A NIOK Alapítvány 30 éve támogatja a nonprofit szervezeteket fejlődésükben, munkájukban. 

Most egy, az adományozásról szóló összeállítást készítettünk, mellyel a magánadomány gyűjtés kapcsán szeretnénk adatokat és információt szolgáltatni a szektor számára. Az alábbi cikkben egy kis kitekintés után az Adjukössze.hu-n elérhető adományozói adatokat elemezzük Gerő Márton Kutató segítségével. 

Adományozás Magyarországon

Az elmúlt 1-2 évtizedben a magyarok adományozási szokásait csupán eseti jelleggel vizsgálták. Az utolsó átfogó kutatás a témában 2004-ben készült. Ez a korábbi, hasonló kutatásokhoz hasonlóan az adományozást nagyon tágan értelmezte: nem csupán a civil szervezeteknek nyújtott pénzbeli, vagy természetbeni adományokat vizsgálta, hanem az állami intézményeknek (iskoláknak, szociális intézményeknek), vagy a közvetlenül a rászorulóknak adott adományokat is. E szerint 2004-ben a magyar felnőtt lakosság közel fele segített valakit természetbeni, és több, mint 60%-a pénzbeli adományokkal.1

Az elmúlt években azonban, úgy tűnik, újra megnövekedett az érdeklődés az adományozás iránt, és különböző – jellemzően forprofit cégek és nonprofit szervezetek – igyekeztek felmérni a magyar lakosság adományozási hajlandóságát.  A Magyar Vöröskereszt egy tavalyi kutatása2 szerint ugyan a magyarok majd 60%-a adományoz, 2/3-uk pénzbeli, míg egyharmaduk természetbeni adományokat juttat el rászorulóknak, rendszeres adományozás aránya ennél jelentősen kisebb. 

A különböző politikai részvétel formákat mérő reprezentatív vizsgálatok közül néhány az adományozással is foglalkozott:3 2017-ben 8%, 2021.ben 3% válaszolta, hogy adományozott valamilyen civil szervezetnek. fontos ugyanakkor, hogy a 2021-es kérdés politikai és civil szervezeteknek nyújtott adományokra kérdezett rá, így elképzelhető, hogy az eltérő kérdésfeltevés áll a csökkenés mögött. 

2023-ban a NIOK megbízásából a Pulzus közvéleménykutató végzett vizsgálatot az adományozási szokások felmérésére. Ez a kutatás azt mutatja, hogy a felnőtt népesség több, mint harmada (36%-a) ajánlott fel civil szervezeteknek adományt a kutatást megelőző egy évben, míg a lakosság 34%-a közvetlenül rászorulóknak, 15%-a pedig egyházi szervezetnek adományozott.4 Ugyan összességében a férfiak valamivel kisebb arányban adakoznak, mint a nők (62% vs. 68%), az egyes kategóriákban a különbség elenyésző. Leginkább a közvetlenül a rászorulóknak nyújtott adományban mutatkozik nemek szerint különbség, (30 és 36%). Életkor szerint változatosabb a kép, de tulajdonképpen minden célzott esetében a 40 év alattiak és a 60 év felettiek az adakozó kedvűbbek, míg a középső korosztály esetében alacsonyabb az adakozási hajlandóság. Abszolút értékben a legnagyobb különbséget a civil szervezeteknek adakozók esetében találjuk: (a 40-59 évesek 31%-a, míg a fiatalabbak 41, az idősebbek 39%-a adományozott az elmúlt évben civil szervezetnek. Abszolút értékben kisebb, de arányaiban hasonló mértékű az egyházi szervezeteknek adományozók között is a különbség (11 vs. 17 és 16%). A legjelentősebb különbséget az iskolai végzettség okozhatja: egyértelműen, minél magasabb végzettséggel rendelkezik valaki, annál nagyobb eséllyel adományozott. A különbség a civil szervezeteknek adományozók esetében a lejelentősebb. (ld. 1. ábra)

1. ábra

A legtöbben évente maximum 2-3- alkalommal adakozik (45%) és csupán 21%-nyian adakoznak egynél több alkalommal. Az adakozók fele 3000 forint alatt, felük 3000 forint feletti összegeket adományoz.

Szintén fontos, hogy az adományozás kontextus-függő is lehet: Az elmúlt tizenegynéhány évben két menekült-válsággal, és a vörösiszap-karazstrófával, és egy világjárvánnyal is meg kellett küzdenie a magyar társadalomnak Az ezekkel kapcsolatos kutatások azt mutatják, hogy ezekben a helyzetekben felerősödik a magyar társadalom szolidaritása a menekülőkkel, vagy a katasztrófa által érintett áldozatokkal kapcsolatba. A 2010-es Vörösiszap Katasztrófa után két hónap alatt 763 millió Ft pénzbeli adomány5 gyűlt össze, a karitatív szervezetek és a kormányzat gyűjtése eredményeképpen.6 Vagy elég visszatekintenünk a 2024. február 16-i, Hősök terén tartott tüntetéssel kezdődő, hajléktalan fiatalok javára indult gyűjtésben hat nap alatt 219 millió Ft gyűlt össze az Utcáról Lakásba Egyesület közlése szerint.7

A menekültválságokkal kapcsolatban inkább arról rendelkezünk információval, hogy a lakosság mekkora része vett részt a segítségnyújtásban valamilyen, természetbeni vagy pénzbeli adományozással.  Az ukrajnai menekülteknek való segítés során a felnőtt lakosság 23-23 százaléka nyilatkozott úgy, hogy természetbeni vagy pénzbeli adománnyal segítette a menekülteket 2023. február és június között, illetve 2% még szállást is nyújtott menekülteknek.  (összességében a társadalom 40%-a segített (az önkéntes munkát felajánlókat is beleértve), azaz jól látszik, hogy az adományozás a legelterjedtebb segítségnyújtási forma.8

Természetesen ennek részben az lehet az oka, hogy az adományozás legegyszerűbb formája a pénzbeli adakozás. A pénzbeli adakozás lényegében minimális energiabefektetést igényel, és azonnali segítségnyújtást jelenthet. Míg a krízishelyzetekben megnyilvánuló tömeges adományozás azt mutatja, hogy a magyar társadalom adományozási potenciálja jelentős lehet, a rendszeres adományozás nem gyökeresedett meg a hazai közéletben.

Éppen ezért a megfelelő platformok és adománygyűjtő felületek nagyban könnyíthetik az adományozás ilyen formájának elterjedését és rendszeressé válását. A következőkben ezért az adjukossze.hu platformjának működését vizsgáljuk meg. 

Az adományozás jellemzői az adjukossze.hu-n

Az alábbi rövid elemzés az adjukossze.hu adománygyűjtő honlap adatai alapján készült. Az adjukossze.hu Magyarország legnagyobb adományozói portálja, melyet számos nonprofit szervezet használ és az adományozó magánemberek körében is kiemelten ismert. A portált a NIOK Alapítvány üzemelteti azzal a céllal, hogy a minél szélesebb körben képessé tegye a nonprofit szervezeteket az adománygyűjtésre, forrásaik diverzifikálására.  A jelen kutatása 2017 - 2019 - 2021 es évben,a a platformon megjelenő közösségi gyűjtéseket és a szervezetek által használt kártyás fizető felületeken futó adománygyűjtések adatait vizsgálja. Ebben az időszakban összesen 229 szervezet 367 kampányt bonyolított le a vizsgált időszakban, ami összességében 42466 adományozási eseményt jelentett. Az alábbiakban az adományozás jellemzőit szervezeti, kampány és adományozási esemény szintű adatokon keresztül vizsgáljuk meg.

A kampányok és az adományozási események

A szervezetek többsége egy kampányt bonyolított le, azonban közel 15%-uk (34 szervezet) két, 6%-a (14 szervezet) három, míg mintegy 9%-a (20 szervezet) 3-nál is több kampányt vezényelt le. Az adományozók számát, az adományok átlagos összegét és az összegyűjtött összeget két szempont szerint, az adománygyűjtő szervezet székhelye, valamint a kampány témája szerint vizsgáljuk meg, három elemzési szinten: az adományozási események, a kampányok és a szervezetek szintjén.

