A sárga dőlt rész nem kötelező, csak opció

amely létrejött egyrészről Adományozó / Támogató Neve, címe, név ügyvezető,
Adószáma:
Cégjegyzékszám:
Számlavezető bank neve:
Számlaszám:
továbbiakban mint Adományozó / Támogató

másrészről Civilszervezet Neve, címe, név ügyvezető,
Adószáma:
Cégjegyzékszám:
Számlavezető bank neve:
Számlaszám:
Kapcsolattartó:
továbbiakban mint Támogatott között, az alábbi feltételek mellett:

 1. Adomány leírása: Adományozó / Támogató által biztosított támogatás (tárgyadomány, szolgáltatás, pénzadomány, egyéb) leírása.
 2. Adomány értéke: összeg.
 3. Az adományozás / támogatás feltétele:
      a. a támogatott projekt/program/rendezvény/egyéb cél bemutatása
       b. az adomány / támogatás felhasználásának módja
       c. az adomány / támogatás felhasználásáról szóló beszámolás módja
       d. az Adományozó / Támogató egyéb, az adomány felhasználását
          célzó feltétele, elvárása a Támogatottal szemben.
 4. Az adományozás / támogatás időtartama: A szerződő felek jelen szerződést határozatlan / év. hó. nap. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik.
 5. A szerződő felek megállapodása szerint jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. arra vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
 6. A szerződő felek jelen szerződést - felhatalmazott képviselőik által - mint ügyleti akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag írták alá.


Hely, dátum

…………………………………                                         …………………………….
Adományozó / Támogató                                                                  Támogatott

 

*tartós adományozás: a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal - azonos vagy növekvő összegben - ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére;

frissítve: 2022.10.18.