Munkakör-megosztás elterjesztését célzó program / JOB-SHARING


Az OFA Nonprofit Kft. pályázatot hirdet
"Munkakör-megosztás elterjesztését célzó program" címmel
(Pályázati azonosító: JOB-SHARING)

1. Program háttere, indokoltsága
Az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: OFA Nonprofit Kft., vagy Társaság) célja általánosságban a foglalkoztatás elősegítése, a munkaerőpiaci kihívásokra proaktívan reagálva olyan programok, projektek végrehajtása, amelyek hatékony megoldást nyújtanak, és enyhítik ezen tényezőket. A Társaság az elmúlt évtizedekben nagy tapasztalatra tett szert olyan munkaerőpiaci programok végrehajtásában, amelyeknek egy része eredményes volt az országos hatókörű munkaerőpiaci programok kiegészítésében, másik része pedig új, korábban nem alkalmazott munkaerőpiaci eszközök és támogatások kísérleti jellegű alkalmazását, hatásainak felmérését célozta.
Az OFA Nonprofit Kft. fontos hivatásának tekinti, hogy szakmai segítségével olyan programok valósuljanak meg, amelyek lehetővé teszik a munkaerőpiaci átmenetek megkönnyítését, ezáltal hozzájárulnak mind az egyéni, mind a vállalati szintű alkalmazkodóképesség növeléséhez.
A generációváltás minden harmadik vállalkozást érint Magyarországon. Felmérések alapján jelenleg 145 ezer munkáltatót érint vagy fog érinteni a hatása. Mind a tulajdonosi kör, mind a munkavállalók érintettek.
Közös gazdaságpolitikai és foglalkoztatáspolitikai cél, hogy a vállalkozások munkaerő­utánpótlása biztosított legyen. A munkaerőhiány miatt egyre inkább fókuszba kerülnek azok a foglalkoztatáspolitikai megoldások, amelyek az idősebb munkavállalók munkaerőpiaci kivonulását - a munkáltató termelékenységét és versenyképességét szem előtt tartva - olyan technikákkal igyekeznek megkönnyíteni, amely egyúttal a megfelelő munkaerő­utánpótlást, a betanítás és a gyakorlat-szerzés lehetőségét egyaránt biztosítják. A duális képzés elterjesztése is ilyen megoldás a nagyvállalalati kör tekintetében, de méretgazdaságosság miatt a KKV-k többsége ebben csak korlátozottan képes részt venni, ezért olyan megoldásokra is szükség van, amelyekkel a vállalkozások szélesebb köre tud élni.
Magyarországon csak néhány cégnél, illetve intézménynél használják azt a megoldást, hogy a tapasztaltabb munkavállaló és egy újonnan felvett pályakezdő határozott ideig együtt töltenek be egy munkakört (az idős munkavállaló fokozatosan adja át a státuszával együtt járó feladatokat, tudnivalókat, esetleg ügyfeleket utódjának).
A program célja, a fiatalok munkához jutásának, beilleszkedésének és a generációk közötti tapasztalat-átadásának támogatása azáltal, hogy mindkét érintett munkavállaló (nyugdíj előtt álló és pályakezdő álláskereső) "átfedő" részmunkaidőben dolgozik, ezzel biztosítva a tapasztalatátadást, a munkavégzés folyamatosságát, az ügyfél-kapcsolatok zavartalanságát.

2. Program célja
A Munkakör-megosztás elterjesztését célzó program (a továbbiakban: program) átfogó
- a vállalkozások munkaerő-utánpótlásának, a pótlás zökkenőmentes lebonyolításának támogatása,
- a generációk közötti tudás-átadás és a pályakezdő álláskereső munkaerő beilleszkedésének segítése,
- fentieken keresztül hozzájárulni Magyarország, a magyar vállalkozások versenyképességének növeléséhez.

A közvetlen cél, hogy a programban a munkavállalók bére támogatással egészül ki annak érdekében, hogy a munkáltatónál felmerülő többletköltségek kompenzálásával hozzájáruljon a munkaerőcsere eredményes lebonyolításához.

3. A program közvetlen célcsoportja
Az idősebb, tapasztalt, nyugdíjba vonulás előtt álló munkavállalót alkalmazó minősített munkáltatók - akik a munkaerő-utánpótlás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében támogatásban részesülhetnek, amennyiben teljesítik az előírt feltételeket.