Az adományok száma

Az adatbázis összesen 42466 adományozási eseményt tart nyilván. Ez 42466 egyedi esetet jelent, de mivel az adományozók nem minden esetben adták meg a nevüket, így a pontos számuk sem azonosítható. Mivel az adományok egy része eseti, más része rendszeres adományként kerül befizetésre, így összességében kevesebb adományozóval                számolhatunk.  A rendszer a vizsgált időszakban összesen 15295 adományozót tart nyilván, de az anonim adományozók nem feltétlenül jelennek meg külön a rendszerben. Így az adományozók pontos számát nem tudjuk ugyan, de az jól látszik, hogy az adományok jelentős része olyanoktól érkezik, akik többször is adományoztak. A kampányok során lehetőség van rendszeres adományozás beállítására is, az adományok több mint fele (55%-a) fele így érkezett. Ugyanakkor még ennél is nagyobb arányú azoknak az adományoknak az aránya,  amelyek többször adományozó felhasználóktól érkezett, akár endszeres adományként állították be, akár nem, már 73%-a érkezett ilyen, többszörös adományként Ugyanakkor az adományozók háromnegyede  csupán egyszer adományozott. Azok pedig, akik 3-nél is többször adakoztak a vizsgált időszakban, csupán az adakozók 13%-át teszik ki.

Mivel azt feltételezzük, hogy a rendszeresként beállított adományok eleve nagyobb elkötelezettséget jelentenek, így az alábbiakban a rendszeresként beállított adományokat fogjuk megkülönbözteti a nem rendszeresként beállított adományoktól.  

A 2. táblázatban jól látszik, hogy - hasonlóan a nonprofit szektor egészének szerkezetéhez, az adjukossze.hu-n kampányt indító szervezetek több, mint 60%-a budapesti székhellyel rendelkezik, ezek a szervezetek indítják a kampányok 68%-át és gyűjtik be az adományok háromnegyedét. Ezután azonban a kisebb városokban működő szervezetek következnek, a megyeszékhelyeken működő szervezetek csak a harmadik helyet foglalják el.

2.táblázat Az adományok, kampányok és szervezetek megoszlása a szervező székhelye (településtípus) szerint

     Település

egyéni adományokmegoszlása a szervező székhelye szerint  (%)

Kampányok megoszlása a szervező székhelye szerint

Szervezetek megoszlása székhely szerint

Budapest

76

68,3

63%

Megyeszékhely

5

9,3

11%

Város

13

13,4

15%

Község

5

9,0

10%

N

42466

366

229

A rendszeres adományok aránya azonban ettől eltérő mintázatot mutat (ld. 2. ábra.). A budapesti szervezeteknek nyújtott adományok mellett a községekben működő szerveztetek részére befizetett adományok között magas a rendszeres adományok aránya.

2.ábra Rendszeres adományok aránya a szervezet székhelye szerint.

A kampányok témája szerint is jelentős különbségeket látunk. A kampányok több, mint harmada szociális témájú, amit a oktatás követ. a többi terület részesedése között, a sportot kivéve, nincs markáns különbség. Úgy tűnik, hogy az adjukossze.hu-t legkevésbé a sporttal kapcsolatos tevékenységek finanszírozására használják. (1. táblázat)  

1.táblázat Az adományok és kampányok megoszlása a kampány témája szerint

Téma

Kampányok aránya  gyűjtés témája szerint

egyéni adományok, a gyűjtés témája szerinti megoszlása (%)

Az egy kampányra jutó átlagos adományozó-szám

Állatvédelem

7%

11%

177

Egészségügy

9%

6%

63

Jogvédelem

5%

4%

101

Kultúra

10%

11%

135

Oktatás

19%

9%

57

Sport

1%

0,2

19

Szociális

36%

37%

120

zöld

5%

2%

42

Egyéb

8%

20%

273

összesen

100% (367)

100% (42466)

 

A rendszeres adományok azonban a néhány sporttal kapcsolatos kampány esetén képviselik a legnagyobb arányt, de ebből az adományozók alacsony száma miatt nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. Ennél fontosabb, hogy a szociális területen s magas a rendszeres adományként érkező adományok aránya is magas, meghaladja a 60%-ot. 

3.ábra Rendszeres adományok arány a kampány témája szerint

1.Az átlagosan adományozott összeg

Az átlagosan adományozott összeg 4957 forint volt, míg a medián-érték 2000 Ft.

Ez valamelyest módosul, a bankkártyás/rendszeres és a közösségi adománygyűjtéseket külön nézzük. Előbbin a kisebb, átlagosan 2400 Ft-os összeg jellemző, utóbbin magasabb adományok érkeznek. Fontos azonban, hogy mind a két esetbe nagyon tág az az intervallum, amibe az adományok szóródnak.

