Gábor Dénes Nobel-díjas mérnök, fizikus, társadalmi gondolkodó, a Római Klub alapító tagja emlékére,
a NOVOFER Alapítvány a Műszaki Szellemi Alkotásért kuratóriuma pályázatot hirdet
Gábor Dénes Középiskolai Tanulmányi Ösztöndíj 2024
elnyerésére,

OKOS TAKARÉKOScímmel.

Gábor Dénes mintegy fél évszázada, a Római Klub tagjainak sorában mind nagyobb szenvedéllyel vizsgálta a technológia és az innovációk társadalmi környezetét és hatásait. Ezzel kapcsolatos gondolatait már a Római Klub létrejötte előtt önálló könyvekben is közreadta: a Találjuk fel a jövőt, a Tudományos, műszaki és társadalmi innovációk, illetve A Találjuk fel a jövőt lebilincselő gondolatmenetei alapján éppen a mai horizontunkról fogalmaz meg sok - helytállónak bizonyult - előrejelzést. Ez utóbbi művének 6. fejezetében így fogalmaz: Képzeljük el, hogy a világ népessége addig a pontig növekedik, amelyen túl a föld már nem tudja táplálni...Nem véletlen, hogy a műszaki fejlődés kínálta lehetőségek mellett komoly (és látható módon sok tekintetben megcáfolhatatlan) jövőképet vázolt fel arról, hogy milyen következményei lehetnek a jelentős mérnöki- és társadalmi innovációnak. Ugyancsak e könyvének a 7. fejezetében ezt írta: Az iparosodás korszakának embere telhetetlen nyersanyag- és energiafogyasztó. Kiemelkedő mérnök-fizikusi talentuma széles műveltséggel és felelős társadalmi gondolkodással párosult. Ma is sokan és sokat meríthetnek gondolkodásából, a jövőt vizionáló műveiből.
A Római Klub tevékenysége az elmúlt évtizedekben rendkívül nagy hatást gyakorolt a tudományos életre, valamint a gazdaságpolitikai vélekedésekre és megteremtette a globális dimenziókban való gondolkodás tudományos alapjait. Jelentéseik hasznos kalauzként szolgáltak úgy a kutatás, a tervezés, mint a veszélyek és esélyek racionális és humánus kezelése terén.

Idei pályázati kiírásunk mindezek tükrében jelenünk két - sajátos kapcsolatban álló és megoldandó - problémájának egyik segítő, támogató útját helyezi nagyító alá. A két megoldandó probléma: a föld népességének élelmezése, valamint az energia- és nyersanyag igények kielégítése. Az út, amelyről várjuk a fiatalok leleményes, bátor és jól alátámasztott látomásait és ajánlásait: a takarékosság. Hiszen Gábor Dénes közismert mondása szerint: A jövőt nem lehet megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni.

TÉMACSOPORTOK
Az elmúlt esztendő világpolitikai történései a fiatalabb nemzedékek tagjai számára eddig nem tapasztalt mértékű ár-drágulást, inflációt hozott, valamint rámutatott az energiaellátás érzékenységére, a külső körülményektől való erős energiafüggőségünkre. Hatalmas problémákat okoznak a háborúk-, valamint a klímaváltozás következményei, a szállítási- és ellátási láncok megváltozása, amelyek az alapvető élelmiszerek mellett az ipari gyártási- és termelési folyamatok alapanyagait, továbbá a jelentős mértékű energiahordozókkal nem rendelkező országokban az energiaellátás biztonságát is érinti. Így nagy szükség van az okos takarékosságra, a gazdaságos, energiatakarékos, költséghatékony és ökonomikus tevékenységekre úgy az egyén-, a család szintjén, mint a társadalom különböző rétegeiben.

1. Takarékosság az élelmezésben
Témakörök:
a) az élelmezési alapanyagok (gabonák-, zöldség- és gyümölcsfélék, hal- és húsfélék) hatékonyabb feldolgozása;
b) az éhségövezetekben élők gazdaságos élelmiszer ellátása;
c) az élelmiszerpazarlás csökkentése;
d) élelmiszer termelés otthon;
e) hatékonyabb sütés-főzés.

