Civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2022.

Pályázati kiírás kódja:
NEAO-KP-1-2022/3
NEAO-KP-1-2022/4
Pályázati kiírás kategóriái:
NEAO-KP-1-2022/3 kategória kódú működési költségek támogatása
és
NEAO-KP-1-2022/4 kategória kódú szakmai programok és működési költségek támogatása

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 3.
A Mobilitás és alkalmazkodás kollégium (a továbbiakban: Kollégium) megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő)
a) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.),
b) a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.),
c) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
d) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.),
e) az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet,
f) a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet,
g) a fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 8/2016. (III. 25.) MvM rendelet,
h) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.)
alapján kizárólag a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer (a továbbiakban: NIR) útján benyújtandó pályázatot hirdet civil szervezetek részére, működésük vagy szakmai programjuk és működési költségeik támogatásának céljából a jelen pályázati kiírásban meghatározott feltételekkel.
FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglalt feltételek módosulhatnak.
FIGYELEM! Jelen pályázati kiírás részét képezi a "Nemzeti Együttműködési Alap Pályázati Útmutató a civil szervezetek működésének biztosítására vagy szakmai programjának megvalósítására és működésének biztosítására fordítható összevont támogatás 2022." című dokumentum (a továbbiakban: Pályázati útmutató), amely letölthető a https://civil.info.hu/nea/kezdolap/palyazatok/index.html, illetve a http://www.bgazrt.hu linkeken keresztül.

1. A pályázat célja
1.1. NEAO-KP-1-2022/3
A civil társadalom erősítése és a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése a civil szervezetek működési költségeihez való hozzájárulás által.

1.2. NEAO-KP-1-2022/4
Az élet- és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport területén működő civil szervezetek támogatása.

2. Támogatható tevékenységek
2.1. NEAO-KP-1-2022/3
A támogatás a nyertes pályázó (a továbbiakban: kedvezményezett) alapcél szerinti tevékenysége működési költségeinek biztosítására fordítható.

2.2. NEAO-KP-1-2022/4
A támogatás a kedvezményezett alapcél szerinti, a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt működési költségei fedezésére, és a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c-g) és j) pontja szerinti alábbi tevékenységeinek biztosítására fordítható:
c) civil szervezeteket, határon túli civil szervezeteket érintő szakmai programok, különösen évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények, valamint a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó költségek támogatása;
d) nemzetközi civil kapcsolatokban a magyarországi civil szervezetek jelenlétének biztosítása, hazai és határon túli rendezvényeken, fesztiválokon történő részvétel támogatása, nemzetközi tagdíjakhoz támogatás biztosítása, európai integrációt elősegítő programok támogatása;
g) civil szférát bemutató kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtó támogatása;
j) civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása.

3. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke
A rendelkezésre álló forrás összege 1 223 088 048 Ft, amelynek előirányzati fedezetét a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 29. Nemzeti Együttműködési Alap jogcím előirányzata [ÁHT: 332995] biztosítja.

4. A pályázat benyújtásának határideje és a támogatott tevékenység időtartama
Mobilitás és alkalmazkodás kollégium
Az élet- és vagyonbiztonság, a közbiztonság, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport területén működő civil szervezetek.
2021. 11. 03. 14:00

5. Pályázat benyújtására jogosult szervezetek köre
5.1. Pályázatot benyújthat - bármely hatókörű1 - 2020. december 31-éig Magyarországon nyilvántartásba vett
a) alapítvány, illetve
b) egyesület, ideértve a szövetséget.
A Civil tv. 2. § 12. pontja szerinti, külföldön nyilvántartásba vett civil szervezet (a továbbiakban: határon túli civil szervezet) a NEAO-KP-1-2022/4 kategóriára a Civil tv. 59. § (4) bekezdés b) pontja alapján önállóan nyújthat be pályázatot.

