Pályázat a Horizont Európa európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban
sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására

1.2.1-HE_PARTNERSÉG
Elektronikus benyújtás határideje: 2025. október 15. 16:00
További beadási határidők:
2024. szeptember 30., 2025. január 31., 2025. április 30., 2025. június 30., 2025. október 15.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Nonprofit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű), HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat
Keretösszeg 1 164 000 000 Ft
Pályaművek száma 15-20
Igényelhető támogatás
alprogramonként különbőző a maximális támogatási összeg
Pályázat futamideje max 36 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás, Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés, Iparjogvédelem, Piacravitel

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy az EU Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram által társfinanszírozott és az NKFI Hivatal részvételével zajló európai partnerségek közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek számára a hazai finanszírozási keretet biztosítsa.

A Felhívás hozzájárul ahhoz, hogy
- az európai partnerségek keretében támogatott projektekben részt vevő nemzeti szervezetek közti stratégiai együttműködések erősödjenek,
- az európai partnerségek keretében támogatott projektek magyar résztvevői tapasztalatokat szerezzenek a nemzetközi K+F együttműködések területén, gyakorlatot szerezzenek a Horizont Európa program pályázati felhívásaival szemben támasztott követelményeknek való megfelelésben (pl. érintettek vagy lakosság bevonása – ún. stakeholder engagement/ citizen engagement, nyílt tudomány technikák alkalmazása, adatmenedzsment folyamat, hatás-orientált megközelítés) illetően, ami az érintett technológiai területeken hozzájárulhat a Horizont Európa programban való magyar részvétel erősödéséhez,
- az európai partnerségek keretében támogatott projektek magyar résztvevői hozzáférjenek e partnerségek által szervezett hálózat- és kapacitásépítő lehetőségekhez,
- a projektek keretében kialakított partnerség megalapozzon későbbi tudományos és gazdasági együttműködéseket.
Jelen Felhíváshoz tartozó alprogramok keretében az alábbi témákban nyújthatók be pályázatok:
- Biodiversa+: a biológiai sokféleség és az ökoszisztémák megóvásával kapcsolatos kutatás (és innováció)
- Water4All: vízhasználat biztonságával kapcsolatos kutatás (és innováció)
- CETP - Clean Energy Transition Partnership: Partnerség a tiszta energiára való átállásért
- DUT - Driving Urban Transitions: Partnerség a fenntartható városfejlesztésért
- ERA for Health: preklinikai valamint klinikai orvosbiológiai kutatások támogatása, az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés elősegítése, új technológiák és digitális megoldások kifejlesztése a betegségek jobb megértése, diagnózisa és kezelése érdekében.
- EP PERMED: European Partnership for Personalised Medicine: transzlációs és interdiszciplináris kutatások támogatása, melyek a személyre szabott megoldások klinikai gyakorlatba való átültetését segítik.

A pályázat benyújtása
A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt (hitelesített) nyilatkozatot is.
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől folyamatos, de legkésőbb 2025. október 15. 16.00 óráig lehetséges.
2024-ben az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:
- 2024. július 1.
- 2024. szeptember 30. 16:00 óráig
2025-ben az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:
- 2025. január 31.
- 2025. április 30.
- 2025. június 30.
- 2025. október 15. 16:00 óráig

A pályázók köre
A támogatási kérelem benyújtására csak olyan pályázó jogosult, aki:
- a mindenkori európai partnerség értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt közös nemzetközi projekt konzorciumának magyar tagja, vagy
- a mindenkori európai partnerség értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt közös nemzetközi projekt konzorciumához utólagosan csatlakozó magyar résztvevő.
Pályázatot nyújthatnak be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
- a kiírás szerinti vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek kettős könyvvitelt vezetnek.
- államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek, továbbá az 529 GFO kóddal rendelkező szervezetek
- a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek, továbbá a 321 GFO kóddal rendelkező szervezetek.

A támogatható célkitűzések köre
- önállóan támogatható tevékenység: alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés.
- önállóan nem támogatható: alapkutatás, kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek, utazással kapcsolatos tevékenységek, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése.

A keretösszeg
- A Felhívás keretösszege: 1 164 000 000 Ft.
Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege
- A projektenként igényelhető támogatás összege alprogramonként változó a felhívásnak megfelelően.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/horizont-europa-europai-partnersegek-magyar-szervezetek-tamogatasa-2024-121-he-partnerseg/palyazati-felhivas

https://pafi.hu/palyazat/palyazat-a-horizont-europa-europai-partnersegek-kozos-nemzetkozi-palyazati-felhivasaiban-sikeresen-szereplo-magyar-szervezetek-tamogatasara-121-he-partnerseg