Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.


Friss:

A "Fiatalok és a környezetvédelem" pályázati program eredményhirdetésére 2018. december 17-éig kerül sor.

A nyertesek listáját a www.nonprofit.hu, a www.tam.hu oldalon tesszük közzé, a pályázó szervezetek email értesítést kapnak.

 

1. A támogatás célja:

„Fiatalok és a környezetvédelem” témakörben olyan a fiatalokat aktívan bevonó mintaértékű, kreatív programok támogatása, melyek pozitívan hatnak a helyi közösség környezetének védelmére.

2. A rendelkezésre álló keretösszeg                                                 

A támogatásokra rendelkezésre álló keretösszeg régiónként 1 millió forint (összesen 7 millió Ft.). A támogatási keretösszeget az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a 2018. évi társadalmi felelősségvállalása terén a NIOK és az ÉTE szakmai közreműködésével biztosítja.

3. A támogatás igényelhető összege és formája

A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, melynek folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik. A támogatáshoz önerő nem szükséges. A támogatás mértéke legalább 250 000 Ft, illetve legfeljebb 500 000 Ft.

4. Támogatási időszak

A támogatott projektek megvalósítási ideje a 2018. december 01. és 2019. augusztus 31. közé eső időszak.

5. A támogatottak köre

Az adott régióban székhellyel rendelkező civil szervezetek (kivéve pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek), informális csoportok (kötelezettségvállalón keresztül), amelyek:

  • ifjúsági közösségeket fognak össze;
  • vagy az ifjúsági közösségek számára szolgáltatásokat biztosítanak;
  • vagy az  ifjúsági korosztályok érdekeinek képviseletét vállalták fel létesítő okiratukban;
  • vagy más, az alapszabállyal/alapító okirattal egyenértékű dokumentumban az ifjúságügyet kiemelt célként jelenítik meg.

6. Beadható pályázatok száma

Jelen felhívásra egy szervezet/pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

7. A pályázatok benyújtásának módja és helye

A benyújtandó projekt űrlapot Google űrlapon kell beküldeni, amely az alábbi linken érhető el. A benyújtási határidőt követően benyújtott pályázatok  érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek. A pályázatok beérkezését követően nincs lehetőség hiánypótlásra.

8. A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatok beadási határideje: 2018. október 31. 24h

9. A pályázatok formai ellenőrzése

A pályázatokat a NIOK Alapítvány (továbbiakban Támogatáskezelő) formailag ellenőrzi a beadási határidő lejártát követő 10 munkanapon belül. A támogatási kérelmek formai ellenőrzésének kritériumai az alábbiak:

  1. támogatási űrlap kitöltöttsége, megfelelőssége,
  2. a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága.

Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A Támogatáskezelő először a támogatási kérelem érvényességi ellenőrzését végzi el és megállapítja annak érvényességét vagy érvénytelenségét és utóbbi esetben - az érvénytelenség okának megjelölésével - elektronikus értesítést küld a pályázónak.

Az érvénytelennek nyilvánított támogatási kérelemmel kapcsolatosan esetlegesen benyújtott panaszokat a Támogatáskezelő újból megvizsgálja és indokolt esetben a pályázatot érvényessé nyilváníthatja. Az esetleges panaszokat az értesítést követő 5 munkanapon belül be kell nyújtani, ellenkező esetben a panaszt figyelmen kívül kell hagyni.

10. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere, határideje

A pályázatok az alábbi szempontok alapján kerülnek értékelésre:

- a támogatási cél és a tervezett projekt összhangban állnak egymással;

- a projekt által feldolgozott témák és a célcsoport illeszkedése;

- pénzügyileg megalapozottak;

- a program/programsorozat összefogott, a célkitűzések elérése alátámasztott;

 - a projekt által elért fiatalok száma;

- a környezetvédelem fontossága iránt elkötelezettek;

- a projekt lehetőséget teremt több generáció bevonására, együttműködésére, vagy a fiatalok által végzett tevékenységek pozitív hatást gyakorolnak a szűkebb/tágabb környezetükben élő fiatalabb/idősebb generációkra is;

 - a projekt során nem-formális tanulási módszereket alkalmaznak;

 - a projekt a fiatalok körében végzett igényfelmérésen alapul, az ő aktív részvételükkel kerül kialakításra, megvalósításra, értékelésre.

