MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
MŰVÉSZETI PROGRAM PÁLYÁZATI KIÍRÁSA P2
A Magyar Művészeti Akadémia nyílt pályázatot hirdet az államháztartás központi alrendszerén belüli és kívüli, a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő civil és - a központi költségvetési szervek kivételével - egyéb szervezetek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.
Jelen kiírás alapján pályázatot nyújthatnak be szlovákiai, ukrajnai, romániai, szerbiai, horvátországi, szlovéniai és ausztriai székhelyű, magyarországi adószámmal nem rendelkező civil szervezetek is.
(Pályázat kódja: MMA-24-P2)
1. A pályázat célja
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) - a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (MMA tv.) 4. § (2) bekezdésében nevesített - a művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása érdekében a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez, megvalósításához nyújt jelen pályázati kiírás alapján elnyerhető támogatást.
2. A rendelkezésre álló keretösszeg
A jelen pályázati kiírás alapján a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 72 000 000 forint, amelynek fedezetét a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 1. melléklet XXXIV. MMA Fejezet 4. cím, 7. alcím Pályázati alapok fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja. A pályázati kiírás alapján rendelkezésre álló keretösszeg az MMA tagozatai között egyenlő arányban kerül felosztásra.
3. A támogatás összege és formája
A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300 000 forint, felső határa 1 500 000 forint. Apályázó részére kötelező saját forrás biztosítását a támogató nem írja elő.
4. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A támogatási igény kizárólag elektronikus úton az alábbi linken keresztül, az MMA pályázati rendszerébe lépve 2024. július 3. 23:59-ig nyújtható be:
http://tamogatas.mma.hu/Login
Az egyéb módon benyújtott pályázat érvénytelen. A benyújtási határidőt követően a rendszerbe pályázatot benyújtani nem lehet.
4.1. A pályázatban be kell mutatni:
- a pályázó korábban e területen végzett tevékenységét (referenciáit);
- a pályázat keretében megvalósítandó tevékenységeket, programokat a dátumok, a helyszínek és a résztvevők megjelölésével, annak aktualitását, indokoltságát, célját, fontosságát;
- a program célcsoportját;
- a pályázat művészeti szakmai programjában megvalósuló innovatív elemeket;
- a művészeti tevékenység során alkalmazott módszereket és formákat;
- a program teljes költségvetését (forintban);
- a program megvalósításával Magyarországon és/vagy a határon túl várhatóan létrejövő nemzetközi szakmai eredményt.
4.2. A pályázathoz mellékelni kell:
a programot megvalósító szakmai vezető szakmai életrajzát,
a pályázó szervezet aktuális létesítő okiratát (alapszabály, alapító okirat stb., ami tartalmazza a szervezet fő/cél szerinti tevékenységét),
a pályázó szervezet utolsó teljes, lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolóját, kivéve, ha az közhiteles adatbázisban elérhető (a közhiteles nyilvántartásban szereplés tényére a pályázat mellékletében kifejezetten utalni kell).
Nem Magyarországon bejegyzett szervezetek esetén további dokumentumokbenyújtása szükséges:
működési igazolás - a pályázó 30 naptári napnál nem régebbi hatósági nyilvántartásról szóló igazolása vagy az annak kiállítására vonatkozóan benyújtott (a kiállító szerv által ellenjegyzett) kérelem pályázó által hitelesített másolata;
adószám igazolás, amely alkalmas a pályázó adószámának (adószám hiányában nyilvántartási számának) igazolására.
A mellékletek egyszerű (nem hivatalos) magyar nyelvű fordítását is csatolni szükséges! A pályázó székhelye szerinti állam (jog)szabályainak megfelelő okirat is elfogadható, a pályázó erre vonatkozó nyilatkozata alapján.
