Miért van szükség és mit szeretne elérni az ECK támogatási program?

Az Emberség Erejével Alapítvány álláspontja szerint hazánkban jelentős probléma a széttöredezett társadalom és a párbeszéd hiánya, amelyen a közösségek erősítésével lehet változtatni. Az elmúlt években a civil kezdeményezések kiszolgáltatottabbá váltak, a civil társadalom működési problémái általánosak lettek, ami fokozottan jellemző a kisebb településeken.

A program célja a közösségek, civil szervezetek autonómiájának szélesítése valamint helyi  társadalmi problémák enyhítése. Cél az emberek és szerveződések közötti bizalom, kapcsolat és együttműködés erősítése, elsősorban a következő területek fejlesztésével:

 • Részvétel – az emberek bevonása, a civil szerveződések tagságának, önkéntesi és támogatói körének bővítése
 • Nyilvánosság – a helyi és tágabb közösségek megszólítása, a civil kezdeményezések láthatóságának növelése, médiában való megjelenésük rendszeressé válása, saját kommunikációs felületeiknek aktívabb, tudatosabb használata
 • Függetlenség – a civil szervezetek központi költségvetésen keresztüli, pályázati rendszerektől való kiszolgáltatottságának mérséklése
 • Együttműködés – civil közösségek, szakmai csoportok közötti hálózatok, partnerségek, szakmai platformok létrehozása, erősítése
 • Támogató környezet – a civil kezdeményezések bázisának, támogatói körének bővülése, civil tevékenység megbecsültségének emelése
 • Állampolgári öntudat, demokrácia – az általános közéleti passzivitás csökkentése, az aktivitásra való motiválással, új, helyi kezdeményezések létrejöttével

Olyan ötleteket keresünk, amelyek:

A fent megfogalmazott célokkal összhangban, a következő területeken nyújtanak megoldást, a helyi közösséget érintő problémákra: kisközösségi aktivitás, életminőség javítás, esélyegyenlőség, közösségi kultúra használat, fiatalok részvétele, zöld megoldások.

Az általunk támogatott közösségi kezdeményezések Somogy, Tolna és Baranya megyékben valósulnak meg.

Támogatási kérelmeket két kategóriában fogadunk be:

 • “Indító”: a tevékenységek vannak a középpontban. Ezen pályázati kategória esetében akciókat, eseményeket és folyamatokat egyaránt támogatunk. Az Indító programba civil szervezetek és informális csoportok egyaránt pályázhatnak.

A projektek hossza minimum 3, maximum 12 hónap lehet!
A támogatás maximális összege ebben a kategóriában: 500.000 Ft

 • “Erősítő”: az egyes tevékenységek egymásra épülnek, egyik sem működik a másik nélkül. Az projekt elemei folyamattá állnak össze, hosszabb távú hatásokkal, a folytathatóság és a fenntarthatóság lehetőségével. Az Erősítő programba jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek pályázhatnak.

A projektek hossza minimum 6, maximum 12 hónap lehet!
A támogatás minimális összege 1.000.000 Ft, maximuma 3.000.000 Ft

A támogatás odaítélése során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

 • Közösségi alapon valósul meg a kezdeményezés? Az állampolgárok aktív résztvevői lesznek a programnak?
 • A pályázó szervezet, szerveződés törekedjen a tagsága, önkéntesei és támogatói bővítésére. Hogyan fog segíteni ez a projekt, hogy többen kapcsolódjanak a csoporthoz/szervezethez?
 • A pályázó használja a helyi lehetőségeket a minél nagyobb nyilvánosság elérésére. Megjelenik a program a helyi újságban, a település honlapján? Készül szórólap az eseményekről, amit bedobnak postaládákba? Hogyan használja, fejleszti a csoport/szervezet a saját kommunikációs csatornáit?  
 • Összhangban van a költségvetés a tevékenységekkel? Reálisak az eszközökre illetve bérre kalkulált költségek?
 • A pályázat valós, helyi igényre, szükségletre reagál? Képes bevonódásra, aktivitásra motiválni a helyi közösséget?
 • Milyen saját erőforrások állnak rendelkezésre a projekt megvalósításához az ECK támogatáson túl? (eszköz, önkéntes munka, infrastruktúra stb.)
 • Hogyan segítheti a projekt a civil szerveződés pályázatokon túli forrásteremtési tevékenységét? (csak az Erősítő kategóriában)
 • Mi történik a támogatási időszak végeztével? Van-e lehetőség a folytatásra, fenntartásra vagy az utánkövetésre? Milyen intézkedéseket tervez a pályázó, hogy az eredmények hosszabb távon hasznosuljanak? (csak az Erősítő kategóriában)

A kiválasztás során a szakmai tartalom mellett figyelmet fordítunk a támogatás régión belüli arányos elosztásra.

Kiket támogat az ECK program?