4. A program közvetett célcsoportja
A közvetett célcsoportot az idősebb, illetve a helyükre érkező pályakezdő álláskereső munkavállalók alkotják.
A pályázat közvetett célcsoportjába azok a Pályázónál foglalkoztatott idősebb, tapasztalt munkavállalók tartozhatnak, akik(et) a pályázat benyújtásának időpontjában:
- napi 8 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) munkaviszonyban foglalkoztatja, és
- a projekt keretében munkakör-megosztással érintett(ek), és
- a munkakör-megosztás befejezésével öregségi nyugdíjjogosultságot szerez(nek) (nők esetében - amennyiben releváns - a nők kedvezményes öregségi nyugdíjjogosultságát elérik).
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés k) pontja alapján pályakezdő álláskereső a 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét - be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, az állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott álláskereső, feltéve, ha álláskeresési járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot. Nem tekinthető pályakezdő álláskeresőnek, aki
1. csecsemőgondozási díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozási díjban részesül,
2. letartóztatásban van, szabadságvesztés büntetését tölti, kivéve, ha a fogvatartott reintegrációs őrizetben van, valamint elzárás büntetését tölti,
3. önkéntes tartalékos katonai szolgálat keretében tényleges szolgálatot teljesít.

5. A pályázók köre
A pályázati program keretében kizárólag olyan munkáltatók pályázhatnak, akik megfelelnek az alábbiaknak:
Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező vállalkozás, amely az alábbi vállalkozási formák egyike szerint működik:
o a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti gazdasági társaság (közkereseti társaság - GFO 116, betéti társaság - GFO 117, korlátolt felelősségű társaság - GFO 113 vagy részvénytársaság - GFO 114),
o a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény szerinti fióktelep (GFO 226),
o az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evectv.) szerinti egyéni vállalkozó (GFO 231).

6. A támogatás forrása
A program keretében nyújtott támogatások forrása a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet 1. Foglalkoztatási támogatások cím 2023. évi központi kerete.
Rendelkezésre álló keret: 2 400 462 000 Ft

7. A pályázat területi korlátozása
A pályázat megvalósításának helyszíne Magyarország.

8. Pályázat tartalma
A program keretében a pályakezdő álláskereső részmunkaidős, napi 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) foglalkoztatására kerülne sor, melyhez a munkaadó támogatást kap a garantált bérminimum szintjéig. A munkatapasztalat megszerzése érdekében a pályakezdőt egy idősebb, tapasztalt kolléga folyamatosan betanítja. A betanító idősebb munkavállaló munkaviszonya a korábbi teljes munkaidő helyett 6 órás (vagy ennek megfelelő havi időbeosztású) munkaidőre változik. A kieső munkaidőre jutó bér, illetve nyugdíjjogosultság kompenzálására, illetve a mentorálás díjazására az idősebb munkavállaló havi 150 ezer forintban részesül. A munkáltató többletköltségeit (pl.: munkába járás) részben vagy egészben átvállalja a támogatásközvetítő OFA Nonprofit Kft., ennek kapcsán havi 50 ezer forint átalányköltséggel lehet számolni. A támogatást legfeljebb egy éves időtartamig lehet igénybe venni, amennyiben a munkakör-megosztás keretében történő foglalkoztatás legkésőbb 2024. május 1. napjával megkezdődik. A projekt megvalósítását a pályázat benyújtását követő napon a támogatást igénylő saját felelősségére megkezdheti.
A pályázat keretében több nyugdíj előtt álló munkavállaló vonatkozásában is igényelhető támogatás. Minden egyes nyugdíj előtt álló munkavállaló munkakörének megosztása egy fő állami foglalkoztatási szerv által nyilvántartott pályakezdő álláskereső felvételével kell megvalósuljon.

