Az alapítvány megszűnése
A törlést kezdeményezheti közvetlenül az alapító vagy az ügyészség, közvetett módon az ügyészséghez fordulva az érdekelt fél. Az alapítvány megszűnésének lehetséges módjairól itt olvashat:

Az egyesület megszűnése
Az egyesület döntéshozó szerve dönthet az egyesület megszüntetéséről.

Megszűnik az egyesület, ha határozott időre alapították, és ez eltelt, vagy valamely feltétel bekövetkeztéhez kötött a megszűnése és ez bekövetkezett. Megszűnik az egyesület, ha törvényességi felügyeleti eljárásban a bíróság így rendelkezik.

A fentieken túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha

  1. a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
  2. b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

Jogutóddal szűnik meg az egyesület egyesülés, szétválás esetén.

Civil társaság megszűnése
A civil társaság az alábbi esetekben szűnik meg:

a) ha célját megvalósította, vagy a cél megvalósítása többé nem lehetséges;
b) ha letelt a határidő, amelyre alakult, kivéve ha a tagok a társaságot tovább folytatják;
c) valamely tagjának halálával, illetőleg jogutód nélküli megszűnésével, rendes felmondással, kivéve ha a tagok a társaságot tovább folytatják;
d) azonnali hatályú felmondással;
e) a társaság közös elhatározással való megszüntetésével;
f) ha a tagok száma egy főre csökken.

A megszűnés eljárásai a következők:

Végelszámolási eljárás

Az új törvény alapján- az egyszerűsített törlési eljárás esetét kivéve– minden esetben végelszámolási eljárást kell lefolytatni, ami egy önkéntes eljárás, ha a szervezetet meg szeretnék szüntetni.

A végelszámolás a nyilvántartást vezető megyei törvényszéknél (ez a megyei bíróságok új neve) folytatható le.
Alapítvány végelszámolását mindenképpen meg kell, hogy előzze egy bírósági eljárás, amelyet az alapító kérelmére folytat le peren kívüli formában. Itt azt vizsgálja, hogy a meghatározott célra, időtartamra alapított, vagy feltétel bekövetkezéséig működő alapítvány esetében bekövetkezett-e a feltétel, időtartam eltelt, vagy cél megvalósult, vagy esetlegesen a cél lehetetlenült .

A Bíróság végzéssel megállapítja a feltétel bekövetkeztét, időtartam elteltét, cél megvalósulását és felhívja az alapítót, hogy a végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül kezdeményezze a végelszámolást. A végelszámolási kérelemhez az alább ismertetett iratokon túlmenően csatolni kell a végzést is a végelszámolás megindításakor.

Röviden összefoglalva az eljárás a következő:

Két fordulóban lehet lefolytatni az eljárást.
I.

  1. A legfőbb szerv dönt a végelszámolás megindításáról és annak kezdő időpontjáról.
  2. Ki kell jelölni a végelszámoló személyét (lehet a korábbi képviselő is). Ettől az időponttól a végelszámoló a szervezet törvényes képviselője, azaz a korábbi képviselő képviseleti joga megszűnik.
  3. 45 napon belül a korábbi képviselő át kell adja az iratokat a végelszámolónak és el kell készíttetni a tevékenységet lezáró mérleget a Számviteli Tv. szabályai szerint. (Ez lényegében egy közbenső mérleg). Köteles a munkavállalókat értesíteni a végelszámolás megkezdéséről. Ezzel a korábbi képviselő feladatai megszűnnek, innentől a végelszámoló jár el mindenben.

Kérelmet (végelszámolási kérelem) kell benyújtani a törvényszékhez az alábbi tartalommal:
A végelszámoló a végelszámolás iránti kérelemben köteles bejelenteni a végelszámolás megindítását elrendelő (legfőbb szerv, vagy alapító) határozat keltét, a végelszámolás kezdő időpontját, a végelszámoló nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét), ha a végelszámoló nem természetes személy, akkor a cégjegyzékszámát és a megbízásából eljáró természetes személy nevét és lakóhelyét, valamint a civil szervezet ügyintéző és képviseleti szerve jogviszonyának megszűnését.