2. Takarékos energiafelhasználás
Témakörök
f) az utazás-, közlekedés csökkentésének lehetőségei;
g) szállítás- és közlekedés energiafelhasználásának csökkentése;
h) fűtési energiafelhasználás csökkentése;
i) energiatakarékossági lehetőségek a mezőgazdaságban;
j) otthoni energiatakarékosság.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
A pályázaton részt vehetnek a határainkon belül, vagy azon kívül élő, magyarul tudó középiskolás tanulók.
A Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a Pályaművet az Alapítvány a későbbiekben ellenszolgáltatás nélkül, digitális vagy nyomtatott formában közzé tegye, vagy a közzétételt partnerei részére engedélyezze.
A Pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a Pályaműnek ő a szerzője és ez által joga van azt publikálni, publikáltatni, továbbá garantálja a Pályamű eredetiségét. (A felhasznált irodalom, források megjelölése szükséges. A részbeni plagizálás, az MI (AI) közvetlen felhasználása is a pályázó kizárását eredményezheti.)

A JELIGÉS PÁLYÁZAT KÉT RÉSZBŐL ÁLL:
1. Adatlap: a Pályázó nevével, születési adataival, elérhetőségével (lakáscím, telefon, e-mail), a felkészítő tanár nevével, a Pályázó iskolájának adataival (iskola neve, címe, igazgató/intézményvezető neve, e-mailcíme), valamint a Pályamű azonosítására alkalmas jeligével és munkacímmel, a választott témakör megjelölésével, a Pályázó aláírásával (a számítógéppel kitöltendő adatlap letölthető a www.gabordenes.hu internet címről).

2. Pályamű: A pályamű megismertetésére többféle megjelenítési formát is elfogadunk. A jeligével és címmel ellátott pályamű egy prezentálásra, bemutatásra alkalmas képi megjelenítés, slide-show, videofilm formában, valamint egy rövid (1-2 oldalas) tartalmi összefoglaló.

A PÁLYAMŰ LEHETSÉGES TARTALMA:
A Pályaműben a Pályázónak a megadott két témacsoport valamelyikén belüli témakörök egyikét kell - egy-, vagy több megadott feladatmeghatározás figyelembevételével - feldolgozni, értelmezni, tovább gondolni, az újszerű lehetőségekre rámutatni. Természetesen megengedett az ismert alkalmazások újszerű bemutatása is a források megjelölésével.

A pályaműnek szigorúan természettudományos alapokon kell állnia, áltudományos nézetek közlése a dolgozatot értékelhetetlenné teszik.
1. A témaválasztás
A felkínált témacsoportok és az ezeken belül kiválasztható témakörök a jelenkor társadalmi kérdéseinek, illetve mai megjelenési formáinak olyan elemei, amelyek a természettudományok területéről és/vagy életviteli-, viselkedési szemlélettől (olykor társadalomtudományi megközelítést is igénylő, vagy azt elfogadó módon) várnak megoldásokat. A jelenkor középiskolás korosztályának későbbi életszakaszát meghatározó technológia váltás időszakát éljük - sok-sok kérdőjellel. Ezekből választottunk egy csokrot és ebben szeretnénk megismerni a felkészült és érdeklődő középiskolások tapasztalatait, jövőképét, kreativitásuk megnyilvánulásait.
Ki-ki olyan témakört - és a témakörön belül kérdést, feladatmeghatározást - válasszon, amelyben már a kérdés feltevésekor otthon érzi magát és saját elgondolásai kreatív kifejtésére képes. Kerüljék a csupán meglévő írásos és képi anyagok, értékelések átdolgozásán, vagy csupán egymáshoz illesztésén alapuló munkákat.

2. A lehetséges kivitelezési, megvalósítási formák
A választott témakör és kérdés kidolgozása során többféle megjelenítési megoldás is szóba jöhet. Előnyben részesítjük azokat a megjelenítési formákat, amelyek közérthetően, a laikusok számára is könnyen megérthető módon, reprodukálhatóan és bemutathatóan kezelik a kérdést. A kérdések jellegétől függően ezek lehetnek képek és/vagy mozgóképek szerkesztett megjelenítése, video-klip, animáció, ppt. slide-show, ezek kombinációi.