Azok a civil szervezetek (alapítványok – a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével, egyesületek – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével), önszerveződő informális csoportok nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek pártpolitikai tevékenységet nem folytatnak. A pályázat keretében egyaránt várjuk olyan szervezetek, csoportok jelentkezését, melyek már rendelkeznek tapasztalattal és olyanokét is, amelyek újonnan alakultak.

Egy pályázó egy adott támogatási időszakban egy pályázatot nyújthat be!

A pályázatok útja a megvalósításig

A támogatási kérelmek benyújtására 2018. január 15. éjfélig van lehetőség, elektronikus úton a palyazat@eckpecs.hu  címen, az eckpecs.hu honlapon elérhető adatlapon.

A támogatási kérelmeket, a kitöltött és cégszerűen aláírt adatlapokat pdf formátumban és word dokumentumként egyaránt szükséges a fenti e-mail címre benyújtani. Az adatlap mellé csatolni kell a szervezet létezést igazoló dokumentumot (pl: alapító okirat vagy végzés fénymásolata vagy bírósági kivonat stb.).

Erősödő Civil Közösségek Pályázati Kiírás 2018

Erősödő Civil Közösségek Pályázati Adatlap 2018

A pályázat benyújtásának formai követelménye az alábbi linken elérhető online statisztikai kérdőív kitöltése! 

A támogatott kezdeményezések elbírálását és kiválasztását a Dél-Dunántúli Regionális Közösségi Központ munkatársai külső szakértő bizottság bevonásával végzik. Az értékelés eredményével kapcsolatban fellebbezésre nincs mód, a döntésről az Emberség Erejével Alapítvány nem ad indoklást.  

A támogatott szervezetekkel való szerződéskötésre 2018. februárjában kerül sor, a projektek megvalósítása legkorábban 2018. március 1-jével kezdődhet. Már megvalósított projektek támogatásra illetve utófinanszírozására nincs mód.

Az “Indító” program esetében a támogatás egy összegben, előfinanszírozásként, a szerződés megkötését követően kerül utalásra a megadott bankszámlára. A záró beszámolót, a projekt végét követő 15 napon belül kell benyújtani elektronikus úton a palyazat@eckpecs.hu  címen,az eckpecs.hu honlapon elérhető űrlapon.

Az “Erősítő program esetében a támogatás két részletben, előfinanszírozás útján történik. A támogatási összeg 60%-a a szerződés megkötését követően kerül utalásra a megadott bankszámlára, a fennmaradó 40% pedig a félidős beszámoló elfogadása után. A félidős beszámolót a projekt időszak közepén, 15 napos határidővel kell benyújtani, a záró beszámolót, a projekt végét követő 15 napon belül, mindkettőt elektronikus úton az palyazat@eckpecs.hu címen,az eckpecs.hu honlapról letölthető adatlapon.

Önszerveződő informális csoportok esetén a csoportot képviselő magánszemély részére a támogatás a magyar jogszabályok szerint az Emberség Erejével Alapítvány mint kifizetőt terhelő adó-, és járulék terhek levonását követően nettó összegben kerül folyósításra.

A program célja szerint jól indokolható esetben bármilyen költségnem tervezhető.

Mit kínálunk a nyertes pályázóknak?

 • anyagi forrást a projektek megvalósításához
 • pályázóbarát határidők megszabását és betartását (elbírálás, értesítés az eredményről, beszámolók elbírálása stb.)
 • folyamatos kapcsolattartás, mentorálás a projekt időszakban, ami lehetőséget nyújt a megvalósítás közben felmerülő esetleges problémák közös kezelésére
 • fundraising, kommunikációs, stratégiai tervezési és egyéb területeken szervezett képzéseken való részvételi lehetőség
 • regionális, szakmai hálózati találkozókon való részvételi lehetőség
 • lehetőség a Dél-Dunántúli Regionális Közösségi Központ Pécs belvárosában elhelyezkedő co-working irodájának a  használatára

Mit várunk cserébe a támogatott szerveződésektől?

 • a pályázatban vállalt tevékenységek megvalósítása
 • folyamatos kapcsolattartás a projektet koordináló mentorral (legalább havi egy személyes találkozó)
 • részvétel a Dél-Dunántúli Regionáls Közösségi Központ nyertes pályázóknak szervezett képzésein, közösségépítő, regionális hálózatépítő találkozóin
 • az Erősödő Civil Közösségek logo feltüntetését minden a pályázat keretein belül megvalósuló programhoz kapcsolódó felületen (honlap, facebook, blog, szórólap, plakát, hírlevél, stb.)
 • beszámolási határidők betartása, beszámolás a projekt megvalósulásáról a pályázati időszak felénél, illetve annak lezárultát követően
 • kapcsolattartás és a projekt megvalósulásával kapcsolatos hírek és események megosztása ECK program kommunikációs vezetőjével
 • hozzájárulás ahhoz, hogy a projekt keretein belül megvalósuló programok jó gyakorlatként megjelenhessenek a Regionális Közösségi Központ felületein

Pécs, 2017. november 30.

forrás: eckpecs.hu