A pályázat célja

Kampányok, közös mozgósító és érdekérvényesítő fellépések (alkalmi koalíciók) szervezésének és lebonyolításának támogatása Magyarországon, a Közös Értékeink Program általános céljainak megfelelő területeken felmerülő aktuális ügy, társadalmi probléma megoldása érdekében. 

A Közös Értékeink Program általános célja, hogy civil szervezetek támogatása révén segítse a jogállamiság és a demokrácia erősödését, valamint az EU Alapjogi Kartájának végrehajtását a tagországokban. A támogatott projekteknek az alábbi célokat kell szolgálnia:

 • az EU alapszerződésének 2. cikkelyében megfogalmazott közös jogok és értékek (az emberi méltóság, szabadság, demokrácia és egyenlőség – beleértve a nemek közötti egyenlőséget –; a jogállamiság és az emberi jogok – beleértve a kisebbségek jogait – tiszteletben tartása) népszerűsítése és védelme, illetve az ezekkel kapcsolatos társadalmi tudatosság növelése;
 • a társadalmi párbeszédhez, átláthatósághoz és jó kormányzáshoz való hozzájárulás a demokratikus értékek érvényesülése és a civil társadalom megvédése érdekében.

Kampány alatt egy jól meghatározható cél elérése érdekében végzett rövid időtartamú, intenzív, erőteljes kommunikációval bíró, széles célcsoportokat elérő, a hagyományos és közösségi médiát tudatosan használó, eltervezett tevékenységeket értünk. Mozgósító és érdekérvényesítő tevékenységnek minősül minden olyan alulról szerveződő kezdeményezés, amely a nagyközönséget bevonva konkrét lépéseket tesz – például petíciók indításával, demonstráció szervezésével – egy, a kiírás céljainak megfelelő társadalmi ügy megoldása érdekében valamilyen konkrét, aktuális és reális cél elérésére.

Olyan ötleteket várunk tehát, amelyek 

 • egy konkrét és aktuális, a fenti jogokkal és értékekkel összefüggő helyi, térségi vagy országos társadalmi problémára hívják fel a figyelmet; 
 • erőteljes kommunikációval megismertetik azokat a laikus közönséggel (például köztereken vagy online formában); 
 • széles célcsoportokat motiválnak az ezekkel kapcsolatos fellépésre (egyénileg vagy közösségben);
 • olyan embereket képesek elérni üzeneteikkel, az aktív bevonódásra is lehetőséget adva, akik korábban nem vettek részt hasonló tevékenységben;
 • hozzájárulnak a problémák megoldásához, cél, hogy a fennálló helyzet megváltozzon 
 • változatos eszközökkel (az online kommunikációt is beleértve) érik el a nyilvánosságot, és lehetőség szerint a médiát, sajtót is tudatosan használják.

Jelen pályázat értelmében nem minősülnek kampánynak:

Konferenciák, fesztiválok, évente és/vagy rendszeresen, alapvetően változatlan formában megrendezésre kerülő rendezvények, (gyerek)táborok, túlnyomóan szabadidős célú, sport vagy kulturális rendezvények, jótékonysági akciók, alapvetően helyi közösségépítési célú projektek, továbbá bármilyen olyan esemény, amely nem ér el új célcsoportokat.

A Közös Értékeink Program e felhívás keretében sem támogat politikai szervezeteket vagy azok jelöltjeit, pártpolitikai akciókat illetve hitéleti tevékenységeket. 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE

Pályázatot benyújtani folyamatosan, a felhívás megjelenésétől (2023. március 1-től) számítva a keret kimerüléséig, de legkésőbb 2024. november 30. 18:00 óráig lehet.

A pályázóknak először egy rövid, legfeljebb két A4 oldal terjedelmű (6000 karakter) projektötletet kell benyújtaniuk a kozosertekeink.hu regisztráció után hozzáférhető üzenetküldő felületén csatolt szöveges (word) dokumentumként, amely tartalmazza az alábbiakat.

 • A pályázó szervezet neve, címe és rövid bemutatása, melynek ki kell térnie minden, a „Támogatható szervezetek” cím alatt részletezett szempontra.
 • A tervezett akció/kampány hogyan illeszkedik a demokrácia, a jogállamiság valamint az uniós jogok és értékek védelméhez vagy népszerűsítéséhez?
 • A tervezett akció/kampány milyen konkrét ügyre, társadalmi problémára irányul? Mennyire súlyos vagy kiterjedt ez a probléma?
 • Az akció/kampány a megvalósítók mely meglévő ismereteire, tapasztalataira, egyéni vagy közösségi erősségeire épít?
 • A tervezett akció/kampány konkrét célja – mit akarnak elérni? Hogyan fognak hozzájárulni a probléma megoldásához?
 • Melyek az akció/kampány célcsoportjai, illetve azok főbb jellemzői? Kiket fog elérni a kampánnyal? Kiket szólít meg az akció?
 • A tervezett tevékenységek főbb lépéseinek felsorolása.

A projektötlet e-mailen történt beérkezésétől számítva 10 munkanapon belül az Ökotárs Alapítvány programfelelőse megvizsgálja, hogy a szervezet megfelel-e a feltételeknek, és a javasolt akció- vagy kampányötlet valóban releváns-e a felhívásban megfogalmazott célok szempontjából, azaz illeszkedik-e a fentebb felsoroltak valamelyikéhez. Amennyiben nem, erről e-mailen értesíti a projektötlet benyújtóját. 

Amennyiben a projektötlet megfelel a feltételeknek és a kiírás céljának, akkor az Ökotárs Alapítvány hozzáférést biztosít pályázónak a Közös Értékeink Program weboldalának online űrlapkitöltő felületén a teljes pályázati adatlap kitöltésére és benyújtására, amire a projektötlet jóváhagyásáról szóló értesítés kézhezvételétől számítva 30 naptári nap áll rendelkezésére. 

***

A pályázati lehetőség az Európai Unió új, a tagállamok civil szervezeteit közvetlenül támogató programjának (Citizens, Equality, Rights and Values - CERV) hazai elemeként jelennek meg. A Magyarországnak jutó támogatásokat az Ökotárs Alapítvány, az Autonómia Alapítvány és a Kárpátok Alapítvány-Magyarország közvetítik a magyar civil társadalom felé. A nyertes szervezetek emellett szakmai támogatásban is részesülnek, amelyet a Közösségfejlesztők Egyesülete biztosít számukra.

További információ: kozosertekeink.hu/akciopalyazat-felhivas