Út a szakmához alprogram / UTR-23-USZ


Útravaló Ösztöndíjprogram
Út a szakmához alprogram
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A pályázati kategória kódja:
UTR-23-USZ
A meghirdetés dátuma: 2023. augusztus 21.
A Belügyminisztérium (a továbbiakban: "BM") megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: "Lebonyolító") nyílt pályázatot hirdet a 2023/2024. tanév I. (őszi) és II. (tavaszi) félévére Útravaló Ösztöndíjprogram - Út a szakmához alprogramban való részvételre jelen pályázati felhívás (a továbbiakban: "Pályázati felhívás") keretében, összhangban:
- a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, továbbá a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény;
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: "Áht.");
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Ávr.");
- az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Korm. rendelet");
- a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: "Szktv."),
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: "Köznev. tv.");
- a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 13/2020 (V.5) BM rendelet vonatkozó rendelkezéseivel.
A BM a Pályázati felhívással kapcsolatos eljárás lefolytatásával, a támogatásokkal kapcsolatos feladatok ellátásával - összhangban az Áht. 49. §-ban foglaltakkal - a Lebonyolítót bízza meg.

1. HÁTTÉR
Az Út a szakmához alprogram a hátrányos helyzetű - köztük roma/cigány - tanulók szakmához jutását segíti elő ösztöndíjjal és mentori támogatással. Tekintettel arra, hogy a munkaerő-piacon a legfeljebb általános iskolát végzettek helyzete, elhelyezkedési esélye a legrosszabb, alapvető fontosságú, hogy a szakiskolai szakképző intézményben, illetve készségfejlesztő iskolában tanulók a szakképző, illetve köznevelés rendszerében maradjanak és sikeresen befejezzék tanulmányaikat.
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 B.2 Köznevelési, szakképzési, felsőoktatási rendszer - óvodától egyetemig elnevezésű pontja alapján a hátrányos helyzetű, köztük a roma fiataloknak a jövőjüket meghatározó iskola- és pályaválasztásban is a jelenleginél több segítségre van szükségük annak érdekében, hogy magasabb végzettségi szintet érhessenek el, illetve piacképes, érdeklődésükhöz illeszkedő szakmát választhassanak. A hátrányos helyzetű gyermekek eredményes iskolai előrehaladásának megalapozása, sikeres iskolai karrierjének biztosítása, az oktatási rendszer társadalmi különbségeket mérséklő szerepének erősítése kiemelt jelentőséggel bír. Ezért fontos a korábbi esélynövelő programok folytatása, és új felzárkózást segítő megoldások kiterjesztése.
A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 végrehajtásának a 2021-2024. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1619/2021. (IX. 3.) Korm. határozat 1. mellékletének II. 7. pontja értelmében, a hátrányos helyzetű tanulók iskolai előrehaladásának támogatására szükséges az anyagi és tanulási támogatást nyújtó, komplex középiskolai, szakképzési és felsőoktatási Útravaló ösztöndíj programok folytatása, továbbfejlesztése.

2. A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A Pályázati felhívás célja a szakképző intézményi, szakiskolai, készségfejlesztő iskolai tanulók sikeres tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése.
A Pályázati felhívás céljának megvalósulását a tanulók szakiskoláin, szakképző intézményein, illetve készségfejlesztő iskoláin keresztül a mentorok segítik.

3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KERETÖSSZEG
A Pályázati felhívásra benyújtott pályázatok (a továbbiakban: "Pályázat" vagy "Pályázatok") támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2023/2024. tanévre összesen 572 363 000 Ft, azaz ötszázhetvenkettőmillió - háromszázhatvanháromezer forint, melynek forrását:
- a 2023/2024. tanév I. (őszi) félévére (2023. szeptember 1.-2023. december 31.) vonatkozóan 227 363 000 Ft, azaz kettőszázhuszonhétmillió-háromszázhatvanháromezer forint összegben Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím 5. Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-T: 387739) biztosítja.
- a 2023/2024. tanév II. (tavaszi) félévére (2024. január 1.-2024. június 30.) vonatkozóan 345 000 000 Ft, azaz háromszáznegyvenötmillió forint összegben a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2023. évi LV. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím 5. Útravaló és felzárkózást segítő ösztöndíj programok jogcímcsoport fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT-T: 387739) biztosítja.