Az érvényes pályázatokról 3 fős bizottság 2018. november 27-ig dönt.

A nyertesek listáját az Északi Támpont Egyesület a www.tam.hu honlapon, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a www.aldi-hungary.hu honlapon, a NIOK Alapítvány a www.nonprofit.hu oldalon a döntést követő 5. napig közzéteszi az alábbi adatokkal:

-       pályázó neve

-       pályázó székhelyének település és megye adata

-       pályázati projekt címe

-       igényelt összeg.

11. A támogatottak döntést követő kiértesítése

A Támogatáskezelő a döntéstől számított 15 napon belül elektronikus úton értesítést küld a támogatások elbírálásáról, valamint fent nevezett honlapokon megjelenteti a döntési listát. A döntés ellen az elutasítottak részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs. A döntésről szóló értesítés tartalmazza a szerződéskötés feltételeit, és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

12. Szerződéskötés

A nyertes szervezetekkel az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a pályaművekben foglaltaknak megfelelő tartalommal támogatási szerződést köt.

13. A támogatás folyósítása

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. a támogatási összeget egy összegben a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át. A pályázatban csak a támogatási (projekt-) időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el.

14. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.

A kedvezményezettek a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződés szerint kötelesek számot adni szakmai és pénzügyi elszámolás formájában (együttesen: beszámoló).  Pályázó vállalja, hogy a pályázati program megvalósulásáról fénykép és, vagy videó dokumentációt készít, mely a pályázati beszámoló részét képezi. A beszámolóhoz min. 10 db, nagy felbontású jpg., TIF., GIF. vagy png. formátumú képet várunk. Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a fénykép ill. videó-dokumentációját támogató részben v. egészben felhasználja, ehhez a vonatkozó adatvédelmi szabályokat betartja.

A beszámolót a Támogatáskezelő vizsgálja meg az esetleges hiányosságok kijavítására, pótlására - 15 munkanapos határidővel felszólíthatja a kedvezményezettet. Ha a kedvezményezett nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, úgy további hiánypótlásra nincsen lehetőség, a Támogatáskezelő a beszámolót elutasítja. Ebben az esetben a folyósított támogatási összeg a kiértesített levélben megfogalmazottak szerint visszautalásra kerül Támogatónak.

Támogató, Támogatáskezelő jogosult a támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése céljából a projekt megvalósításának folyamatba épített, illetve utólagos ellenőrzésére.

Kedvezményezett az ellenőrzések során köteles együttműködni az ellenőrzést végző szervezetekkel, illetve a projekt zárását követő 5 éven át köteles biztosítani, hogy a dokumentumok őrzésére kijelölt helyen a pályázati dokumentáció teljes anyaga rendelkezésre álljon. A helyszín változásáról köteles haladéktalanul tájékoztatni Támogatáskezelőt.

E kötelezettség megszegése esetén Támogató jogosult – a kötelezettség fennállásának időtartama alatt – a támogatás jogosulatlan igénybevételére vonatkozó szankciók alkalmazására.

15. További információk

A támogatás kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a támogatási célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályaművek száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított támogatási felhívás keretében.

Jelen támogatási felhívás a projekt űrlappal együtt képezik a támogatási dokumentációt és tartalmazzák a támogatáshoz szükséges összes feltételt. 

 A támogatással kapcsolatban további információ kérhető a NIOK Alapítvány munkatársától a

+36 70 333 5407-es telefonszámon, vagy a

szovetsegazifjusagert@gmail.com email címen.

A nyertesek listája a csatolt pdf-ben található