Pályázat az ERA-NET COFUND, EJP COFUND és egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására

2024-1.2.2-ERA_NET
Elektronikus benyújtás határideje: 2025. szeptember 30. 16:00
Postára adás határideje: csak elektronikus beadás
További beadási határidők:
2024. szeptember 30., 2025. január 31., 2025. április 30., 2025. június 30., 2025. szeptember 30.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Nonprofit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Egyéb költségvetési intézmény (nem oktatási vagy kutatóhely), Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, Egyéb nonprofit szervezet (nem kutató jellegű), HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat
Keretösszeg 1 184 000 000 Ft
Pályaművek száma 15-30
Igényelhető támogatás
alprogramonként különbőző
Pályázat futamideje max. 36 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás, Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés, Iparjogvédelem, Piacravitel

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram által társfinanszírozott és az NKFI Hivatal részvételével zajló ERA-NET COFUND, illetve European Joint Programme COFUND (EJP COFUND) programok, illetve ezen programok működési mechanizmusát követő egyéb multilaterális programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek számára a hazai finanszírozási keretet biztosítsa.

A pályázat hozzájárul ahhoz, hogy
- az ERA-NET COFUND és EJP COFUND, valamint ezen programok működési mechanizmusait követő egyéb multilaterális programok keretében támogatott projektekben részt vevő nemzeti szervezetek közti stratégiai együttműködések erősödjenek;
- az ERA-NET COFUND és EJP COFUND, valamint ezen programok működési mechanizmusait követő egyéb multilaterális programok keretében támogatott projektek magyar résztvevői tapasztalatokat szerezzenek a nemzetközi K+F együttműködések területén, amely az érintett technológiai területeken hozzájárulhat a Horizont 2020 programban való magyar részvétel erősödéséhez;
- a projektek keretében kialakított partnerség megalapozzon későbbi tudományos és gazdasági együttműködéseket.
Jelen Felhíváshoz tartozó alprogramok keretében az alábbi témákban nyújthatók be pályázatok, a nemzetközi (támogató) értékeléshez igazodva:
- FLAG-ERA III. - zászlóshajó programok az agykutatás és grafén kutatás területén
- QuantERA - kvantum technológiai kutatások
- EJP RD (European Joint Programme on Rare Diseases) - ritka betegségek kutatása
- JPcofuND (Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research" (JPND)) - a neurodegeneratív betegségek kutatása
- M-ERA.NET 3 - anyagtudományi kutatások
- FOSC (Food System and Climate Change) ERA.NET - élelmiszerrendszer és éghajlatváltozás
- ICT-AGRI-FOOD ERA-NET (ICT-enabled agri-food systems) - infokommunikációs technológiákkal támogatott agrár-élelmiszerrendszerek
- NEURON ERA-NET - alap-, klinikai, valamint transzlációs kutatások támogatása a neurológiai betegségek területén
- JPI AMR-ACTION - új terápiás megoldások kifejlesztése és az antimikrobális rezisztencia visszaszorítása
- TRANSCAN3 - transzlációs rákkutatási projektek támogatása
- CHIST-ERA (European coordinated research on long-term Information and Communication Technologies (ICT) and ICT-based scientific challenges) - koordinált kutatás a hosszú távú Információs és Kommunikációs Technológiák (IKT) területén megvalósuló fejlesztések és az IKT alapú tudományos kihívások területén
- EJP-Soil - klímatudatos, fenntartható talajhasználat
- EIG CONCERT-Japan (European Interest Group Concert-Japan) - nemzetközi együttműködés a résztvevő európai országok és Japán közti tudományos, technológiai és innovációs együttműködések erősítése érdekében
- V4-Japan- a V4-es országok (Cseh Köztársaság, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia) Japánnal való KFI együttműködéseinek erősítése.

A pályázat benyújtás
A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt (hitelesített) nyilatkozatot is.
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől folyamatos, de legkésőbb 2025. szeptember 30. 16.00 óráig lehetséges
2024-ben az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:
- 2024. június 25.
- 2024. szeptember 30. 16 óráig
2025-ben az alábbi határnapig beérkezett támogatási kérelmek egyidejűleg kerülnek elbírálásra:
- 2025. január 31.
- 2025. április 30.
- 2025. június 30.
- 2025. szeptember 30. 16 óráig

A pályázók köre
A támogatási kérelem benyújtására csak olyan pályázó jogosult, aki:
- a mindenkori európai partnerség értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt közös nemzetközi projekt konzorciumának magyar tagja, vagy
- a mindenkori európai partnerség értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt közös nemzetközi projekt konzorciumához utólagosan csatlakozó magyar résztvevő.
Pályázatot nyújthatnak be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
- a kiírás szerinti vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek,
- államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek,
- a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

A támogatható célkitűzések köre
Önállóan támogatható tevékenységek:
- alapkutatás:
Önállóan támogatható alapkutatási tevékenységre kizárólag kutató-tudásközvetítő szervezet (a Felhívás 3.1. a) pont esetében az 572 és 573 GFO kódú és a 3.1. b) és c) pont szerinti pályázók) adhat be támogatási kérelmet, amelynek minimum 1 fő, a támogatási kérelem benyújtásakor a benyújtott támogatási kérelem szempontjából releváns legalább PhD/DLA fokozatú, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van, amely feltétel teljesítése a tevékenység megvalósításának teljes időtartama alatt kötelező. Alapkutatás esetén kizárólag vizsgálati, illetve mérési feladat adható ki harmadik félnek,
- alkalmazott kutatás,
- kísérleti fejlesztés.
Önállóan nem támogatható tevékenységek:
- alapkutatás:
Önállóan nem támogatható alapkutatásra a Felhívás 3.1. a) pontjába sorolandó pályázó(k) - kivéve az 572 és 573 GFO kódú pályázó(k) - igényelhetnek támogatást abban az esetben, ha minimum 1 fő, a támogatási kérelem benyújtásakor a benyújtott támogatási kérelem szempontjából releváns legalább PhD/DLA fokozatú, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van, amely létszám fenntartása a tevékenység megvalósításának teljes időtartama alatt kötelező.
Alapkutatás esetén kizárólag vizsgálati, illetve mérési feladat adható ki harmadik félnek,
- eszközbeszerzés,
- immateriális javak beszerzése,
- kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenységek,
- utazáshoz kapcsolódó tevékenység.

A keretösszeg
- A Felhívás keretösszege: 1 184 000 000 Ft.
Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege
Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege: 57 825 000-15 650 000 Ft.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/palyazat-era-net-cofund-ejp-cofund-egyeb-multilateralis-programok-2024-122-era-net/palyazati-felhivas

Forrás: pafi.hu