Fogalma:

A már nyilvántartásba vett szervezet nyilvántartási adatait érintő változás esetén induló eljárás, melynek célja, hogy a bíróság a változásokat a nyilvántartásán átvezesse. Kezdeményezésére a kérelmező jogosult. A változás bejegyzésére irányuló eljárást a változást (pl. létesítő okirat változása, képviselő személyében bekövetkező módosulás, stb) követő 60 napon belül kell elindítani. Ezen határidő elmulasztása esetén a törvényszék törvényességi ellenőrzést kezdeményezhet az ügyészségnél.

Az eljáró bíróság: A kérelmet azon a törvényszéken kell előterjeszteni, amely a szervezetet nyilvántartásba vette.

Kérelmező: Változásbejegyzés iránti kérelmet az alapítvány alapítója (ha több alapító van, az alapítók együttesen) vagy amennyiben az alapítói jogokat az alapítók testületben látják el az alapítók gyűlésének képviselője terjeszthet elő a bíróságon. Kérelmező lehet továbbá a kuratórium is abban az esetben, ha az alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt vagy az alapítói jogokat más okból véglegesen nem gyakorolja és az alapítói jogok gyakorlására más személyt vagy alapítványi szervet sem jelölt ki. A kérelem előterjesztése tekintetében alapítónak minősül az a személy vagy szerv akit/amelyet az alapító alapítói jogainak gyakorlására kijelölt, továbbá az alapítói jogok gyakorlására is jogosult csatlakozó, illetve az a személy, akire az alapító jogait és kötelezettségeit átruházta.

Kérelem-formanyomtatvány: A kérelmet az „Alapítvány változásbejegyzése iránti kérelem” ÁNYK, vagy iForm űrlapon kell benyújtani egy példányban papír alapon vagy – elektronikus útra kötelezett kérelmező esetében – elektronikus úton az Ügyfélkapun keresztül a bíróságra. A kérelem benyújtásáról részletes tájékoztatást a címlapon a Civil szervezetek csempére kattintva, a Hasznos tudnivalók az egyes eljárások menüben a Tájékoztatások, figyelmeztetések, lényeges joghatások alatt, vagy  ide kattintva olvashat.

Tájékoztatjuk, hogy változásbejegyzés iránti kérelmet abban az esetben kell előterjeszteni, ha a szervezet valamely, a törvényben meghatározott nyilvántartási adata módosult!

A kérelemhez csatolandó iratok:

A módosult adat(ok) figyelembevételével kötelezően csatolandó:

 • új székhely esetén, az ingatlan felett rendelkezni jogosult (tulajdonos, haszonélvező, stb.) által aláírt székhelyhasználat jogcímét (bérlet, szívességi használat, stb.) igazoló okirat másolata,
 • új kurátor jelölése esetében, az alapítvány új kurátorának a tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre, összeférhetetlenségi és kizáró okokra vonatkozó nyilatkozata, melynek a következőkre kell kiterjednie:
 • a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:22. §-ában foglalt követelmények és kizáró okok. (A törvény szövege a következő linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.357519),
  • az alapítóval/alapítókkal fennálló hozzátartozói vagy egyéb érdekeltségi kapcsolat,
  • kedvezményezett esetén, a kedvezményezettel fennálló hozzátartozói vagy egyéb érdekeltségi kapcsolat,
  • a kurátor nyilatkozata arra, hogy közügyektől eltiltás hatálya alatt áll-e (2012.évi C. törvény (Btk.) 61.§ (2) bek. i) pont), továbbá
 • közhasznú szervezet esetében a 2011. évi CLXXV. törvény 38. § (1)-(2) és a 39. § (1) bekezdésében foglalt kizáró és összeférhetetlenségi körülmények. (A törvény szövege a következő linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139791.357423).
 • kurátor lemondása esetén a lemondó nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában,
 • új felügyelő bizottsági tag jelölése esetében az új felügyelő bizottsági tag tagság elfogadására és a jogszabályban meghatározott követelményekre, összeférhetetlenségi és kizáró okokra vonatkozó nyilatkozata, melynek a következőkre kell kiterjednie:
  • a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:22. §-ában foglalt követelmények és kizáró okok, - az alapítóval/alapítókkal fennálló hozzátartozói vagy egyéb érdekeltségi kapcsolat, (A törvény szövege a következő linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=159096.357519),
  • kedvezményezett esetén, a kedvezményezettel fennálló hozzátartozói vagy egyéb érdekeltségi kapcsolat,
  • nyilatkozat a szervezet vezető tisztségviselőihez fűződő hozzátartozói vagy egyéb érdekeltségi kapcsolatról, továbbá
  • közhasznú szervezet esetében a 2011. évi CLXXV. törvény 38.§ (3) és 39. § (1) bekezdésében foglalt kizáró és összeférhetetlenségi körülmények. (A törvény szövege a következő linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139791.357423),
 • egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat, melyen a kérelmező - ha a kérelmező jogi képviselővel jár el, a jogi képviselő - igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okiratból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat mely pontjának változása adott okot.

