N Y I L A T K O Z A T
(Megjegyzés: Dőlt betű – közhasznú szervezet esetén)

Alulírott ………………………….…..(anyja neve: …………………., születési idő: ……………..…………………………….. szám alatti lakos ) mint a …………………………………………………….… Alapítvány / Egyesület* (székhelye:……………..…………………..) felügyelőbizottságának tagja /elnöke* ezennel kijelentem, hogy a felkérést a felügyelőbizottság tagja/elnöket tisztség, betöltésére elfogadom.

Kijelentem, hogy nem vagyok a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja és nem állok a szervezettel a megbízatásomon kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, valamint nem részesülök a szervezet cél szerinti juttatásából, továbbá nem vagyok olyan személy közeli hozzátartozója, aki a jelen bekezdésben írt korlátozás alá esik.

Nyilatkozom, hogy nem esek az Ectv-ben írott kizáró ok alá. Tudomásom van arról, hogy az Ectv. 39. § (1) értelmében a közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

A (2) értelmében a vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Ezt a követelményt tudomásul veszem.

Kijelentem, hogy vezetői tisztséget más közhasznú szervezetnél nem töltök be/betöltök (a nem kívánt törlendő).

Kijelentem, hogy velem szemben a fenti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Nyilatkozom, hogy az alábbi követelményeknek megfelelek és velem szemben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok:

Ptk. 3:26. § (2) A felügyelőbizottság  tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság  tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.

Nyilatkozom, hogy a fenti szabálynak akként is megfelelek, hogy a Ptk. 3:22. §-nek a vezető tisztségviselőkre vonatkozó következő szabályai a Felügyelő Bizottság tagjaira is hatályos:

Ptk. 3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Nyilatkozom, hogy a közügyektől nem vagyok eltiltva.

Kelt Budapest, 20…... …………………….. napján

……………………………………
Felügyelőbizottság tagja /elnöke*

 

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:…………………………………………………………

Cím:…………………………………………………………

Név:…………………………………………………………

Cím:…………………………………………………………

frissítve: 2020.11.09.