5. A támogatottak köre
5.1. Az alábbi szervezetek nyújthatják be pályázatukat:
Az MMA fejezeti kezelésű előirányzatainak terhére támogatásban részesíthető az MMA Alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő; az államháztartás központi alrendszerén belüli vagy kívüli jogi személyiségű civil és egyéb szervezet; kivéve az 5.2. pontban felsorolt szervezeteket; feltéve; ha az arra jogosult bíróság vagy hatóság 2023. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vette és a létesítő okiratának megfelelő tevékenységét ténylegesen folytatja. Magyarországon bejegyzett szervezet esetén a támogatási kérelem befogadásának; illetve a támogatás nyújtásának feltétele; hogy a pályázó magyarországi adóazonosító számmal rendelkezzen.
Jelen kiírás alapján pályázatot nyújthatnak be szlovákiai; ukrajnai; romániai; szerbiai; horvátországi; szlovéniai és ausztriai székhelyű; magyarországi adószámmal nem rendelkező civil szervezetek is.
5.2. Pályázat benyújtására nem jogosult (kizárt):
- párt vagy politikai mozgalom (továbbiakban Párt) (GFO kód: 511);
- párt által alapított alapítvány (GFO kód:564);
- párt részvételével létrehozott egyesület;
- természetes személy;
- adószámmal rendelkező magánszemély (GFO kód: 233);
- munkaadói; munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet (GFO kód: 512; 513; 514);
- biztosító egyesület (GFO kód: 524);
- egyház (GFO kód: 55; kivéve 559);
- egyéni vállalkozó (GFO kód: 231);
- központi költségvetési intézmény (GFO kód: 312).
Nem nyújthat be pályázatot az a szervezet; amely a 2024. január 9-én megjelent Művészeti program pályázati kiírás (Pályázat kódja: MMA-24-P1) alapján sikeresen pályázott és támogatásban részesült.
Továbbá nem kerülhet befogadásra azon szervezet pályázata, amely:
- lej árt köztartozással rendelkezik;
- nem felel meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendezett munkaügyi kapcsolatokkövetelményének;
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31) Korm. rendelet (Ávr.) 75. § (2) bekezdés b) pontja szerint jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy felszámolás alatt áll; ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb; a megszüntetésére irányuló; jogszabályban meghatározott eljárás van folyamatban; nem Magyarországon bejegyzett szervezet esetén a pályázó személyes jogának szabályai szerinti megszűntetésre irányuló eljárás van folyamatban;
- Magyarországon bejegyzett és nem rendelkezik magyarországi adóazonosító számmal.
5.3. Nem részesülhet támogatásban az a szervezet, amely(nek):
- a pályázata nem felel meg a kiírásban foglalt célnak;
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett;
- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) megsértése miatt nem részesíthető költségvetési támogatásban, továbbá, ha a szervezettel szemben a Knyt. 6. § (1) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok vagy a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerint határidőben nem kezdeményezi;
- a jogszabályban vagy a pályázati kiírásban a támogatói okirat kiállításának feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja;
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek;
- 2023. évben elnyert támogatással (határidőre) nem számolt el, továbbá ellene visszavonási eljárás és/vagy
végrehajtási eljárás indult és ezért az MMA támogatási rendszeréből kettő évre kizárásra került;
- Magyarországon bejegyzett és a pályázat benyújtását követően magyarországi adóazonosító száma megszűnt.
5.4. Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye
- bűncselekménynek vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívásnak minősül;
- alapvető emberi vagy alkotmányos jogot sért;
- a nemzet, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, valamint más nemzetek méltóságának és a társadalom más alapvető érdekeinek sérelmével jár, így különösen a közrendbe, a közerkölcsbe, a család és a kiskorúak védelmének követelményébe ütközik.
5.5. Nem ítélhető meg támogatás:
azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget;
olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;
a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez nyújtott támogatás;
elsődleges mezőgazdasági termeléshez;
azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásá hozhasználja fel, amennyiben a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapj án kerül rögzítésre, vagy a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
versenyképtelen szénbányák bezáráshoz nyújtható támogatásról szóló 2010/787/EU tanácsi határozat alá tartozó vállalkozásnak;
nehéz helyzetben lévő vállalkozások számára.