2.táblázat Az adományok átlagos összege a közösségi és a bankkártyás adományok esetén.

adomágygyűjtés típusa

átlag

darabszám

Medián

bankkártyás/rendszeres

2403

23447

2000,00

közösségi/

8109

18980

5000,00

Total

4955,00

42427

2000,00

Ez összefügghet azzal, hogy Budapesten – ahol a legmagasabb a rendszeres adományok aránya - a legalacsonyabb az átlag és a medián értéke is míg a megyeszékhelyeken a legmagasabb, 6550 és 3300 Ft. 

Településtípus

Átlagos adomány értéke (Ft)

Medián érték

Budapest

4680

2000 Ft    

Megyeszékhely

6550

3300 Ft.

Város

5505

2500 Ft

Község

5972

2500 Ft    

Összesen

4957

2000 Ft

Az egyes témák szerint valamivel nagyobb különbségeke figyelhetünk meg: Átlagosan az   a jogvédelem és az Oktatás területére jutnak a legmagasabb adományok, amit az egészségügy és a környezetvédelmi témák követnek. Azonban, ha az egy kampányra eső átlagos adományt vizsgáljuk az összegyűlt átlagos összegekkel összevetve vizsgáljuk, akkor az oktatás kerül az első helyre, és a szociális terület követi majd, a környezetvédelem majd a jogvédelem csak azután következik. Azaz úgy tűnik, hogy az oktatásra és szociális célokra nagyobb összegeket is hajlandóak adni az adományozók, de a kampányok ezeken a területeken szerényebb célokat tűznek ki, míg például az állatvédelem esetében a kisebb adományokból is nagyobb összeg gyűlik össze a nagyobb adományozási hajlandóság miatt. 

kampány témája

Átlagos adomány összege

Medián

     Az egy kampányra jutó átlagos adomány összege

Az egy kampányra jutó átlagos teljes összegyűlt összeg

Állatvédelem

4768

3000,00

4778

845956

Egészségügy

6388

3500,00

6802

404326

Jogvédelem

7890

5000,00

8033

799939

Kultúra

4657

2000,00

6930

626430

Oktatás

7948

5000,00

13609

449874

Sport

4150

1000,00

6534

77200

Szociális

5049

2000,00

9980

602347

Zöld

6311

5000,00

7293

262484

Egyéb

2648

1500,00

6099

738899

Összes

4957

2000,00

9058

573634

A legtöbb területen az összes adomány átlaga, és az egy kampányra jutó átlagos összeg különbsége nem jelentős. Az oktatás, a szociális terület, és a kultúra területén, valamint kisebb mértékben a környezetvédelmi kampányok esetén is azt látjuk, hogy egyes kampányok koncentráltabbak lehetnek, nagyobb adományokat is vonzhatnak. 

1 Éva, Czike Klára-Kuti. 2005. ‘Lakossági Adományok És Önkéntes Tevékenységek’. Budapest: Nonprofit Kutatócsoport Egyesület.
2 Forrás: https://voroskereszt.hu/hirek/bar-a-magyarok-mintegy-60-szazaleka-segiti-adomannyal-a-raszorulokat-a-rendszeres-adakozas-aranya-meg-mindig-alacsony
3 MTA/ELKH 2017, 2021
4 Az egyes kategóriák egymással fedésben lehetnek, egy válaszadó több választ is megjelölhetett!
5 és emellett természetesen természetbeni, adomány, albérlet-felajánlás, stb.)
6 Bartal Anna Mária: A magyar segélyszervezetek vörösiszap-katasztrófa idején végzett humanitárius tevékenységének hatásvizsgálata: https://www.researchgate.net/profile/Anna-Bartal/publication/298415287_An_impact_study_of_humanitarian_activities_performed_by_Hungarian_aid_organizations_during_the_red_sludge_catastrophe/links/6069cb5a458515614d35e5d6/An-impact-study-of-humanitarian-activities-performed-by-Hungarian-aid-organizations-during-the-red-sludge-catastrophe.pdf?_sg%5B0%5D=started_experiment_milestone&origin=journalDetail&_rtd=e30%3D
7 https://www.facebook.com/utcarollakasba/posts/778772830952474
8 Zakariás, Ildikó, Margit Feischmidt, Márton Gerő, András Morauszki, Eszter Neumann, and Csilla Dalma Zsigmond. 2023. ‘Szolidaritás Az Ukrajnai Menekültekkel Magyarországon: Gyakorlatok És Attitűdök Egy Lakossági Felmérés Alapján’. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 31(2):101–50.