5.2. Nem nyújthat be pályázatot
a) a szakszervezet,
b) a párt,
c) a párt által alapított alapítvány,
d) a párt részvételével létrehozott egyesület,
e) a kölcsönös biztosító egyesület,
f) a közalapítvány3,
g) az egyházi jogi személy,
h) a civil társaság.

6. A támogatás formája, rendelkezésre bocsátása és mértéke
6.1. A támogatás formája
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Ez alól kivétel az a pályázó, akinek az éves összes bevétele az utolsó lezárt (2020.) üzleti évről szóló számviteli beszámolóval igazolható módon eléri vagy meghaladja a 75 millió Ft-ot. Számára csak visszatérítendő működési célú támogatás (NEAO-KP-1-2022/3) nyújtható.
NEAO-KP-1-2022/3 kategória esetében: a Kollégium a kedvezményezett megvalósítási időszakban felmerült működési költségeihez nyújt visszatérítendő vagy vissza nem térítendő támogatást.
NEAO-KP-1-2022/4 kategória esetében: a Kollégium a kedvezményezett megvalósítási időszakban felmerült, pályázatban bemutatott szakmai programjához és működési költségeihez nyújt vissza nem térítendő támogatást.

6.2. A támogatás rendelkezésre bocsátása
A támogatás rendelkezésre bocsátása utólagos elszámolás mellett, támogatási előleg formájában történik egy összegben.

8. A pályázat benyújtása
8.1 A pályázat benyújtásának helye és módja
A pályázatot kizárólag elektronikusan, a NIR-en keresztül lehet benyújtani, magyar nyelven.

FIGYELEM! A NIR-t a https://nir.bgazrt.hu oldalon lehet elérni. A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell, amelyhez rendelkeznie kell érvényes e-mailcímmel.
A pályázat benyújtása csak abban az esetben lehetséges, ha a NIR-ben minden kötelezően kitöltendő mező kitöltésre, és minden kötelezően csatolandó melléklet feltöltésre került. A NIR formai hibák és a kötelezően megadandó adatok hiánya esetén nem engedi a pályázat benyújtását, és figyelmeztető üzenetben jelzi a benyújtást akadályozó hibát a pályázó részére.
A pályázat benyújtását a NIR felhasználói kézikönyvben leírtak szerint, illetve a Pályázati útmutatóban rögzített módon kell elvégezni.

Szánj ránk 7 percet!

A nonprofit.hu kérdőív kitöltése hatalmas segítség nekünk, hogy még jobbak lehessünk. Nem csak a jobb tartalmakkal nyersz, hanem a kitöltők között nyereményeket sorsolunk ki!

8.2 Pályázati díj
A pályázónak a pályázat beadása napjáig egyszeri és egy összegű pályázati díjat kell megfizetnie, melynek összege 2000 Ft, azaz kétezer forint. Az átutalást igazoló dokumentumot (átutalási megbízás, bankszámlakivonat nyitó- és záró egyenleggel), kérjük a NIR-ben a Mellékletek űrlapra felcsatolni. A pályázati díjat átutalással, a következő fizetési számlaszámra kell megfizetni:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. - 10032000-00310024-00000017
IBAN HU20100320000031002400000017
Kérjük, pályázatát csak akkor véglegesítse a NIR-ben, ha a pályázati díjat már átutalta, és az átutalást igazoló dokumentumot a NIR-ben a Mellékletek űrlapra feltöltötte.
Kérjük, a pályázati díj megfizetésekor a beazonosíthatóság érdekében tüntesse fel a megjegyzés/közlemény rovatban a pályázó - NIR-ben megadott - adószámát, továbbá azt, hogy NEA.

FIGYELEM! A pályázat benyújtásakor a szervezet e-mailcíme pontosan kerüljön megadásra, mert a pályázati díjról szóló számla elektronikus számlaként erre az e-mailcímre kerül megküldésre.

FIGYELEM! A pályázati díj határidőre történő meg nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-5/
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti aszövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag

Forrás: pafi.hu