6. A pályázathoz kapcsolódó események megvalósítási időszaka, támogatási időszak, a támogatás formája
6.1. A pályázathoz kapcsolódó események megvalósítási időszaka, támogatási időszak és a támogatás formáj a
Apályázó támogatást 2024. szeptember 1. - 2024. december 31. közötti időszakban megvalósuló eseményekre (pl. koncert, előadóest, könyvbemutató, kiállítás, kézműves programok, fesztivál stb.) igényelhet.
A kedvezményezett a támogatást a pályázatban megjelölt események, programok megvalósításával összefüggésben 2024. január 1. és 2024. december 31. között (a továbbiakban: támogatási időszak) felmerült és igazoltan e célra fordított költségek kiegyenlítésére használhatja fel. A támogatás terhére azok a pályázatban megjelölt eseményekhez, programokhoz kapcsolódó költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatóak el, amelyek esetén a kiállítás dátuma és a teljesítés időpontja a támogatási időszak időtartamára esik.
A támogatás vissza nem térítendő támogatás, amely forintban (HUF) kerül megítélésre és a nyertes pályázó részére folyósításra.
6.2. Az elszámolható és a nem elszámolható költségek köre
Az MMA elnöksége által meghatározott támogatási elvek szerint, az Ávr. 66. § (2) bekezdés 6. pontjára figyelemmel, a támogatás terhére elszámolható és nem elszámolható költségek a következők:
Elszámolható költségek
Személyi jellegű kiadások:
Felhasználási szerződésből származó jövedelem
Honorárium (bérszámfejtett)
Megbízási díj (bérszámfejtett)
Bér, bérjellegű kifizetések és járulékok
Egyszerűsített foglalkoztatás költségei (illetve az ezt felváltó foglalkoztatás költségei)
Dologikiadások:
Ingatlanüzemeltetés költségei
Bérleti díj
Javítás, karbantartás költségei
Üzemeltetés költsége
Biztosítás
Egyéb
Jármű-üzemeltetés költségei
Bérleti díj
Üzemanyag
Javítás, karbantartás költségei
Parkolási, úthasználati díj Biztosítás
Egyéb
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei Eszközök vagy berendezések bérleti díj a Javítás, karbantartás költségei Számítás technikai fogyóeszközök Üzemanyag
Egyéb
Adminisztráció költségei
Nyomtatvány, irodaszer Adminisztrációs szolgáltatások Jogszabályi megfelelést segítő szolgáltatások Pénzügyi szolgáltatások díja
Hatósági díjak, illetékek Egyéb
PR, marketing költségei
Hirdetés, reklámköltségek PR, marketing kiadványok Arculati elemek
PR, marketing szolgáltatások Egyéb
Kommunikáció költségei Postaköltség
Internetköltség
Honlap fenntartás^ üzemeltetés költsége
Belső kommunikációs kiadványok
Egyéb
Utazás, kiküldetés költségei
Kiküldetéshez kapcsolódó költségek (utazás, szállás, étkezés, napidíj)
Személygépkocsi költségtérítés
Személyszállítás
Egyéb
Szállítás költségei
Fuvarozás
Raktározás
Logisztikai szolgáltatások
Egyéb
Munka- és védőruha, védőfelszerelés költségei
Védőruházat, védőfelszerelés
Munkaruha
Jelmez
Formaruha
Javítás, karbantartás, készítés költségei
Egyéb
Egyéb beszerzések, szolgáltatásokköltségei
Egyéb anyagok
Tagdíjak
Nevezési díjak
Egyéb anyagjellegű szolgáltatások
Biztosítási díjak
Reprezentáció
Vállalkozói szerződés alkalmi feladatok ellátására (honorárium, tiszteletdíj számlás kifizetés)
Egyéb
Immateriális javak beszerzése
Szellemi termék
Vagyoni értékű jogok
A támogatás a pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel, az abban megjelölt támogatási időszak alatt felmerült költségekre vonatkozó, a pályázó nevére, címére szóló és annak adó számát (vagy adószám hiányában más azonosítóját) tartalmazó számlák számolhatóak el a támogatói okiratban és az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon. A számlák pénzügyi teljesítésének (kifizetésnek) az elszámolási időszak végéig (2025. január 31 -ig) meg kell történnie.
Nem Magyarországon bejegyzett pályázó esetében az elszámolás összeállítása során alkalmazni kell a székhely szerinti országban érvényes számviteli, adóügyi és társadalombiztosítási jogszabályok előírásait is.
Nem elszámolható költségek
Beruházási, felújítási kiadások (kivéve immateriális javak)
Tárgyi eszköz
Adók Levonható általános forgalmi adó (áfa)
Jogkövetkezmények
Bírságok, büntetések
Késedelmi pótlék/kamat
Kötbér
Személyi jellegű kifizetések
Ösztöndíj
Szervezet hivatalos képviselői számára történő kifizetések
Jutalom (természetbeni; pénzbeli)
Adósságszolgálat teljesítése
Hitel-; kölcsön tőketörlesztése
Pénzügyi lízing tőketörlesztése
Dohányáru
Alkohol és egyéb drognak minősülő áruk
Fegyvernek minősülő eszközök
Jelen pályázati kiírás alapján a kedvezményezettek az Európai Bizottság SA34770 (2012/N) számú határozata szerinti kulturális célú támogatásban részesülnek.
Jelen pályázati kiírás alapján a 6.4. pontban a Film- és Fotóművészeti Tagozat; valamint a Művészetelméleti Tagozat tekintetében meghatározott tematika keretében a kedvezményezettek az Európai Bizottság SA 36579 (2013/N) számú határozatával meghosszabbított (N 202/2008) számú bizottsági határozat és az azt módosító SA38425 számú bizottsági határozat hatálya alá tartozó kulturális célú támogatásban részesülnek.

a.) A pályázó szervezet hivatalos képviselője vagy a hivatalos képviselő által képviselt más szervezet részére a támogatás terhére kifizetés semmilyen jogcímen nem számolható el.
b.) A támogatás igénylésére jelen pályázati kiírás alapján egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
c.) Amennyiben a támogatásból filmalkotás valósul meg, abban az esetben a gyártó szervezetet és a filmalkotást a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény alapján a Nemzeti Filmirodánál nyilvántartásba kell vetetni; és az erre vonatkozó dokumentumokat legkésőbb az elszámolás során a támogató részére egyszerű másolatban rendelkezésre kell bocsátani. (Kérjük; figyelmesen olvassa el a jelen kiírás 14.
d.) A pályázati cél megvalósítása érdekében a támogatási összegnek vagy egy részének támogatásként történő továbbadása; vagy a projekt megvalósítás tevékenységeinek teljeskörű kiszervezése/kiszerződése más személy vagy szervezet részére nem megengedett.
6.4. Pályázatok benyújtása tagozati bontás alapján az alábbi tematika figyelembevételével lehetséges:
Építőművészeti Tagozat
A támogatás célja:
Építész nyári alkotótáborok megvalósításának; építészeti értékek népszerűsítésének támogatása nyomtatott és elektronikus médiumokon (pl. könyv; film; folyóirat; katalógus; videó); építészeti kiállítás megvalósításának; regionális építészeti értékek gyűjtőtárának létrehozása; bővítése; támogatása.
Film- és Fotóművészeti Tagozat
A támogatás célja:
A KÁRPÁT-MEDENCE FELFEDEZÉSE címmel; a Kárpát-medencében élő népek mindennapjainak; sorsfordító eseményeinek; a politikai rendszerváltás elindította folyamatok ma is érzékelhető társadalmi hatásainak; dokumentálható tüneteinek; pozitív és negatív eredményeinek művészi igényességgel történő feldolgozása a fotográfia; valamint a mozgókép eszközeivel.
A támogatás fotósorozatok díjazására; dokumentumfilmek előkészítésére; kutatásra; helyszínelésre; oral-history készítésére; valamint művészeti programok szervezésére tervezhető.
Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat A támogatás célja:
Az iparművészet és tervezőművészet területén tevékenykedő szervezetek és más jogi személyek új tárgyi és szellemi értékek teremtését és megőrzését elősegítő szakmai programjainak támogatása. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent; amennyiben az az év valamely jelentős évfordulójához; a „hagyomány és fenntarthatóság” tematikához; vagy Magyarországon megvalósuló kiemelt eseményhez is kapcsolódik.