4. A PÁLYÁZATON ELNYERHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A támogatás intenzitása: 100%.
A Pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
A támogatás formája vissza nem térítendő költségvetési támogatás (a továbbiakban: "Támogatás").

4.1. A Támogatás mértéke
- a pályázó mentor 11.000 Ft/tanuló/hó Támogatásban,
- a pályázó tanuló a 2022/2023. tanév végi tanulmányi átlaga alapján 9.000-18.000 Ft/hó Támogatásban részesülhet a támogatási időszak alatt.

5. TÁMOGATÁSI IDŐSZAK
A Támogatás a 2023/2024. tanév I. és II. félév 10 (tíz) hónapjára vonatkozik.
A támogatási (mentorálási) időszak 2023. szeptember 1. napjától 2024. június 30. napjáig (a továbbiakban: "támogatási időszak") tart.

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK KÖRE
Pályázatot tanuló és mentor csak közösen nyújthat be.
A mentor Pályázatot nyújthat be azzal a tanulóval. aki:
- Magyarország területén működő szakiskolával, szakképző intézménnyel vagy készségfejlesztő iskolával tanulói jogviszonyban áll és
- magyar vagy külföldi állampolgár és
- a 2023/2024. tanévben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében tanul, szakma megszerzésére irányuló képzésben vesz részt és
- a jelentkezés benyújtásának időpontjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) alapján hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, vagy védelembe vett, vagy családba fogadott, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy utógondozásban, utógondozói ellátásban részesül, valamint
- az előző (2022/2023.) tanév végi tanulmányi átlaga - magatartás és szorgalom jegyek, illetve a szövegesen minősített tantárgyak beleszámítása nélkül - eléri a 3,0-as átlagot.
A Pályázat benyújtása abból a nappali rendszerű szakiskolából, szakképző intézményből vagy készségfejlesztő iskolából történhet, ahol a tanuló tanulói jogviszonyban áll.
A tanuló részszakma elvégzését követően, orientációs fejlesztésre jelentkezés esetén benyújthatja pályázatát, azonban ez esetében kizárólag új pályázat benyújtására van lehetőség.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az örökbefogadás, valamint a gondnokság alá helyezés ténye nem jogosít pályázat benyújtására.

Nem lehet pályázatot benyújtani azzal a tanulóval, aki:
- a 2022/2023. tanévben esélyteremtő ösztöndíjban részesült és évismétlésre kötelezett,
- Roma Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjprogramban részt vesz/pályáz,
- az Arany János Tehetséggondozó Programban, vagy az Arany János Kollégiumi Programban részt vesz,
- a Dobbantó programban részt vesz,
- a Műhelyiskola programban részt vesz,
- az Apáczai Ösztöndíjprogramban 2023/2024. tanévre pályázatot nyújt be,
- az Útravaló Ösztöndíjprogram bármely alprogramja kapcsán lejárt határidejű visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.
Mentorként Pályázatot nyújthat be a tanárképzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy, szakoktató, szociálpedagógus, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, vagy a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki ezen pont szerinti végzettségeket adó képzésekben az utolsó 2 (két) félév valamelyikének teljesítését a Pályázati felhívás meghirdetését követő félévben kezdi meg.

Nem pályázhat mentornak az a személy:
- aki az Útravaló Ösztöndíjprogram "Út a tudományhoz" alprogramban mentorként vesz részt, illetve pályázatot nyújt be,
- aki szülője/törvényes képviselője/testvére a mentorálandó tanulónak,
- aki az Útravaló Ösztöndíjprogram bármely alprogramja kapcsán lejárt határidejű visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget.
A fentiek alapján a továbbiakban a 6. fejezetben meghatározott Pályázat benyújtására jogosultak köre (tanuló és mentor) együttesen: "pályázó".

