KKV Fókuszterületi Innovációs Program / 2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ


KKV Fókuszterületi Innovációs Program
2024-1.1.1-KKV_FÓKUSZ
Elektronikus benyújtás határideje: 2024. október 15. 12:00
Pályázat benyújtója
Vállalkozás
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű), HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat
Keretösszeg
50 000 000 000 Ft
Pályaművek száma
62-166
Pályázat futamideje
24, 36 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Innováció
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja olyan, érdemi és számszerűsíthető gazdasági hatást kiváltó, az inkrementális fejlesztésen túlmutató kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása, amelyek piacképes terméket, technológiát, vagy szolgáltatást eredményeznek, amelyek piacra vitele hozzájárul a vállalat hazai és nemzetközi versenyképességének erősítéséhez.

A pályázat keretében "A" és "B" alprogram kerül meghatározásra.
"A" alprogram: A vállalkozások önállóan vagy konzorciumban, partnerek bevonásával megvalósított, piaci potenciállal rendelkező, a támogatás megtérülését valószínűsítő KFI projektjeinek támogatása. A vállalkozások KFI projektjeik sikeres megvalósításával új üzleti lehetőségeket alapoznak meg.
"A" alprogramra kizárólag "A gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása" fókuszterületre lehet kérelmet benyújtani.

"B" alprogram: A vállalkozások és kutató-tudásközvetítő szervezetek konzorciumban megvalósított KFI projektjeinek támogatása. Nagy jelentőségű és összetett kutatás-fejlesztési és innovációs feladatok megoldásának támogatása a szakterület szakmailag kiemelkedő szereplőinek részvételével. A támogatással létrejövő eredmények a gazdaságban és a társadalmi élet egyéb területein hasznosulva, létező, fontos problémák megoldásához járulnak hozzá az erőforrások, ráfordítások ésszerű fókuszálásával, jelentős gazdasági, társadalmi hasznot biztosítva.
"B" alprogramra minden fókusz- és egyéb területre lehet kérelmet benyújtani.

A pályázat benyújtása
A szakmai vélemény iránti kérelmeket a kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon elérhető felületen történő bejelentkezést követően az ott megadott, a Felhívás 8. pontjában is rögzített értékelési szempontok (a kfivelemeny.nkfih.gov.hu oldalon benyújtott szakmai vélemény iránti kérelmek értékelési szempontjai) figyelembevételével kell kitölteni.

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtása 2024. június 07. 12:00-tól 2024. június 21. 12:00-ig lehetséges:
A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2024. október 15. 12:00-ig lehetséges.

A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
- a kiírás szerinti GFO kódú vállalkozások és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel és kettős könyvvitelt vezetnek,
- a kiírás szerinti GFO kódú nem nyereségérdekelt szervezetek, amelyek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében nevesített államilag elismert nem állami felsőoktatási intézmények vagy alapítványok, továbbá a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
- a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
- a kiírás szerinti GFO kódú nonprofit gazdasági társaságok, amelyek rendelkeznek legalább 2 lezárt teljes üzleti évvel és kettős könyvvitelt vezetnek, továbbá a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

A támogatható célkitűzések köre
- Önállóan támogatható tevékenységek: kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségének min. 50%-a).
- Önállóan nem támogatható: alkalmazott (ipari) kutatás, eszközbeszerzés és kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenység keretében hardver és szoftver beszerzése, szoftver előfizetői szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment (koordináció), kötelezően előírt nyilvánosság (tájékoztatás), iparjogvédelmi oltalomszerzés, általános költség (rezsi), piacra viteli tevékenység, közbeszerzés, mentor személyi jellegű ráfordításai, konferencia, illetve kiállítás költségei (disszeminációs tevékenység költségei), utazási költség, piackutatás.

További lényeges feltételek
- A pályázó kötelezően vállalja, hogy a projekt során piacra vihető terméket, technológiát, szolgáltatást állít elő.
- Amennyiben a projekt eredménye új technológia vagy szolgáltatás: A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorciumvezető és valamennyi forprofit vállalkozás együttesen) vállalja/vállalják, hogy a fenntartási idő 1. és 2. évében összesen jelen pályázat keretében támogatott KFI tevékenység eredményéből (azaz a projekt keretében kifejlesztett technológia vagy szolgáltatás piaci értékesítéséből) származó nettó árbevétele/árbevételük együttesen eléri az általa/általuk elnyert összes támogatási összeg legalább 30%-át.
- Amennyiben a projekt eredménye új termék: A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorciumvezető és valamennyi forprofit vállalkozás együttesen) vállalja/vállalják, hogy a fenntartási idő 1. és 2. évében összesen jelen pályázat keretében támogatott KFI tevékenység eredményéből (azaz a projekt keretében kifejlesztett termék piaci értékesítéséből) származó nettó árbevétele/árbevételük együttesen eléri az általa/általuk elnyert összes támogatási összeg legalább 50%-át.
- A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorciumvezető) vállalja, hogy a projekt eredményeként létrejövő termék, technológia vagy szolgáltatás a megvalósítási idő végére eléri minimum a TRL 7-es szintet, a projekt fizikai befejezését követő maximum 24 hónapon belül (bármikor) pedig a TRL 9-es szintet.
- A támogatást igénylő vagy konzorcium esetén bármely a konzorciumban résztvevő pályázó vállalja/vállalják, hogy a projekt fizikai befejezését követő maximum 24 hónap alatt iparjogvédelmi oltalmi portfóliót, szabadalom esetén a megszerzett oltalom hiányában pozitív szabadalomképességi értékelést, védjegyoltalom és a különböző mintaoltalmak (pl. formatervezési minta) esetén megszerzett oltalmat szerez/nek a projekttel összefüggésben.
- A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 24 hónap, az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek fókuszterületen megvalósuló projekt esetében pedig vagy 24 hónap vagy 36 hónap.
- A projekt megvalósítási szakaszában a pályázóknak lehetősége van a projekt sikeres - szakmai és/vagy üzleti- előrehaladását segítő, legalább 1 fő végrehajtást segítő mentor igénybevételére, amely szakmai értékelési szempontként is megjelenik.
- A Kedvezményezettet a projekt fizikai befejezését követően kezdődő 2 teljes naptári évig fenntartási kötelezettség terheli.

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke
A pályázati keretösszeg: 50 milliárd forint, melyből
- 10 milliárd forintot az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek fókuszterületre,
- 10 milliárd forintot a gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása fókuszterületre,
- 25 milliárd forintot a gazdaság és társadalom digitális átmenetének támogatása fókuszterületre,
- 5 milliárd forintot pedig az "Egyéb" területekre benyújtott támogatási kérelmekre allokál a Támogató.
A pályázat keretösszege: az "A" alprogram esetén 7,5 milliárd forint, a "B" alprogram esetén 42,5 milliárd forint.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/kkv-fokuszteruleti-innovacios-program-2024-111-kkv-fokusz/palyazati-felhivas

Forrás: pafi.hu