Irodalmi Tagozat
A támogatás célja:
A kortárs magyar irodalom népszerűsítését szolgáló kiadványok és rendezvények támogatás^ valamint a 2024. évi magyar irodalmi és történelmi évfordulókhoz kötődő irodalmi kiadványok és rendezvények támogatása.
Képzőművészeti Tagozat
A támogatás célja:
A képzőművészeti tevékenységi körű civil szakmai szervezetek szakmai programjai megvalósításának támogatása.
A támogatás célja:
Elsősorban a XX. századi és kortárs magyar művészeti alkotások és folyamatok tudományos feldolgozása és közvetítése; továbbá általában a magyar művészet és művészetelmélet feltáratlan értékeinek tudatosítása és újraértelmezése.
Népművészeti Tagozat
A támogatás célja:
Az élő hagyományt ápoló; önfenntartó; közösségépítő nyitott műhelyek (táncházak; zenei; tánc - és tárgyalkotó táborok; népdaléneklést; népi hangszerjátékot; népköltészetet és népi mesterségeket tanító körök stb.); valamint saját autentikus gyűjtést tartalmazó és/vagy oktatást; fennmaradást segítő korszerű szakmai kiadványok megvalósítása; továbbá e fenti célokhoz kapcsolódóan gyűjtemények és azok kiállításának; publikálásának; illetve konferenciák megrendezésének támogatása.
Népművészeti szakmai szervezetek által adományozott népművészeti szakmai elismerések/díjak/címek anyagi támogatása, kizárólag az adott elismerésben/elismerésekben részesülő művészeknek nyújtandó személyi juttatás és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó közterhek fedezete formájában.
A támogatás célja:
Kortárs művészeti alkotások, elsősorban az új magyar dráma, kortárs magyar opera, és kortárs magyar balett-és táncszínházi előadások létrehozása, valamint pályakezdő színházi szakemberek hospitálása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: amennyiben az alkotás a jelenkor, a múlt és a közelmúlt magyar történelmét feldolgozó új produkció megvalósítását, létrehozását célozza, vagy az év valamely jelentős évfordulójához kapcsolódik.
A pályázók köre: olyan egy-, vagy több tagozatos, állandó társulattal rendelkező magyarországi kőszínház, vagy állandó társulattal rendelkező táncegyüttes, amely a pályázatához csatolja a színháznak az előadás befogadásáról szóló nyilatkozatát.
A pályázat nem támogatja operett, musical és bábszínházi előadások, valamint beavató színházi és drámapedagógiai alkotások létrehozását.
A tagozat a jelen pályázat keretében önálló egységként kéri kezelni és megjeleníteni a pályázó intézmények részéről azt, amennyiben a 20 és 30 év közötti, egyetemi diplomával rendelkező, vagy végzős rendezők, koreográfusok, díszlet és jelmeztervezők, dramaturgok számára hospitálás, azaz egy adott produkció létrejöttének próbafolyamatára, műhelymunkájára, elméleti és gyakorlati tapasztalatok megszerzésére kiterjedő lehetőséget kíván biztosítani.
A pályázatban, ebben az esetben külön meg kell jelölni a munka intervallumát, azt, hogy milyen produkcióban, ki mellett dolgozik a hospitáns, valamint mellékelni szükséges a hospitáns szándéknyilatkozatát is. A pályázat ezen témája esetén az intézmény szakmai beszámolójához a hospitáns írásos beszámolója mellett a pályázó színház a hospitáns munkáját értékelő dokumentumát is csatolni szükséges.
A támogatás célja:
Magas színvonalú komolyzenei projektek megvalósításának támogatása. Előnyt élveznek a zenei ismeretterjesztést és a magyar kulturális örökséget ápoló, valamint az ifjúság zenei nevelését elősegítő pályázatok.
A könyv- és kottakiadás, valamint hangfelvétel készítés és megjelentetés, illetve a hivatásos zenekarok programjai nem tartoznak az MMA Zeneművészeti Tagozatának támogatási körébe.
