KÖZÖS ÉRTÉKEINK PROGRAM
EURÓPA TÁMOGAT!

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A hazai társadalom számára olyan ötletek, javaslatok, inspirációs források bemutatása, amelyek alkalmazásával a civil szervezetek és közösségek eredményesebb munkát tudnak végezni a program fenti, átfogó céljához kapcsolódó területeken. Ennek érdekében a program civil szervezetek olyan fiatal (18-30 éves) aktivistáinak, önkénteseinek, tagjainak tanulmányútjait támogatja, akik:
- egyénileg vagy 2 fős csapatokban minimum 2 hét, maximum 1 hónap alatt;
- egy vagy több EU tagországban;
- a fenti átfogó célokhoz kapcsolódó témakörökben olyan "jó gyakorlatokat", ötleteket, példákat, projekteket kutatnak fel, amelyek idehaza is használhatóak az uniós értékekhez és jogokhoz kapcsolódó problémák kezelésében és a szemléletformálásban;
- ezeket az utazás alatt és után blog, videó, podcast, közösségi média stb. segítségével aktívan és széles körben terjesztik;
- tapasztalataikat és a megismert jó gyakorlatokat civil közösségekkel is megosztják: útjukról videókat, hazatértükkor írásos beszámolót készítenek, illetve részt vesznek a Közös Értékeink Program rendezvényein (Részletekért lásd: hogyan kell beszámolni?)

A KÖZÖS ÉRTÉKEINK PROGRAM ÁTFOGÓ CÉLJAI
A Közös Értékeink Programban a lebonyolítók a hazai civil szervezetek támogatásával szeretnék elősegíteni, hogy Magyarországon összetartó közösségek jöjjenek létre, amelyek tagjai aktívan, egymást segítve cselekednek és részt vesznek a saját életük és közösségük ügyeinek alakításában, így hozzájárulva a jogállamiság és a demokrácia erősödéséhez.
A program célja, hogy a nyertes pályázók ötleteik megvalósításával hozzájáruljanak közös európai értékeink - az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia és egyenlőség (beleértve a nemek közötti egyenlőséget), a jogállamiság és az emberi jogok (beleértve a kisebbségek jogait) - tiszteletben tartásához, megerősítéséhez és népszerűsítéséhez.
A fenti értékeken alapuló jogokat az EU egységes, közös dokumentuma, az Alapjogi Charta részletezi 52 rövid cikkelyben. A Charta egyben a Közös Értékeink Program iránytűje, hiszen az alapvető emberi értékek gyakran jogainkon keresztül tudnak érvényesülni. A hazai civil társadalom szereplői ezért a felhívásokra a Chartában foglalt (egy vagy több) alapvető jogokhoz kapcsolódó tervekkel pályázhatnak, olyan tevékenységekkel, amelyek:
- megvédik azokat, akiknek valamilyen joga sérül;
- fejlesztik az emberek joggyakorláshoz szükséges készségeit és képességeit,
- lehetőséget teremtenek arra, hogy bárki megélhesse jogait;
- felhívják a jogalkotók és döntéshozók figyelmét valamilyen jogsérelem kockázatára;
- tudatosítják, hogy ezek a jogok mennyire fontosak mindannyiunk életében;
- hozzájárulnak ahhoz, hogy mások aktívan tegyenek értük.
Az alapjogi Charta legfontosabb pontjai: megnézem infografikán!

KIK PÁLYÁZHATNAK? - TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK
Magyarországon bejegyzett civil szervezetek fiatal aktivistáikkal, önkénteseikkel közösen. A szervezeteknek meg kell felelniük a Közös Értékeink Program általános feltételeinek (ld. alább.) A tanulmányútra jelentkező fiataloknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
- kiemelkedően érdeklődnek valamely (egy vagy több) uniós érték és jog érvényesülése iránt, és van korábbi tapasztalatuk, aktivitásuk a témához kapcsolódóan;
- magabiztosan kommunikálnak angolul és/vagy a meglátogatni kívánt ország/ok nyelvén, képesek riportokat, interjúkat készíteni;
- nyitottak a világ megismerésére, és képesek önállóan megszervezni útjukat;
- van tapasztalatuk kommunikációs tartalmak előállításában és képesek magabiztosan, hatékonyan blogbejegyzéseket, videókat, podcastokat, közösségi média tartalmakat stb. készíteni tudósításaikhoz;
- tapasztalataikat önállóan be tudják mutatni a hazai médiában, ill. egyéb fórumokon.
A pályázaton induló civil szervezeteknek az alábbi általános feltételeknek kell megfelelniük:
- nem profitérdekeltek, azaz nem a személyes haszonszerzés érdekében jöttek létre (bár lehetnek fizetett alkalmazottaik és végezhetnek gazdasági tevékenységeket, ennek eredményét nem oszthatják fel tagjaik és vezetőik között; gazdasági tevékenységük nem lehet elsődleges, hanem a szervezet küldetésének és céljainak megvalósítását kell szolgálja);
- tagjaiknak nincs anyagi érdekeltsége a szervezet munkájának eredményében vagy gazdasági tevékenységében, illetve a szervezetnek nem lehet fő célja és tevékenysége pusztán tagjai gazdasági vagy szakmai érdekeinek képviselete;
- önkéntes alapon szerveződnek, azaz magánemberek vagy csoportok saját elhatározásukból hozzák létre, és tevékenységükben rendszerint van valamilyen önkéntes elem;
- közérdekűen és a közéletben tevékenykednek, egyes csoportok vagy az egész társadalom jólléte érdekében, de nem törnek politikai hatalomra;
- valamilyen szintű szervezeti állandósággal rendelkeznek, azaz van meghatározott céljuk, rendszeres tevékenységük és állandó tagjaik (szemben az ad-hoc csoportosulásokkal);
- demokratikusan, átláthatóan és erőszakmentesen működnek, választott vezetőik felelősek a tagság és a támogatók felé;
- függetlenek a helyi, regionális és központi kormányzattól, közintézményektől, köztestületektől, politikai pártoktól, valamint forprofit szervezetektől (alapítóik, illetve vezető tisztségviselőik között nem lehetnek többségben a felsorolt szervek képviselői);
- nincs köztartozásuk;
- tiszteletben tartják, megvédik és népszerűsítik az Európai Unió alapvető jogait és értékeit (és erről pályázatukban nyilatkozatot tesznek).
Jogi formájuk szerint pályázhatnak:
1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott, aktívan működő civil szervezetek, szövetségek és szakszervezetek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói érdekképviseleti szervezeteket, biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat);
2. a 2013. évi V. törvény, azaz a Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott, aktívan működő egyesületek és alapítványok (ide nem értve a vagyonkezelő és közalapítványokat).
Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be ezen a felhíváson, de a KÉP program képzési és akciópályázati felhívásán támogatott szervezetek is pályázhatnak, amíg a programból kapott összes támogatásuk el nem éri a 60 000 euró értékhatárt.