Tehát pl. dőlt, félkövér vagy aláhúzott betűvel kell megjelölni azon részeket az új alapító okirat szövegében, amelyek megváltoztak a jelenleg hatályos alapító okirathoz képest, majd az alapító okirat végén záradékban kell rögzíteni az igazolást, mely szerint a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

A módosult adat(ok) figyelembevételével szükség szerint kötelezően csatolandó:

 • A kérelmező nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló teljes bizonyító erejű magánokirati formába foglalt meghatalmazása.
 • Ha a kérelmező nem személyesen, hanem képviselő útján jár el, csatolnia kell az erről szóló meghatalmazást.
 • Igazolás az alapítvány céljára rendelt vagyon rendelkezésre bocsátásáról.
 • A jogi személy alapító jogi személyiségét igazoló okirat és a szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló okirat.
 • A jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság alapító jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságként való működését igazoló okirat és a szervezet nevében eljáró képviselő képviseleti jogát igazoló okirat.
 • Névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozat.
 • Ha a szervezet neve jogi személy, más szervezet vagy természetes személy nevét tartalmazza, a kérelemhez csatolni kell a jogosultnak, illetve örökösének vagy jogutódjának a névhasználathoz hozzájáruló nyilatkozatát. Ha a szervezet neve olyan elnevezést tartalmaz, melyhez másnak jogi érdeke fűződik, a kérelemhez csatolni kell a jogosult hozzájárulását tartalmazó nyilatkozatot.
 • A Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélye.
 • Ha a szervezet neve a történelem kiemelkedő személyiségének nevét tartalmazza, a kérelemhez csatolni kell a Magyar Tudományos Akadémia névviseléshez adott engedélyét.
 • Névviseléshez adott - jogszabályban előírt – engedély.
 • Ha a szervezet neve vagy annak valamely része olyan elemet tartalmaz, amelynek névként való szerepeltetése külön jogszabályban meghatározottak szerint engedélyhez kötött, a kérelemhez csatolni kell az engedély megadását igazoló okiratot.
 • A magyar nyelvű elnevezés - a külön jogszabályban foglaltak szerint arra jogosult által készített idegen nyelvű fordítása.
 • Ha a magyar nyelvű elnevezésnek megfelelő idegen nyelvű elnevezést is kéri nyilvántartásba venni, a magyar nyelvű elnevezés – arra jogosult által készített - idegen nyelvű fordításával kell igazolni, hogy az idegen nyelvű elnevezés a magyar nyelvű elnevezésnek megfelel. Ha a bíróságnak a fordítás megfelelőségével szemben kétség merül fel, a magyar nyelvű elnevezés idegen nyelvű hiteles fordítását kérheti.
 • Szervezeti egység jogi személlyé nyilvánítása esetén igazolás az alapítvány céljára rendelt vagyonból elkülönített vagyon rendelkezésre bocsátásáról.
 • Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személynek a kijelölés elfogadására vonatkozó nyilatkozata, mely kitér a kurátorokkal fennálló hozzátartozói vagy egyéb érdekeltségi kapcsolatra is.
 • Állami alapító nyilatkozata arról, hogy a ügyvezető szervezet mely tagját jelölte.
 • Azok az iratok, amelyek valószínűsítik, hogy az alapítvány ügyvezető szerve (szervezete) veszélyezteti az alapítvány célját, abban az esetben, ha a kuratórium valamely tagját az alapító visszahívta.
 • Jogi személy szervezeti egység jogi személyiségének megszűnése esetén a jogi személy szervezeti egység jogi személyiségnek megszűnéséről szóló döntést tartalmazó okirat,
 • Külön törvényben meghatározott iratok.

Az iratokat egy példányban kell benyújtani teljes bizonyító erejű magánokirati formában. Ez azt jelenti, hogy a kérelmen és az egyes okiratokon az aláírások valódiságát két tanú aláírásával (a tanúk lakcímének egyidejű feltüntetése mellett) vagy ügyvédi ellenjegyzéssel kell igazolni!

 

Forrás: birosag.hu