6.5. Vonatkozó állami támogatási szabályok
A kiírás alapján nyújtott európai uniós verseny jogi értelemben vett állami támogatásokra vonatkozó szabályokat a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL L 156., 2017.6.20. l.o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187. 2014.6.26. l.o.) (a továbbiakban: ÁCSR), és az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] határozza meg.
6.5.1. Támogatáshalmozódás
Azonos vagy részben azonos, azonosítható elszámolható költségek esetén állami támogatás abban az esetben halmozható más helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez.
Állami támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos, regionális vagy helyi forrásból történik - támogatási intenzitása vagy összege nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
A kockázatfinanszírozási támogatás, az induló vállalkozásnak nyújtott támogatás és a csekély összegű támogatás, amennyiben azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkezik, bármely egyéb, azonosítható elszámolható költségekkel rendelkező állami támogatással halmozható. Az azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező támogatás a csoportmentességi rendeletekben és az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb teljes támogatási intenzitásig vagy támogatási összegig bármilyen más, azonosítható elszámolható költségekkel nem rendelkező állami támogatással halmozható.
6.5.2. Bejelentési határérték
A 651/2014/EU bizottsági rendelet nem alkalmazható azokra a támogatásokra, amelyek a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési támogatás esetében meghaladják a vállalkozásonként évente 82,5 millió EUR határértéket, audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatás esetében támogatási projektenként évente 55 millió eurónak megfelelő összeget.
6.5.3. Nyilatkozattételi kötelezettség
Minden év április 30-ig a megelőző évben a keretszerződés alapján nyújtott támogatásokról nyilatkozatot kell eljuttatni a TVI részére a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 34. §-a alapján.
6.5.4. A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a 651/2014/EU bizottsági rendelet I-II. fejezete és III. fejezetének 53. cikke, valamint a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet tartalmaz.
A kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához támogatás nyújtható:
a) a művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, operaház, koncertterem, egyéb élő előadásokat bemutató szervezet részére,
b) a szellemi kulturális örökség valamennyi formája (pl. népi hagyományok, kézművesség) támogatható,
c) művészeti vagy kulturális eseményhez, előadáshoz, fesztiválhoz, kiállításhoz és hasonló kulturális tevékenységhez,
d) kulturális és művészeti oktatási tevékenységhez, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programokhoz, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,
e) zenei és a fordításokat is magában foglaló irodalmi írói, szerkesztői, gyártói, forgalmazói, digitalizálói és kiadói tevékenységhez.
A működési eredmény mértékét megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni és előzetesen, vagy visszafizetési mechanizmus alkalmazásával utólag kell levonni az elszámolható költségekből.
Működési támogatás esetében a támogatási összeg nem haladhatja meg az adott időszak során keletkezett működési veszteséget és ésszerű nyereséget fedező összeget. A működésből származó veszteség és ésszerű nyereség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.
A működési támogatás elszámolható költségei:
f) a kulturális intézmény vagy örökségi helyszín állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,
g) a kulturális és művészeti oktatási tevékenység költsége, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és népszerűsítésének fontosságát tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programokköltsége (pl. az új technológiák ezen célokra történő alkalmazásának költsége),
h) a közönség kulturális intézményhez vagy örökségi helyszínhez és tevékenységhez való hozzáférésének javítását szolgáló költség (pl. a digitalizálással, egyéb új technológiákkal és a speciális szükségletű személyek hozzáférési lehetőségeinek javításával kapcsolatos költség),
i) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
da) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének, lízingjének költsége,
db) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási-, anyag- és felszerelési költség, de) a kiállítások és díszletek építészeti elemeinek költsége,
dd) az eszközökhöz, szoftverekhez és felszerelésekhez igénybe vett hitel vagy lízing költsége,
de) az eszközök, szoftverek, felszerelések amortizációja, ha e költséget nem fedezte beruházási támogatás,
df) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség,
dg) a marketing költsége,
dh) a projekt vagy tevékenység eredményeként közvetlenül felmerült költség,
j) a kulturális intézmény, örökségi helyszín vagy projekt személyi jellegű ráfordítása,
k) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség.
Kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás nem nyújtható nyomtatott vagy elektronikus formában közzétett sajtótermék és magazin kiadására.
6.5.5. Audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatási programok
Az audiovizuális alkotásokra vonatkozó támogatás részletes szabályokat a 651/2014/EU bizottsági rendelet I-II. fejezete és III. fejezetének 54. cikke, valamint a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet tartalmaz.
A 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti audiovizuális alkotásokra vonatozó támogatás akkor nyújtható, ha a kedvezményezett még a projekt megkezdése előtt benyújtotta a 651/2014/EU bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdésében meghatározott kötelező tartalmi elemeket tartalmazó támogatás iránti kérelmét.
A támogatás formája a következő lehet:
a) audiovizuális alkotások gyártásához nyújtott támogatás;
b) gyártás-előkészítési támogatás; valamint
c) terjesztési célú támogatás.
Amennyiben a tagállamok területhez kötött ráfordítási kötelezettségektől teszik függővé a támogatásnyújtást, az audiovizuális alkotások gyártására vonatkozó támogatási programok: a) előírhatják, hogy az adott audiovizuális alkotás gyártásához nyújtott támogatás legfeljebb 160%-át a támogatást nyújtó tagállam területén kell felhasználni; vagy b) az adott audiovizuális alkotás gyártására nyújtott támogatás nagyságát meghatározhatják a támogatást nyújtó tagállamban filmkészítési tevékenységre fordított kiadás százalékában, jellemzően abban az esetben, ha adóösztönzők formájában megvalósuló támogatási programról van szó. Mindkét esetben, amennyiben a tagállamok a projektek támogathatóságának feltételeként meghatározzák a területükön folytatandó filmkészítési tevékenység minimális szintjét, az nem haladhatja meg a teljes gyártási költségvetés 50%-át. Ezenfelül a területhez kötött ráfordítási kötelezettségek hatálya alá tartozó maximális kiadás semmi esetre sem haladhatja meg a teljes gyártási költségvetés 80%-át.
Az elszámolható költségek a következők:
d) gyártási támogatás esetében: az audiovizuális alkotások gyártásának teljes költsége, beleértve a fogyatékossággal élő személyeket segítő akadálymentesítéssel kapcsolatos költségeket;
e) gyártás-előkészítési támogatás esetében: a forgatókönyvírással és az audiovizuális alkotások fejlesztésével kapcsolatos költségek;
f) terjesztési célú támogatás esetében: az audiovizuális alkotások terjesztésével és promóciójával kapcsolatos költségek.
Az audiovizuális alkotások gyártására vonatkozó támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
A támogatási intenzitás a következő mértékben növelhető: a) az egynél több tagállamban készülő, több tagállambeli producerrel dolgozó produkciók esetében az elszámolható költségek legfeljebb 60%-ára; b) nehezen megvalósítható audiovizuális alkotások, valamint az OECD Fejlesztési Támogatási Bizottságának (DAC) listáján feltüntetett országokat érintő koprodukciók esetében az elszámolható költségek legfeljebb 100%-ára.
A gyártás-előkészítésre vonatkozó támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 100%-át. Amennyiben az elkészült forgatókönyv vagy projekt alapján végül audiovizuális alkotást - például filmet - készítenek, akkor a gyártás-előkészítési költségeket bele kell számítani a teljes költségvetésbe, és figyelembe kell venni a támogatási intenzitás kiszámításakor. A terjesztésre vonatkozó támogatási intenzitás mértéke megegyezik a gyártásra vonatkozó támogatási intenzitáséval.
A támogatás nem korlátozható meghatározott gyártási tevékenységekre vagy a gyártási lánc egyes elemeire. Nem nyújtható támogatás filmstúdió infrastruktúrájára.
6.6. A pályázattal kapcsolatos részletes tájékoztató
A pályázattal kapcsolatban további információk a tamogatas@mma.hu e-mail-címen kérhetőek, illetve a www.mma.hu honlapon elérhetők (köztestület/pályázatok; www.mma.hu/pályázatok).