Formai követelmény:
Megállapításait foglalja össze egy prezentációban rajzokkal, táblázatokkal, grafikonokkal, ábrákkal színesítve és készítsen hozzá egy képi megjelenítést is. A tartalmi összefoglaló (az írott szöveg) terjedelme ne haladja meg a 2 oldalt. 12 pont nagyságú Times New Roman betűtípussal, 1,5-es sortávolsággal készüljön, az oldalmargók mérete 2 cm legyen.
A képi megjelenítés során a vetítés, bemutatás hossza ne haladja meg a 5-8 percet.
A pályázat tartalmazzon előlapot a jelige és a cím feltüntetésével, tartalomjegyzéket, valamint a felhasznált képek/videó részletek forrását és az irodalom jegyzékét is.
A jelige legalább 4 betűből és legalább 3 számból, de legfeljebb 10 karakterből álljon. A pdf., ppt. és/vagy a képi (JPEG, MPEG, MP4 stb..) file neve a jelige legyen!

AZ ELBÍRÁLÁS SZEMPONTJAI
Az elbírálás során a beérkezett pályamunkákat egy szakértőkből álló munkacsoport dolgozza fel és rendezi sorba annak általa meghatározott értéke szerint. A szakértői javaslatok alapján a beérkezett pályaművek első harmadát a Kuratórium tagjai megismerik, azokról véleményt alkotnak és döntenek az ösztöndíjak odaítéléséről.

Szempontok:
Az önálló, eredeti gondolatok, javaslatok mértéke, mennyisége.
A pályamunka kidolgozottsága.
A választott bemutatási mód célszerűsége a választott kérdéshez illeszkedően.
A technikai fel-, vagy kidolgozottság.
Az összefoglalás közérthetősége, a pályamű bemutatásra, vagy előadásra való alkalmassága.
Előnyben részesül, ha valaki valamilyen saját tudományos elemzést vagy kísérletet mutat be a témában (pl. a mobiltelefonos szenzorjai segítségével), vagy bármilyen más módon számszerű adatokat használ fel.

HATÁRIDŐK:
1. JELENTKEZÉS: A pályázatra való jelentkezés, azaz a pályázati adatlap elküldési/postára adási határideje 2024. március 3. éjfélig.
A pályázati adatlap benyújtási helye és módja:
Az adatlapot elektronikusan az alapitvany@novofer.hu e-mailcímre várjuk. Az adatlap beérkezéséről visszaigazoló e-mailt küldünk.

2. A PÁLYAMŰ: A pályamű érvényes beérkezési határideje 2024. március 31. éjfélig.
A pályamű benyújtási helye és módja:
A jeligével és címmel azonosított pályaművet csak elektronikus formátumban (PDF file, Powerpoint, JPEG, MPEG) kell megküldeni az alapitvany@novofer.hu e-mailcímre. A file neve a jelige legyen! Az e-mail tárgyában a jeligét és a dolgozat címét kell feltüntetni.
A készített modellt, kísérletet, vagy eszközt nem kell beküldeni, csak annak (képekkel, vagy videó felvétellel illusztrált) dokumentációját, a kísérlet pdf. formátumú leírásával.
Eredményhirdetésre 2024. június első felében, Gábor Dénes születésének évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

DÍJAZÁS
A legjobb pályaművek kidolgozói minimum 50 000, maximum 250 000 forint összegű egyszeri tanulmányi ösztöndíjat és oklevelet, az OTDT által kiállított "Tehetségútlevelet" kapnak, továbbá a támogatók által felajánlott tárgyjutalmat, szakmai- vagy kulturális programokon való részvételi és táborozási lehetőséget, egyéb fejlesztő csomagot nyerhetnek. (Az ösztöndíjak száma nem limitált, az a színvonalas pályázatok függvénye, azonban a Kuratórium fenntartja a jogot, hogy valamely pályadíj-kategóriát ne adja ki.)

A nyilvános eredményhirdetés alkalmával az erre előzetesen felkért diákok, egy 5-10 perces előadásban az ünnepség keretében bemutathatják pályamunkájukat vagy alkotásukat.

A sikeres Pályázókat a terv szerint a Parlamentben tartandó Gábor Dénes-díj átadási ünnepségre, valamint a Gábor Dénes Szellemi Örökség Program nyilvános rendezvényeire is meghívjuk.

További felvilágosítás:
NOVOFER Alapítvány 1112 Budapest, Hegyalja út 86., E-mail: alapitvany@novofer.hu Tel: +36 1 319-8913 Mobil: +36 30 4848-004
WEB: www.gabordenes.hu

Forrás: pafi.hu