7. A BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZAT TÍPUSAI
7.1 Továbbfutó Pályázat feltételei
Továbbfutó Pályázatot nyújthat be azon tanuló és mentor pár, akik
- a 2022/2023. tanévben benyújtott közös pályázatuk alapján Útravaló ösztöndíjban részesültek,
- a tanuló a 2022/2023. tanév végi eredménye alapján a tanulmányi átlagát javította vagy 5 tizednél többel nem rontotta, emellett a 2022/2023. tanév végi tanulmányi átlaga eléri a 3,0 tanulmányi átlagot
- és a 2023/2024. tanévben, ugyanabban az alprogramban és ugyanabban az oktatási intézményben kívánják folytatni az ösztöndíjas jogviszonyt.
A továbbfutó pályázat további feltételei:
- a tanuló és a mentor az ösztöndíjas jogviszony fenntartására vonatkozó szándékukat írásban jelzik a szakiskola, szakképző intézmény vagy készségfejlesztő iskola felé és
- egyidejűleg nyilatkoznak arról is, hogy a korábbi pályázatban hivatkozott, az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló feltételek a jogviszony létrejöttekor hatályos, vagy a nyilatkozat megtételekor hatályos szabályozás alapján továbbra is fennállnak
Amennyiben a fentiekben rögzített feltételek valamelyikének nem felelnek meg, kizárólag új Pályázat benyújtására van lehetőség.
Felhívjuk a figyelmet, hogy tanuló abban az esetben pályázhat továbbfutóként, amennyiben ugyanazzal a mentorral kívánja folytatni az együttműködést a 2023/2024. tanévben, ugyanabban az alprogramban. Amennyiben a mentor személye, vagy az iskola változik, abban az esetben mindenképpen új Pályázat benyújtása szükséges. A Pályázat meghirdetésének időpontjától mentorváltás vagy intézményváltásra vonatkozó kérelem nem nyújtható be továbbfutó pályázat esetén 2024. január 31. napjáig.

8. FELADATELLÁTÁSI HELY ADMINISZTRÁTORI ÉS MENTORI REGISZTRÁCIÓ
A Pályázatok benyújtása a Pályázati felhívás 10. pontjában meghatározott határidőig az Útravaló Ösztöndíjprogram Pályázati adatlap kitöltő felületen (a továbbiakban: "UTR felület") keresztül történik, amely a Lebonyolító honlapján, a https://tef.gov.hu/ oldalról vagy az utr.tef.gov.hu URL címen érhető el.

8.1. Feladatellátási hely adminisztrátor regisztrációja
A Pályázatok benyújtása előtt minden intézményt regisztrálni kell az UTR felületen, amelyhez első lépésként a Feladatellátási hely adminisztrátorának (a továbbiakban: "FEH admin") regisztrációja szükséges.
A FEH admin az a köznevelési vagy szakképző intézményvezető által megbízott személy, aki elvégezheti az intézményi regisztrációt az UTR felületen. A FEH admin felelőssége ellenőrizni a mentori regisztráció adatainak hitelességét, helyességét és jóváhagyja a jelentkezést. A FEH admin feladatait a köznevelési vagy szakképző intézményben dolgozó nevelő-oktató munkát ellátó, vagy titkársági munkatársak közül bárki elláthatja, így többek között a pályázó mentorok is.

