Keresztény könnyűzenei képzés


Pályázati felhívás
A magyar keresztény könnyűzenei kultúra magasabb szintre emelése érdekében a Magyar Kormány támogatásából a Kovács K. Zoltán Alapítvány keresztény könnyűzenei képzés támogatására pályázatot hirdet

1. A pályázat célja
A program célja, hogy a keresztény könnyűzenei képzésekhez, elsősorban a koncertek próbáihoz, koncertekhez, fellépésekhez szükséges feltételekhez hozzájáruljon.

2. Pályázat benyújtására jogosultak
Pályázni azok a zenekarok, egyházi szervezetek, informális csoportok, nagykorú természetes személyek, civil szervezetek pályázhatnak, akik a helyi plébánia, egyházközség, helyi vallási közösségek zenei munkájában, szolgálatában aktívan részt vesznek vagy a jövőben részt venni kívánnak. A vallási közösséghez kapcsolódó fennállást a hitoktatónak, plébánosnak, lelkésznek, helyi egyházi szervezet vezetőjének szükséges igazolnia.

3. Támogatható tevékenységek
A Kovács K Zoltán Alapítvány jelen pályázati felhívás keretében az alábbi tevékenységeket támogatja:
- keresztény könnyűzenei koncert, fellépéshez szükséges feltételek biztosítása (eszköz bérlés, terembérleti díj). A koncertre való felkészülés biztosítás (pl. próbaterem, oktatói díj).
Nem nyújtható támogatás hangszer, vagy bármely más eszköz vásárlásra.
Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
- előadói díjak;
- oktatói díjak, próbaterem bérleti díja, melyek a koncert/előadás próbafolyamatai során merülnek fel
- koncerthez kapcsolatos kiadások (terembérlet, technikai feltételek biztosítása).
A megítélt támogatás terhére nem számolható el magánszemély pályázó esetén a Pályázó, szervezet esetében a Pályázó szervezet, illetve annak hivatalos képviselője által képviselt más gazdasági tevékenységet folytató szervezet számlája. Jelen kitétel vizsgálata során a Pályázóval, illetve a Pályázó szervezet hivatalos képviselőjével esik egy tekintet alá annak Ptk. szerinti közeli hozzátartozója. A megítélt támogatás terhére adószámos magánszemély által kiállított számla szintén nem számolható el.
A támogatás terhére nem számolható el a koncert során felmerülő jogdíj. Ennek megfizetésére a Pályázó köteles.

4. Támogatási időszak
A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka:
2023. október 15. - 2023. november 30.

5. Az elnyerhető támogatás összege, mértéke és típusa
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 300 000 Ft.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. (visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás). A megítélt támogatást az Alapítvány számla ellenében közvetlenül téríti meg szállító felé.
A számlán vevőként a Támogatónak kell szerepelnie. A támogatás megítélése esetén tehát az Alapítvány nem a támogatott részére utal, hanem számla ellenében a szállítónak közvetlenül. Kizárólag átutalásos számla fogadható el.
A szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást a támogatott cél megvalósulását követő 15 napon belül, de legkésőbb 2023. december 15-ig kell elkészíteni.
A pályázati cél meghiúsulása esetén, vagy amennyiben az elszámolás a megadott határidőig nem történik meg, a támogatási döntést az Alapítvány visszavonja.
A pályázati felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 3 000 000 Ft (azaz hárommillió forint).

6. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani. A pályázatok beérkezését elektronikusan visszaigazoljuk.
Elektronikus beadás során a tárgy mezőben kérjük feltüntetni: pályázat 2023/1.
Cím: info@kkza.hu
Beadási határidő: 2023. szeptember 30.
A pályázat elbírálása a beadási határidőt követően történik, melynek eredményéről elektronikus úton értesítjük a pályázókat.

7. Benyújtandó dokumentumok
A pályázat benyújtásakor az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
- kitöltött pályázati adatlap;
- egyházi ajánlás
- adatlap 1. sz. melléklete: pályázó nyilatkozata 1.a: magánszemély pályázók részére, 1.b szervezeti formában pályázók részére
- adatlap 2. sz. melléklete: adatkezelési hozzájárulás
- szervezeti formában pályázók részére: bírósági/cégbírósági kivonat és a képviseleti jogosultsággal rendelkező, pályázatot is aláíró személy aláírási címpéldánya

8. A pályázat elbírálásának módja, határideje
Az elbírálás határideje: 2023. október 15.
A beérkező pályázat formailag érvényes, amennyiben
- a jelen pályázati kiírás szerinti személy/szervezet pályázott;
- a támogatási igény benyújtója nem tartozik a Kovács K Zoltán Alapítvány elnökének és tagjainak, a kuratórium tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe;
- a pályázó a támogatási okiratot megismerte, az abban foglaltakkal egyetért;
- a támogatást igénylő határidőben nyújtotta be a pályázatát
- a támogatási igény benyújtója a pályázati adatlapot teljes körűen kitöltötte és valamennyi szükséges mellékletet csatolta;
- amennyiben szervezet a pályázó akkor a támogatási igényt benyújtó személy jogosult a szervezet képviseletére, a pályázati adatlap és a hatályos okirat adatai megegyeznek;
A benyújtott pályázat hiánypótlására 1 alkalommal van lehetőség, a hiánypótlási felszólítás kiküldésétől számított 8 napon belül!

9. A pályázat tartalmi bírálata
A pályázatok szakmai bírálatát a Kovács K Zoltán Alapítvány szakmai bíráló bizottsága végzi el. A bíráló bizottság a pályázatokat tételesen megvizsgálja, tartalmilag értékeli. Fentiek alapján, a rendelkezésre álló keretösszeget is figyelembe véve, a kuratórium elnöke az alábbi döntéseket hozhatja:
- a pályázat teljes összegű támogatása;
- a pályázat részbeni támogatása
- a pályázat elutasítása.
A pályázati döntés meghozatalakor fontos szempont, hogy a támogatásból megvalósított programon milyen létszámú közönség várható.
A meghozott döntés ellen felülvizsgálatnak nincs helye.
A megítélt támogatásról támogatói okirat kerül kibocsátásra.

10. Nyilvánosság
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy a pályázatban megjelölt tevékenységet a Kovács K Zoltán Alapítvány támogatja. A nyilvánosság biztosításának kötelező módja:
- esemény megvalósítása az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés
(meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat.

11. Kapcsolati adatok
Az Alapítvány pályázataival kapcsolatban kizárólag elektronikusan, az info@kkza.hu címen lehet érdeklődni. Telefonos és személyes megkereséseket nem tudunk fogadni. A válasz, valamint a támogatói okirat kibocsátása során ügyintézőnk felveszi pályázóval a telefonos kapcsolatot is.

A pályázatról további információt a pafi.hu oldalon talál