segítése, annak érdekében, hogy a program társadalmi hasznosságát maximalizálja.

Értesítés és abroncsok átadása: A Hankook Tire Magyarország Kft. minden pályázót elektronikus úton értesít a jelentkezés benyújtásakor megadott e-mail címen pályázatának pozitív vagy negatív elbírálásáról 2022. szeptember 12-ig.

A Kedvezményezettek listáját a program weboldalán (www.hankookadomany.hu) is közzétesszük. A nyertesek a gumiabroncsokat kizárólag a Társaság rácalmási székhelyén vehetik át (2459 Rácalmás, Hankook tér 1.), a Társaság által megjelölt átvételi időpontokban, az igényelt és támogatásként megítélt abroncsok raktárkészletétől függően. A Társaság az adományok kiosztását 2022. szeptember 20-ával kezdi meg. A Társaság igyekszik a megítélt abroncsokat legkésőbb 2022. november 11-ig átadni a Kedvezményezettek számára, de ezt az eltérő típusú és szezonú abroncsok gyártásütemezése befolyásolhatja, módosíthatja.

A helytelenül megadott adatokból vagy kontaktinformációkból fakadó problémákért a Társaság nem vállal felelősséget! Amennyiben a kiértesítési szakaszban a nyertes pályázóval sem e-mailben, sem telefonon nem tudjuk felvenni a kapcsolatot az adatok megerősítése, és az adomány átvételének pontosítása céljából, az elnyert adományt felajánljuk egy másik szervezet számára. Tévesen megadott adatait a pályázati időszakban (2022. augusztus 22. - 2022. szeptember 5.) a pr.hungary@hankookn.com e-mail címre elküldött levélben korrigálhatja.

A kapcsolatfelvétel/visszajelzés/időpont-egyeztetés határideje 2022. november 11. Azon Kedvezményezettek, akik ezen időpontig nem veszik fel a kapcsolatot a Társasággal, a támogatási jogosultságukat elveszítik, a korábban megítélt abroncsokat további értesítés nélkül más pályázó szervezeteknek adjuk át. A részletezett körülmények fennállása esetén a fenti időponttal az időközben esetlegesen postai úton megküldött támogatási szerződés érvényét veszti, a Hankook, mint a pályázat kiírója és kezelője az abban foglaltaktól eláll. Az adományként kapott abroncsokat a nyertes, a Hankook által megadott és e-mailben előre leegyeztetett időpontban, kizárólag a rácalmási gyárban veheti át. A Hankooknak nem áll módjában az abroncsokat sem hosszabb ideig tárolni, sem bármilyen úton eljuttatni a nyerteseknek. Az abroncsok átvétele meghatalmazott útján is lehetséges, de erről a Kedvezményezetteknek kell gondoskodni. Meghatalmazott útján történő átvétel esetén a ’Meghatalmazó’ és ’Meghatalmazott’ által együttesen aláírt (és lebélyegzett) ’Meghatalmazás’ bemutatása és átadása szükséges. A Meghatalmazottak számára átadott abroncsok tekintetében a Társaság az átadást követően semmilyen további felelősséget nem vállal.

Egyéb rendelkezések: A programra való regisztrációval a jelentkező szervezet:

 • Hozzájárul ahhoz, hogy az adomány átadásához kapcsolódó médiaeseményen a Hankook Tire Magyarország székhelyén vagy más, később megjelölendő helyszínen – igény esetén – részt vesz, és hogy a pályázat eredményeinek kommunikációjában nevét a Társaság felhasználhatja.

 • Vállalja, hogy amennyiben van saját honlapja, azon legalább 12 hónap időtartamig a Hankook logót feltünteti és a pályázatban érintett járművén, vagy járművein a Társaság logóját matrica formában elhelyezi, azok állapotáról gondoskodik.

 • Elismeri, hogy a programra való regisztráció szabályait, a jelentkezés részleteit megismerte és az elbírálás gyakorlatával egyetért.

Hankook Abroncsadományozási program 2022. Ütemezés

Pályázati időszak

2022.08.22. – 2022.09.05.

Pályázat elbírálásáról kiértesítés

2022.09.06. – 2022.09.12.

Kedvezményezettekkel időpontegyeztetés

2022.09.12-étől

Abroncsok átadása

2022.09.20. – 2022.10.21.

Tervezett adományátadási napok *

2022. szeptember 20.

2022. szeptember 23.

2022. szeptember 27.

2022. szeptember 30.

2022. október 4.

2022. október 7.

2022. október 11.

2022. október 14.

2022. október 18.

2022. október 21.

*Az átadási napokra jelentkezés online módon történik a támogatást elnyerő szervezetek számára, email értesítést követően.