8.2. Mentorok jelentkezése
A Pályázati felhívás céljának megvalósulását a tanulók szakképző intézményeiken keresztül a mentorok segítik. Az iskolai sikerességet előmozdító, hátrányok kompenzálását szolgáló esélyteremtő ösztöndíjprogramokra azon mentorok jelentkezhetnek, akik megfelelnek a Pályázati felhívás 6. pontjában foglalt feltételeknek.
A FEH admin regisztrációjának jóváhagyását követően a mentorok regisztrálnak az UTR felületen.
A regisztrációs folyamat részletes leírását a jelen Pályázati felhíváshoz kapcsolódó pályázati útmutató (a továbbiakban: "Pályázati útmutató") 7. pontja tartalmazza.
A mentor az adatlapján megadja feladatellátási helyként a köznevelési vagy szakképző intézményét és rögzíti a Pályázatokat az UTR felületre.
Egy pályázó mentor egyazon tanévben, az Útravaló Ösztöndíjprogramban összesen legfeljebb 5 (öt) pályázó tanuló tekintetében nyújthat be Pályázatot. A korlátozás a teljes Útravaló Ösztöndíjprogramra vonatkozik, így azon mentor, aki más alprogramban résztvevő, vagy a korábbi Pályázati felhívásban nyertes - továbbfutó - ösztöndíjas tanuló vonatkozásában is lát el mentori tevékenységet, a továbbfutó ösztöndíjas tanulókat beszámítva vállalhatja összesen 5 (öt) pályázó tanuló tekintetében a mentorálást.
Jelen pont alól kivételt képez:
Az esélyteremtő ösztöndíjprogramok esetében a mentorként pályázó személy egyazon tanévben a fenti számot meghaladó számú, de legfeljebb 8 (nyolc) pályázó mentorálását vállalhatja az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:
- ha az általa mentorálandó valamennyi pályázó tanuló köznevelési vagy szakképző intézménye a településen az egyetlen köznevelési vagy szakképző intézmény (jelen esetben köznevelési vagy szakképző intézmény alatt középiskolát értünk) és
- a köznevelési vagy szakképző intézményben a hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri a 80%-ot.
Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben ez a feltétel fennáll és a mentor 5-nél (ötnél) több tanuló mentorálását vállalná, azt az UTR felületen a jelen pontban megadott feltételek teljesülését igazoló dokumentum feltöltésével kérelmezheti. A Lebonyolító a kérelem elbírálását követően lehetővé teszi a magasabb számú jelentkezés rögzítését.
- Mentorváltásra a 2023/2024. tanév I. félév lezárását követően, a 2023/2024. tanév II. félév kezdetétől van lehetőség (2024. február 01.).
Ezen szabály alól kivételt jelent, ha a pályázó tanuló szakképző intézményt vált a 2023/2024. tanév I. félév során. Egyéb esetekben a mentorváltás jóváhagyása egyedi elbírálás alapján történik.

9. A Pályázat benyújtása és a kötelező mellékletek
Amikor egy mentor regisztrációja jóváhagyásra kerül az UTR felületen, megnyílik a lehetőség az adott feladatellátási helyhez tartozó tanulóval a közös pályázat benyújtására.

9.1. A pályázat benyújtásának lépései
- A pályázati adatlapot a mentor a tanulóval közösen tölti ki. A pályázati adatlapot a kitöltést követően a mentor véglegesíti (ezzel az adatlap átmeneti zárolásra kerül, a mentor nem módosíthat az adatokon).
- A mentor által véglegesített valamennyi pályázati adatlap a FEH admin jóváhagyására vár. A FEH admin ellenőrzi és amennyiben minden adatot megfelelőnek talál, jóváhagyja a pályázatot, mellyel jóváhagyott státuszba kerül.
- A pályázati határidő lezárását követően kizárólag a FEH admin által jóváhagyott pályázatok kerülnek befogadásra, mint érvényes pályázat.
A Pályázat benyújtási folyamatának részletes leírását a pályázati útmutató 8. pontja tartalmazza.

9.2. A Pályázat kötelezően feltöltendő mellékletei ÚJ pályázó esetében
- A 2022/2023. tanév végi tanulmányi eredményt (magatartás és szorgalom jegyek, illetve a szövegesen minősített tantárgyak beleszámítása nélkül) igazoló dokumentum - amely tartalmazza az éves átlagot is (iskolaadminisztrációs rendszerből (például Kréta, mozaNapló) letöltött, osztályfőnök által aláírt, mentor által hitelesített dokumentum),
- Tanulói nyilatkozat és szülői (törvényes képviselői) nyilatkozat (1. számú melléklet),
- Pénzforgalmi számlaszámot igazoló dokumentum (pénzforgalmi számlaszámot igazoló banki kivonat az érintett nevén és a számlaszámon kívül a többi adat eltakarásával vagy banki igazolás),
- Számlatulajdonos engedményes nyilatkozata (abban az esetben, ha a törvényes képviselő bankszámlaszámára kerül átutalásra a tanuló ösztöndíja (2. számú melléklet),
- Mentori nyilatkozat (3. számú melléklet),
- A tanuló cigány/roma származásáról szóló ajánlás (4. számú melléklet), amennyiben a tanuló cigány/roma származásáról önkéntes nyilatkozatot tett,
- A tanuló szociális jogosultságát igazoló a Pályázat benyújtásának időpontjában hatályos dokumentum(ok):
- hátrányos helyzetű tanuló esetében: a hátrányos helyzetről hozott határozat
- halmozottan hátrányos helyzetű tanuló esetében: a halmozottan hátrányos helyzet fennállásáról hozott határozat
- utógondozásban, utógondozói ellátásban részesülő tanuló esetében az utógondozásról hozott határozat,
- családba fogadott tanuló esetében: a családba fogadásról hozott határozat, vagy az illetékes gyámhivatal igazolása a családba fogadás fennállásáról,
- védelembe vett tanuló esetében: a védelembe vételről hozott határozat és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat,
- ideiglenes hatállyal elhelyezett tanuló esetében: az ideiglenes hatályú elhelyezésről hozott határozat, vagy az illetékes gyámhivatal igazolása az ideiglenes hatállyal történő elhelyezés fennállásáról,

