Keresztény könnyűzenei pályázat

Pályázati felhívás
A magyar keresztény könnyűzenei kultúra magasabb szintre
emelése érdekében a Magyar Kormány támogatásából a
Kovács K. Zoltán Alapítvány keresztény könnyűzenei
pályázatot hirdet

1. A pályázat célja
A program célja, hogy a keresztény könnyűzenei képzések által elért eredmények bemutatásra kerüljenek, így elsősorban a koncertek próbáihoz, koncertekhez, fellépésekhez szükséges feltételekhez hozzájáruljon.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
Pályázni azok a zenekarok, egyházi szervezetek, informális csoportok, nagykorú természetes személyek, civil szervezetek pályázhatnak, akik a helyi plébánia, egyházközség, helyi vallási közösségek zenei munkájában, szolgálatában aktívan részt vesznek vagy a jövőben részt venni kívánnak. A vallási közösséghez kapcsolódó fennállást a hitoktatónak, plébánosnak, lelkésznek, helyi egyházi szervezet vezetőjének szükséges igazolnia.

3. Támogatható tevékenységek
A Kovács K Zoltán Alapítvány jelen pályázati felhívás keretében az alábbi tevékenységeket támogatja:
- keresztény könnyűzenei koncerthez, fellépéshez, előadáshoz szükséges feltételek biztosítása (eszköz bérlés, terembérleti díj) valamint az ezekre való felkészülés biztosításával kapcsolatos költségek (pl. próbaterem, eszközbérlés).
Nem nyújtható támogatás hangszer, vagy bármely más eszköz vásárlásra.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- előadói díjak;
- terem/hangtechnika bérleti díja, melyek a koncert/előadás, illetve annak próbafolyamatai során merülnek fel
A megítélt támogatás terhére nem számolható el magánszemély pályázó esetén a Pályázó, szervezet esetében a Pályázó szervezet, illetve annak hivatalos képviselője által képviselt más gazdasági tevékenységet folytató szervezet számlája. Jelen kitétel vizsgálata során a Pályázóval, illetve a Pályázó szervezet hivatalos képviselőjével esik egy tekintet alá annak Ptk. szerinti közeli hozzátartozója. A megítélt támogatás terhére adószámos magánszemély által kiállított számla szintén nem számolható el.
A támogatás terhére nem számolható el a koncert során felmerülő jogdíj. Ennek megfizetésére a Pályázó köteles.

4. Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében azokhoz a rendezvényekhez igényelhető támogatás, melyek az alábbi időszakban kerülnek megrendezésre:
2024. március 24. - 2024. május 20.
A rendezvényekhez kapcsolódó próbák, előkészítő feladatok kapcsán olyan számlák is befogadhatók, melynek teljesítés időpontja 2024. március 17. és 2024. március 23. közé esik.

5. Az elnyerhető támogatás összege, mértéke és típusa
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 300 000 Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás). A megítélt támogatást az Alapítvány számla ellenében közvetlenül téríti meg szállító felé.
A számlán vevőként a Támogatónak kell szerepelnie. A támogatás megítélése esetén tehát az Alapítvány nem a támogatott részére utal, hanem számla ellenében a szállítónak közvetlenül. Kizárólag átutalásos számla fogadható el.
A szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a támogatott cél megvalósulását követő 15 napon belül, de legkésőbb 2024. június 4-ig kell elkészíteni.
A pályázati cél meghiúsulása esetén, vagy amennyiben az elszámolás a megadott határidőig nem történik meg, a támogatási döntést az Alapítvány visszavonja.
A pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3 000 000 Ft (azaz hárommillió forint).
6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A pályázatok beérkezését elektronikusan visszaigazoljuk.
Elektronikus beadás során a tárgy mezőben kérjük feltüntetni: pályázat 2024/1.
Cím: info@kkza.hu
Beadási határidő: 2024. február 16, éjfél.
A pályázat elbírálása a beadási határidőt követően történik, melynek eredményéről elektronikus úton értesítjük a pályázókat.

7. Benyújtandó dokumentumok
A pályázat benyújtásakor az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
- kitöltött pályázati adatlap;
- egyházi ajánlás
- adatlap 1. sz. melléklete: pályázó nyilatkozata 1.a: magánszemély pályázók részére, 1.b szervezeti formában pályázók részére
- adatlap 2. sz. melléklete: adatkezelési hozzájárulás
- szervezeti formában pályázók részére: bírósági/cégbírósági kivonat és a képviseleti jogosultsággal rendelkező, pályázatot is aláíró személy aláírási címpéldánya

8. A pályázat elbírálásának módja, határideje
Az elbírálás határideje: 2024. március 5.
A beérkező pályázat formailag érvényes, amennyiben
- a jelen pályázati kiírás szerinti személy/szervezet pályázott;
- a támogatási igény benyújtója nem tartozik a Kovács K Zoltán Alapítvány elnökének és tagjainak, a kuratórium tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe;
- a pályázó a támogatási okiratot megismerte, az abban foglaltakkal egyetért;
- a támogatást igénylő határidőben nyújtotta be a pályázatát
- a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot teljes körűen kitöltötte és valamennyi szükséges mellékletet csatolta;
- amennyiben szervezet a pályázó akkor a támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére, a pályázati adatlap és a hatályos okirat adatai megegyeznek;
A benyújtott pályázat hiánypótlására 1 alkalommal van lehetőség, a hiánypótlási felszólítás kiküldésétől számított 8 napon belül!

9. A pályázat tartalmi bírálata
A pályázatok szakmai bírálatát a Kovács K Zoltán Alapítvány szakmai bíráló bizottsága végzi el. A bíráló bizottság a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli. Fentiek alapján, a rendelkezésre álló keretösszeget is figyelembe véve, a kuratórium elnöke az alábbi döntéseket hozhatja:
- a pályázat teljes összegű támogatása;
- a pályázat részbeni támogatása
- a pályázat elutasítása.
A pályázati döntés meghozatalakor fontos szempont, hogy a támogatásból megvalósított programon milyen létszámú közönség várható.
A meghozott döntés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.
A megítélt támogatásról támogatói okirat kerül kibocsátásra.

10. Nyilvánosság
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységet a Kovács K Zoltán Alapítvány támogatja. A nyilvánosság biztosításának kötelező módja:
- esemény megvalósítása az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés
(meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat.

11. Kapcsolati adatok
Az Alapítvány pályázataival kapcsolatban kizárólag elektronikusan, az info@kkza.hu címen lehet érdeklődni. Telefonos és személyes megkereséseket nem tudunk fogadni. A válasz, valamint a támogatói okirat kibocsátása során szükség esetén ügyintézőnk felveszi a pályázóval a telefonos kapcsolatot is.
http://www.kkza.hu

Forrás: pafi.hu