Ezt a cikket több mint egy éve publikáltuk. Mindent megteszünk, hogy naprakész információt szolgáltassunk oldalunkon, de előfordulhatnak elavult információk korábbi bejegyzéseinkben.

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (továbbiakban: Pályázatkezelő) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), a 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelet, valamint a 2/1999. (IX.24.) ISM rendelet
alapján nyílt pályázatot hirdet Gyermek - és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek, (ifjúsági szakemberek) kompetenciafejlesztő képzéseinek támogatására.

A pályázati program célkitűzései:
A pályázati program lehetőséget kíván teremteni a gyermek és ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek képviselői, valamint az ifjúsági szakemberek számára szakmai kompetenciájuk bővítésére, új ismeretek, készségek elsajátítására, az ifjúsági közösségek megerősítésére, a fiatalok társas és egyéni kompetenciáik fejlesztésére. A képzéseken való részvétellel a szervezetek
tevékenysége, szolgáltatásainak hatékonysága növekszik, projektjei fenntarthatóbbá válnak, kapcsolatrendszere bővül, a fiatalok szociális, állampolgári kompetenciája fejlődik.
A fenti célok elérése érdekében a pályázati program minimum 15 fővel és legalább 18 órában (bentlakásos vagy 3X6 óra) megvalósuló, a nem-formális tanulás módszereire épülő, elsősorban (nem
kizárólagosan) az alábbi témákat feldolgozó képzési programokat támogatja:

 • forrásszervezés, (pályázatírás - különös tekintettel az Európai Uniós források igénybevételére való felkészülésre, adományszervezés,)
 • (szervezeti) kommunikáció, PR tevékenység,
 • szervezetmenedzsment,
 • projektmenedzsment,
 • fiatalok társadalmi részvételének elősegítése,
 • gyermek és/vagy ifjúsági érdekképviseletek megalakulását és működését segítő tevékenység,
 • emberi jogok megismertetése, érvényesítése – különös tekintettel a gyermeki jogokra,
 • a kapcsolaton belüli erőszak, illetve a gyermekbántalmazás megelőzése, felismertetése, a segítségnyújtás lehetőségeinek ismertetése,
 • a gyermekek között fellépő erőszak megelőzése, a konfliktuskezelés, a problémák békés megoldási módjainak megismertetése, elsajátítása,
 • bűnmegelőzéssel és közlekedésbiztonsággal kapcsolatos ismeretek elsajátítása,
 • egészségnevelés és káros szenvedélyek kialakulásának megelőzése.
 • társas kapcsolati készségek megerősítése,
 • családi életre való felkészítés.

A képzések minden esetben a célcsoport előzetes ismereteire és valós szükségleteire kell, hogy támaszkodjanak. A pályázatban szükséges kitérni az előzetes szükségletfelmérés módszerére, eredményére, valamint a képzés résztvevői értékelésének, valamint utómunkálatainak, nyomonkövetésének tervezett módszereire.

A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 25 400 000 Ft, azaz huszonötmilliónégyszázezer forint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20/20/15/03/01 címrendi besorolású „Gyermek- és ifjúsági célú pályázatok” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 277190) terhére.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
A pályázaton minimum 200.000 Ft, maximum 800.000 Ft támogatás igényelhető. A maximális támogatási összeg igénylése esetén, minimum megyei (regionális vagy országos) jelentőségű projekt lebonyolítását kell vállalni, amely során minimum 1db 30 órás (4 napos) képzés megszervezésére kerül sor, legalább 20 fő részvételével.

A támogatás mértéke
A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90 %-a lehet. A Pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10 %-a.
A saját forrás legalább 50 %-nak készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintos értékével.
A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.

A támogatás folyósítása
A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik a Pályázati Útmutató 10. pontja szerint.
A pályázatkezelő a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követően utalja át.
A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, a projekt megvalósításához kapcsolódó gazdasági események költségeit alátámasztó támogatási összeg, a saját forrás és az államháztartásból származó támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül meg kell történnie.

Támogatási időszak
A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. augusztus 1. és 2012. április 30. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma
Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

forrás, bővebben: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet