Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
1.1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet?
1. A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) azon mikrovállalkozások:

I. amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámoló/SZJA bevallás), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem, viszont a jogelőd működési tartama beleszámít),

II. amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évben legalább 1 fő volt,

III. amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, egyéni vállalkozók, vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek,

IV. amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá,

V. amelyek szabad vállalkozási zónának minősülő területen található (Felhívás 2. számú melléklete szerint) településeken, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező (Felhívás 3. számú melléklete szerint) településeken valósítják meg fejlesztéseiket,
Felhívjuk figyelmét, hogy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek esetében az 1.1.1. a) I. és II. pontoknak való megfelelés ellenőrzése a http://e-beszamolo.im.gov.hu/ oldalra feltöltött éves beszámoló alapján történik, így a támogatási kérelem benyújtását megelőző, a vizsgálat alapját képező lezárt, teljes üzleti év éves beszámolójának közzététele a támogatást igénylő felelőssége.
Egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók esetén az adatok ellenőrzése a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év egyszerűsített beszámolója alapján történik.
Egyéni vállalkozók esetében az adatok ellenőrzése az adóhatósághoz benyújtott, cégszerűen aláírt, a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év SZJA bevallásának minden oldala alapján történik.

2. Jogi forma szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:
a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
b) kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
c) egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók
3. Gazdálkodási formakód szerint támogatási kérelmet nyújthatnak be:
- 113 Korlátolt felelősségű társaság
- 114 Részvénytársaság
- 116 Közkereseti társaság
- 117 Betéti társaság
- 228 Egyéni cég
- 231 Egyéni vállalkozó

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

1.2. Ki nem nyújthat be támogatási kérelmet?
1. Az "ÁÚF 21-27" "Kizáró okok listája" c. részben felsoroltak.
Továbbá, az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:
2. amelynek fejlesztési igénye nem a Felhívás 2. és 3. számú mellékletében felsorolt településeken valósul meg.
3. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
4. amely nem felel meg a Felhívás 1.1. pontjában meghatározott feltételeknek,
5. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
6. akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
7. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét;
8. amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
9. amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10 és 30.11-12 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
10. amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül - azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik,
11. amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
12. amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,
13. amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget
14. amely vállalkozás jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik.
15. amely vállalkozás a GINOP-1.2.9-20, GINOP Plusz-1.1.2-21, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú felhívásokból támogatásban részesült.
16. amely vállalkozás jelen Felhívás keretében benyújtott projektjének szakmai tartalma részben vagy egészben megegyezik a partner- vagy kapcsolt vállalkozása által jelen Felhívás keretében korábban már benyújtott támogatási kérelemben szereplő szakmai tartalommal, vagyis ugyanazon projektet valósítaná meg,
17. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
18. amely, azt a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel;
19. amely mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás, ha
- a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
- a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
20. amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
21. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé.
22. amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
23. amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében ellenszolgáltatás fejében teherszállító járművek megvásárlására használja fel.
24. amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon (saját, lízingelt vagy bérelt) kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem per-, és igénymentes, kivéve, ha a támogatást igénylő az igény jogosultja.

1.3. Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
A támogatási kérelmet 2022. február 17. 08:00 órától 2023. március 31. 12:00 óráig nyújthatja be az elektronikus kitöltő program segítségével.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet (továbbiakban Korm. rendelet) alapján a támogatási kérelmek benyújtási lehetőségét a benyújtási határidő lejártát megelőzően is felfüggeszthetjük vagy a felhívást lezárhatjuk, ha a benyújtott támogatási kérelmekben igényelt támogatások összege eléri a keretösszeg 130%-át. A keret felhasználásáról és a felfüggesztés/lezárás lehetőségéről a keretösszeg elérését megelőzően két alkalommal, a keretösszeg 80%-ának és 120%-ának elérésekor tájékoztatjuk Önöket a https://www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül. Kérjük, kísérjék figyelemmel a megjelenő közleményeket és rendszerüzeneteket! Felhívjuk figyelmüket, hogy a keretfigyelésről rendszerüzenetet azon vállalkozások kapnak, akik a támogatási kérelem kitöltését megkezdték.
Amennyiben a támogatást igénylő vagy annak a 651/2014/EU rendelet 1. számú melléklete alapján meghatározott partner vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP Plusz-1.2.2-22 jelű Felhívásra több támogatási kérelmet nyújt be, az elsőként benyújtott támogatási kérelem kerül elbírálásra, a többi támogatási kérelem automatikusan elutasításra kerül. Újabb támogatási kérelem az előzőleg benyújtott, de támogatói döntésben még nem részesített támogatási kérelem visszavonását, elutasító döntés meghozatalát követően nyújtható be.

1.4. Hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet?
1. Nyújtsa be kérelmét az online kitöltő programban. Ehhez először jelentkezzen be a https://www.palyazat.gov.hu oldalon a Pályázati e-ügyintézés (EPTK) felületre az "Egységes beléptető felület bejelentkezés" gomb használatával.

2. A kérelem kitöltését és lezárását követően a program előállít egy nyilatkozatot, ezzel tudja majd hitelesíteni a kérelemben megadott adatokat. A hitelesítés két formában történhet:
a) a nyilatkozatot minősített tanúsítványon alapuló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátnia, vagy
b) azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatással (AVDH) kell hitelesítenie. Az AVDH szolgáltatás ingyenesen elérhető, azonban elektronikus azonosítással (pl. ügyfélkapu regisztrációval) kell rendelkezni hozzá. Az AVDH szolgáltatás itt érhető el:
https://magyarorszag.hu/. (Az AVDH szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tájékoztató a https://www.palyazat.gov.huoldalon elérhető.)
3. Az elektronikus aláírás, vagy az AVDH szolgáltatás igénybevétele után:
- Mellékelje a véglegesített kérelemhez a minősített elektronikus aláírással ellátott, vagy AVDH szolgáltatással aláírt és hitelesített nyilatkozatot.
- A kitöltő program utasításainak megfelelően nyújtsa be a kérelmét.

2. A PROJEKTTEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
2.1. Milyen tevékenységek támogathatóak?
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
Jelen felhívás esetében nem releváns.
2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem támogathatóak:
2.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:
a) Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

A 2.1.2.1. a) tevékenység költségének a 2.1.2.2. a) tevékenység költségével együtt el kell érnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.
Amennyiben a 2.1.2.2 a) tevékenység nem képezi a projekt költségvetésének részét, a 2.1.2.1. a) tevékenység költségének önállóan kell elérnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át.
https://www.palyazat.gov.hu/GINOP_PLUSZ-1.2.2-22_magyar_falu#
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti aszövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag

Forrás: pafi.hu