13. A pályázat elkészítésének módja
A pályázatot kizárólag az OFA Nonprofit Kft. által rendszeresített, a programtípusnak megfelelő pályázati adatlap kitöltésével és a kötelező dokumentumok csatolásával lehet benyújtani.
A pályázati dokumentáció letölthető az OFA Nonprofit Kft. honlapjáról (www.ofa.hu).
Az érdeklődők a Pályázati felhíváshoz kapcsolódó kérdéseiket a jobsharing@ofa.hu e-mail címen tehetik fel.
A pályázatot 3 példányban (egy eredeti és kettő másolati példány) kell elkészíteni szövegszerkesztővel, a pályázati dokumentáció kitöltését Arial 11-es nagyságú betűtípussal. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről. Kézzel írott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni!
Az eredeti példányt úgy kell elkészíteni, hogy a szövegszerkesztővel kitöltött pályázati adatlapot, nyilatkozatokat, mellékleteket nyomtatás után a szükséges helyeken a pályázó az
aláírási címpéldányon/aláírás mintán feltüntetett vezetőjének, képviselőjének aláírásával, pecsétjével ellátja. Az eredeti pályázathoz kérjük csatolni a kötelezően csatolandó dokumentumok eredeti példányait.
A másolati példányok elkészítése: a fentiek szerint elkészített, és aláírt eredeti pályázatot (adatlap, nyilatkozatok, csatolandó dokumentumok) a pályázó 2 példányban lefénymásolja.
Ezt követően a pályázónak a pályázat mindhárom példánya esetében (1 eredeti, 2 másolati) a pályázat mindegyik oldalát (beleértve a mellékleteket is) - az aláírási címpéldányon/aláírás mintán feltüntetett vezetőjének, képviselőjének - szignálnia is kell.
Az eredeti és a másolati példányokat is lehetőleg gyorsfűzőben lefűzve vagy spirálozva kell elkészíteni. Kérjük, ne használjanak lefűzhető tasakokat/genothermet. Az oldalakat (a csatolt dokumentumokat is) folyamatosan szükséges sorszámozni, ahol másképp nem lehetséges, kézzel.
A pályázat 1 másolati példánya a pályázó tulajdonában marad.
A pályázati adatlapot és a csatolt mellékleteket pendrive-on - elektronikus formában - is rögzíteni kell. Kérjük, győződjön meg az adathordozó épségéről is.
A nyomtatott (eredeti és másolati) és elektronikus formában (pendrive-on) benyújtott pályázati adatlapban és az egyes mellékletekben található eltérés esetén a benyújtott pályázatok (nyomtatott és pendrive) közül az eredetiben elkészített, nyomtatott és aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú pályázati adatlapok és az egyes mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.

14. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
A pályázatot - annak mellékleteivel együtt - 2 külön lefűzött példányban (egy eredeti és egy másolati példány) papíron, valamint egy 1 példányban elektronikus adathordozón (pendrive), zárt borítékban, ajánlott postai küldeményként kell benyújtani az OFA Nonprofit Kft.-hez.
2 kg alatti küldemény esetén az alábbi címre:
Cím: OFA Nonprofit Kft.
1036 Budapest, Lajos u. 80. II. emelet
!!!!Felhívjuk a figyelmüket, hogy az OFA Nonprofit Kft. kizárólag a postai úton benyújtott pályázatokat fogadja be, az egyéb úton (pl. futárszolgálat igénybevételével, vagy személyesen hozott) beérkező pályázatokat nem veszi át!
Kérjük, hogy a pályázatot tartalmazó zárt borítékon jól láthatóan tüntesse fel:
- "PÁLYÁZAT"
- a pályázó nevét,
- a pályázó címét, és
- a pályázati azonosítót: JOB-SHARING
A pályázatok elektronikus úton történő benyújtására az OFA Nonprofit Kft. a honlapján történő erre vonatkozó közlemény megjelentetését követően biztosít lehetőséget. A pályázatok elektronikus úton történő benyújtásáról szóló közlemény megjelentetéséig a pályázatok benyújtására a fent leírtak szerint van lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázatot 2024. január 10-től 2024. június 30-ig lehet benyújtani.
A pályázati dokumentáció letölthető az OFA Nonprofit Kft. honlapjáról (www.ofa.hu).
A pályázat kiírója a támogatási keret kimerülésekor a pályázatok befogadását felfüggesztheti, illetve megszüntetheti. A pályázat felfüggesztéséről szóló döntést az OFA Nonprofit Kft. honlapján közzéteszi.
Az OFA Nonprofit Kft. a pályázati kiírást az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 67. §-ban rögzítettek szerint jogosult módosítani.
Az OFA Nonprofit Kft. a pályázatok tartalmát bizalmasan kezeli, tartalmukról felvilágosítást harmadik személy részére nem ad (a pályázat elbírálásában résztvevő személyek és a törvényi kötelezettség kivételével) nem ad.
https://ofa.hu/hu/programs/munkakor-megosztas-elterjeszteset-celzo-program
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti aszövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

pályázati csomag

Forrás: pafi.hu