Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Pályázati felhívás
(azonosítószám: REHAB-22-TTF)
A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 26. §-a alapján pályázati felhívást tesz közzé
MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ MUNKAVÁLLALÓK 2022. ÉVI REHABILITÁCIÓS CÉLÚ
TARTÓS, VAGY TRANZIT FOGLALKOZTATÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA.

I. Pályázatra vonatkozó általános információk
I. 1. A pályázati eljárás célkitűzései:
- a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs foglalkoztatásához szükséges foglalkoztatói kapacitás biztosítása, és ezáltal a megváltozott munkaképességű munkavállalók
o foglalkoztatásának elősegítése,
o egészségi állapotából adódó munkaerő-piaci hátrányainak ellentételezése,
o termelő, szolgáltató tevékenységben való közreműködés biztosítása
o tartós foglalkoztatás keretében, illetve
o a nyílt munkaerő-piacra való visszavezetése tranzit foglalkoztatás révén;
- olyan foglalkoztatók és munkahelyek (foglalkoztatási kapacitások) kiválasztása és támogatása, amelyek megváltozott munkaképességű személyek tranzit és tartós foglalkoztatása keretében a munkavállalók képzettségének és egészségi állapotának megfelelő munkavégzési feltételeket biztosítva, az érintettek adaptációs készségét fejlesztve a foglalkozási rehabilitációt megvalósítják.
A pályázati eljárás alapján biztosított támogatás nem jelenti a támogatásban részesülő munkáltató működésének, illetve tevékenységeinek teljes körű finanszírozását, azt a támogatás a munkáltató által előállított piacképes termékek, illetve az általa nyújtott szolgáltatások révén szerzett jövedelemmel együttesen biztosítja.

I. 4. A pályázat keretében nyújtható támogatás formája: elszámolás alapján utófinanszírozással nyújtott, vissza nem térítendő támogatás.

I. 5. A támogatás célcsoportja: a megváltozott munkaképességű munkavállalók, a közvetlen kedvezményezettek a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató, rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező munkáltatók.
Jelen pályázat szempontjából megváltozott munkaképességű személy, aki - a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti megváltozott munkaképességű személynek, vagy
- az Mmtv. 38. § (3) bekezdés alapján az Mmtv. 25. § alkalmazásában a rehabilitációs hatóság komplex minősítése szerinti megváltozott munkaképességű személynek minősül, azaz
a) az Mmtv. 30. § (4)-(5) bekezdése vagy a 32. § (1) bekezdése alapján rehabilitációs ellátásban vagy rokkantsági ellátásban részesül, a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig,
b) a rokkantsági járadékban részesül, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig,
c) az Mmtv. 33. § (1) bekezdése alapján rehabilitációs ellátásban részesül, a felülvizsgálat alapján hozott döntés jogerőre emelkedésének napjáig, de legkésőbb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig,
d) rehabilitációs járadékban részesül,
e) az Mmtv. 38/C. § szerint a komplex minősítés alól mentesülő személy is az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig.
- fogyatékossági támogatásban, vagy vakok személyi járadékában részesül1.

I. 6. A pályázók köre
Pályázatot nyújthat be minden olyan Magyarországon bejegyzett, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyiségű, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, valamint egyéni vállalkozó, aki a pályázati felhívás közzétételének napján rendelkezik a Korm. rendelet szerinti hatályos rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal, továbbá
1. nincs a központi költségvetés részét képező alapból, fejezeti kezelésű előirányzatból juttatott támogatás vonatkozásában lejárt határidejű visszafizetési kötelezettsége, kivéve, ha számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyeztek,
2. teljesíti az Áht. 50. § (1) és (4) bekezdésében, valamint az 52. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeket, azaz
a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és
c) átlátható szervezetnek minősül, továbbá
d) nincs esedékessé vált és még meg nem fizetett adótartozása -ide nem értve az önkormányzati adóhatóság körébe tartozó adókat,- valamint járulék, illeték vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás),
e) a költségvetési támogatás felhasználását - ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak, - közbeszerzés alkalmazásához köti,
3. nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban,
4. nem kezdeményezték a bírósági nyilvántartásból való törlését
5. nincs folyamatban ellene végrehajtási eljárás,
6. tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körében nem szerepel olyan személy, aki a korábbiakban a Korm. rendelet szerinti támogatásból jogszabályszegés, szerződésszegés okán kizárt szervezetek tulajdonosi, illetve vezető tisztségviselői körébe tartozott,
7. vele szemben nem álnak fenn az Áht.48/B.§ értelmében, a támogatási jogviszonyban való kedvezményezettségét kizáró okok.

