• A közhasznú civil szervezet felügyelő szerve(Civil tv. fejezet 41.§ (1-5)ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, ezek nem tagadhatók meg. Ellenőrzést végezhet évente akár több alkalommal is saját ügyrendje alapján, célszerűen a szervezet méretéhez igazodóan.
  • Tanácskozási joggal részt vehet a döntéshozó szerv ülésein (figyelem, a döntéshozó szerv ülései közhasznú szervezet esetén egyébként is nyilvánosak!!). Kötelező részt vennie ezeken az üléseken, ha jogszabály így rendelkezik, illetve a létesítő okiratezt előírja.
  • Véleményezi a döntéshozó szerv elfogadása előtt az éves beszámolótés a közhasznúsági mellékletet.
  • Köteles az ügyvezetést tájékoztatni vagy annak összehívását kezdeményezni, ha a szervezet működése során jogszabálysértést vagy a szervezet érdekeit súlyosan sértő esemény történt, annak megszűntetése, következményeinek elhárítása vagy enyhítése érdekében.
  • Köteles az ügyvezetést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Ha az ügyvezetés nem ül össze, vagy nem teszi meg a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket, akkor a felügyelő szerv köteles értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. Ez alapítvány és egyesület esetén az ügyészség. Az egy tagból (személyből) álló ügyvezető szerv esetén a döntéshozatalt megelőzően e tag (személy) köteles - a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve - a felügyelő szerv, valamint a felelős személyek véleményének megismerése érdekében ülést összehívni, vagy írásos véleményüket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek nyilvánosak.