A bíróság a végelszámolás megindításáról végzést hoz, melynek közzétételéről a bíróság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott nyilvántartás útján gondoskodik. A végelszámolás elrendelésekor a nyilvántartásban a "v.a." toldatot fel kell tüntetni.
A közzétételt követő 40 napon belül a hitelezők bejelenthetik követelésüket a szervezet felé. Ezeket a végelszámoló összesíti.
A végelszámoló elkészíti a tevékenységet lezáró mérleg alapján a végelszámolási nyitó mérleget. Ez (a hitelezői igények alapján) korrigálható a fenti hitelezői igénybejelentést követően. Ha a rendelkezésre álló vagyon nem fedezi a tartozásokat, akkor felszámolási eljárásnak lesz helye.
A végelszámoló rendezi a tartozásokat, és intézi a szokásos teendőket a működés kapcsán. Ha tárgyévben nem fejeződik be a végelszámolás, akkor el kell készíteni az éves mérleget. A végelszámolásra 3 év áll rendelkezésre, mert ezt követően kényszer végelszámolásnak van helye.

II.
A végelszámolás befejezése:

  1. A legfőbb szerv dönt a végelszámolást lezáró mérleg és beszámoló elfogadásáról.
  2. Gondoskodni kell az iratok elhelyezéséről és erről döntést hozni. Erre lehetőség van levéltárban, vagy a szervezet egy tagjánál, vezetőjénél, ha azt vállalja.
  3. Zárójelentést készít a végelszámoló a végelszámolás lefolytatásáról, amely tartalmazza a lényeges gazdasági adatokat, döntéseket, azok okait. Ezt a legfőbb szervnek el kell fogadnia.
  4. Dönteni kell a szervezet esetlegesen tulajdonában álló cégek (más jogalanyok) sorsáról.
  5. Az alkalmazottak (biztosítottak) adatait át kell adni a nyugdíjbiztosítási szervnek.

Fentiekre vonatkozó okiratok csatolásával kérni kell a szervezet törlését a nyilvántartásból.

A szervezet a nyilvántartásból való törlésről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával szűnik meg.

Felszámolási eljárás
Felszámolást a bíróság kezdeményez a szervezet elismert fizetésképtelensége esetén, amely eljárás nem azonos a végelszámolással.

A szervezet fizetésképtelensége esetén (amikor nem tudja fizetni tartozásait) hitelezői kérelemre a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék elrendeli a szervezet felszámolását, és felszámoló biztost jelöl ki. Felszámolási eljárás csak nem vitatott (vagy elismert) követelés esetén indítható. Vitatott követelés esetén csak peres eljárás folytatható le a felek között.

A felszámolási eljárás megindulását követően a kijelölt felszámoló irányítja és képviseli a szervezetet, aki a szervezet vagyonából igyekszik kielégíteni a hitelezőket.

A felszámolást elrendelő végzés közzétételét követően 40 napja van a hitelezőknek, hogy igényüket (követelésük összegét) bejelentsék a felszámolónál. A felszámoló összesíti a követeléseket és a Csőd Tv-ben foglalt kategóriákba besorolja.

A felszámolási eljárás során a felszámoló a követeléseket igyekszik behajtani, a vagyont értékesíteni és a befolyt pénzt felosztani a Tv-ben foglalt kategóriákba sorolt hitelezők között olyan módon, hogy a felsőbb kategóriákba sorolt hitelezők (pl. munkavállalók követelései, adótartozás) kifizetése megelőzi az alsóbb kategóriák hitelezőit. Az eljárás általában évekig is eltart.

Pontos szabályozás a Csőd Tv-ben található, illetve speciális szabályok a Civil Tv. 10. paragrafusában olvashatóak.

Ügyészség által indított eljárás:
Törvénytelen működés esetén a bíróság törli a szervezetet az ügyészség megkeresésére peres eljárásban.

Mindhárom eljárásban közös, hogy a törlést kimondó végzés ellen az általános szabályok szerint van helye fellebbezésnek. A fellebbezési határidő a végzés kézhezvételétől számított 15 nap. A végzés jogerőre emelkedése után történik meg a végleges törlés.