I. 7. A támogatási időszak
A támogatás - a tartós és tranzit foglalkoztatás esetén egyaránt - a 2022. január 1. és 2022. december 31. közötti időszakra állapítható meg.

I. 8. Támogatható tevékenységek köre
A megváltozott munkaképességű személyek munkaviszony keretében történő, havi átlagban legalább napi 4 órás, de legfeljebb napi 8 órás tartós, vagy tranzit foglalkoztatása. Az e szabályhoz igazodó, munkaidő-keretben történő foglalkoztatás támogatásának speciális szabályait a Korm.rendelet20. § (2) és 38. § (2) bekezdései tartalmazzák.
Tartós foglalkoztatás: a Korm. rendelet 1. § 6. pont 6.2.-6.4. alpontja, valamint az Mmtv. 5.§ (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű munkavállaló munkakészségének, egészségi állapotának, testi és szellemi képességeinek termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett, védett körülmények között, munkaviszony keretében történő megőrzése, fejlesztése.
Tranzit foglalkoztatás: az Mmtv. 5. § (2) bekezdése szerinti megváltozott munkaképességű munkavállaló kivételével a rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között, termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett történő felkészítése a nyílt munkaerő-piacon történő foglalkoztatásra. A tranzit foglalkoztatás célja akkor valósul meg, ha a megváltozott munkaképességű munkavállaló a tranzit foglalkoztatást követően legalább 6 hónap folyamatos foglalkoztatás keretében a nyílt munkaerő-piacon végez munkát.

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázat mellékletét képezi az 1. és 2. számú Nyilatkozat nyomtatvány, melyet minden kérdésre válaszolva, pdf. formátumban elektronikus úton szükséges a pályázat mellékleteként becsatolni.
A Kormányhivatal jogosult az IKR-be feltöltött adatok, információk és dokumentumok hitelességét a pályázati eljárás időtartama alatt bármikor ellenőrizni (helyszíni vagy egyéb vizsgálat formájában), egyes iratokat vagy akár a teljes pályázathoz csatolandó dokumentációt írásban is bekérni.

FIGYELEM! Benyújtottnak csak az a pályázat minősül, amely az IKR-ben a pályázó által (a "Véglegesítés" ikonra történő kattintással) a megadott határidőig véglegesítésre került, és az informatikai rendszerben a pályázat állapota "Beadott"-ra változott.
A pályázat IKR-ben történő összeállítása, illetve benyújtása során adódó esetleges technikai problémák megoldása érdekében információ kizárólag elektronikus levélben, a palyazat@rehab.bfkh.gov.hu címen kérhető, szükség esetén a hibaüzenetet bemutató képernyőkép(ek) csatolásával.
Telefonos tájékoztatás a pályázati azonosító szám ismeretében kérhető, a 06-1-896-7031 telefonszámon, azonban a pályázati eljárás eredményéről, a 2022. évre várható támogatási összegekről, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól a Kormányhivatal telefonon nem adhat tájékoztatást.

IV. 2. A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatokat a pályázati felhívás IKR felületen történő - a benyújtási határidőt legalább 30 nappal megelőző - elérhetőségétől kezdődően folyamatosan, de legkésőbb 2021. október 30-án 24:00-ig lehet benyújtani.
A benyújtási határidő után benyújtott pályázatok érvénytelenek, ezért érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.
https://kormany.hu/dokumentumtar/megvaltozott-munkakepessegu-munkavallalok-foglalkoztatasa-palyazati-felhivas

 

További információ: pafi.hu