6.7. A pályázat érvényességének megállapítása, formai vizsgálata
A Titkárság a beérkezett pályázatokat a beadási határidőt követő 10 munkanapon belül érvényességi és formai szempontból is ellenőrzi, majd a vizsgálat eredményéről a pályázatkezelő rendszeren keresztül e-mailben értesíti a pályázó szervezetet.
6.8. A formai bírálat szempontjai:
- a pályázó megfelelőségének vizsgálata a jelen kiírás 5.1. pontja alapján,
- pályázat kitöltöttsége, megfelelősége,
- a mellékletek megfelelősége,
- a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.
Amennyiben a pályázó megfelelőségének vizsgálata során megállapítást nyer, hogy a pályázó a jelen pályázati kiírás 5.2. pontja alapján a pályázók köréből kizárt szervezetnek minősül vagy pályázata nem befogadható, a pályázat - hiánypótlás nélkül - érvénytelen.
6.9. Hiánypótlás
Amennyiben a Titkárság a pályázat formai vizsgálata során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, a pályázót - a pályázatkezelő rendszeren keresztül egy alkalommal 5 munkanapon belül teljesítendő - hiánypótlásra szólítja fel.
Ha a pályázó a hiánypótlást a megadott határidőre nem, vagy csak részben teljesíti, a pályázata érvénytelen.
Amennyiben a Titkárság a hiánypótlás ellenőrzése során új fent megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, megállapítja a pályázat érvénytelenségét, és az érvénytelenség okának megjelölésével a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesítést küld a pályázónak a hiánypótlás beadási határidejétől számított 10 munkanapon belül.
6.10. A pályázat tartalmi elbírálásának kritériumai
A pályázatra beérkezett támogatási igényekről az MMA elnöke az MMA Alap szabály 35-41. §-a szerint létrehozott művészeti tagozati támogatások döntés-előkészítő bizottságai (TDB) javaslatait figyelembe véve hoz döntést a pályázat benyújtási határidejétől számított legfeljebb 90 napon belül.
Apályázatok elbírálása pontozás alapján, elektronikus értékelőlap használatával történik.
A bírálati szempontrendszer (indikátorok) az alábbi:
- Szakmai kidolgozottság - 10 pont,
- Várható eredmények bemutatása - 10 pont,
- Költséghatékonyság - 10 pont.
7. Pályázók döntést követő kiértesítése
Az elnök döntését követő 5 munkanapon belül a Titkárság közzéteszi az MMA honlapján a pályázati eredményt, majd ezt követően 5 munkanapon belül a pályázatkezelő rendszeren keresztül értesítést küld a pályázónak a támogatói döntésről.
A pályázatok a tagozatonként rendelkezésre álló forrás kimerüléséig részesülhetnek támogatásban, a forráshiány miatt nem támogatott pályázatok tekintetében a támogató tartaléklistát képezhet.
A pályázó a támogatói döntés ellen (a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okirat kiadására, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozólag) azÁvr. 102/D. § bekezdésében foglaltaknak megfelelően kifogást nyújthat be.
8. Támogatói okirat kiadása
A támogatási döntésről szóló értesítést követően a nyertes pályázókat a Titkárság 10 munkanapon belül a pályázatkezelő rendszeren keresztül tájékoztatja a támogatói okirat kiállításának feltételeiről és a szükséges dokumentumokbeküldési határidejéről, módjáról.
Támogatói okirat nem állítható ki azon szervezet részére
amelynek esedékessé vált, meg nem fizetett köztartozása van, amellyel szemben a rendezett munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó szabályok megsértése miatt hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban, illetve amelyet hatóság vagy bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül jogerős és végrehajtható bírsággal sújtott vagy a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezett, továbbá
amely nem rendelkezik a szükséges dokumentumokkal, így különösen, ha a megítélt támogatás összege meghaladja az 1 millió forintot, nem nyújt biztosítékot beszedési megbízás formájában.
Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a támogatói okirat a támogatásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a kedvezményezett mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem kiállítható. A meghiúsulásról a Titkárság a pály&aac

Forrás: pafi.hu