Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

Pályázati felhívás
a minősítéssel nem rendelkező Budapest fővárosi zeneművészeti szervezetek
2008. évi XCIX. törvény szerinti, 2023. évi működési támogatására


A pályázat kiírója (támogató): Kulturális és Innovációs Minisztérium (a továbbiakban: KIM)
A pályázat kezelője: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET)
Pályázat benyújtásának feltétele: az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerbe (a továbbiakban: EPER) történő érvényes regisztráció (https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx)

A regisztrációs nyilatkozatot az alábbi címre szükséges postai úton megküldeni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Pályázati Igazgatóság
NKA Támogatások Osztálya
Fejezeti Kulturális Programiroda
1389 Budapest, Pf. 128.

A pályázat célja
A KIM nyílt pályázatot hirdet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emtv.) 19. §-a és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának részletes szabályairól szóló 428/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet 22. §-a alapján a Pest Vármegyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban szereplő, minősítéssel nem rendelkező fővárosi székhellyel rendelkező zeneművészeti szervezetek
2023. április 1 - 2024. március 31.
közötti időszakra vonatkozó működésének és szakmai program megvalósításának támogatására.
A jelen pályázat alapján nyújtott támogatás a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő módosításáról szóló 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelettel (HL 156., 2017.6.20., 1. o.) módosított, a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.).) (a továbbiakban: 651/2014/EU rendelet) 53. cikke szerinti kultúrát és kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatásnak minősül.

A pályázat keretösszege, pénzügyi forrása
A pályázati keretösszeg a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján 50 millió Ft. A pályázati keretösszeg a KIM 2023. évi költségvetésében a 20/13/1 Művészeti tevékenységek és egyéb feladatok támogatása fejezetei kezelésű előirányzat 4 Az előadó-művészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti pályázatok) részfeladatán rendelkezésre áll.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázók köre
Pályázatot nyújthat be az a zenekar vagy énekkar, amely
- nem állami fenntartású vagy tulajdonú, továbbá
- a Pest Vármegyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján fővárosi székhellyel rendelkező előadó­művészeti szervezetként szerepel, továbbá
- nem szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben felsorolt szervezetek között.
A nyilvántartásba vételre vonatkozó információkat a Pest Vármegyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által kezelt adatok szolgáltatják a KIM és az EMET részére.
Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be.

Nem nyújthat be pályázatot
- természetes személy;
- az a szervezet, amely nem szerepel a Pest Vármegyei Kormányhivatal Oktatási és Kulturális Osztálya által vezetett hatósági nyilvántartásban a pályázat benyújtása napján előadó-művészeti szervezetként
- az a szervezet, amely szerepel a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendeletben;
- állami fenntartású vagy tulajdonú előadó-művészeti szervezet
- nem fővárosi székhellyel rendelkező előadó-művészeti szervezet
- az a pályázó, aki az EMET által kezelt vagy bonyolított KIM illetve jogelődjei, vagy az EMET által nyújtott, lejárt határidejű támogatásra vonatkozó támogatási szerződéséről nem rendelkezik a pályázat lezárásáról szóló értesítőlevéllel, vagy esetleges visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, vagy a támogató az elszámolást nem fogadta el:
- Emtv. 19 §: minősítéssel nem rendelkező előadó-művészeti szervezetek szakmai programmegvalósításának és működésének támogatása
- Emtv. 20. §: kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatása"

A megvalósítás időszaka: 2023. április 1.-2024. március 31.
A felhasználás (a megvalósult tevékenységéhez kapcsolódó, a támogatás terhére elszámolható költségek teljesítésének időszaka: 2023. április 1.-2024. április 30.

A támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámoló beérkezésének határideje 2024. április 30.
A pályázat benyújtásának határideje
A pályázati kiírásnak az EPER felületén történő megjelenésétől számított 30 naptári napja jelen pályázati felhívás esetében 2023. március 19.

Nevezési díj:
A pályázat benyújtásához nevezési díjat nem kell fizetni.
A támogatás intenzitása legfeljebb 80 % lehet (az igényelt támogatás nem haladhatja meg a tervezett összköltség 80%-át.).