9.3. A Pályázat kötelezően feltöltendő mellékletei TOVÁBBFUTÓ pályázó tanulók esetében
- "Nyilatkozat a szociális jogosultság fennállásáról" című dokumentum (5. számú melléklet),
- Mentori és tanulói-szülői (törvényes képviselői) továbbfutási szándéknyilatkozat (6. számú melléklet),
- Pénzforgalmi számlaszámot igazoló dokumentum (pénzforgalmi számlaszámot igazoló banki kivonat az érintett nevén és a számlaszámon kívül a többi adat eltakarásával vagy banki igazolás),
- Számlatulajdonos engedményes nyilatkozata (abban az esetben, ha a törvényes képviselő bankszámlaszámára kerül átutalásra a tanuló ösztöndíja, (2. számú melléklet), A 2022/2023. tanév végi tanulmányi eredményt (magatartás és szorgalom jegyek, illetve a szövegesen minősített tantárgyak beleszámítása nélkül) igazoló dokumentum - amely tartalmazza az éves átlagot is - (iskolaadminisztrációs rendszerből (például Kréta, mozaNapló) letöltött, osztályfőnök által aláírt, mentor által hitelesített dokumentum)).
"Felhívjuk a figyelmet az ösztöndíj támogatások meghatározott pénzforgalmi számlaszámra történő folyósításával kapcsolatban!
- a Lebonyolító főszabályként a nyertes tanuló pénzforgalmi számlájára folyósítja az ösztöndíj támogatást,
- amennyiben a tanuló nem rendelkezik pénzforgalmi számlával, a szülő/törvényes képviselő pénzforgalmi számlájára történik az ösztöndíj támogatások utalása, a Számlatulajdonos nyilatkozata alapján."
A Pályázat elbírálásánál előnyben részesül a tanuló, ha a cigány/roma származásáról szóló önkéntes nyilatkozata esetében a helyi, annak hiányában a területi cigány/roma nemzetiségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Roma Önkormányzat ajánlásának szkennelt példányát csatolja. Amennyiben a tanuló cigány/roma származásáról nyilatkozott, azonban ajánlást nem nyújtott be, a Pályázat értékelésekor csak szociális jogosultsága kerül figyelembe vételre.
FIGYELEM! Amennyiben a FEH admin a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidőn belül nem véglegesíti a pályázatot, úgy az nem minősül benyújtott pályázatnak!
Határidőn túl Pályázat benyújtására nincs lehetőség.

10. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK SZAKASZAI, IDŐPONTJAI
A regisztrációk (köznevelési vagy szakképző intézményi, FEH admin és mentori regisztráció) és a Pályázat benyújtása továbbfutó és új pályázó tanulók esetében is 2023. augusztus 21. napja és 2023. szeptember 22. 23:5959 óra között lehetséges.

Figyelem! Az UTR felületre szükséges valamennyi dokumentumot feltölteni, postai úton, papír alapon semmilyen dokumentum, nyilatkozat, regisztrációs adatlap beküldése nem szükséges.

Felhívjuk a figyelmet, hogy határidőben benyújtottnak minősül az a Pályázat, amely az UTR felületen véglegesítésre és a FEH admin által is jóváhagyásra került. Azon pályázatok, amelyek nem kerülnek jóváhagyásra a FEH admin által, a Lebonyolító nem tekinti benyújtott Pályázatnak és ellenőrzésnek sem veti alá.
https://tef.gov.hu/utravalo-osztondijprogram-ut-a-szakmahoz-alprogram-2/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti aszövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

Forrás: pafi.hu