MIT KÍNÁLUNK EHHEZ? - A PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA
Az egy projektre elnyerhető összeg legfeljebb 5000 euró, ami a teljes projektköltség 100%-a, önrészre nincsen szükség. A kiadásoknak fedezniük kell a tanulmányút előkészítését, megvalósítását és kommunikációját, illetve a megismert jó gyakorlatok hazatérés utáni népszerűsítését. Ennek megfelelően az elszámolható költségek:
- a pályázó szervezetnek a tanulmányút előkészítésével és adminisztrálásával kapcsolatos kiadásai;
- a tanulmányúthoz kapcsolódó utazási, szállás, étkezés, kiküldetési stb. költségek;
- a tanulmányúthoz esetlegesen szükséges kisértékű eszközök (pl., mikrofon, kamera);
- az európai értékek és jogok érvényesüléséhez kapcsolódó, megismert jó gyakorlatok hazai bemutatásához, terjesztéshez kapcsolódó költségek (pl. eseményszervezés).
A projektek futamideje legfeljebb nyolc hónap lehet, ami magában foglalja a legalább 2 hét, legfeljebb 1 hónap időtartamú utazást (és kint tartózkodást), annak előkészítését és a tapasztalatok bemutatásához, terjesztéséhez szükséges időt is. A projektek lezárásának végső határideje: 2024. december 31.
A támogatásra rendelkezésre álló teljes keretösszeg 50 000 euró.

HOGYAN LEHET PÁLYÁZNI? - A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MENETE
A pályázatot a fiatalokat befogadó civil szervezet nyújthatja be a Közös Értékeink Program weboldalán (felhasználónév és jelszó megadásával történő regisztráció után) elérhető online űrlap kitöltésével, az ott található útmutató szerint. A pályázatban be kell mutatni:
- azt a (fenti célokhoz kapcsolódó) témakört, vagy témákat, amelyekhez kapcsolódóan jó gyakorlatokat terveznek gyűjteni és ennek indoklását;
- a meglátogatandó országo(ka)t, szervezeteket és projekteket (legalább előzetes elképzeléseket);
- a hazai terjesztéssel kapcsolatos terveket;
- a pályázó szervezetet;
- az utazó fiatal(ok)at, és egy legfeljebb 2 perces hatásos és meggyőző videó linkjét (valamelyik videómegosztó portálról) a terveikről és önmagukról.
A pályázathoz csatolt dokumentumként fel kell tölteni az utazó fiatal(ok) önéletrajzát és motivációs levelét. Ezeken kívül más kötelezően benyújtandó dokumentum nincs, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy a formai értékelés során kizárható azon szervezet, amelynek legfrissebb beszámolója nincsen feltöltve (a jogszabályi előírásoknak megfelelően) a birosag.hu oldalon található civil szervezetek névjegyzékébe!
Kérjük, fordítsanak gondot az űrlap kérdéseinek értelmezésére, és válaszaikban fogalmazzanak tömören és egyértelműen. Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegretörőek, segítsék mondanivalójuk megértését.

MEDDIG LEHET PÁLYÁZNI? - BEADÁSI HATÁRIDŐ
A pályázatok beadására rendelkezésre álló idő a meghirdetéstől számított 60 nap, a beadás határideje: 2023. december 18. du. 14. 00 óra.
Kérdéseket a www.kozosertekeink.hu weboldal üzenetküldő felületén keresztül lehet feltenni, amire a támogatásközvetítő munkatársai 3 munkanapon belül válaszolnak. Minden pályázót biztatunk arra, hogy vegyék igénybe a konzultáció lehetőségét, és olvassák el a program weboldalán található GYIK (gyakran ismételt kérdések) menüpont alatti információkat még a pályázat benyújtása előtt! Kész pályázatok előzetes elolvasására és véleményezésére a támogatásközvetítő munkatársai nem kérhetők.

A pályázatról további információt a pafi.hu oldalon talál