Támogatható tevékenységek:
A 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító támogatás (a továbbiakban: támogatás) beruházási, működési vagy zenei és irodalmi alkotások kiadásához nyújtott támogatásként nyújtható.
A jelen pályázati felhívás keretében támogatás a következőkhöz nyújtható:
a) művészeti és kulturális központ vagy kulturális tér, színház, filmszínház, operaház, koncertterem, egyéb élő előadásokat bemutató szervezet, és egyéb hasonló művészeti és kulturális infrastruktúra, szervezet és intézmény,
b) művészeti vagy kulturális esemény, előadás, fesztivál, kiállítás és hasonló kulturális tevékenység.
c) kulturális és művészeti oktatási tevékenység, a kulturális kifejezésmódok sokfélesége védelmének és támogatásának jelentőségét tudatosító oktatási és társadalmi célú figyelemfelhívó programok, ideértve az új technológiák alkalmazását is ezen célokra,
Beruházási támogatás esetében a támogatás összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek és a működési eredmény közötti különbséget. A működési eredményt az elszámolható költségekből visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell levonni. Működési támogatás esetében a támogatási összeg nem haladhatja meg az adott időszak során keletkezett működési veszteséget és ésszerű nyereséget fedező összeget.
A működésből származó veszteség összegét előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján kell meghatározni.
Ezt visszakövetelési mechanizmus alkalmazásával kell biztosítani.
Azonos vagy részben azonosítható elszámolható költségek esetén a 651/2014/EU bizottsági rendelet szerinti támogatás abban az esetben halmozható más, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitás túllépéséhez. A különböző azonosítható elszámolható költségek esetén a támogatás halmozható más, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből vagy uniós forrásból származó állami támogatással. Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás - függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, az államháztartás központi vagy önkormányzati alrendszeréből származó forrásból történik - támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.

Igényelhető jogcímek
A kiválasztott jogcímeket a költségkalkulációkban tételesen kell felsorolni a) a kulturális intézmény, vagy projekt személyi jellegű ráfordítása
- az időszakosan és rendszeresen foglalkoztatott munkatársak munkavégzésre irányuló jogviszony keretében meghatározott havi munkabére és annak közterhei (béren kívüli juttatás finanszírozására, továbbá jutalom, 13. havi bér kifizetésére támogatás nem igényelhető),
- alkotók, közreműködők, előadók tiszteletdíja (járulékokkal együtt),
b) a kulturális intézmény állandó vagy időszakos tevékenységéhez (pl. kiállításokhoz, előadásokhoz, rendezvényekhez és hasonló kulturális tevékenységekhez) kapcsolódó, a szokásos üzletmenetben felmerülő költség,
- adminisztrációs költség, (pl.: irodaszer, fénymásolás, postaköltség)
- közüzemi díj,
- kommunikációs költség, maximum az igényelt illetve elnyert támogatás 5%-a (pld: telefon-, internet előfizetés, telefon előfizetés esetén kizárólag a hivatalos telefontársaság által kiállított számla fogadható el, közvetítő bevonása nem lehetséges),
c) közvetlenül a kulturális projekthez vagy tevékenységhez kapcsolódó működési költség, így különösen
ca) az ingatlanok és kulturális helyszínek bérletének költsége,
- bérleti díja,
cb) a kulturális projektekhez vagy tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó utazási-, anyag- és felszerelési költség,
- a bemutatáshoz szükséges technikai eszközök (hang-és fénytechnika, színpadi berendezések) bérleti díja a támogatás maximum 10%-áig,
- biztosítási költség,
- szakmai anyagok költségei, (pl.: kottavásárlás)
- utazási költség,
- tevékenységhez kapcsolódó kis értékű (200 000 Ft-ig) eszközök beszerzésére,
cc) a marketing költsége
- reklám- és PR-költség,
cd) szerzői jogi védelem alatt álló alkotásokhoz és egyéb kapcsolódó szellemi tulajdonjogi védelem alatt álló tartalmakhoz való hozzáférésre vonatkozó jogokkal kapcsolatos költség
- jogdíj,
d) a külső tanácsadással és külső szolgáltatók által biztosított támogató szolgáltatásokkal kapcsolatos, közvetlenül a projekt eredményeként felmerülő költség
- alkotók, közreműködők, előadók megbízási díjainak számlás kifizetése (dologi költség),
- szolgáltatás vásárlása (pl.: könyvelés költsége),
- szállásköltség (IFA nem igényelhető és számolható el),
- szállítási költség.

Nem igényelhető támogatás felújításra, nagy értékű eszközbeszerzésre, béren kívüli juttatásokra, érdek­képviseleti vagy szakmai szervezeti tagdíjra és pályázati nevezési díjra.
További feltételeket lásd még "A támogatás elszámolása és ellenőrzése" és a "Nem igényelhető és nem elszámolható költségek" bekezdésekben felsoroltaknál!

Forrás: pafi.hu